18.07.2006

Výber poplatkovej štruktúry Výber meny investície Multi-manažmentJednoduchosť Voľný prestup po troch rokoch Vhodný pre Váš investičnýprofil Daňová efektivita pri odkúpení

Multi-manažment – hlavná črta, ktorá odlišuje WIOF od väčšinyfondov. Môžete si vybrať investičný produkt, do ktorého môžeteinvestovať v domácej mene – žiadne dodatočné náklady súvisiaces menovou konverziou. Výber štruktúry poplatkov – vytvorte si Vaševlastné portfólio z fondov so vstupným poplatkom ako aj fondov, ktoré Vámumožňujú investovať bez vstupného poplatku a ak dodržíte doporučenýinvestičný horizont, nezaplatíte poplatky ani pri spätnom odkúpeníakcií – naše Marketingové a Administratívne centrum je určené na to,aby Vám poskytlo vysoko kvalitné služby v súvislosti s Vašouinvestíciou. Môžete požiadať o výpis z Vášho majetkového účtu akedykoľvek môžete zistiť aktuálnu cenu akcií alebo stiahnuť si aktuálnyreport o fonde WIOF, ktorý Vás zaujíma. Choďte na www.wiof.eu a postupujte podľa Voľné prestupypo pokynov ako získať informácie, ktoré chcete. troch rokoch. (konkrétnepodmienky pre každý pod-fond sú uvedené v Propekte) – Investície jemožné presúvať medzi fondmi tak, aby to najlepšie zodpovedalo Vašimpredstavám. Ak sa rozhodnete presunúť investíciu po troch rokoch odpôvodného zainvestovania, tento presun nebude spoplatnený. Presun medzifondmi môžete realizovať aj pred uplynutím troch rokov. Takýto presun budezaťažený poplatkom vo výške 0,50% z hodnoty akcií, ktoré budetepresúvať. Maximálny poplatok za presun Jednoduchá likvidita – Vašainvestícia do WIOF je ľahko vo výške 50 USD. V prípade potreby dostupnáa likvidná. Finančné prostriedky Vám budú vyplatené bez zbytočnéhoodkladu. Daňová efektivita – odo dňa, kedy nám bude Vašu žiadosťo spätné odkúpenie doručená. Investori profitujú zo skutočnosti, žepodľa súčasnej právnej úpravy, WIOF nie je platiteľom dane z príjmuv Luxembursku.