16.05.2008

Raiffeisen International Bank-Holding AG, člen RZB Group riadenej RaiffeisenZentralbank Österreich AG, pokračoval počas prvého štvrťroku 2008 vosvojom kurze založenom na organickom raste. Konsolidovaný zisk po zdanení )za prvé tri mesiace vzrástol o 32,1 % na 254,4 mil. EUR (v prvomštvrťroku 2007: 192,6 mil. EUR). Zisk pred zdanením vzrástol o 26,4 % na369,6 mil. EUR (v prvom štvrťroku 2007: 292,5 mil. EUR) a zisk po zdanenístúpol o 21,1 % na 279,4 mil. EUR (v prvom štvrťroku 2007: 230,8 mil.EUR). Všetky údaje sú podľa Medzinárodných štandardov pre finančnévýkazníctvo (IFRS).

Opäť najlepší štvrťročný výsledok v histórii RZP Group.

Konsolidovaný zisk 254,4 mil. EUR za prvý štvrťrok bol, bez ohľadu najednorazové vplyvy v predošlých obdobiach, opäť rekordným výsledkom.Najviac k tomuto výsledku prispel čistý príjem z úrokov (nárasto 41 %) a čistý príjem z provízií (nárast o 20 %). Nárastvšeobecných administratívnych výdavkov (o 23 %) bol značne nižší akopri čistom príjme z úrokov. Najväčší príspevok k zisku pred zdanenímzaznamenalo Spoločenstvo nezávislých štátov (SNŠ) a tvorilo 36 %(v prvom štvrťroku 2007: 27 %).

„Tento výsledok za štvrťrok potvrdzuje naše tvrdenie, že súčasnéprostredie na globálnych finančných trhoch má iba obmedzený vplyv na nášobchodný model a perspektívu rastu. Pokrytím 17 trhov v strednej avýchodnej Európe a skvelou strategickou orientáciou sme opäť schopnídosiahnuť významný organický rast a zvyšujúcu sa ziskovosť aj v roku2008,“ komentoval výsledok CEO Herbert Stepic.

Rast aktív podľa plánu

V porovnaní s koncom roku 2007 dosiahla celková bilancia 76,5 mld. EUR.Tento nárast bol úplne organický, pretože sa v rámci konsolidácienevyskytli žiadne zmeny. Avšak významné znehodnotenia mien vzťahujúcich sana dolár (hlavne v SNŠ) mali na celkovú súvahu negatívny vplyv rovnajúcusa približne 1 percentuálnemu bodu alebo 0,8 mld EUR. Následkom tohodosiahol upravený rast celkovej súvahy okolo 6 %.

Najlepšie štvrťročné výsledky v SNŠ

Z troch regionálnych segmentov zaregistrovalo v prvom štvrťroku SNŠnajvyšší zisk pred zdanením s nárastom o 65 % na 133 mil. EUR. Bolo tospôsobené predovšetkým vysokým nárastom príjmov z úrokov a nízkymipotrebami poskytovania nových služieb. Aktíva súvahy vzrástli o 33 %, čoje opäť najväčší nárast zo všetkých segmentov. Príspevok k zisku predzdanením predstavoval 36 %, teda 8 percentuálnych bodov nad podielom tohtosegmentu v porovnateľnom období. Región juhovýchodnej Európy prispeldruhým najväčším podielom k zisku pred zdanením na úrovni 34 %(v prvom štvrťroku 2007: 33 %). Segment zaregistroval značný nárasto 30 %, resp. 29 mil. EUR na úroveň 127 mil. EUR. Z veľkej časti bolzaložený na spoľahlivom raste čistých príjmov z úrokov a provízií.

V strednej Európe zostal zisk pred zdanením na rovnako vysokej úrovni akov porovnateľnom období. K celkovému výsledku prispel segment30-percentným podielom. Predstavuje to pokles o 9 % voči minuloročnejúrovni, ktorá bola ovplyvnená niektorými zvláštnymi javmi. Aktívabilancie vzrástli v porovnaní s minulým rokom o 30 %.

Podiely aktív súvahy, ktoré možno priradiť jednotlivým segmentom,zostali v porovnaní s decembrom 2007 takmer nezmenené. Stredná Európastále dominuje v konsolidovaných aktívach s podielom 41 %, nasledovanájuhovýchodnou Európou s 31 % a SNŠ s 28 %.

Výhľad a ciele zostávajú nezmenené

Najväčším podielom k zisku pred zdanením v roku 2008 opäť prispejesegment korporátnych klientov, keď bude pokračovať v úspešnej stratégiiRaiffeisen International zameranej na trh so stredne veľkými klientmi.V retailovom obchodovaní spoločnosť pokračuje v budovaní siete pobočiekpre podporu rozširovania zákazníckej základne. Spoločnosť bude navyšev tomto roku ďalej vyvíjať svoj produktový rad v oblastiach správy aktíva poisťovníctva.

Cieľový konsolidovaný zisk Raiffeisen International v roku 2008 jepribližne 1 mld. EUR.

Skupina sa zameriava na prírastok celkovej súvahy najmenej o 20 % ročnev období do roku 2010 s najsilnejším nárastom v segmente retailovýchzákazníkov.

Ako cieľ pre rok 2010 si Raiffeisen International stanovil ukazovateľnávratnosti investície (ROE) pred zdanením väčší ako 25 percent.Nezapočítava v ňom žiadne akvizície alebo nárast kapitálu. Podielnáklady/ príjmy by mal dosiahnuť 56 % a cieľový pomer riziko/ výnosy jeokolo 15 %.

Správu Interim za prvý štvrťrok so môžete stiahnuťz qr012008.ri­.co.at. Raiffeisen International spravuje jednuz najväčších bankových sietí v strednej a východnej Európe.Pobočkami, finančnými lízingovými spoločnosťami a množstvomposkytovateľov ďalších finančných služieb pokrýva 17 európskych trhovtohto rastúceho regiónu. Viac ako 3 000 obchodných filiálok obsluhuje viacako 14 miliónov zákazníkov. Raiffeisen International je úplnekonsolidovaná pobočka Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB), ktorávlastní 68,5 % kmeňových akcií. Akcie sú voľne obchodovateľné naViedenskej burze cenných papierov. RZB je vedúcou korporátnou a investičnoubankou v Rakúsku a centrálnou inštitúciou Austrian Raiffeisen BankingGroup, najväčšej bankovej skupiny v krajine.