01.04.2008

Skupina Parex Group je jednou z posledných lokálnych a súkromnýchfinančných inštitúcií v Lotyšsku, ktorá ponúka univerzálne bankovéslužby globálne a v celom pobaltskom regióne. Parex banka (ďalej len akobanka) je skutočne univerzálnou bankou, ktorá je aktívna nielen naeurópskom retailovom a firemnom trhu, ale aj na medzinárodných kapitálovýchtrhoch. Pobočky skupiny Parex Group pôsobia v sektoroch bankovníctva,financií, lízingu, správy aktív a životného poistenia.

Parex Asset Management (PAM) zostáva najväčším a najrýchlejšierastúcim správcom aktív v Pobaltí. V júni 2007 bola spoločnosť PAMzahrnutá do zoznamu 400 najväčších správcovských spoločností v rámciEurópy zostaveného časopisom Investment & Pension Europe. Okrem toho bolPAM vymenovaný časopisom Funds Europe za “Európsku špecializovanúinvestičnú spoločnosť roku 2007” . V roku 2007 vzrástol konsolidovanýpríjem z provízií a poplatkov PAM na viac ako 4 milióny LVL, zatiaľ čoaktíva klientov pod správou dosiahli viac ako 0,5 miliardy LVL. Napriekrastúcej konkurencii dominujú v Lotyšsku investičné fondy PAM s podielomna trhu viac ako 50%. Rok 2007 bol veľmi dôležitým z pohľadu geografickejdistribúcie fondov PAM a zavedenia nových produktov na trh. V roku2007 uviedol PAM na trh fondy Caspian Sea Equity Fund, Ukrainian Equity Fund aStrategic Allocation Funds. PAM sa tiež stal prvou investičnou spoločnosťouv Pobaltí, ktorá založila fondy na globálnej distribučnej platforme HSBCpre inštitucionálnych investorov.

V roku 2008 bude skupina Parex Group pokračovať vo vývoji inovatívnychproduktov a zároveň vylepší a zdokonalí existujúce hlavné bankovéprodukty tak, aby si zachovala vedúce postavenie v Lotyšsku a rozšírilasvoje prevádzky v ostatných krajinách. Veríme, že v roku 2008 preukážeParex Group ešte lepšiu výkonnosť a rast!