30.09.2014

U některých investorů může hrát etika při výběru investice důležitější roli než cokoliv jiného. Oceněný fond WSF Asian Pacific Fund umožňuje investorům uspokojit jejich etické požadavky a dosáhnout finančního výdělku. Nabízí přístup na globální trhy a k investičnímu sektoru, který v posledních letech dramaticky rostl.

 

ROSTOUCÍ TRH

Investování na základě etických kritérií zažilo v posledních deseti letech značný nárůst. Podle výzkumu společnosti EIRIS se za posledních deset let se objem těchto investic téměř ztrojnásobil. Nárůstu napomohli zejména investoři, kteří požadují od investičních produktů, aby splňovaly jejich etická kritéria nebo náboženské hodnoty. Tyto investiční nástroje profitují z narůstajícího počtu investorů, kteří si uvědomují, že tyto produkty neznamenají snížení potencionálních výnosů a že etické investice, stejně jako WSF Asian Pacific Fund, neinvestují do vysoko zadlužených společností. V době finanční krize akcie mnoha zadlužených společností dramaticky klesly, ale WSF Asian Pacific Fund dodržuje přísná kritéria, která nedovolují investovat do společností, které dosahují úrovně dluhu nad přiměřené hodnoty.

 

Ian Lancaster, výkonný ředitel společnosti Cogent Asset Management Ltd a manažer portfolia pro fond WSF Asian Pacific Fund, vysvětluje: „Fond je vhodné pro jakéhokoliv investora se silnými sociálními mravními principy, který nechce investovat do alkoholu, hazardních her nebo tabákového průmyslu, dívá se skepticky na přidanou hodnotu pro společnost ze strany konvenčního bankovního systému, a který chce investovat do společností s konzervativním financováním a nízkými úrovněmi dluhu.“

 

„Akcie společností, které vybíráme do porfolia nabízejí přístup do světa finančně konzervativních společností, které v minulosti poskytovali dobrou návratnost investic s relativně nízkou úrovní volatility. Tyto atributy mají potenciál zlepšit výkonnosť portfolia jakéhokoliv investora.“

 

DYNAMICKÉ EKONOMIKY

Investiční potenciál trhu v asijsko-pacifickém regionu je podpořený základními růstovými charakteristikami. Pokračující strukturální transformace, narůstající produktivita a příznivé politické prostředí budou i nadále podporovat zdravý růst v dlouhodobém horizontu. Mezi další působivé klíčové charakteristiky patří:

  • Čína, Indie a Indonésie mají dohromady 35 % světové populace - více než 2,8 mld. obyvatel – což představuje potenciál pro budoucí ekonomickou sílu.

 

  • Urbanizace se zrychluje a s ní i ekonomický růst, který je poháněn rostoucím počtem lidí s vyšší kupní sílou. Rychlá urbanizace bude v následujících letech vést k větším výdajům do infrastruktury, podpoří poptávku po energiích a povede k nárůstu zaměstnanosti a vyššímu životnímu standardu.

 

  • Rostoucí příjem v zemích Asie a Tichomoří znamená, že spotřebitelé budou mít více prostředků a větší sklon k utrácení a tím zabezpečí rostoucí a silnou domácí spotřebitelskou základnu pro hospodářský růst.

 

  • I když je patrný příliv investic do regionu z ostatních částí světa, i investice uvnitř regionu sehrávají významnou úlohu v ekonomickém růstu.

 

Jak vysvětluje Ian Lancaster: „WSF Asian Pacific Fund má víc jak 70% podíl alokovaný do Austrálie, Číny, Jižní Koreji a Taiwanu. Tyto dynamické ekonomiky umožňují fondu těžit ze zajímavých příležitostí v sektoru přírodních zdrojů a technologií, stejně tak i z působivého růstu Číny.

 

GEOGRAFICKé ROZLOžENí

 

VYČNÍVAJÍCÍ Z ŘADY

Manažer portfolia vybírá akcie  pomocí dynamického multifaktorového procesu hodnocení akcií od společnosti Cogent pod názvem Cognition. Cognition systematicky prověřuje tisíce datových položek v investičním portfoliu fondu, čímž se identifikují společnosti s takovými charakteristikami, které jim dodávají potenciál k překročení výkonnosti vůči benchmarku. Tento unikátně vyvinutý investiční proces je odlišný od taktiky většiny investorů. Rozdíl je v analýze fundamentálních indikátorů, které manažer analyzuje konzistentně, opakovaně a systematicky. Fond investuje do společností, které nabízejí nejzajímavější kombinaci vnitřní hodnoty a růstového potenciálu v každém čase, proto je výkonost poháněna schopností investičního procesu zaměřovat se na společnosti, které poskytují optimální podíl atraktivní ceny akcií se zlepšujícími se fundamenty. Pomocí takového investičního procesu vybírá manažer do portfolia fondu přibližně 40 akcií, přičemž se rozhoduje z tisícovky akcií asijsko-pacifického regionu.

 

SEKTOROVé ROZLOžENí

 

VÝHLED

V poslední době je možné pozorovat trend zvyšujícího se zájmu o rozvíjející se trhy s dobrými makroekonomickými fundamenty a nízkými cenami akcií, včetně mnohých zemí pacifické Asie. Samozřejmě asijské země a komoditní exportéři propojeni na Čínu – která, jak se zdá, očekává „měkké přistání“ – se považují za ty, kteří nejvíce profitují z toho trendu. Klíčovým pro další vývoj tohoto trendu, stejně jako výkonnosti regionálních trhů v dalších měsících tohoto roku, bude vývoj monetární politiky v USA. Fond je nastavený tak, aby dokázal využít rozmanité příležitosti regionálních ekonomik, které vyplývají hlavně z unikátního investičního procesu fondu. Portfolio manažer se nesoustřeďuje na překonání výkonnosti trhů prostřednictvím přímého zaměření se na jednotlivé sektory nebo měny, spíše se snaží porozumět převládajícímu ekonomickému prostředí v daném investičním regionu. Investice se proto zaměřuje směrem na dominantní investiční témata.

 

INVESTIČNÍ PORADCE

Investičním poradcem fondu je investiční specialista Cogent Asset Management Ltd. Společnost je řízena týmem specialistů s dlouhodobými investičními zkušenostmi na světových trzích, jejichž investiční snahy byly několikrát oceněny. Společnost vyvinula unikátní investiční systém na správu akcií, který pečlivě vybírá akcie na základě jasně kvantifikovatelných kritérií, a tím pomáhá minimalizovat subjektivní hodnocení, které negativně ovlivňuje investiční proces.

 

Důležité upozornění: Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídku na koupi nebo úpis akcií žádneho z pod-fondů World Shariah Funds PCC Ltd (“WSF“) nebo reklamu a propagaci v krajinách, ve kterých jsou pod-fondy WSF registrovány na prodej. Trident Fund Services (Guernsey) Limited a WSF jsou registrovány a mají licenci od Guernsey Financial Services Commission podle zákona o ochraně investorů (Bailiwick of Guernsey) z roku 1987. Registrační číslo společnosti je: 51802. Společnost WSF považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Všechny dokumenty potřebné k uskutečnení investice, včetně Dokumentů souvisejících s fondem jsou dostupné a je možné je získat prostřednictvím společnosti Trident Fund Services (Guernsey) Limited nebo ze stránky www.wsffunds.com. Před investováním do jakéhokoli pod-fondu WSF by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WSF a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a Offering Memorandum a příslušný Doplněk, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu  finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WSF vhodnou investicí.