26.03.2009

MMF (Medzinárodný Menový Fond) pochválil Indiu za to, že sa jej najednej strane podarilo vyhnúť horšej situácii vyplývajúcej z ázijskejfinančnej krízy a že si na druhej strane udržala rast na miere blízkejpriemeru, ktorý bol dosiahnutý za minulé desaťročie. Z pohľadu dlhodobejperspektívy MMF tvrdí, že je dôležité, aby India nepovažovala tempo rastumedzi 5% až 6% za maximum, ktoré môže dosiahnuť. MMF si myslí, žeexistuje značný priestor na zlepšenie rozdelenia zdrojov prostredníctvomštrukturálnych reforiem a na zvýšenie tempa investícií do ekonomiky.

Indický ústredný štatistický úrad publikoval rozšírené odhadyreálneho rastu HDP na roky 2008/09 (apríl-marec) na 7,1%. Rast indickejekonomiky, ktorý čiastočne odzrkadľuje globálne vyhliadky, sa predpokladána primeranej úrovni 6,25% na roky 2008/09 a 5,25 % na roky 2009/10. Priznižovaní cien komodít a zmiernení dopytu sa očakáva ďalší pádinflácie na úroveň 3% (medziročne) do marca 2009 a v priemere na úroveň2% na roky 2009/10. Mierne zotavenie v investíciách do portfólia bolomožné vidieť od októbra 2008 a relatívne dobre sa držali aj priamezahraničné investície (FDI). Aj napriek tomu, že sa v tomto fiškálnomroku rezervy znížili z historického vrcholu 315 mld. USD v máji 2008 na252 mld. USD k 6. februáru 2009, zostali primerané v porovnanís hrubými finančnými potrebami štátu a importom. Reálny výmenný kurz sav súlade s rovnovážnou hodnotou znehodnotil o 10%. Banky, ktorédominovali vo finančnom systéme, sa zdajú byť z pohľadu kapitalizáciev dobrom stave, relatívne likvidné a majú nízky pomer klasifikovanýchpohľadávok/non-performing assets (NPA). 16.februára 2009 vláda uverejnilapredbežný rozpočet na roky 2009/10, ktorého cieľom je znižovanie hlavnéhodeficitu ústrednej vlády o ½ percentuálneho bodu z HDP.

MMF pochválila Indiu za silnú ekonomickú výkonnosť v poslednýchrokoch, ktorá odráža zdravú makroekonomickú politiku a trvalý pokrokv štrukturálnych reformách. Poznamenal, že India čelí súčasnejglobálnej ekonomickej a finančnej kríze z pozície sily a víta krokycentrálnej banky na zmiernenie monetárnej politiky a stimuláciu pôžičiekbankám. Tiež podporuje politiku flexibilného výmenného kurzu zo stranyštátnych orgánov, ktorá bude pomáhať ekonomike prispôsobiť saglobálnemu poklesu. Okrem toho pochválil MMF silu a odolnosť indickéhofinančného systému, ktoré sa odrážajú v priaznivých indikátorochdobrého finančného stavu a všestranne podporuje postupný a opatrnýprístup štátnych orgánov k liberalizácii kapitálových účtov. Tiežprivítal záväzok štátnych orgánov k liberalizácii trhu a uznal, žeznačný fiškálny stimul realizovaný v rokoch 2008–09 by mal pomôcťpodporiť ekonomický rast.

Viac informácií k správe MMF o Indii nájdete na :

http://www.imf.org/