13.11.2013

 

Poprzez inwestycje na rynkach papierów dłużnych na świecie, WIOF Global Emerging Markets Bond Fund daje inwestorom szansę na wykorzystanie podstawowego potencjału rynków wschodzących oraz umożliwia inwestycje w pełen wachlarz obligacji krajowych i korporacyjnych w walucie twardej i miejscowej.

 

OGÓLNY ZARYS

Fundusz umożliwia dostęp do pełnej gamy rynków papierów dłużnych na rynkach wschodzących (EM) - państwowych i korporacyjnych obligacji w twardej walucie, a także papierów dłużnych w walucie lokalnej na rynkach w Europie, Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej. Koncentrując się na maksymalizacji całkowitego zwrotu z inwestycji, fundusz ten jest idealny dla inwestorów zainteresowanych wyspecjalizowanymi rynkami kapitałowymi.

 

LEPSZE PROGNOZY

W obliczu nieustającego kryzysu finansowego, inwestorzy odwracają się od rynków rozwiniętych na rzecz rynków wschodzących. Przyciągani korzystnymi ustrojowymi i fundamentalnymi cechami gospodarek rynków wschodzących, w tym np. na ogół znacznie silniejszym wzrostem gospodarczym oraz korzystniejszą relacją długu do PKB, wielu inwestorów widzi w rynkach wschodzących lepsze perspektywy zysków. Stosunkowo małe zadłużenie na wielu rynkach wschodzących w porównaniu z rynkami rozwiniętymi jest jednym z głównych czynników przyciągających inwestorów: podczas gdy zadłużenie krajów rozwiniętych przekracza 100% PKB, na rynkach wschodzących jest ono niższe niż 40% PKB. Jak wyjaśnia Mirko Matic, menadżer portfelowy funduszu WIOF Global Emerging Markets Bond, "Na przestrzeni czasu instrumenty dłużne na rynkach wschodzących radziły sobie lepiej niż inne instrumenty o stałym dochodzie; trend ten będzie kontynuowany ze względu na korzystne podstawy rynkowe."

 

 

WYBÓR GLOBALNY

Globalny charakter Funduszu pozwala inwestorom na skorzystanie z pozytywnych cech różnych regionów rynków wschodzących w celu jak najlepszego wykorzystania inwestycji. Każdy obszar rynku wschodzącego, na którym skupia się Fundusz, ma silne podstawy, które wspierają możliwości inwestycji:

 

  • W porównaniu z innymi regionami, stan finansów publicznych krajów WNP utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie.
  • Faktyczna zdolność kredytowa Europy Wschodzącej pozostaje niezmiennie zaniżona, a rozwój tego regionu jest silny i stabilny.
  • Gospodarki krajów Ameryki Łacińskiej są w dobrej kondycji, a silny popyt wewnętrzny utrzymuje wzrost kluczowych gospodarek regionalnych.

 

Przekrój geograficzny

 

 

PROCES INWESTYCYJNY

Menadżer portfelowy wykorzystuje złożony proces selekcji inwestycji i akcji, w tym:

  • Zastosowanie niestandardowych strategii optymalizacji portfela, które łączą podstawowe i ilościowe strategie inwestycyjne
  • Wdrażanie niestandardowych algorytmicznych systemów transakcyjnych

 

Spółka stosuje także zarządzanie portfelem poprzez wzmożone śledzenie indeksu w celu pobicia benchmarku lub indeksu porównawczego. Składają się na niego:

  • Analiza regresji
  • Dopasowanie sektorowe
  • Analiza makroekonomiczna
  • Analiza sektorowa

 

PERSPEKTYWY

Wyniki na rynkach papierów dłużnych krajów wschodzących zależeć będą w głównej mierze od zmian polityki pieniężnej amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Rynek przesadnie zareagował na spekulacje dotyczące ograniczania impulsów ze strony polityki pieniężnej przez Rezerwę Federalną, a kolejne wyceny stworzyły atrakcyjne możliwości na rynkach dłużnych krajów wschodzących. Niektóre wschodzące gospodarki napotykają trudności w walce o poprawę podstaw rynkowych, ale w najbliższej przyszłości wzrost gospodarczy większości gospodarek wschodzących nadal powinien przewyższać ten w krajach rozwiniętych.  Co więcej, obniżone oczekiwania wzrostu mogą zwiększyć prawdopodobieństwo niespodziewanych wzrostów gospodarczych rynków wschodzących. Zmienność na rynkach pozostanie jednak najpewniej podwyższona ze względu na niepewność momentu, w którym Rezerwa Federalna wycofa się z ograniczania impulsów ze strony polityki pieniężnej.

 

DORADCA INWESTYCYJNY

NETA Capital Croatia jest największą prywatną spółką zarządzającą aktywami w Chorwacji, posiadającą jeden z najbardziej zróżnicowanych portfeli produktów wśród spółek zarządzających aktywami w tym regionie. Zyskała ona uznanie ze względu na swoje innowacyjne pomysły i techniki zarządzania aktywami. Spółka opracowała niestandardowe strategie optymalizacji portfela, które łączą podstawowe i ilościowe strategie inwestycyjne i jako część aktywnego zarządzania procesem wyboru akcji, mają na celu zredukowanie subiektywnych decyzji podejmowanych przez zarządzających funduszem.

 

ZASTRZEŻENIE: Raport został przygotowany wyłącznie do celów informacyjnych, nie jest ofertą zakupu lub subskrypcji udziałów. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) zarejestrowane jest na oficjalnej liście przedsięwzięć zbiorowego inwestowania zgodnie z I częścią luksemburskiej ustawy z dnia 17 grudnia 2010 jako otwarta spółka inwestycyjna. WIOF zakłada, ze wszystkie dane są poprawne na dzień ich ogłoszenia i zostały otrzymane z wyselekcjonowanych źródeł, które uważa się za wiarygodne. Nie udziela się żadnych gwarancji i nie wydaje żadnych oświadczeń, żadnego rodzaju dotyczących pokazanych wyników oraz nie ponosi się żadnej odpowiedzialności za prawidłowość podanych informacji, które mogą być zmienione w każdym momencie, bez powiadomienia. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazania wyników inwestycji, jakie można będzie osiągnąć w przyszłości. Wartość udziałów i generowany zwrot może zmniejszać się i wzrastać. Zmiany warunków rynkowych i kursów wymiany mogą spowodować spadek lub zwiększenie wartości udziałów. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka inwestycyjnego, związanego z instrumentami inwestycyjnymi, włączając w to możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wynik jest zwykle wyliczany na podstawie odpowiedniego WAN, chyba że ustalono inaczej. Przedstawione wyniki nie uwzględniają żadnych opłat związanych z zakupem lub odkupieniem udziałów. Zakłada się, że wszystkie dywidendy zostały reinwestowane. Prospekt WIOF dostępny jest na stronie www.1cornhill.com. Przed dokonaniem inwestycji w subfundusze WIOF, inwestor powinien skontaktować się ze swoim doradcą finansowym/prawnym/podatkowym i zapoznać z wszelkimi właściwymi dokumentami dotyczącymi inwestycji w WIOF, takimi jak ostatni Prospekt, który przedstawia określone ryzyko inwestycji w subfundusz, jak również wszelkie obowiązujące ograniczenia i podstawy transakcji. W przypadku, gdy inwestorzy zdecydują się nie szukać porady u doradcy finansowego/prawnego/podatkowego, powinni rozważyć czy inwestycja w WIOF jest dla nich odpowiednia.