Měna:   
CZK
Měna:
Země:   
Jazyk:   
Česky
Fondy a CenyPDF

Důležité informace a podmínky použití

1. Souhlas

Použitím internetové stránky www.1cornhill.com a jejích podstránek (dále “Stránka”) potvrzujete, že jste byli obeznámeni, porozuměli jste a souhlasíte s následujícími důležitými právními informacemi a podmínkami používání (dále “Podmínky”). Pokud s Podmínkami nesouhlasíte, opusťte prosím okamžitě Stránku.

Podmínky se mohou změnit bez předchozího upozornění. Proto doporučujeme, aby jste si tyto podmínky četli pozorně a pravidelně z důvodu zajištění informovanosti o veškerých změnách. Přístup a využívání Stránky může být kdykoliv omezeno anebo ukončeno.

Využívání Stránky i Podmínky se řídí zákony lucemburského velkovévodství.

2. Žádná nabídka, žádné poradenství

Informace, produkty, údaje, služby, nástroje a dokumenty obsažené anebo popsané na Stránce (dále “Obsah”) slouží pouze pro informační účely a nepředstavují žádnou reklamu ani nabídku anebo návrh na koupi nebo prodej investičních nástrojů, realizaci transakcí anebo vstupu do právního vztahu.

Finanční produkty uvedené na Stránce nejsou vhodné pro všechny investory. Investičnímu rozhodnutí by měl předcházet důkladný průzkum a poradenství poskytnuté investičními profesionály.

Žádné informace obsažené na této Stránce nepředstavují finanční, právní anebo daňové poradenství a žádná investice ani žádné další rozhodnutí by se nemělo zakládat výlučně na obsahu této Stránky. Investice do kteréhokoliv investičního nástroje, který je popsaný na této Stránce, by měly být realizované pouze po podrobném pročtení příslušného prospektu, nařízení a výročních anebo pololetních zpráv včetně všech právních informací, které jsou v nich obsažené. Předtím, než přijmete investiční rozhodnutí, byste se měli poradit s kvalifikovaným odborníkem.

3. Místní omezení

Přístup na Stránku může být odepřený anebo omezený určitým investorům na základě místního zákona, který se vztahuje na jednotlivé investory. Investoři s tímto omezením na základě národnosti, trvalého bydliště anebo z jiných důvodů by neměli vstupovat na tuto Stránku. Obsah není určený pro využití anebo distribuci fyzickým ani právnickým osobám v jurisdikci anebo zemi, kde by mohla distribuce, publikování anebo využití být v rozporu se zákonem anebo ostatními právními předpisy anebo ve kterých nemají členové skupiny Společností kontrolovaných Cornhill Management, S.A., Luxembourg (dále “Cornhill”) potřebnou registraci anebo licenci.
Některé osoby, služby a produkty Cornhill nemohou být registrované anebo licencované dle zákonů anebo ostatních právních předpisů upravujících poskytování finančních služeb anebo produkty a jejich poskytovatele v určitých zemích (např. USA). Všichni uživatele by tak měli kontaktovat nejbližší organizační jednotku Cornhill pro informace o produktech a službách dostupných v jejich zemi.

4. Bez záruk

Cornhill neposkytuje záruky ani výklad k žádné oblasti vztahující se k:

 • platnosti, přesnosti anebo úplnosti Obsahu;
 • výsledkům získaným využíváním Stránky, anebo
 • obsahu stránek třetích osob dosažitelných přes Stránku.

Mimo rozsah požadovaný platným právním řádem, Cornhill, včetně jejích ředitelů, zaměstnanců anebo dodavatelů

 • odmítají jakoukoliv a všechnu přímou anebo nepřímou zodpovědnost včetně jakýchkoliv záruk bez omezení dotýkajících se kvality anebo vhodnosti pro konkrétní účel; a
 • neručí, že Obsah, Stránka (včetně obsahu třetích osob), produkt a služby uvedené na tomto místě nebudou přerušené anebo bezchybné, že nedostatky budou opravené anebo že Stránka, servery ze kterých je Stránka dostupná anebo jakákoliv jiná připojená internetová stránka je bez virů, trojských koňů, červů anebo podobných prvků anebo procesů anebo dalších škodlivých složek. Ve snaze eliminovat riziko napadnutí virem, je doporučeno používat aktuální verze prohlížečů a instalovat a aktualizovat antivirový program. Uživatelé by se měli vyvarovat otvírání e-mailů s neznámým původem anebo neočekávanými přílohami.

Jakékoliv údaje, zejména však údaje týkající se finančních trhů, cen, zpráv, průzkumů anebo dalších finančních informaci dosažitelných přes Stránku, byly získané z pečlivě vybraných zdrojů, které jsou považovány za důvěryhodné. Všechny informace jsou poskytovány “tak jak jsou” uživatelům bez dalšího upozornění anebo záruky, včetně záruky jejich kvality, původu, úplnosti anebo dodržení práv duševního vlastnictví anebo vhodnosti pro konkrétní účel.

Informace a názory na Stránce jsou uváděny Cornhill komplexně a produkty a služby popsané nejsou dostupné anebo vhodné pro všechny investory. Skutečnost, že se uživatel dostane na Stránku, neznamená, že je uživatel klientem Cornhill.

Vyjádření názorů, odhadů a předpovědí na Stránce jsou názory jejich autorů platné v čase jejich vytvoření. Tato vyjádření nemusí nevyhnutelně odrážet názor Cornhill a mohou se změnit kdykoliv bez předchozího upozornění. Cornhill může ukončit informování anebo změnit informace, údaje a dokumenty a produkty anebo služby zde popsané kdykoliv bez předchozího upozornění.

5. Bez závazků

V maximální míře povolené zákonem anebo ostatními právními předpisy, Cornhill, včetně jejích ředitelů, zaměstnanců anebo dodavatelů odmítají jakoukoliv zodpovědnost za ztráty anebo škody jakéhokoliv druhu vzniknutých přímo anebo nepřímo jako důsledek:

 • Obsahu, přesnosti a úplnosti Obsahu anebo obsahu linek třetích stran;
 • chyb anebo opomenutí na Stránce;
 • užívání a přístupu k Stránce;
 • nezpůsobilosti vstoupit anebo využívat Stránku z jakéhokoliv důvodu.

V maximální míře povolené zákonem anebo ostatními právními předpisy, Cornhill nezodpovídá ani za

 • ztráty zisku anebo výnosu anebo úspor anebo další ekonomické ztráty;
 • ztráty obchodů anebo dobrého jména;
 • ztrátu anebo zničení údajů;
 • náhodnou anebo speciální ztrátu; anebo
 • nepřímo vyplývající ztrátu vzniklou používáním anebo Přístupem na Stránku, naproti tomu, že došlo k informování o možnosti vyskytnutí se ztráty anebo škody, anebo když taková ztráta anebo škoda byla předvídatelná.

Cornhill nepřebírá žádnou zodpovědnost za správnost a úplnost daných informací a tyto informace podléhají změnám kdykoliv bez předchozího upozornění.

6. Informace o právech duševního vlastnictví

Pokud není výslovně uvedeno jinak, obsah Stránky je chráněný autorskými právy, ostatními instituty práva duševního vlastnictví a je majetkem Cornhill. Nic na Stránce neumožňuje získat licence anebo práva na využívání jakékoliv obrázku, obchodní značky anebo loga. Nahrávání, stahování anebo jiný způsob kopírování ze Stránky nezabezpečí převod anebo přechod jakéhokoliv právního titulu k programům anebo dokumentům uvedeným na Stránce na Vás. Cornhill si vyhrazuje všechna autorská práva a práva průmyslového vlastnictví ke všem materiálům na Stránce a bude si vynucovat také práva v celém rozsahu aplikovatelného práva.

7. Výkonnost

Minulý výnos není zárukou výnosů budoucích. Hodnota investic a zisk z nich může klesat nebo růst. Nemusíte získat zpět částku, kterou jste investovali. Měli byste vědět, že kolísavost měn nahoru anebo dolů, může ovlivnit hodnotu investice. Zmínka o kterýchkoliv specifických podílech by neměla být považovaná za nabídku k obchodu. Provize, zprostředkovatelské odměny, manažerské poplatky a výdaje mohou souviset se společnými investicemi do fondů. Výnosy cenných papírů nejsou zaručené a mohou kolísat. Informace o čisté hodnotě aktiv byly získané ze zdrojů považovaných za spolehlivé, ale Cornhill neručí za jejich přesnost, spolehlivost anebo úplnost a nepřebírá právní zodpovědnost za jakoukoliv přímou anebo nepřímou ztrátu vyplývající z jejich použití.

Výnos se počítá na základě relevantní čisté hodnoty aktiv, pokud není stanoveno jinak. Vykázaný výnos nebere do úvahy žádné poplatky a náklady související s nákupem nebo prodejem akcií. Veškeré dividendy jsou reinvestované. Hodnota jednotek a výnos, který dosáhnou se mohou měnit. Změny podmínek trhu a směnných kurzů mohou mít za následek pokles anebo růst hodnoty akcií. Předchozí výnos není zárukou stejných výnosů v budoucnu. Před investováním do finančních nástrojů by investor měl kontaktovat svého finančního poradce / právního zástupce / daňového poradce a měl by se seznámit se všemi relevantními dokumenty jako jsou výroční a pololetní zprávy, prospekt, zjednodušený prospekt, články a jiné dokumenty, které specifikují riziko spojené s investováním spolu s konkrétními omezeními, a základy obchodování.

8. Monitoring

Prosím vezměte v úvahu, že všechny činnosti během využívání Stránky mohou být zaznamenávány a analyzovány pro různé účely, včetně bezpečnostních, marketingových účelů a monitorování systémů.

9. Internetové stránky třetích osob

Odkazy na stránky třetích osob na Stránce jsou poskytované jako upozornění na témata, které mohou být užitečné pro uživatele Stránky, přičemž Cornhill nemá kontrolu nad obsahem internetových stránek třetích osob. Cornhill neposkytuje žádné záruky anebo závazky v souvislosti s obsahem těchto stránek. Cornhill nezaručuje, že taková stránka anebo její obsah není porušením jakýchkoliv nároků vyplývajících z práv duševního vlastnictví anebo jiných práv třetích osob.

10. Přesun a zpracování údajů

I přesto, že se Cornhill snaží zabezpečit, aby vaše osobní údaje nemohly být zachyceny třetími osobami, prosím vezměte do úvahy, že během využívání Stránky jsou údaje přenášeny v rámci otevřené sítě (Internet), která je přístupná třetím osobám a která nemůže být považovaná za bezpečné prostředí. Cornhill může přenášet anebo uchovávat Vámi poskytnuté údaje při využívaní Stránky i mimo stát Vašeho bydliště. V těchto případech Cornhill prohlašuje, že se bude vždy snažit zabezpečit adekvátní standard ochrany Vašich údajů, s přihlédnutím na příslušné zákonné požadavky, včetně požadavků vztahujících se k důvěrnosti informací o klientovi a jeho údajích, ale je možné, že údaje mohou být poskytnuté i do zemí, ve kterých převládají nižší standardy ochrany údajů než v zemi Vašeho bydliště. Cornhill nepřijímá zodpovědnost anebo záruky za bezpečnost Vašich údajů během jejich přenosu přes síť Internet.

Všeobecně pokud navštívíte stránku a hledáte nějaké informace, zůstaňte v anonymitě. Pokud Vás požádáme o osobní informace, bude dopředu jasně vysvětlený důvod, proč je potřebujeme.

11. Hmotná zainteresovanost

Cornhill a/anebo Představenstvo, výkonný management a zaměstnanci, kteří jsou zmíněni na Stránce, mohou mít anebo měli zájmy anebo pozici anebo obchodovali anebo jednali jako tvůrci trhu s cennými papíry. Kromě toho tyto entity anebo osoby mohou mít anebo mohly mít vztah anebo mohou poskytovat anebo poskytovaly firemní financování anebo jiné služby, anebo jsou a byly řediteli společností, které jsou zmíněné na Stránce.

12. Investiční rizika

Investoři si musí být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích sebou nesou riziko, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Minulý výnos není zárukou výnosu budoucího. Hodnota investice a dosažený výnos budou kolísat, proto podíl investora může mít vyšší anebo nižší hodnotu než byla původní hodnota investice v době nákupu. Z důvodu nestálosti trhu se výkonnost může prudce měnit v krátkém časovém horizontu. Kromě toho některé finanční nástroje investují převážně na rozvíjejících se trzích a/anebo do akcií společností s malou kapitalizací a do dluhopisů s vysokým výnosem, které jsou vystavené vyššímu riziku. Seznamte se s investiční strategií v prospektu, článcích a nařízeních, aby jste se obeznámili s konkrétními riziky, které jsou spojené s konkrétními finančními nástroji. Finanční nástroje mohou také investovat do zahraničních měn. S těmito investicemi může být spojeno měnové riziko vyplývající z kolísavosti směnných kurzů. Před investováním byste si měli prostudovat upozornění o konkrétních rizicích v příslušných dokumentech.
The Art of Investment