14.06.2010

Rusko je zemí nekonečných možností. Stejný příměr je možné použít i v oblasti investic. Pokud investujete do Ruska, je potenciál budoucí výkonnosti obrovský. Stejně vysoké je ovšem i podstupované riziko, což se projevilo v posledních měsících. V Rusku mimo „standardních“ investičních rizik ovlivňuje významně investici i riziko politické. Aktuální propad trhu je ovšem nutné vnímat jako výhodnou nákupní příležitost. Hospodářský, politický i demografický vývoj v Rusku, alespoň okrajově sleduje každý z nás. Rusko stále patří a bude patřit k velmocím, které přímo ovlivňují globální ekonomiku a kapitálové trhy. Dominantní oblastí jsou nerostné suroviny v popředí s ropou a zemním plynem. Aktuální doba, kdy ceny surovin nadprůměrně rostou, dodává Rusku ještě více na atraktivitě. Růst tempa ruské ekonomiky se promítá do zvyšující se životní úrovně obyvatel, což podporuje domácí poptávku. Důležitou roli hraje i export. Rusko, jako obrovská zásobárna nerostných zdrojů, získává proti ostatním regionům významnou konkurenční výhodu především také díky tomu, že je schopné suroviny vyvážet a nepokryje těžbu pouze vlastní spotřebou. Investice do Ruska má díky očekávanému vývoji slibnou budoucnost.

Hospodářský výhled

Ruské a CIS ekonomiky v několika posledních letech ukázaly, že jsou postaveny na stabilních základech

Rusko

Po silném poklesu v první polovině roku 2009 se ruská ekonomika rychle zotavuje. Silný roční růst HDP a průmyslové produkce potvrdil předpoklad, že Rusko bude jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik na rozvíjejících se trzích v roce 2010. Nejpovzbudivější je stabilní nárůst ve spotřebě domácností a fixních investicích – pravděpodobně  největší tahoun obratu v roce 2010. V kontextu se současnými rozpočtovými turbulencemi v Evropě, Rusko může být z makroekonomického pohledu považováno za klidný přístav. Díky nepatrnému zadlužení ve výši 6,8% HDP, třetím největším rezervám (460 miliard USD), přebytku běžného účtu v hodnotě 34 miliard USD v roce 2010 a plánovanému deficitu pro letošní rok ve výši 6,8% (rozpočet je založen na ceně ropy 58 USD/barel, takže vzhledem k současným cenám je velká pravděpodobnost, že deficit bude ještě mnohem nižší) nepřichází v úvahu otázka makroekonomické stability Ruska, zatímco Ruská centrální banka (Central Bank of Russia CBR) neustále stimuluje reálnou ekonomiku. CBR od dubna 2009 13krát snížila úrokovou míru pro refinancování – z 13% na 8%. Likvidita v bankovním sektorů je velmi vysoká, což snižuje riziko negativních systémových událostí na nulu. Navíc, po roce zeštíhlování úvěrových portfolií a kumulace likvidity opět nastartovávají ruské banky úvěrové aktivity a tento proces by měl nabrat na obrátkách především v druhé polovině roku 2010.

Ukrajina

Ukrajina je exportně orientovanou ekonomikou a získává především na globálním ekonomickém zotavení. Reálný HDP tažený hlavními exportními sektory (zejména metalurgií) vzrostl ročně o 4,8% v prvním čtvrtletí roku 2010. Se započtením výhodných vnějších podmínek a vyšší porovnávané báze v dalších čtvrtletích je reálný růst HDP v roce 2010 (y-o-y) odhadován na 3,5-4%. Dle sílící poptávky na globálních trzích a pozitivního vývoje cen komodit se očekává další růst ukrajinského proexportního průmyslu. Zároveň 30% diskont z ceny zemního plynu dodávaného na Ukrajinu, který si Ukrajina vyjednala s Ruskem v dubnu, podpoří zejména sektory s velkou spotřebou zemního plynu – chemický průmysl a metalurgii – a nastartují tím ozdravný proces ukrajinské ekonomiky. Díky zlepšení vnitřních podmínek na Ukrajině a tomu, že zahraniční investoři znovu objevují chuť riskovat, se zdá, že země může opět získat přístup ke globálních kapitálovým trhům.

Střední Asie

Také další ekonomiky CIS jako Kazachstán se probouzejí rychleji, než se předpokládalo, reálný růst HDP v 1. čtvrtletí 2010 se odhadoval na 6-7% y-o-y. Je pravděpodobné, že se předpovědi HDP na rok ještě zvýší, v této chvíli jsou na 1-2%. Růst je tažen oživením v sektoru přírodních zdrojů, ačkoliv se postupně přesouvá i do jiných sektorů ekonomiky. Středoasijské cenné papíry související s nerostnými surovinami získaly v posledních měsících nejvíce na volných cenách komodit a silném ekonomickém růstu Číny. Mnoho středoasijských společností má dobré vyhlídky pro růst v roce 2010. Sousedství Číny prospívá regionu nejen tím, že je nejrychleji rostoucím (a pro některé suroviny i největším) trhem se surovinami, ale také rostoucími přímými čínskými zahraničními investicemi do sektoru surovin ve střední Asii. Tento trend by měl pokračovat i v budoucnu.

Tempo růstu reálné ekonomiky, % yoy

Kapitálový trh

Ruský akciový trh je poměrně mladý. Obchodování s akciemi začalo v roce 1995. Po krizi v roce 1998 se ruský akciový trh velmi rychle vzpamatoval a přinesl investorům nadprůměrnou výkonnost. Index RTS vzrostl od svého dna v roce 1998 do současnosti o neuvěřitelných 3900 % i přes aktuální pokles trhu. Od svého vzniku v roce 1995 vzrostla hodnota indexu o 1500 %. Na ruském trhu se obchoduje více než 200 akciových titulů, v hlavním indexu RTS je obsaženo největších 50 firem.  Ruský akciový trh je převážen do energetického a ropného segmentu. V indexu RTS dosahuje podíl ropných a energetických společností více než 50 %. Největší podíly v indexu (15 %) mají společnosti Gazprom a Lukoil.

Zahraniční investoři vnímají rizika v Rusku pozitivně a táhnou tak spready vládních a nejbonitnější dluhopisů na cenovou úroveň před krizí. Pro akciový trh, který je stále o 45% níže, je takové přehodnocení rizika pozitivní a může vést ke snížení pořizovacích nákladů cenných papírů v oceňovacích modelech. Je třeba říci, že Rusko je stále podhodnocováno ve fondech zaměřených na rozvíjející se trhy dle porovnání historických vah a strukturou indexu MSCI.

Ruské a CIS akcie jsou výhodnou koupí

Pro investory hodnotově orientované budou ruské akcie určitě výhodnou koupí. Dle běžných porovnávacích metod je ruský akciový trh jedním z nejlevnějších na světě. Současná korekce cen udělala jejich ocenění ještě lákavější. Pokud vezmeme v úvahu nedávný dramatický propad cen na lokálních akciových trzích, vyhlídky těchto titulů jsou více než optimistické. Jedinečná poloha a nerostné bohatství regionu spolu s nespornou makroekonomickou a politickou stabilitou jsou lákadlem pro investory, kteří chtějí dosáhnout efektivní diverzifikace a snížit makroekonomické riziko. Na region budou také v roce 2010 příznivě působit ceny komodit v kombinaci s vysokou likviditou, kterou podpoří uvolněný globální monetární režim a silný růst rozvíjejících se ekonomik, jenž pravděpodobně ještě zvýší poptávku po komoditách. Pozitivní roli sehraje také silná domácí spotřeba, která bude působit jako důležitý zdroj makroekonomické diversifikace a pomůže zmírnit externí makroekonomické otřesy. Extrémně atraktivní ocenění akciových trhů v Rusku a státech CIS činí z investice do tohoto regionu naprostou samozřejmost pro hodnotové investory.

Odhadovaný 1y P/E

 

Ruský akciový fond WIOF Russian Opportunities Fund = fond „nekonečných“ možností

Správu fondu provádí díky dokonalé znalosti místních podmínek společnost JSC Parex Asset Management, která patří do nejstarší bankovní skupiny Parex Bank v Lotyšsku. Zároveň je největším a nejrychleji se rozvíjejícím správcem aktiv v pobaltském regionu. Portfolio manažerem fondu je Edgar Makarovs, který má více než 11-leté zkušenosti s investicemi v regionu. Společnost JSC Parex Asset Management řídí převážně portfolia investující na východoevropských trzích a přičemž velký podíl mají akciová portfolia. Parex AM je přesvědčen, že současné ekonomické a investiční prostředí je příznivé zejména pro ty manažery, kteří nemají svou investiční strategii založenou na následování benchmarku, ale na aktivním zkoumání a nacházení tržních abnormalit. WIOF Russian and CIS Performance Fund patří do této kategorie. Parex svou historií prokazuje schopnost přinést klientům skvělý poměr rizika a výkonnosti, obzvláště v dobách, kdy se trhy nacházejí ve fázi nejistoty a vysoké volatility.

Expozice na ruský akciový trh patří do každého globálně diverzifikovaného portfolia. Pokud mají být rizika investice dostatečně rozložena, neměl by fond WIOF Russian and CIS Performance Fund ve vašem portfoliu chybět. Samotný fond patří k více rizikovým, ale v kompletním portfoliu plní nezastupitelnou roli. Pomocí fondu WIOF Russian and CIS Performance Fund si můžete výrazně zvýšit výkonnost vašeho portfolia.

Důležité upozornění:

Tento dokument je určen pouze pro profesionální poradce. Tato zpráva byla vypracována pouze pro informaci a nepředstavuje žádnou nabídku na nákup nebo úpis akcií.WIOF a Cornhill Management International S.A. nepřevezmou žádnou odpovědnost za správnost či přesnost uvedených informací a ty se mohou měnit kdykoli, bez předchozího upozornění. Hodnota jednotek a výnos, který generují, mohou stejně stoupat jako klesat. Změny v tržních podmínkách a směnných kurzech mohou způsobit pokles nebo vzrůst hodnoty akcií. Výkonnost v minulosti nezaručuje stejné výsledky pro budoucnost. Před investováním do jakýchkoli dílčích fondů je třeba, aby se investoři spojili se svým finančním poradcem a informovali se ve všech příslušných dokumentech, týkajících se konkrétního fondu, jako jsou poslední výroční zprávy a prospekty, které specifikují jednotlivá rizika, s nimiž je daný fond spojen, stejně jako se všemi uplatňovanými omezeními a základem obchodování.