Mena:   
EUR
Mena:
Krajina:   
Jazyk:   
SlovenskýPDF

Dôležité informácie a podmienky používania

1. Súhlas

Používaním internetovej stránky www.1cornhill.com a jej podstránok (ďalej “Stránka”) potvrdzujete, že ste boli oboznámení, porozumeli ste a súhlasíte s nasledovnými dôležitými právnymi informáciami a podmienkami používania (ďalej “Podmienky”). Ak nesúhlasíte s Podmienkami, prosím okamžite opustite Stránku. Podmienky sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Preto odporúčame, aby ste si pozorne a pravidelne čítali tieto podmienky, aby ste boli informovaní o všetkých zmenách. Prístup a využívanie Stránky môže byť kedykoľvek obmedzené alebo ukončené.

Využívanie Stránky ako aj Podmienky sa riadia právom Luxemburského veľkovojvodstva.

2. Žiadna ponuka, žiadne poradenstvo

Informácie, produkty, údaje, služby, nástroje a dokumenty obsiahnuté alebo popísané na Stránke (ďalej “Obsah”) slúžia len na informačné účely a nepredstavujú žiadnu reklamu ani odporúčanie ponuky alebo návrhu na kúpu alebo predaj investičných nástrojov, realizáciu transakcií alebo vstupu do právnych vzťahov.

Finančné produkty uvádzané na Stránke nie sú vhodné pre všetkých investorov. Investičnému rozhodnutiu by mal predchádzať dôkladný prieskum a poradenstvo poskytnuté investičnými profesionálmi.

Nič obsiahnuté na tejto Stránke nepredstavuje finančné, právne alebo daňové poradenstvo a žiadna investícia ani žiadne ďalšie rozhodnutia by sa nemali zakladať výlučne na obsahu tejto Stránky. Investície do akéhokoľvek investičného nástroja, ktorý je popísaný na tejto Stránke, by mali byť realizované iba po podrobnom prečítaní príslušného prospektu, nariadení a výročných alebo polročných správ vrátane všetkých právnych informácií, ktoré sú v nich obsiahnuté. Predtým, ako urobíte investičné rozhodnutie by ste sa mali poradiť s kvalifikovaným odborníkom.

3. Miestne obmedzenia

Prístup na stránku môže byť odopretý alebo obmedzený určitým investorom na základe miestneho zákona, ktorý sa vzťahuje na jednotlivých investorov. Investori s takýmto obmedzením na základe národnosti, trvalého bydliska alebo z iných dôvodov by nemali vstupovať na túto Stránku. Obsah nie je určený pre využívanie alebo distribúciu fyzickým ani právnickým osobám v jurisdikcii alebo krajine, kde distribúcia, publikovanie alebo využitie by mohlo byť v rozpore so zákonom alebo ostatnými právnymi predpismi, alebo v ktorých členovia skupiny Spoločností kontrolovaných Cornhill Management, S.A., Luxembourg (ďalej “Cornhill”) nemajú potrebnú registráciu alebo licenciu.
Niektoré osoby, služby a produkty Cornhill nemôžu byť registrované alebo licencované podľa zákonov alebo ostatných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie finančných služieb alebo produkty a ich poskytovateľov v určitých krajinách (napr. USA). Všetci užívatelia by tak mali kontaktovať najbližšiu organizačnú jednotku Cornhill pre informácie o produktoch a službách dostupných v ich krajine
.

4. Bez záruk

Cornhill neposkytuje záruky ani žiadny výklad ku žiadnej oblasti vzťahujúcej sa k:

 • platnosti, presnosti alebo úplnosti Obsahu;

 • výsledkom získaným využívaním Stránky, alebo

 • obsahu stránok tretích osôb dosiahnuteľných cez Stránku.

Mimo rozsahu požadovaného platným právnym poriadkom, Cornhill, vrátane jej riaditeľov, zamestnancov alebo dodávateľov:

 • odmietajú akúkoľvek a všetku priamu alebo nepriamu zodpovednosť vrátane akýchkoľvek záruk bez obmedzenia dotýkajúceho sa kvality alebo vhodnosti pre konkrétny účel; a

 • neručia, že Obsah, Stránka (vrátane obsahu tretých osôb), tovar a služby uvedené na tomto mieste nebudú prerušené alebo bezchybné, že nedostatky budú opravené alebo že Stránka, servery z ktorých je Stránka dostupná alebo akákoľvek iná pripojená internetová stránka je bez vírusov, trójskych koňov, červov alebo podobných prvkov alebo procesov alebo ďalších škodlivých zložiek. V snahe eliminovať riziko napadnutia vírusom, je odporúčané používať aktuálne verzie prehliadačov a inštalovať a aktualizovať antivírusový program. Užívatelia by sa mali vyvarovať otváraniu e-mailov s neznámym pôvodom alebo neočakávanými prílohami.

Akékoľvek údaje, najmä však údaje dotýkajúce sa finančných trhov, cien, správ, prieskumov alebo ďalších finančných informácií dosiahnuteľných cez Stránku, boli získané zo starostlivo vybraných zdrojov, ktoré sú považované za dôveryhodné. Všetky informácie sú poskytované “ako sú” užívateľom bez ďalšieho upozornenia alebo záruky, vrátane záruky ich kvality, pôvodu, úplnosti alebo dodržania práv duševného vlastníctva alebo vhodnosti pre konkrétny účel.

Informácie a názory na Stránke sú uvádzané Cornhill komplexne a produkty a služby opísané nie sú dostupné alebo vhodné pre všetkých investorov. Skutočnosť, že užívateľ sa dostane na Stránku, neznamená, že užívateľ je klientom Cornhill.

Vyjadrenia názorov, odhadov a projekcií na Stránke sú názormi ich autorov platné v čase ich vytvorenia. Tieto vyjadrenia nemusia nevyhnutne odrážať názor Cornhill a môžu sa zmeniť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Cornhill môže ukončiť informovanie alebo zmeniť informácie, údaje a dokumenty a produkty alebo služby tam opísané kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.

5. Bez záväzkov

V maximálnej miere dovolenej zákonom alebo ostatnými právnymi predpismi, Cornhill, vrátane jej riaditeľov, zamestnancov alebo dodávateľov odmietajú akúkoľvek zodpovednosť za straty alebo škody akéhokoľvek druhu vzniknutých priamo alebo nepriamo ako dôsledok:

 • Obsahu, presnosti a úplnosti Obsahu alebo obsahu liniek tretích strán;

 • chýb alebo opomenutí na Stránke;

 • užívania a prístupu k Stránke;

 • nespôsobilosti pristúpiť alebo využívať Stránku z akéhokoľvek dôvodu.

V maximálnej miere dovolenej zákonom alebo ostatnými právnymi predpismi Cornhill nezodpovedá ani za

 • straty zisku alebo výnosu alebo úspor alebo ďalšie ekonomické straty;
 • straty obchodov alebo dobrého mena;

 • stratu alebo zničenie údajov;

 • náhodnú alebo špeciálnu stratu; alebo

 • nepriamo vyplývajúcu stratu vzniknutú používaním alebo Prístupom na Stránku, napriek tomu, že došlo k informovaniu o možnosti vyskytnutia sa straty alebo škody, alebo keď taká strata alebo škoda bola predvídateľná.

Cornhill nepreberá žiadnu zodpovednosť za správnosť a úplnosť daných informácií a tieto informácie podliehajú zmenám kedykoľvek bez predošlého upozornenia.

6. Informácie o právach duševného vlastníctva

Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, obsah Stránky je chránený autorskými právami ostatnými inštitútmi práva duševného vlastníctva a je majetkom Cornhill. Nič na Stránke neumožňuje získať licencie alebo práva na využívanie akéhokoľvek obrázku, obchodnej značky alebo loga. Nahrávanie, sťahovanie alebo iný spôsob kopírovania zo Stránky nezabezpečí prevod alebo prechod akéhokoľvek právneho titulu k programom alebo dokumentom uvedeným na Stránke na Vás. Cornhill si vyhradzuje všetky autorské práva a práva priemyselného vlastníctva k všetkým materiálom na Stránke a bude si vynucovať také práva v celom rozsahu aplikovateľného práva.

7. Výkonnosť

Výnos v minulosti nie je ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota investícií, a príjem z nich môže klesať rovnako ako rásť. Nemusíte získať späť sumu, ktorú ste investovali. Mali by ste vedieť, že fluktuácie mien smerom hore alebo dole, môžu ovplyvniť hodnotu investície. Zmienka o akýchkoľvek špecifických podieloch by nemala byť považovaná za odporúčanie k obchodu. Provízie, sprostredkovateľské odmeny, poplatky za správu a výdavky, to môže byť spojené s investíciami do podielových fondov. Výnosy cenných papierov nie sú zaručené a môžu kolísať. Informácie o čistej hodnote aktív boli získané zo zdrojov považovaných za spoľahlivé, ale Cornhill neručí za ich presnosť, spoľahlivosť alebo úplnosť a nepreberá právnu zodpovednosť za akúkoľvek priamu alebo nepriamu stratu vyplývajúcu z ich použitia.

Výnos sa počíta na základe relevantnej čistej hodnoty aktív, pokiaľ nie je stanovené inak. Vykázaný výnos neberie do úvahy žiadne poplatky a náklady súvisiace s upísanými alebo splatenými akciami. Predpokladá sa, že všetky dividendy boli opätovne investované. Hodnota podielov a výnos, ktorý dosiahnu sa môže meniť. Zmeny podmienok trhu a výmenných kurzov môžu mať za následok pokles alebo nárast hodnoty akcií. Výnos v minulosti nie je ukazovateľom budúcej výkonnosti. Pred investovaním do finančných nástrojov by investor mal kontaktovať svojho finančného poradcu/ právneho zástupcu/ daňového poradcu a mal by sa zmieniť o všetkých relevantných dokumentoch, ktoré sa vzťahujú na určité investície, napr. posledné výročné a polročné správy, prospekt, zjednodušený prospekt, články a iné dokumenty, ktoré upresňujú určité riziko spojené s investovaním spolu s konkrétnymi obmedzeniami, a základom pre obchodenie.

8. Monitoring

Prosím berte do úvahy, že všetky činnosti počas využívania Stránky môžu byť zaznamenávané a analyzované pre rôzne účely, vrátane bezpečnostných, marketingových účelov a monitorovania systémov.

9. Internetové stránky tretích osôb

Odkazy na stránky tretích osôb na Stránke sú poskytované ako upozornenie na témy, ktoré môžu byť užitočné pre užívateľov Stránky, pričom Cornhill nemá kontrolu nad obsahom internetových stránok tretích osôb. Cornhill neposkytuje žiadne záruky alebo záväzky v súvislosti s obsahom týchto stránok. Cornhill nezaručuje, že takáto stránka alebo jej obsah nie je porušením akýchkoľvek nárokov vyplývajúcich z práv duševného vlastníctva alebo iných práv tretích osôb.

10. Presun a spracovanie údajov

Aj keď sa Cornhill snaží zabezpečiť, aby vaše osobné údaje nemohli byť zachytené tretími osobami, prosím berte do úvahy, že počas využívania Stránky sú údaje prenášané v rámci otvorenej siete (Internet), ktorá je dostupná pre tretie osoby a ktorá nemôže byť považovaná za bezpečné prostredie. Cornhill môže prenášať alebo uschovávať Vami poskytnuté údaje pri využívaní Stránky mimo krajiny Vášho bydliska. V takýchto prípadoch Cornhill vyhlasuje, že sa bude vždy snažiť zabezpečiť náležitý štandard ochrany Vašich údajov, s prihliadnutím na príslušné zákonné požiadavky, vrátane požiadaviek vzťahujúcich sa k dôvernosti informácií o klientovi a jeho údajov, ale je možné, že údaje môžu byť poskytnuté do krajiny, v ktorej prevládajú nižšie štandardy ochrany údajov ako v krajine Vášho bydliska. Cornhill neprijíma zodpovednosť alebo záruky za bezpečnosť Vašich údajov počas ich prenosu cez sieť Internet.

Vo všeobecnosti ak navštívite stránku a hľadáte nejaké informácie, zostaňte v anonymite. Ak Vás požiadame o osobné informácie, bude dopredu vedieť dôvod, prečo to robíme.

11. Hmotná zainteresovanosť

Cornhill a/alebo Predstavenstvo, výkonný manažment a zamestnanci môžu mať alebo mali záujme alebo pozíciu alebo obchodovali alebo konali ako členovia burzy s cennými papiermi, ktoré sa spomínajú na Stránke. Okrem toho takéto organizácie alebo osoby môžu mať alebo mohli mať vzťah alebo môžu poskytovať alebo poskytovali podnikové financovanie alebo iné služby, alebo sú a boli riaditeľmi spoločností, ktoré sú spomenuté na Stránke.

12. Investičné riziká

Investori si musia byť vedomí toho, že podiely vo finančných nástrojoch znamenajú riziko, vrátane možnej straty investovaného kapitálu. Výnos v minulosti nie je ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota investície a dosiahnutý výnos budú kolísať, preto akcia investora môže byť nad alebo pod pôvodnou nadobúdacou cenou v čase nadobudnutia. Z dôvodu nestálosti trhu výkonnosť sa môže prudko meniť v krátkom časovom horizonte. Okrem toho niektoré finančné nástroje investujú prevažne do rozvíjajúcich sa trhov a/alebo do akcií spoločností s malým zhodnotením a do dlhopisov s vysokou úrokovou mierou, ktoré sú vystavené vyššiemu riziku. Prečítajte si investičnú politiku v prospekte, článkoch a nariadeniach, aby ste sa oboznámili s konkrétnymi rizikami, ktoré sú spojené s konkrétnymi finančnými nástrojmi. Finančné nástroje môžu tiež investovať do zahraničných mien. Pridané riziko fluktuácie výmenných kurzov bude tiež rásť. Pred investovaním by ste si mali preštudovať upozornenia o konkrétnych rizikách v príslušných dokumentoch.
 
The Art of Investment