27.02.2014

Investorom do akciových a dlhopisových trhov Latinskej Ameriky ponúka fond WIOF Latin American Performance Fund prístup do regiónu, kde demografia, ekonomická sila a rýchlo sa rozvíjajúca stredná trieda produkujú rýchly spotrebiteľský rast a atraktívne investičné prostredie.

 

RAST A PRÍLEŽITOSŤ

Atraktívnosť Latinskej Ameriky v očiach investorov v posledných rokoch značne vzrástla. Politická stabilita a ortodoxné ekonomické politiky vyústili do výrazného rastu, ktorý vytvára nové príležitosti pre regionálne spoločnosti a zvyšuje podiel strednej triedy a jej blahobyt. Stredná trieda tvorí vo veľkých krajinách Latinskej Ameriky viac ako 50% populácie a z postupného rastu príjmov na hlavu a kúpnej sily stredných príjmových skupín budú najviac profitovať na spotrebu orientované spoločnosti. Zvýšená kúpna sila obyvateľov Latinskej Ameriky tiež oživila domáci spotrebiteľský dopyt, zvýšila dopyt po úveroch a podporila expanziu a investičné príležitosti vo finančných službách.

 

RELATÍVNA ZÁVISLOSŤ

Krajiny Latinskej Ameriky majú relatívne malú závislosť na exporte, predovšetkým od komodít na rozdiel od iných rozvojových krajín. Niektorí investori sa obávali, že spomalenie rastu čínskej ekonomiky bude mať negatívny vplyv na ceny komodít. Zatiaľ čo vyššie ceny komodít môžu poskytnúť krajinám Latinskej Ameriky pozitívny rastový impulz, mnohý investori majú sklon preceňovať závislosť týchto krajín na komoditách. Krajiny Latinskej Ameriky nepatria medzi exportne orientované regióny sveta na rozdiel od Ázie. Vzhľadom na nedávny vývoj boli krajiny Latinskej Ameriky poháňané hlavne stabilizačnými a reštrukturalizačnými aktivitami ich vlastných ekonomík, čo dopomohlo k zlepšeniu postavenia nižšej a strednej triedy a zároveň k rastu domácej spotreby. Zároveň treba spomenúť, že regionálne indexy, ktoré sa z jednej tretiny skladajú zo spoločností komoditného sektora, príliš zdôrazňovali význam tohto sektora na krajiny latinsko-amerického regiónu.

 

GEOGRAFICKÉ ZLOŽENIE

 

Najvýznamnejšie krajiny regiónu sa dnes transformujú, aby ďalej znížili ich závislosť od exportu komodít a orientujú sa viac na domácu spotrebu. Znamená to, že stav ekonomík regiónu je relatívne chránený od externých faktorov. Tiež to však vytvára možnosť zvýšiť svoju hodnotu, keďže sa investície môžu zamerať na prevládajúci faktor v ekonomikách krajín, t.j. ich domáce trhy, a nie na sledovanie indexov Latinskej Ameriky, v ktorých dominujú komoditné spoločnosti ovplyvnené najmä externými, nie regionálnymi faktormi.

 

ATRAKTÍVNA PONUKA

Latinská Amerika predstavuje atraktívnu investičnú ponuku vzhľadom na svoju ekonomickú silu v porovnaní s rozvinutým svetom:

 

Vyšší rast – na najbližších päť rokov (2013 - 2017) predpokladá Medzinárodný Menový Fond (MMF) ekonomický rast USA 2.9% ročne, pričom pre hlavné krajiny Latinskej Ameriky je to 4.5% ročne.

 

Zdravé základy – Latinská Amerika ostáva regiónom s nízkym verejným a súkromným dlhom.

 

Priaznivá demografická situácia bude tiež poháňať ekonomický rast regiónu. Regionálny baby boom počas 90-tych rokov tiež garantuje, že v nadchádzajúcich rokoch budú tvoriť vysoké percento populácie spotrebitelia v pracovnom veku s nadpriemernou kúpnou silou.

Analýza populácie Latinskej Ameriky

Zdroj: CEPAL

Poznámky: Key consumption years – Kľúčové vekové skupiny pre spotrebu; Age groups – Vekové skupiny.

POZITÍVNE ZÁKLADY

Všetky kľúčové krajiny fondu majú dobré základy a investičný potenciál:

  • Mexiko: Napriek nedávnym slabým číslam by mala ekonomika Mexika začať rásť vzhľadom na rast exportu v jej vysoko efektívnom výrobnom sektore a zároveň vďaka implementácii ekonomických plánov vlády, ktoré zahŕňajú viaceré dôrazné ekonomické reformy. Rovnako medzi investormi prevláda optimizmus, že ekonomika krajiny je v dobrej pozícii ustáť ďalšie oslabenie globálnej ekonomiky.
  • Čile a Peru: Ekonomické základy oboch krajín sú na veľmi dobrej úrovni napriek faktu, že akcie spoločností oboch krajín pokračujú vo výpredaji kvôli obavám investorov z komoditnej závislosti, čo bude aj naďalej negatívne ovplyvnené poklesom cien komodít vzhľadom na pokračujúci pokles dopytu z Číny. Hoci je komoditný sektor dôležitý pre tieto krajiny, ako aj ostatné krajiny regiónu, jeho vplyv sa v očiach investorov značne zveličuje. Avšak súčasné nízke ceny akcií z regiónu prinášajú niektoré veľmi zaujímavé investičné príležitosti spoločností mimo komoditného sektora, ktoré vzhľadom na historické dáta preukázali stabilitu v turbulentných časoch.
  • Brazília: krajina ponúka jeden z najväčších spotrebiteľských trhov na svete, úroveň chudoby výrazne poklesla a rast strednej triedy sa počíta v miliónoch ľudí za rok. Napriek určitým ekonomickým nedostatkom, ktoré mali za následok obmedzenie ekonomického rastu, defenzívne spoločnosti so silným obchodným zastúpením stále ponúkajú veľmi dobré investičné príležitosti.

 

Manažér portfólia fondu Fernando X. Donayre hovorí: “Silné základy ekonomík Latinskej Ameriky signalizujú  dobré vyhliadky pre investície v regióne v dlhodobom horizonte.”

 

VÝHĽAD

Trhy v Čile ponúkajú v rámci Latinskej Ameriky najzaujímavejšie príležitosti vzhľadom na podhodnotené ceny aktív. Ekonomické vyhliadky Kolumbie a Peru ostávajú veľmi sľubné pričom spoločnosti zameriavajúce sa na spotrebiteľský tovar poskytujú veľmi atraktívne investičné príležitosti vzhľadom na veľmi dobré ceny akcií. Napriek niektorým obavám je ekonomika Brazílie v lepšej pozícii ako pred desiatimi rokmi a v dlhodobom horizonte by sa mala vrátiť k rastu. Rovnako aj Mexiko ponúka mnohé zaujímavé a špecifické investičné príležitosti. Zatiaľ čo poslednom roku pokračovala istá vlna pesimizmu ohľadom trhov Latinskej Ameriky, na druhej strane to prinieslo množstvo výhodných investičných príležitostí.

 

INVESTIČNÝ PORADCA

Investičným poradcom fondu je spoločnosť INCA Investments z Latinskej Ameriky. Spoločnosť INCA tvorí skupina investičných profesionálov z Latinskej Ameriky. Ide o skúsený investičný personál, ktorý investuje na latinskoamerických trhoch od začiatku 90-tych rokov minulého storočia  a tím analytikov špecializujúcich sa na najdôležitejšie sektory regiónu.

 

Dôležité upozornenie: Tento report má len informatívny charakter a nepredstavuje ponuku na nákup alebo upísanie akcií. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) je zaregistrovaný na oficiálnom zozname podnikov kolektívneho investovania podľa časti I luxemburského zákona z 17.decembra 2010 týkajúceho sa podnikov kolektívneho investovania ako otvorenej investičnej spoločnosti. WIOF je presvedčený, že informácie sú správne v čase ich prípravy, pretože boli získané zo starostlivo vybraných zdrojov, ktoré sú považované za dôveryhodné. V tomto zmysle sa neposkytujú žiadne záruky alebo zastupovanie a za správnosť a presnosť poskytnutých informácií, ktoré môžu podliehať zmenám kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Predošlá výkonnosť nezaručuje rovnaké výsledky aj v budúcnosti. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú, sa môže znížiť alebo zvýšiť. Fluktuácia mien, či už smerom nadol alebo nahor, môže tiež ovplyvniť hodnotu investície. Kvôli pokračujúcej volatilite trhu a fluktuácii výmenného kurzu môže podliehať výkonnosť významným zmenám v prípade krátkeho obdobia. Investori by si mali byť vedomí toho, že podiely vo finančných nástrojoch nesú so sebou investičné riziká, vrátane možnej straty investovaného kapitálu. Výkonnosť sa bežne vypočíta na základe príslušnej čistej hodnoty aktív (NAV) pokiaľ nie je stanovené inak. Preukázaná výkonnosť neberie do úvahy žiadne poplatky ani náklady spojené s upisovaním alebo odkúpením akcií. Predpokladá sa, že sa všetky dividendy opätovne investovali. K dispozícii je prospekt WIOF a môžete ho získať na www.1cornhill.com. Pred investovaním do ktoréhokoľvek podfondu WIOF by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu a prezrieť si  všetky relevantné dokumenty, ktoré sa týkajú WIOF a tohto konkrétneho podfondu (ov), akými sú posledná výročná správa a prospekt, ktoré špecifikujú určité riziká spojené s týmto podfondom, akékoľvek špecifické obmedzenia, ktoré sa na to vzťahujú a princíp obchodovania. V prípade, že sa investori rozhodnú nevyhľadať radu od finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu, mali by zvážiť, či je pre nich WIOF vhodnou investíciou.