Waluta:   
PLN
Waluta:
Kraj:   
Język:   
Polski
Fundusze i wyceny ›› Historyczne wycenyPDF

Ważne informacje

1. Umowa

Korzystając z witryny internetowej www.1cornhill.com i dowolnej z jej stron (dalej zwanej „Witryną"), potwierdzają Państwo, że zapoznali się Państwo, rozumieją i zgadzają się z następującymi ważnymi informacjami prawnymi oraz z warunkami korzystania z Witryny („Warunkami”).

Jeśli nie zgadzają się Państwo na Warunki, prosimy o natychmiastowe opuszczenie Witryny.
Warunki mogą podlegać zmianom w każdej chwili, bez uprzedzenia, a dostęp do Witryny może być ograniczony lub zakończony w dowolnym czasie. Z tego powodu zalecamy regularne zapoznawanie się z Warunkami. Dostęp lub używanie Witryny może być ograniczone lub zakończone w każdym momencie.

Korzystanie z Witryny oraz Warunki podlegają prawu Wielkiego Księstwa Luksemburga.

2. Brak ofert, brak porad

Informacje, produkty, dane, usługi, narzędzia i dokumenty przedstawione lub opisane w Witrynie (dalej zwane „Treścią”) służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty ani zachęty do kupna lub sprzedaży instrumentów inwestycyjnych, realizacji dowolnej transakcji ani wejścia w dowolny stosunek prawny.

Produkty finansowe wzmiankowane na Witrynie nie są właściwe dla wszystkich inwestorów. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych inwestorzy powinni przeprowadzić dogłębną analizę i uzyskać niezbędną poradę specjalisty.

Żadna z podejmowanych decyzji finansowych, prawnych, podatkowych lub inwestycyjnych lub żadna inna decyzja nie może zostać podjęta tylko w oparciu o zawartość Witryny. Inwestycja w jakikolwiek produkt opisany na Witrynie może być dokonana tylko po zapoznaniu się z prospektami, regulaminami i finansowymi raportami rocznymi lub półrocznymi, włączając w to informacje prawne w nich zawarte. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji o inwestycji powinno się zasięgnąć porady wykwalifikowanego doradcy.

3. Miejscowe ograniczenia

Treść nie jest przeznaczona do użytku lub dystrybucji przez jakiekolwiek osoby fizyczne lub prawne w dowolnym systemie prawnym lub kraju, w którym taka dystrybucja, publikacja lub użycie byłoby sprzeczne z prawem lub przepisami organu nadzoru lub w którym członkowie grupy spółek kontrolowanych przez Cornhill Management, S.A., Luxembourg (dalej „Cornhill”) nie posiadają niezbędnych rejestracji lub licencji. Pewne jednostki, usługi i produkty Cornhill mogą nie być zarejestrowane lub licencjonowane zgodnie z przepisami prawa i organów nadzoru obowiązującymi do usług i produktów finansowych oraz ich dostawców w pewnych krajach (np. w Stanach Zjednoczonych). W związku z tym prosi się wszystkich użytkowników o kontakt z najbliższą jednostką Cornhill w celu uzyskania informacji na temat produktów i usług dostępnych w ich kraju.

4. Brak gwarancji

Cornhill nie udziela żadnych gwarancji i nie wydaje żadnych oświadczeń żadnego rodzaju dotyczących:

 • waluty, dokładności czy kompletności Treści;
 • wyników uzyskiwanych przez dowolnego użytkownika Witryny; ani
 • dowolnych treści stron trzecich, które udostępniane są na lub za pośrednictwem Witryny.

Cornhill oraz jej dyrektorzy, pracownicy lub podwykonawcy (o ile obowiązujące prawo i przepisy nie przewidują inaczej):

 • zrzeka się udzielania jakichkolwiek jasnych i dorozumianych gwarancji i warunków łącznie z gwarancjami i warunkami dotyczącymi jakości i dostosowania do szczególnych celów, bez ograniczeń; oraz
 • nie gwarantuje, że Witryna, Treść (łącznie z treściami osób trzecich), towary i usługi, o których jest tam mowa, będą niezakłócone lub wolne od błędów, że usterki będą poprawiane lub że Witryna, serwery, przez które jest udostępniana lub dowolne połączone z nią witryny będą wolne od wirusów, trojanów lub podobnych rzeczy czy procesów albo innych szkodliwych elementów. W celu ochrony przed wirusami, doradza się korzystanie z aktualnych wersji lub wyszukiwarek i instalację oraz aktualizację oprogramowania antywirusowego. Użytkownicy powinni unikać otwierania jakichkolwiek wiadomości poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia lub nieoczekiwanych załączników do tej poczty.

Wszelkie dane, łącznie – między innymi – z danymi rynków finansowych, kwotowaniami, zawiadomieniami, badaniami lub innymi informacjami finansowymi, dostępne poprzez Witrynę, zostały uzyskane z uważnie wybranych źródeł i uznawane są za wiarygodne. Wszelkie takie informacje podawane są użytkownikowi w postaci, w jakiej zostały otrzymane, bez jasnych lub dorozumianych gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, łącznie z gwarancjami jakości, oryginalności, nienaruszania własności intelektualnej lub dostosowania do dowolnego celu.

Informacje i opinie na łamach Witryny opisują Cornhill jako całość, a produkty lub usługi tam opisane nie muszą być dostępne lub odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Fakt, że użytkownik ma dostęp do Witryny, nie czyni go klientem Cornhill.

Wszelkie wyrażone na Witrynie opinie, szacunki i projekcje stanowią opinie, szacunki i projekcje autorów na dzień ich napisania. Nie zawsze odzwierciedlają one poglądy Cornhill i mogą ulegać zmianie w dowolnym momencie bez uprzedniego zawiadomienia. Cornhill może zaprzestać lub zmienić informacje, dane i dokumenty, a także produkty tu opisane, w dowolnym czasie i bez uprzedniego zawiadomienia.

5. Brak zobowiązań

W najszerszym dopuszczalnym obowiązującym prawem i przepisami zakresie, Cornhill wraz z jej dyrektorami, pracownikami lub podwykonawcami, zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za straty lub szkody dowolnego rodzaju wynikające bezpośrednio lub pośrednio z:

 • Treści, dokładności, kompletności lub innej cechy Treści lub dowolnych łączy do treści stron trzecich;
 • wszelkich zmian lub pominięć w Witrynie;
 • korzystania lub dostępu do Witryny;
 • wszelkiej niemożności uzyskania dostępu lub korzystania z Witryny z dowolnego powodu.

W pełnym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo i przepisy, Cornhill nie będzie odpowiedzialna za żadne:

 • straty lub zyski czy przychody lub oszczędności, ani za pozostałe straty gospodarcze;
 • utratę przedsiębiorstwa lub wartości firmy;
 • utratę lub uszkodzenie danych;
 • straty przypadkowe lub szczególne; ani za
 • pośrednie straty wynikające z korzystania lub dostępu do Witryny, nawet jeśli udzielona była informacja o możliwości wystąpienia takich strat lub szkód lub jeśli można je było przewidzieć.

Cornhill nie bierze odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność podanych na Witrynie informacji, które mogą być zmieniona w każdym czasie bez wcześniejszego powiadomienia.

6. Informacje własne

O ile nie zostanie załączona jasna informacja temu zaprzeczająca, Treść Witryny jest chroniona prawem autorskim, prawem do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej, i stanowi własność Cornhill. Nic na Witrynie nie zostało zaprojektowane w celu udzielenia licencji lub praw do wykorzystania jakichkolwiek obrazów, znaków towarowych czy logo. Żadne działania polegające na ściąganiu lub kopiowaniu w inny sposób z Witryny nie przenosi na Państwa żadnych praw do jakiegokolwiek oprogramowania czy materiałów Witryny. Cornhill zastrzega sobie prawo do wszelkiej własności intelektualnej do wszelkich materiałów na Witrynie i będzie z tego prawa korzystać w pełnym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo.

7. Wyniki

Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazania wyników inwestycji, jakie można będzie osiągnąć w przyszłości. Wartość inwestycji może podlegać fluktuacjom lub zmianom i inwestorzy mogą nie odzyskać zainwestowanych kwot. Zmiany kursów wymiany mogą również powodować wzrost lub spadek wartości inwestycji. Wzmianka o jakiejkolwiek akcji nie stanowi zachęty do jej zakupu. Z inwestycją mogą wiązać się opłaty za nabycie i zarządzanie oraz inne koszty. Zyski nie są gwarantowane i mogą podlegać zmianom.

Wyniki są zazwyczaj obliczane na podstawie odpowiedniej WAN, chyba że stwierdzono inaczej. Wyniki nie uwzględniają żadnych opłat ani kosztów związanych z subskrypcją lub umorzeniem udziałów. Wartość aktywów netto (WAN) została uzyskana od źródeł uznawanych za wiarygodne, ale ich kompletność nie może być gwarantowana i Cornhill zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za straty lub szkody dowolnego rodzaju z tego wynikające. Zakłada się, że dywidendy są reinwestowane. Wartość udziałów i generowany zwrot może zmniejszać się i wzrastać. Zmiany warunków rynkowych i kursów wymiany mogą spowodować spadek lub zwiększenie wartości udziałów. Wyniki historyczne nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości. Przed dokonaniem inwestycji, inwestor powinien skontaktować się ze swoim doradcą finansowym/prawnym/podatkowym i zapoznać z wszelkimi właściwymi dokumentami dotyczącymi inwestycji, takimi jak ostatni raport roczny i prospekt emisyjny, które przedstawiają określone ryzyko inwestycji, jak również wszelkie obowiązujące ograniczenia i podstawy transakcji.

8. Monitorowanie

Prosimy zauważyć, że Państwa działania przy korzystaniu z Witryny mogą być nagrywane i analizowane dla różnych celów, takich jak bezpieczeństwo, marketing czy monitorowanie systemu.

9. Witryny stron trzecich

Łącza do witryn stron trzecich na Witrynie stanowią wyłącznie wskazania dotyczące informacji na tematy, które mogą być przydatne dla użytkowników Witryny, a Cornhill nie ma kontroli nad treścią takich witryn stron trzecich. Nie dajemy żadnych gwarancji ani nie bierzemy na siebie żadnej odpowiedzialności dotyczącej takich witryn. Cornhill nie gwarantuje również, że takie witryny lub treści będą wolne od roszczeń dotyczących praw autorskich lub innego naruszenia praw stron trzecich.

10. Transfer/przetwarzanie danych

Choć Cornhill podejmuje środki mające na celu zapewnienie, że Państwa dane osobowe nie zostaną przechwycone przez strony trzecie, prosimy zauważyć, że korzystając z Witryny dane przechodzą przez otwartą sieć (Internet), która jest dostępna dla stron trzecich i która nie może być traktowana jako środowisko bezpieczne. Cornhill może przenosić lub przechowywać wszelkie dane dostarczane przez Państwa przy korzystaniu z Witryny poza Państwa krajem zamieszkania. W takich wypadkach Cornhill postara się zapewnić właściwy standard ochrony Państwa danych, biorąc pod uwagę obowiązujące wymogi prawne i regulacyjne, łącznie z wymogami dotyczącymi poufności i ochrony danych klientów, ale może się okazać, że dane zostaną przekazane do kraju, w którym obowiązujące standardy ochrony danych są niższe niż w Państwa kraju zamieszkania. Cornhill nie bierze na siebie odpowiedzialności ani zobowiązania za bezpieczeństwo Państwa danych w czasie ich transmisji przez Internet.

Cornhill nie korzysta z Witryny do zbierania danych osobowych, chyba że Państwo jasno i świadomie dostarczają nam tych danych.

11. Udział

Cornhill i/lub jej Zarząd oraz pracownicy mogą mieć lub mieli stanowiska lub działają/działali na rynkach papierów wartościowych, do których nawiązuje ta Witryna. Z tego powodu mogą lub mogli oni mieć powiązania lub dostarczają/dostarczali finansowanie lub usługi jako dyrektorzy spółek, o których mowa w Witrynie.

12. Ryzyko inwestycyjne

Wartość inwestycji może podlegać fluktuacjom lub zmianom i inwestorzy mogą nie odzyskać zainwestowanych kwot. Zmiany kursów wymiany mogą również powodować wzrost lub spadek wartości inwestycji. Wzmianka o jakiejkolwiek akcji nie stanowi zachęty do jej zakupu. Z inwestycją mogą wiązać się opłaty za nabycie i zarządzanie oraz inne koszty. Zyski nie są gwarantowane i mogą podlegać zmianom.

Wyniki są zazwyczaj obliczane na podstawie odpowiedniej WAN, chyba że stwierdzono inaczej. Wyniki nie uwzględniają żadnych opłat ani kosztów związanych z subskrypcją lub umorzeniem jednostek uczestnictwa. Wartość aktywów netto (WAN) została uzyskana od źródeł uznawanych za wiarygodne, ale ich kompletność nie może być gwarantowana i Cornhill zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za straty lub szkody dowolnego rodzaju z tego wynikające. Zakłada się, że dywidendy są reinwestowane. Wartość jednostek i generowany zwrot może zmniejszać się i wzrastać. Wyniki historyczne nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości. Przed dokonaniem inwestycji, inwestor powinien skontaktować się ze swoim doradcą finansowym/prawnym/podatkowym i zapoznać z wszelkimi właściwymi dokumentami dotyczącymi inwestycji, takimi jak ostatni raport roczny i prospekt emisyjny, które przedstawiają określone ryzyko inwestycji, jak również wszelkie obowiązujące ograniczenia i podstawy transakcji.

Inwestorzy powinni być świadomi, że inwestycja w którykolwiek z instrumentów finansowych pociąga za sobą pewien stopień ryzyka, włączając możliwość utraty kapitału. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazania wyników inwestycji, jakie można będzie osiągnąć w przyszłości. Cena inwestycji oraz osiągany zysk będzie się zmieniał, więc wartość udziału inwestora może być wyższa lub niższa od tego w momencie zakupu. Z powodu zmienności rynków, wynik może podlegać ekstremalnym zmianom w krótkim okresie czasu. Niektóre z instrumentów finansowych lokują głównie na rynkach rozwijających się i/lub w udziały spółek o niskiej kapitalizacji i/lub w wysokooprocentowane obligacje, co wiąże się z wysokim ryzykiem. Prosimy o przeczytanie polityki inwestycyjnej zawartej w prospektach i regulaminach w celu zapoznania się ze specyficznym ryzykiem związanym z inwestycją.

Zmiany warunków rynkowych i kursów wymiany mogą spowodować spadek lub zwiększenie wartości udziałów. Przed dokonaniem inwestycji inwestorzy powinni zapoznać się z ostrzeżeniami o ryzyku zawartymi w odpowiednich dokumentach,
The Art of Investment