14.04.2010

Ken Teale, Chief Investment Officer, Nucleus Global Investors, Austrálie

Investování do sektoru veřejně prospěšných služeb nebo chcete-li utilit může někomu připadat jako nezajímavé. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že právě utility zajišťují řadu nezbytných služeb pro společnost, jako jsou např. dodávky elektřiny, plynu nebo vody, tedy služby, bez nichž si bezproblémový chod moderní společnosti nelze ani představit. Utility jsou mnohdy přirozenými monopoly s vysokou regulací státu, což jim umožňuje dosahovat stabilních zisků bez ohledu na to, zda se ekonomiky nachází ve fázi růstu nebo poklesu. V průběhu recese lidé běžně odloží nákup nového auta nebo se uskromní pří výběru dovolené, ale rozhodně nevypnou přívod plynu, vody nebo elektřiny. To je jeden z hlavních důvodů, proč jsou investice do utilit stabilnější a méně rizikové než investice do běžných akcií. Fond WIOF Global Listed Utilities Fund umožní investorům těchto výhod plně využít ve svém portfoliu.

Méně známou skutečností je fakt, že za posledních několik desetiletí dosáhl sektor utilit daleko atraktivnějších výnosů ve srovnání s tradičními akciovými trhy pro investory, kteří ovšem měli to štěstí a drželi tyto tituly ve svém portfoliu. Až donedávna totiž nebylo možné investovat do globálně diversifikovaného portfolia utilit, protože až na USA byly ve většině zemí tyto společnosti vlastněny státem. Teprve po vlně privatizací v osmdesátých a devadesátých letech minulého století v Evropě mohou investoři plně využít globálního přístupu k tomuto atraktivnímu sektoru.

Prostřednictvím fondu WIOF Global Listed Utilities Fund může kdokoliv investovat do specializovaného fondu, který investuje do utilit po celém světě a využívá odborných znalostí jednoho z nejlepších investičních manažerů v této oblasti aktiv. Fond nabízí nejen atraktivní investiční příležitost v utilitách, ale zároveň přináší do portfolia silný prvek diverzifikace. Právě utility se v době finanční krize prezentovaly velkou odolností vůči poklesům a stabilními příjmy.

DLOUHODOBÁ VÝKONNOST SEKTORU UTILIT

Za posledních dvacet let sektor utilit překonal standardní akciový trh v průměru o dvě procenta ročně a to s mnohem nižší volatilitou výnosů. Pokud by investor v roce 1990 investoval 10 000 USD do indexu „UBS Developed Infrastructure and Utilities Index“ – globálně uznávaný index výkonnosti sektoru utilit a současně benchmark užívaný tímto fondem, dnes by měl 48 394 USD. Kdybychom pro porovnání v roce 1990 investovali 10 000 USD do indexu „MSCI Global Equity Index“, který je globálně uznávaným indexem výkonnosti světových akciových trhů, byli bychom dnes na hodnotě pouze 32 314 USD.

Investoři by si měli především uvědomit, že sektor utilit překonává zbytek akciového trhu právě v době, kdy vládne na trzích špatná nálada a kdy mají akciové trhy horší výkonnost. Během roků 2008 a 2009, kdy většina světa vklouzla do hluboké recese, výnosy společností v našem portfoliu nebyly výrazněji ovlivněny. Ve skutečnosti většina podniků v našem portfoliu ještě zvýšila dividendu vyplácenou akcionářům.

Roční výnosy světových utilit vs. světových akcií: 1990 - 2010

JAK ROZUMĚT SEKTORU UTILIT

Sektor utilit zahrnuje jak regulovanou elektřinu, plyn, vodu (přenosové a distribuční soustavy pro elektřinu, plyn a vodu), které jsou přirozenými monopoly, tak i neregulované energetické společnosti, které se pohybují v silně konkurenčním prostředí. Protože utility patří mezi přirozené monopoly, musí být i ceny služeb, které jsou s nimi spojeny, silně regulovány. Klíčem k pochopení toho, proč se právě utilitám daří tak dobře a zřejmě i v budoucnu bude nezávisle na velikosti ekonomiky, je porozumění jejich regulace.

Ve většině vyspělých zemí regulují cenu za poskytované služby utilit státní regulační úřady. Tato regulovaná cena pokrývá veškeré náklady spojené s poskytováním služeb veřejnosti a zároveň umožňuje udržovat rentabilitu vlastního kapitálu společnosti na 10% ročně. Během několika posledních desetiletí přinášely investorům investice do regulované elektřiny, plynu a vody průměrný zisk okolo 10% ročně, zatímco investice do globálního portfolia neregulovaných energetických společností vynášely dlouhodobě o něco méně. Investice do našeho benchmark indexu - UBS Developed Infrastructure and Utilities Index, je tvořena portfoliem kombinovaným z regulovaných utilit i neregulovaných energetických společností a přinesla by přibližně 8-9% ročně. Strategie portfolio manažera fondu je investovat spíše do regulovaných utilit než do neregulovaných energetických společností, což je jedna z cest jak snížit celkovou rizikovost portfolia a zároveň docílit zajímavější výkonnosti než srovnávací bechmark.

Příklad stanovení regulované ceny elektřiny ve Spojených státech

Cena = Regulátorem povolený výnos

Předpokládaná poptávka (kWh)

Ziskovost utilit povolená státem je dlouhodobě velmi stabilní, a to především ve Spojených státech, kde jsou utility kótovány (umístěny na veřejném akciovém trhu) mnohem delší dobu. Níže uvedený graf znázorňuje průměrnou povolenou rentabilitu vlastního kapitálu u kótovaných utilit pro elektřinu a plyn ve Spojených státech za posledních patnáct let (horní dvě modré čáry) v porovnání s úroky dluhopisů těchto stejných společností (prostřední dvě modré čáry) a v porovnání s úroky třicetiletých amerických státních dluhopisů (spodní žlutá linie).

Regulátorem povolená rentabilita vlastního kapitálu pro utility elektřiny a plynu ve Spojených státech od roku 1993

Desetiprocentní výnosnost vlastního kapitálu je velmi neobvyklá pro obor, který má stabilní poptávku po svých službách a který nečelí žádné konkurenci. Vlády umožňují společnostem získávat tak štědrou výnosnost hned ze dvou důvodů. Za prvé je potřeba poskytnout privatizovaným utilitám dostatek prostředků pro rozsáhlé investice nezbytné v tomto sektoru a za druhé jsou to negativní politické a sociální důsledky v případě selhání tohoto sektoru z důvodu nedostatku prostředků, neboť dodává nezbytné služby široké veřejnosti.

Výše investic, které jsou potřeba pro udržování a rozvoj distribučních sítí pro elektřinu, plyn a vodu, je enormní. Odhaduje se, že ve Spojených státech bude nutné během následujících 20 let investovat 2 bilióny amerických dolarů pouze do elektrické přenosové soustavy, jen aby byla zajištěna současná úroveň spolehlivosti rozvodné sítě. Poté co byly utility privatizovány, už vládám nezbývá nic jiného než nastavit ceny tak, aby byly společnosti odměněny nejen za rozvoj nové infrastruktury, ale i za správu té současné. Pokud by ceny utilit byly nastaveny příliš nízko a společnosti by nevykazovaly dostatečný zisk, podfinancovaly by tyto investice a poskytovaly nespolehlivé rozvody vody, plynu a elektřiny, což by mělo negativní dopad na společnost a na politiky, kteří chtějí zapůsobit na voliče jako schopní správci zvyšující se životní úrovně společnosti.

WIOF GLOBAL LISTED UTILITIES FUND = ŘÍDÍCÍ TÍM SPOLEČNOSTI NUCLEUS GLOBAL INVESTORS

WIOF Global Listed Utilities Fund je spravován investiční společností Nucleus Global Investors, jejíž většina je vlastněna managementem společnosti. Nucleus je jedním z mála světových specialistů v řízení utilit a infrastruktur a členové úzkého vedení společnosti jsou váženými odborníky v odvětví, mají zkušenosti nejen z investování do utilit, ale i ze získávání kapitálu pro odvětví nebo přímo z řízení infrastrukturních společností. Sídlo společnosti je v Sydney, s pobočkou v Londýně.

Důležité upozornění: Tento dokument je určen pouze pro profesionální poradce. Tato zpráva byla vypracována pouze pro informaci a nepředstavuje žádnou nabídku na nákup nebo úpis akcií.WIOF a Cornhill Management International S.A. nepřevezmou žádnou odpovědnost za správnost či přesnost uvedených informací a ty se mohou měnit kdykoli, bez předchozího upozornění. Hodnota jednotek a výnos, který generují, mohou stejně stoupat jako klesat. Změny v tržních podmínkách a směnných kurzech mohou způsobit pokles nebo vzrůst hodnoty akcií. Výkonnost v minulosti nezaručuje stejné výsledky pro budoucnost. Před investováním do jakýchkoli dílčích fondů je třeba, aby se investoři spojili se svým finančním poradcem a informovali se ve všech příslušných dokumentech, týkajících se konkrétního fondu, jako jsou poslední výroční zprávy a prospekty, které specifikují jednotlivá rizika, s nimiž je daný fond spojen, stejně jako se všemi uplatňovanými omezeními a základem obchodování.

Cornhill Management International S.A., 31.3.2010