World Investment Opportunities Funds

WIOF predstavuje komplexnú ponuku investičných podfondov registrovaných v Luxemburgu od roku 1999, v poprednom Európskom centre investičných fondov určených na obchodovanie po celom svete s niektorými zaujímavými vlastnosťami, ktoré sú priateľské k zákazníkom.

Hlavným cieľom World Funds je maximalizovať návratnosť kapitálu podielnikov prostredníctvom prevoditeľných cenných papierov, napríklad akcií a dlhopisov, nástrojov peňažného trhu, podielov ostatných podnikov kolektívneho investovania prevoditeľných cenných papierov a podnikov kolektívneho investovania.

Každý podfond je profesionálne riadený a podlieha princípom diverzifikácie a každý cenný papier je vybraný podľa prísnych kritérií.

Konkrétne podfondy v rámci WIOF sa zameriavajú na rozvíjajúce sa trhy a väčšina z nich sú podfondy s absolútnou návratnosťou a podliehajú výkonnostnému poplatku podľa dosiahnutia určenej návratnosti rastom čistej hodnoty aktív uvedenej v Prospekte.

WIOF je otvorená investičná spoločnosť zapísaná na úradnom zozname podnikov kolektívneho investovania podľa luxemburského zákona zo dňa 20. decembra 2002 o podnikoch kolektívneho investovania.