08.06.2009

Cieľom tejto správy je poskytnúť informácie o súčasnom stave fonduWIOF Pakistan Performance Fund ako aj o súčasnej situácii na miestnom trhu,a krátke zhrnutie udalostí od založenia fondu.

WIOF Pakistan Performance Fund

V druhej polovici minulého roka klesol porovnávací index KSE100 burzycenných papierov v Karáči (Karachi stock Exchange), ktorá je najväčšouv Pakistane, o viac ako 50 %. Trh zostal zmrazený od konca augusta dozačiatku decembra 2008. Počas tohto obdobia bol fond plne likvidný akosúčasť stratégie, kvôli spodnej hranici cien akcií, ktoréneodzrkadľovali klesajúcu ekonomickú a finančnú situáciu celkovejekonomiky. V januári 2009 sme začali investovať po ďalšom páde na trhu aodstránení spodnej hranice. Na začiatku sme investovali iba 20 % a postupnesme investíciu zvyšovali v troch etapách na súčasnú úroveň. V prvýchštyroch mesiacoch tohto roka zaznamenal fond pozitívny vývoj na úrovni40,6 %, zatiaľ čo index KSE100 stúpol o 18,35 %. Výkonnosť fondu odsvojho založenia presvedčivo prekonala trhové výsledky.

Čo sa v súčasnosti deje v Pakistane?

Politické prostredie:

Politická klíma sa za posledné tri mesiace v Pakistane zlepšila.Problém prepustených sudcov sa vyriešil a líder opozičnej strany dostal zosúdu povolenie aby sa zúčastnil volieb. Medzi hlavnými politickými stranamipanuje všeobecný súhlas ohľadne spôsobu a smerovania vojenskej operácie naseverozápade Pakistanu. Aj keď sú všetky politické sily historicky naostrie noža, sú jednomyseľné ohľadne riešenia militantnosti si­lou.

Ekonomické prostredie:

Odhadovaný HDP pre súčasný rok bol upravený na 3%. Pri tvorbe ďalšiehorozpočtu nastane zníženie vo verejných výdavkoch na základe dohody s IMFa ostatnými veriteľmi. Avšak budúci rok nepresiahne predpokladaný HDP viacako 5%. Deficit obchodnej bilancie sa znížil kvôli pádu cien komodít auložených vysokých clách na dovážaný trvanlivý tovar. Vláda sa tiežpokúša vylepšiť pomer daní k HDP v ďalšom rozpočte ale stretáva sas odporom zo strany rôznych obchodných orgánov. Inflácia sa začínadostávať pod kontrolu. Index spotrebiteľských cien klesol o 3% na 18%.V súčasnosti sa nepredpokladajú ďalšie znižovania úrokových sadzieb.Z dôvodu situácie ohľadom zákona a poriadku sa znížili priamezahraničné investície. Zahraniční investori do portfólia sú stálečistí predajcovia na trhu s cennými papiermi.

Globálne:

Súčasná vláda sa teší obľube USA po zásahu špeciálnej policajnejjednotky. Toto vyhlásenie tiež poukazuje na to, že pakistanskí funkcionáripožiadali orgány USA o mlčanlivosť ohľadne bezpečnosti jadrovéhoarzenálu. EU a UK tiež viditeľne podporujú Pakistan v rôznych otázkachohľadne obchodu a pomoci.

Vyhliadky

KSE100 index patrí medzi 5 najvýkonnejších indexov roka. Ako už bolospomenuté, akciový trh tento rok vzrástol o 18%. Avšak ukazovateľ P/Epatrí medzi najnižšie v regióne. Úroveň P/E dvadsiatich najväčšíchfiriem je stále dosť vysoká a dividendový výnos sa nachádza medzi7 až 12%.

Očakávame, že sa trh ďalej zlepší o 20 až 30% do decembra 2009.

Stefan Wuethrich, Portfolio Manager, Habib Bank AG Zurich

OZNÁMENIE Tento dokument je určený len pre profesionálnych poradcov.Tento dokument nie je výzvou na nákup podielov alebo akcií fondov uvedenýchv tomto dokumente a slúži len na informačné účely. Historickávýkonnosť nie je určujúca pre budúcnosť. Hodnota investícií a ziskz nich môže klesať ako aj stúpať. Investor nemusí získať späť sumu,ktorú investoval. Investor by si mal byť vedomý fluktuácie menových kurzovsmerom nahor alebo nadol, ktorá môže taktiež ovplyvniť hodnotu investície.Spomenutie akejkoľvek špecifickej akcie by sa nemalo považovať zaodporúčanie na obchod. Provízie, následne provízie, manažérske poplatky anáklady môžu byť spájané s investíciou do podielových fondov. Výnosynie sú garantované a môžu kolísať. Údaje o čistej hodnote aktív bolizískané zo zdroja, ktorý sa považuje za spoľahlivý, ale WIOF neprezentujejeho presnosť, spoľahlivosť alebo úplnosť a nepreberá žiadnuzodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame straty vzniknuté z ichpoužitia. WIOF a Cornhill Management International nepreberajú žiadnu zodpovednosť zasprávnosť alebo presnosť uvedených informácií, ktoré sa môžu meniťv každom čase bez upozornenia. Uvedená výkonnosť nezahŕňa žiadnepoplatky a náklady spojené s nákupom alebo odkupom akcií. Predpokladá sa,že všetky dividendy boli reinvestované. Pred investovaním do akéhokoľvekpod-fondu resp. akýchkoľvek pod-fondov by mali investori kontaktovať svojhofinančného poradcu a odvolať sa na všetky relevantné dokumenty týkajúcesa pod-fondu resp. pod-fondov ako sú posledná výročná alebo polročnáspráva a/alebo zjednodušený prospekt, ktorý špecifikuje riziká spojenés pod-fondom spolu s akýmikoľvek platnými obmedzeniami a základ preobchodovanie.