22.07.2008

Krátke medzibankové sadzby v júni v porovnaní s predchádzajúcimmesiacom vzrástli len mierne a viacmenej kopírovali úrokovú sadzbu pre 2WREPO tendre. Ročný BRIBOR však vzrástol až k úrovni 5%, keď kopírovalnárast ročných sadzieb v eurozóne vzhľadom na pokračujúce likviditnéproblémy v eurozóne, vysokú infláciu a očakávané zvýšenie úrokovýchsadzieb (dňa 3.júla 2008 zvýšila ECB sadzby o 0,25% na úroveň4,25%).

Výnosy slovenských dlhopisov s krátkou splatnosťou výraznevzrástli – približne o 50 až 60 bodov, s dlhšou splatnosťoupribližne o 25–35 bodov, keď sa prispôsobovali rastúcim výnosomnemeckých dlhopisov. Tie zaznamenali nárast o 35 až 50 bázických bodov,najmä pri dlhopisoch s kratšou splatnosťou, v reakcii na sprísňovaniemenovej politiky zo strany ECB v dôsledku vysokej inflácie. Rozpätie medzislovenskými a nemeckými výnosmi sa mierne rozšírilo.

Po revalvácii centrálnej parity z 35.4424 na 30.1260 SKK/EUR na koncimája, bolo obchodovanie so slovenskou menou v júni pokojné v pásme od30,200–30,400 SKK/EUR. Dňa 8.7.2008 bol oficiálne schválený konverznýkurz – 30,1260. Naďalej očakávame obchodovanie so slovenskou korunou voveľmi úzkom pásme mierne nad centrálnou paritou prihliadnuc na úrokovýdiferenciál medzi slovenskými a eurovými sadzbami.

Privat Banka a.s., Marian Svoreň, Portfólio manažér

Vyjadrené názory a pohľady sú stanoviskom autora v čase písaniasprávy. Táto správa vyjadruje len všeobecné stanovisko. Žiadna informáciaalebo názor nepredstavuje ponuku na nákup alebo predaj cenného papiera aleboiného finančného nástroja. Hoci sú informácie v správe považované zaspoľahlivé, nie je možné zaručiť ich správnosť. Správa nie je určenána poskytovanie osobného investičného poradenstva a neberie do úvahyšpecifické investičné ciele, finančnú situáciu a osobné záujmykohokoľvek, kto by mohol túto správu prijať.