22.04.2008

C-QUADRAT Investment AG uzatvoril finančný rok 2007 s rekordnýmkonsolidovaným výsledkom, ktorý ukazuje, že manažment fondov je v dobromstave a pomáha investorom nájsť lepšie možnosti. Čísla uvedené nižšiehovoria sami za seba.

Nárast preukázali všetky divízie: príjem z poplatkov a províziív roku 2007: 47,4 milióna EUR (+21%); prevádzkový zisk pred odpismi v roku2007: 6,5 milióna EUR (+23%); zisk pre zdanením v roku 2007: 6,9 miliónovEUR (+19%); čistý zisk: 5,7 milióna EUR (+20%).

Viedeň/Frankfurt, 1.apríla 2008 V šiestom roku za sebou zvýšilC-QUADRAT Investment AG (ISIN AT0000613005) výrazným spôsobom svoj ročnývýsledok v porovnaní s predchádzajúcim rokom a má tak za sebou svojnajúspešnejší rok od založenia spoločnosti v roku 1991. Na cestu rastuvýnosov nastúpila spoločnosť v roku 2007. Príjem z poplatkov aprovízií vo finančnom roku 2007 vzrástol o 21 % na 47,4 milióna EUR.Čistý príjem (príjem z poplatkov a provízií mínus výdavky na poplatky aprovízie) vzrástol až o 36 % na 21,1 milióna EUR. Prevádzkový zisk predodpismi v C-QUADRAT Group sa zvýšil o 23 % na 6,5 milióna EUR, zisk predzdanením o 19 % na 6,9 milióna EUR. Celkový čistý zisk bol v roku 20075,7 milióna EUR, o 20 % viac v porovnaní s minulým rokom. Obe divízie,Asset Management a Brokerage & Advisory, prispeli k zlepšeniu príjmovrovnakým dielom.

Príjem z poplatkov a provízií v divízii Asset Management vzrástolo 24 %

Významne rástla divízia Asset management. Príjem tejto divízie vzrástolo 24 % na 24,8 milióna EUR. Toto zlepšenie ťahali vyššie aktívav správe. Okrem domáceho trhu Rakúska aktíva rástli predovšetkýmv Nemecku. C-QUADRAT nielenže v predošlom roku spustil na tomto dôležitombudúcom trhu aktivity v divízii Asset Management pre inštitucionálnychklientov, ale tiež distribuoval výrobky C-QUADRAT koncovým zákazníkomprostredníctvom nepriamych distribučných kanálov. Už v novembri 2007 sapo prvý krát predalo viac fondov C-QUADRAT v Nemecku ako v Rakúsku.

Príjem z poplatkov a provízií v divízii Brokerage & Advisory sazvýšili o 18 %

Divízia Brokerage & Advisory, ktorá pokrýva sprostredkovanie cennýchpapierov a poradenských služieb, tiež prispela k pozitívnemu trendu.Príjem divízie sa zvýšil o 18 % na 22,6 miliónov EUR. Tento rast bolprimárne poháňaný akciami skupiny Absolute Plus Group dôležitými prevýnosy za celý vykazovaný rok po prvý krát v roku 2007. Skupina AbsolutePlus Group sa špecializuje na sprostredkovanie hedge fondov a alternatívnychinvestícií pre inštitucionálnych zákazníkov.

Prevádzkový zisk pred odpismi vyšší o 23 % Vďaka pozitívnemu trenduv dvoch divíziách vzrástol prevádzkový zisk pred odpismi o 23 %v porovnaní s predchádzajú­cim rokom.

Po prvý krát a zároveň plánovane sa realizovala amortizácia nazákaznícke portfóliá ako výsledok akvizície skupiny Absolute Plus Group.Z tohto dôvodu hodnota odpisov a amortizácie prudko vzrástlaz 1,1 milióna EUR v roku 2006 na 2,8 milióna EUR (+152 %).

Zisk pred zdanením vzrástol o 19 % na 6,9 milióna Eur

Vo vykazovanom roku sa zvýšil príjem z pridružených spoločnostío 282% na úroveň 1,9 milióna EUR (v roku 2006: 0,5 milióna EUR).Kľúčovou z pridružených spoločností, ktorá prispela v k týmtovýsledkom, bola spoločnosť zaoberajúca sa správou aktív ARTS AssetManagement GmbH.

Celkový finančný výsledok vzrástol o 96 % na úroveň 3,2 miliónaEUR (v roku 2006: 1,6 milióna EUR). V tomto prípade to bol príspevok,ktorý pochádzal z príjmu tichého spoločníka vo Viedenskej pobočke bankyPRIVATINVEST Bank AG (spoločnosť patriaca do skupiny Allianz Group).S takýmto pozitívnym výsledkom sa zisk pred zdanením zvýšil o 19 % naúroveň 6,9 milióna EUR (v roku 2006: 5,9 milióna EUR).

Čistý zisk: +20 % na úroveň 5,7 milióna EUR

Celkovo uzatvorila spoločnosť finančný rok s rekordným výsledkom.Napriek zložitým trhovým podmienkam sa čistý zisk zlepšil o 20 % naúroveň 5,7 milióna EUR (v roku 2006: 4,7 milióna EUR).

Rok 2008: Zameranie sa na Nemecko, plánované ďalšie príjmy a nárastzárobkov

Ponuka produktov C-QUADRAT Investment AG je veľmi dobre obohatenáo inovatívne produkty. V roku 2008 bude stredobodom predajných aktivítNemecko. Na tomto trhu sa očakáva nárast predaja fondových produktov na rok2008. “V súčasnosti pôsobíme na 6 európskych trhoch s približne154 miliónmi potenciálnych zákazníkov. Naša predajná sieť sa rozšírilana viac ako 35 000 poradcov po celej Európe. Predajné aktivity sú veľmidobre rozložené na retailových aj inštitucionali­zovaných zákazníkov arozvíjame rovnováhu vo všetkých distribučných kanáloch, ktoré mámek dispozícii. V roku 2008 chceme ďalej zvyšovať naše aktívavytvárajúce poplatky, ktoré dynamicky tlačia náš príjem a výsledkyskupiny. Nevylučujeme ani ďalšie akvizície,” okomentoval stratégiu na rok2008 zakladateľ spoločnosti a člen predstavenstva Alexander Schütz. “Zaposledných pár týždňov ukázali pôsobivým spôsobom svoju kvalitu mnohéz našich výrobkov. Partneri v predaji a zákazníci vidia, že splníme to,čo sľúbime. Máme dobrú pozíciu a napriek nestálym trhom sa pozeráme dobudúcnosti optimisticky.” Ročná účtovná uzávierka C-QUADRAT InvestmentAG sú k dispozícii na www.c-quadrat.at .

C-QUADRAT- fondová spoločnosť – je nezávislým asset manažérom,ktorý pôsobí v celej Európe. Spoločnosť bola založená v roku 1991, másvoju správcovskú spoločnosť s bankovou licenciou od roku 2003 av novembri 2006 bola uvedená na burzu cenných papierov vo Frankfurte .S aktivitami ako správa aktív, analýza a manažovanie investičných fondovako aj navrhovanie štruktúrovaných produktov, si tím spoločnosti C-QUADRATurobil dobré meno po celej Európe. Ponuku produktov uzatvárajú inovatívneinvestičné stratégie pre inštitucionali­zovaných investorov. Na odbornéznalosti C-QUADRAT-u sa spoliehajú početné medzinárodne pôsobiace banky,poisťovne a poskytovatelia finančných služieb.