14.04.2010

Ken Teale, Chief Investment Officer, Nucleus Global Investors, Austrália

Investovanie do sieťových odvetví môže pre väčšinu ľudí znieť ako takmer zbytočná investícia. Na druhej strane ale sieťové odvetvia poskytujú niektoré z najdôležitejších služieb, ako sú elektrická energia, plyn a dodávka vody, čiže služby, bez ktorých moderná spoločnosť nemôže fungovať. Sieťové odvetvia sú prirodzeným monopolom a sú vysoko regulované, čo má za následok, že majú stabilné príjmy bez ohľadu na to, či sú ekonomické podmienky priaznivé alebo nie. Počas recesie znižujú domácnosti náklady na nákup takých tovarov a služieb, akými sú autá a dovolenky, ale neznižujú náklady na spotrebu energie, nepoužívajú menej plynu na vykurovanie domu a neznižujú spotrebu vody. To je dôvod, prečo je investovanie do verejných služieb menej rizikové ako investovanie do akcií.

Takisto nie je veľmi známou skutočnosť, že za posledné desaťročia dosiahli verejné služby návratnosť, ktorá bola podstatne vyššia ako kapitálová návratnosť tých, ktorí mali to šťastie a boli ich vlastníkmi. Až donedávna nemohli investori, s výnimkou USA, investovať do globálne diverzifikovaného portfólia kótovaných spoločností sieťových odvetví. Vo väčšine krajín tento spoločnosti vlastní štát. Investori nemohli investovať do sieťových odvetví po celom svete, až kým v Európe neprišlo k privatizácii podnikov sieťových odvetví vo veľkom rozsahu na konci 80. rokov a v 90. rokoch 20. storočia.

Teraz je možné investovať do vysokošpecializovaného fondu WIOF Global Listed Utilities Fund, ktorý investuje do sieťových odvetví na celom svete a využíva skúsenosti jedného z najlepších investičných manažérov v tejto oblasti. Samotný fond poskytuje rozšírené investičné možnosti v sieťových odvetviach a pomáha diverzifikovať portfólio investora. Sieťové odvetvia potvrdili svoju odolnosť v časoch finančnej krízy, čo viedlo k stabilným príjmom a tým aj väčšej podpore podielov.

DLHODOBÁ VÝKONNOSŤ SEKTORA SIEŤOVÝCH ODVETVÍ

Za posledných 20 rokov mal sektor sieťových odvetví ročne v priemere o 2 % vyššiu výkonnosť a dosahoval nižšiu štandardnú odchýlku výnosov ako trh s globálnymi akciami. Ak by v roku 1990 investor investoval 10 000 USD do indexu UBS Developed Infrastructure and Utilities Index, ktorý je vo všeobecnosti najuznávanejším kritériom výkonnosti sektora sieťových odvetví po celom svete (využíva ho aj tento fond), dnes by mala táto investícia hodnotu 48 394 USD. Pre porovnanie, ak by sme tých 10 000 USD investovali v roku 1990 do indexu MSCI Global Equity index, ktorý je vo všeobecnosti najviac uznávaným kritériom výkonnosti svetových akciových trhov, dnes by táto investícia mala hodnotu iba 32 314 USD.

Je dôležité, aby si investori uvedomili, že sektor sieťových odvetví má tendenciu poskytovať vyššiu výkonnosť ako zvyšok akciových trhov najmä v prípade, ak sú ekonomické podmienky slabé a akciové trhy podávajú horšiu výkonnosť. V rokoch 2008 a 2009, keď väčšina sveta upadla do recesie, výnosy firiem v rámci našich portfólií neboli touto skutočnosťou veľmi ovplyvnené. V skutočnosti väčšina spoločností v našom portfóliu v tomto období zvýšila dividendy, ktoré vyplatila investorom.

Ročný výnos globálnych sieťových odvetví v porovnaní s globálnymi akciami: 1990 - 2010

AKO TREBA CHÁPAŤ SEKTOR SIEŤOVÝCH ODVETVÍ

Sektor sieťových odvetví zahŕňa regulovanú elektrinu, plyn a dodávku vody (siete na prenos a distribúciu elektriny, plynu a vody), ktoré sú prirodzenými monopolmi a neregulované spoločnosti vyrábajúce energie, ktoré pracujú vo vysokokonkurenčnom prostredí. Sieťové odvetvia sú prirodzenými monopolmi a ceny, ktoré si účtujú za svoje služby, sú prísne regulované. Správne chápanie tejto regulácie je kľúčom k pochopeniu, prečo sieťové odvetvia podávajú takú výkonnosť a prečo je pravdepodobné, že to tak bude pokračovať bez ohľadu na silu ekonomiky, v ktorej pôsobia.

Vo väčšine rozvinutých krajín regulácia zo strany vlády stanovuje ceny za poplatky sieťových odvetví na úrovni, ktorá umožňuje kompenzáciu všetkých nákladov spojených s poskytovaním týchto služieb pre verejnosť a získanie kapitálovej návratnosti na úrovni približne 10 % ročne. Za posledné desaťročia by priniesli investície do globálneho portfólia regulovanej elektriny, plynu a dodávky vody investorom návratnosť na úrovni približne 10% ročne, pričom investície do globálneho portfólia neregulovaných spoločností vyrábajúcich energie by priniesli podstatne nižší výnos. Investícia do nášho indexu, UBS Developed Infrastructure and Utilities Index, ktorý predstavuje kombinované portfólio regulovaných sieťových odvetví a neregulovaných spoločností vyrábajúcich energie, by priniesol výnos vo výške približne 8 - 9 % ročne. Uprednostňujeme investície do regulovaných sieťových odvetví pred investovaním do neregulovaných spoločností produkujúcich energie. To je jeden zo spôsobov, ako znížiť riziko a je jedným z dôvodov, prečo mali naše fondy tendenciu prekonať výnosy kritéria.

Príklad procesu stanovenia ceny regulátorom pri sieťových odvetviach súvisiacich s elektrinou v USA

 

Cena = regulátorom povolený výnos

predpokladaný dopyt (kWh)

 

Kapitálová návratnosť, ktorú vlády povolili pri sieťových odvetviach, bola dlhodobo stabilná predovšetkým v USA, kde boli podniky sieťových odvetví kótované omnoho dlhšie. Graf dolu zobrazuje priemernú povolenú kapitálovú návratnosť za spoločnosti sieťových odvetví spojených s distribúciou elektriny a plynu kótovaných v USA za posledných 15 rokov (horné dve modré čiary), v porovnaní s výnosom na dlhopisoch vydaných týmito spoločnosťami (stredné dve modré čiary) a výnosmi štátnych dlhopisov v USA s 30-ročnou splatnosťou (spodná žltá čiara).

Regulátor povolil kapitálovú návratnosť sieťových odvetví v oblasti elektriny a plynu v USA od roku 1993

Kapitálová návratnosť vo výške 10 % je veľmi atraktívnou v sektore, ktorý zaznamenáva taký stabilný dopyt po službách a nečelí konkurencii. Vlády umožňujú, aby mali sieťové odvetvia takto štedrú kapitálovú návratnosť z dvoch dôvodov. Jednak kvôli potrebe poskytovať privatizovaným sieťovým odvetviam dostatočný stimul na vytváranie značného množstva investícií, ktoré sú neustále potrebné v tomto sektore, a kvôli negatívnym sociálnym a politickým dôsledkom pri poddimenzovaní investícií v infraštruktúre, ktorá dodáva takéto nevyhnutné služby.

Množstvo investícií potrebných na udržiavanie a modernizáciu distribučných sietí elektriny, plynu a vody je obrovské. V nasledujúcich dvoch desaťročiach je na investíciu do elektrickej prenosovej sústavy v USA potrebných zhruba 2 bilióny USD, aby bola schopná udržiavať súčasnú úroveň spoľahlivosti elektrickej rozvodnej siete. V súčasnosti, keďže tieto sieťové odvetvia vlastnia súkromné spoločnosti, vlády nemajú inú voľbu, ako stanoviť ceny spôsobom, ktorý zaistí odmeňovanie nielen za investície do novej, ale tiež za udržiavanie existujúcej infraštruktúry. Ak budú ceny nastavené príliš nízko a sieťové odvetvia nedosiahnu zdravú kapitálovú návratnosť, nebude do nich prúdiť dostatočné množstvo investícií a nebudú poskytovať spoľahlivé služby v oblasti elektrickej energie, plynu a vody. Bude to znamenať zlý výsledok pre spoločnosť, ale i pre politikov, ktorý chcú urobiť dobrý dojem na voličskú verejnosť ako šikovní správcovia, ktorí poskytujú svojim voličom zvyšujúci sa životný štandard.

WIOF GLOBAL LISTED UTILITIES FUND = RIADIACI TÍM SPOLOČNOSTI NUCLEUS GLOBAL INVESTORS

WIOF Global Listed Utilities Fund riadi investičná spoločnosť Nucleus Global Investors, ktorú väčšinovo vlastnia jej zakladatelia. Nucleus je jednou z mála celosvetových spoločností špecializujúcich sa na správu sieťových odvetví a infraštruktúry. Zakladatelia spoločnosti sú špecialisti v sektore so skúsenosťami, ktoré získali nielen z investovania do sieťových služieb, ale aj do zvyšujúceho sa kapitálu v rámci sektoru a do manažmentu samotných spoločností zaoberajúcich sa infraštruktúrou. Sídlo spoločnosti je v Sydney s pobočkou v Londýne.

Upozornenie

Tento dokument je určený len pre profesionálnych poradcov. Tento dokument nie je výzvou na nákup podielov alebo akcií fondov uvedených v tomto dokumente a slúži len na informačné účely. Historická výkonnosť nie je určujúca pre budúcnosť. Hodnota investícií a zisk z nich môže klesať ako aj stúpať. Investor nemusí získať späť sumu, ktorú investoval. Investor by si mal byť vedomý fluktuácie menových kurzov smerom nahor alebo nadol, ktorá môže taktiež ovplyvniť hodnotu investície. Spomenutie akejkoľvek špecifickej akcie by sa nemalo považovať za odporúčanie na obchod. Provízie, následne provízie, manažérske poplatky a náklady môžu byť spájané s investíciou do podielových fondov. Výnosy nie sú garantované a môžu kolísať. Údaje o čistej hodnote aktív boli získané zo zdroja, ktorý sa považuje za spoľahlivý, ale WIOF neprezentuje jeho presnosť, spoľahlivosť alebo úplnosť a nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame straty vzniknuté z ich použitia. WIOF a Cornhill Management International nepreberajú žiadnu zodpovednosť za správnosť alebo presnosť uvedených informácií, ktoré sa môžu meniť v každom čase bez upozornenia. Uvedená výkonnosť nezahŕňa žiadne poplatky a náklady spojené s nákupom alebo odkupom akcií. Predpokladá sa, že všetky dividendy boli reinvestované. Pred investovaním do akéhokoľvek pod-fondu resp. akýchkoľvek pod-fondov by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu a odvolať sa na všetky relevantné dokumenty týkajúce sa pod-fondu resp. pod-fondov ako sú posledná výročná alebo polročná správa a/alebo zjednodušený prospekt, ktorý špecifikuje riziká spojené s pod-fondom spolu s akýmikoľvek platnými obmedzeniami a základ pre obchodovanie.