09.04.2010

Ratingová spoločnosť Standard & Poor´s nedávno zverejnila správuo tom, že Latinská Amerika vyšla z globálnej recesie v lepšomekonomickom stave ako predpokladala väčšina analytikov, a že tento regiónnastupuje v roku 2010 na cestu návratu k pozitívnemu rastu HDP. Akporovnáme súčasný globálny pokles so skúsenosťami z predošlýchglobálnych recesií, krajiny v Strednej aj Latinskej Amerike preukázalipočas tejto krízy väčšiu flexibilitu. Žiadna krajina v regióne sav roku 2009 nedostala do platobnej neschopnosti. Posledné roky s rozumnoufiškálnou politikou, lepšou peňažnou politikou a vo všeobecnosti lepšímisociálnymi podmienkami položili základy pre pokračujúci rastv nasledujúcich rokoch s výnimkou neočakávaného vonkajšieho šoku.

Globálna finančná kríza a ekonomický pokles vyvolala odpor voči trhovoorientovaným politikám v mnohých krajinách. Ale pozoruhodnou a možnoironickou výnimkou je Latinská Amerika, teda región, ktorý bol v minulostitakmer synonymom populizmu zameraného proti trhu. Väčšina krajín LatinskejAmeriky presadzovala v posledných rokoch pragmatické, trhovo orientovanéekonomické politiky vrátane liberalizácie obchodu, privatizácie, otvorenostivoči zahraničným investíciám, rozvoja finančného trhu a opatrnejfiškálnej a monetárnej politiky, čím sa malo zabrániť veľkým deficitoma vysokej inflácii. Spomedzi hodnotených krajín v regióne postupovalav posledných rokoch podľa úplne odlišných ekonomických politík ibaVenezuela, Ekvádor, Bolívia a Argentína. Ani jedna skupina krajín (prvá,ktorá zahrňuje väčšinu regiónu a druhá, ktorú tvoria uvedené štyrikrajiny) nezmenili orientáciu svojich ekonomických politík odvtedy, akozačala globálna recesia.