14.06.2010

Vitalij Sostak, Portfolio Manager, JSC Parex Asset Management, Lotyšsko

Región Ruska a Spoločenstva nezávislých štátov (CIS/ SNŠ) je oblasťou nekonečných možností. Rovnaké porovnanie sa dá použiť aj pre investovanie. Ak investujete v Rusku a oblasti Spoločenstva nezávislých štátov, máte k dispozícii obrovský potenciál pre budúcu výkonnosť. Riziko, ktoré na seba preberáte, je však takisto veľké, čo je možné vidieť na udalostiach v posledných mesiacov. V Rusku sú investície okrem „štandardných“ investičných rizík významným spôsobom ovplyvnené politickým rizikom. Terajší pokles trhu je potrebné vidieť ako výhodnú príležitosť ku kúpe. Ekonomický, politický a demografický vývoj v Rusku monitoruje, aspoň čiastočne, každý z nás. Rusko stále patrí a bude patriť k mocnostiam, ktoré priamo ovplyvňujú globálnu ekonomiku a kapitálové trhy. Dominantnými oblasťami sú nerastné zdroje na čele s ropou a zemným plynom. Rusko ako obrovská zásobáreň nerastného bohatstva si vytvára významnú konkurenčnú výhodu voči iným regiónom. Je to predovšetkým kvôli jeho schopnosti exportovať svoje zdroje, keďže banský priemysel dokáže pokryť viac ako iba domácu spotrebu krajiny. Vďaka očakávanému rozvoju majú investície do Ruska sľubnú budúcnosť.

Ekonomické vyhliadky

Ekonomiky Ruska a SNŠ počas uplynulých pár rokov ukázali, že sú schopné stáť na pevných a stabilných základoch.

Rusko

Po dramatickom poklese v prvom polroku 2009 sa ruská ekonomika rýchlo zotavuje. Silný nárast HDP a priemyselnej výroby od začiatku roka potvrdzujú odhady, že ekonomika Ruska bude v roku 2010 jedna z najrýchlejšie rastúcich v rámci rozvíjajúcich sa trhov. Povzbudzujúcim faktorom je predovšetkým postupné zotavovanie sa domácej spotreby a pevných investícií, ktoré pravdepodobne budú hlavnými motormi rastu v roku 2010. V kontexte nedávnej fiškálnej turbulencie v Európe sa bude Rusko z pohľadu makroekonomiky nepochybne považovať za bezpečný prístav. Vzhľadom na to, že Ruská centrálna banka (RCB) pokračuje v stimulovaní skutočnej ekonomiky a pri nepodstatnom dlhu voči HDP (6,8 %), tretích najväčších medzinárodných rezervách na svete (460 mld. USD), aktuálnom prebytku na účte vo výške 34 mld. USD v prvom štvrťroku 2010 a projektovanom fiškálnom deficite v roku 2010 vo výške 6,8 % (rozpočet bol postavený na cene ropy vo výške 58 USD za barrel, takže podľa súčasných cien existuje vysoká pravdepodobnosť, že deficit bude podstatne nižší), nie je makroekonomická stabilita v Rusku problémom. RCB znížila úrokové sadzby refinančných operácií od apríla 2009 celkovo trinásťkrát, z pôvodných 13 % na 8 %. Likvidita v bankovom systéme je na veľmi vysokej úrovni, čo naznačuje nulové riziko negatívnych systémových zmien. Navyše ruské banky opätovne po viac ako roku od poklesu úverového portfólia a nahromadení likvidity rozbiehajú aktivity v oblasti pôžičiek, pričom sa bude tento proces veľmi zrýchľovať v 2. polroku 2010.

Ukrajina

Ukrajina, ktorá je exportne orientovanou ekonomikou, takisto ťaží z pokračujúceho globálneho ekonomického oživovenia. Keďže sú hlavným motorom ekonomiky základné exportné priemyselné odvetvia (obzvlášť hutníctvo), skutočný HDP vzrástol medziročne o 4,8 % v prvom štvrťroku 2010. Ak berieme do úvahy výhodu priaznivých vonkajších podmienok a vyšší porovnávací základ počas nasledujúcich štvrťrokov, skutočný rast HDP v roku 2010 sa odhaduje na približne 3,5 – 4 % medziročne. Očakáva sa, že silnejší dopyt zo zotavujúcich sa globálnych trhov ako aj pozitívne prostredie cien komodít budú napomáhať ďalšiemu rastu exportne orientovaným priemyselným odvetviam na Ukrajine. Okrem toho sa očakáva, že zľava na ceny zemného plynu importovaného na Ukrajinu vo výške 30 %, ktorá bola dohodnutá s Ruskom v apríli, podporí predovšetkým na zemný plyn naviazaný chemický a hutnícky priemysel, čím poskytne silnejší stimul k oživeniu ukrajinskej ekonomiky. Krajina je povzbudená pokračujúcim hladom zahraničných investorov smerom k riziku a zlepšujúcimi sa vnútornými podmienkami. Zdá sa, že Ukrajina opätovne získa prístup ku globálnym kapitálovým trhov.

Stredná Ázia

Aj ďalšie ekonomiky Spoločenstva nezávislých štátov, ako je napríklad Kazachstan, sa oživujú rýchlejšie ako sa pôvodne predpokladalo. Reálny rast HDP v prvom štvrťroku 2010 sa odhaduje na úrovni 6 - 7 % medziročne. Je pravdepodobné, že sa uskutoční aktualizácia predpovede tohtoročného rastu HDP, ktorý je v súčasnosti na úrovni 1 - 2 %. Rast väčšinou poháňa oživenie v sektoroch prírodných zdrojov, pričom existujú náznaky, že sa postupne dostane aj medzi ostatné sektory ekonomiky.

Akcie prírodných zdrojov strednej Ázie ťažili významným spôsobom zo štedrého prostredia cien komodít počas minulých mesiacov a silného ekonomického rastu v Číne. Mnoho spoločností zo strednej Ázie má dobrý rastový potenciál produkcie počas roka 2010. Blízkosť Číny pomáha regiónu nielen v tom, že sa jedná o najrýchlejšie rastúci (a pri niektorých zdrojoch najväčší) trh prírodných zdrojov na svete, ale tiež prostredníctvom zvyšujúcich sa priamych čínskych zahraničných investícií v sektore prírodných zdrojov v strednej Ázii. Predpokladá sa, že tento trend bude pokračovať aj naďalej.

Skutočné tempo ekonomického rastu medziročne v %

Kapitálový trh

Akciový trh v Rusku je stále mladý, obchodovanie s podielmi sa začalo iba v roku 1995. Po kríze v roku 1998 sa ruský akciový trh rýchlo spamätal a priniesol investorom nadpriemerné výsledky. Napriek aktuálnemu poklesu trhu narástol RTS Index od svojho základu v roku 1998 do roku 2010 o neuveriteľných 3 900 %. Od svojho vzniku v roku 1995 narástla hodnota indexu o 1 500 %. Na ruskom trhu existuje viac ako 200 akciových titulov. Hlavný RTS Index obsahuje 50 najväčších spoločností. Na ruskom akciovom trhu prevažujú energetické ropné sektory. V RTS Indexe je podiel ropných a energetických spoločností viac ako 50%. Najväčší podiel v Indexe (15 %) majú spoločnosti Gazprom a Lukoil.

Zahraniční investori pokračujú v pozitívnom vnímaní ruského rizika, pričom ťahajú rozpätia štátnych a korporátnych dlhopisov na úroveň pred krízou. Takéto rizikové preceňovanie je vo všeobecnosti pozitívne v prípade akciového trhu, ktorý je stále v poklese okolo 45 %, pretože by mohol spustiť ďalší pokles cien akcií v modele oceňovania. Navyše je potrebné poznamenať, že Rusko je stále podceňované vo fondoch rozvíjajúcich sa trhov pri porovnaní s historickými váhami a štruktúrou indexu MSCI.

Akcie Ruska a regiónu SNŠ sa stávajú skutočne dobrým obchodom

Pre tých, ktorí investujú do hodnoty akcií, budú pravdepodobne ruské akcie skutočne dobrým obchodom. Na základe konvenčnej relatívnej hodnotiacej metriky je ruský akciový trh jedným z najlacnejších na svete. Nedávna úprava cien medzičasom ešte viac zatraktívnila hodnotiace úrovne. Ak berieme do úvahy dramatické výkyvy cien na regionálnych akciových trhoch, sú akciové výhliadky stále viac a viac optimistickejšie. Výnimočná geografická poloha regiónu a prírodné zdroje v kombinácii s nepopierateľnou makroekonomickou a politickou stabilitou budú bezpochyby príťažlivé pre investorov, ktorí hľadajú nižšie makroekonomické riziká a efektívnu diverzifikáciu. Aj zameranie sa na ceny komodít bude v roku 2010 prínosom pre akciové trhy v tomto regióne ako podporné likvidné prostredie, ktoré zahŕňa extrémne mierny globálny peňažný režim. Silný rast rozvíjajúcich sa ekonomík pravdepodobne zvýši dopyt po komoditách. Rýchlo rastúca domáca spotreba poskytuje dôležitý zdroj makroekonomickej diverzifikácie a bude pravdepodobne schopná zjemniť každý potenciálny externý makroekonomický záchvev. A nakoniec hodnotenie extrémne lacných akcií robia z akciových trhov Ruska a regiónu SNŠ to pravé miesto na investovanie pre každého investora, ktorý hľadá hodnotu.

Odhad 1ročného indexu P/E

WIOF Russia and CIS Performance Fund = fond „nekonečných“ možností

Vďaka rozsiahlym znalostiam miestnych pomerov fond spravuje spoločnosť JSC Parex Asset Management (Parex AM), ktorá patrí banke Parex Bank, najstaršej bankovej skupine v Lotyšsku. Je to zároveň najväčší a najrýchlejšie sa rozvíjajúci správca aktív v Pobaltí. Vedúci portfólio manažmentu je Edgars Makarovs, ktorý má 11 rokov skúseností s investovaním v tomto regióne. Spoločnosť spravuje hlavne portfóliá, ktoré investujú na trhoch vo východnej Európe a zahŕňa vysoký podiel akciových portfólií. Parex AM sa na tento segment špecializuje a verí, že súčasné ekonomické a investičné prostredie je obzvlášť priaznivé pre manažérov, ktorí zakladajú svoje investičné stratégie nie na sledovaní širokého trhu a kopírovaní štandardu, ale na aktívnom využívaní neefektívnosti trhu. Fond WIOF Russia and Performance Fund patrí do tejto kategórie. Spoločnosť Parex AM má históriu, počas ktorej potvrdila svoju schopnosť zabezpečiť výbornú návratnosť s regulovaným rizikom, a to hlavne v časoch, keď trh ukazuje vyššiu neistotu a volatilitu.

Zameranie sa na akciové trhy Ruska a SNŠ je súčasťou každého globálne diverzifikovaného investičného portfólia. Ak má byť investičné riziko dostatočne rozložené, fond WIOF Russia and Performance Fund by nemal chýbať v investičnom portfóliu klienta. Samotný fond patrí do skupiny rizikovejších fondov, avšak v rámci celkového portfólia má nezastupiteľnú úlohu. Pomocou fondu WIOF Russia and Performance Fund si môžete značne zvýšiť výkonnosť svojho portfólia.

 

Upozornenie

Tento dokument je určený len pre profesionálnych poradcov. Tento dokument nie je výzvou na nákup podielov alebo akcií fondov uvedených v tomto dokumente a slúži len na informačné účely. Historická výkonnosť nie je určujúca pre budúcnosť. Hodnota investícií a zisk z nich môže klesať ako aj stúpať. Investor nemusí získať späť sumu, ktorú investoval. Investor by si mal byť vedomý fluktuácie menových kurzov smerom nahor alebo nadol, ktorá môže taktiež ovplyvniť hodnotu investície. Spomenutie akejkoľvek špecifickej akcie by sa nemalo považovať za odporúčanie na obchod. Provízie, následne provízie, manažérske poplatky a náklady môžu byť spájané s investíciou do podielových fondov. Výnosy nie sú garantované a môžu kolísať. Údaje o čistej hodnote aktív boli získané zo zdroja, ktorý sa považuje za spoľahlivý, ale WIOF neprezentuje jeho presnosť, spoľahlivosť alebo úplnosť a nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame straty vzniknuté z ich použitia. WIOF a Cornhill Management International nepreberajú žiadnu zodpovednosť za správnosť alebo presnosť uvedených informácií, ktoré sa môžu meniť v každom čase bez upozornenia. Uvedená výkonnosť nezahŕňa žiadne poplatky a náklady spojené s nákupom alebo odkupom akcií. Predpokladá sa, že všetky dividendy boli reinvestované. Pred investovaním do akéhokoľvek pod-fondu resp. akýchkoľvek pod-fondov by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu a odvolať sa na všetky relevantné dokumenty týkajúce sa pod-fondu resp. pod-fondov ako sú posledná výročná alebo polročná správa a/alebo zjednodušený prospekt, ktorý špecifikuje riziká spojené s pod-fondom spolu s akýmikoľvek platnými obmedzeniami a základ pre obchodovanie.