14.02.2010

Peter Leger, Portfolio Manager, Coronation Asset Management

„V porovnaní s celosvetovým rastom na úrovni 0,5 % a negatívnym rastom rozvinutého sveta sa zdá, že pôjde o oveľa lepšiu investíciu ako v mnohých iných regiónoch, čo dokazuje relatívna perspektíva rastu Afriky.“

Pre neskúsených investorov môže byť investovanie v Afrike, mierne povedané, zložité, keďže sa jedná o kontinent s obrovským potenciálom a množstvom rôznych trhov. Prostredníctvom WIOF African Performance Fund však investor môže investovať do fondu, ktorý diverzifikuje investície v rámci celého afrického kontinentu, pričom využíva odborné skúsenosti jedného z najlepších afrických investičných manažérov. WIOF African Performance Fund vám umožňuje podieľať sa na akciových fondoch nielen v Južnej Afrike, Egypte a Nigérii, ale je pôsobí aj v iných krajinách, akými sú Keňa, Ghana, Maroko a Zambia. Tieto trhy poskytujú rozsiahle investičné príležitosti v africkom regióne a pomôžu diverzifikovať vaše portfólio. Africké trhy preukázali odolnosť v časoch finančnej krízy a v ukazovateli ekonomického rastu sú na čele pred mnohými rozvinutými ekonomikami.

Ekonomický výhľad

Každý z nás vie, že Afrika je veľký kontinent s množstvom krajín. Doteraz však veľmi zaostávala hlavne z pohľadu rastu a napriek všetkým požehnaniam prispievala iba 2 % do svetového HDP! Afrika je však kontinentom, ktorý prechádza zmenami, pričom na to existujú štyri hlavné dôvody: zníženie zadlženosti, investovanie v Afrike na rozdiel od pomoci, politická stabilita a rozšírená demokracia, a technológia ako katalyzátor rastu.

Úrovne zadlženia, ktoré ekonomiku oslabujú, sú pod kontrolou a spolu s investíciami do afrických ekonomík vytvárajú prostredie udržateľného rastu. Kapitál je bojazlivý a kontinuita v politike a postupoch je nevyhnutná pre fungovanie kapitálových trhov, čo postupom času znižuje rizikové príplatky v prospech investorov. Z tohto dôvodu je stabilita kľúčom k ekonomickému rastu. V Afrike existuje množstvo príkladov ako demokracia posilňuje zodpovednosť a poskytuje stabilitu.

Technológia posilnila rast v regióne, pretože telefónia a bankovníctvo mažú ekonomiky a zefektívňujú transakcie. Afrika je najrýchlejšie rastúci trh s mobilnými telefónmi na svete a mení životy ľudí. Štúdia z roku 2005 o rozvojových krajinách prišla k názoru, že prírastok v penetrácii mobilov o 10 % pridáva 0,6 % k rastu HDP. Afrika sa zmenila z regiónu s oneskoreným rastom na popredný región v rámci tohto ukazovateľa. V priebehu posledného desaťročia sa priemerný rast HDP zvýšil z 3,5 % na viac ako 6 %. Inflácia sa počas tohto obdobia zmenšila takmer na polovicu. V roku 2007 dosiahol africký trh najväčší úspech s 8 ekonomikami medzi najlepšími 10 svetovými ekonomikami z pohľadu rastu HDP. Osem z najlepších 10 akciových trhov boli africké trhy. Čiastočne to bolo kvôli cenám komodít. Ale vysoký bol aj rast HDP pri nekomoditných položkách, čiže štrukturálne zmeny sú hnacou silou pre vyšší rast.

Zahraničné investície do Afriky sa za posledných 8 rokoch zvýšili 6-násobne, čo je ďalším veľkým rastovým stimulom. Omnoho zaujímavejší je fakt, že sa zmenila podstata investičného zdroja. Dnes sú investormi Čína, India, Latinská Amerika, Rusko a Stredný východ, pričom čoraz viac nahradzujú Západ. Lákadlom je lokalita Afriky a veľkosť trhu.

Afrika – rastúce zahraničné investície

 

Bankovníctvo je stále iba vo svojich začiatkoch, pretože aj pôžičky sú v Afrike iba v plienkach. Množstvo úverov je dostupné len firmám, iba Juhoafrická republika má veľký retailový bankový trh. Dokonca aj ten má v súčasnosti dlh domácností voči GDP na rozumnej úrovni 40 % pri porovnaní s rozvinutými trhmi, ktoré sú na dvojnásobnej úrovni. Afrika má vo všeobecnosti hodnotu tohto parametra menšiu ako 10 %. Bez toxických aktív vo svojej súvahe takto nemá žiadne veľkoobchodné odpisy investičného majetku (write downs). Z dlhodobého hľadiska je retailové bankovníctvo stále veľkou príležitosťou, hoci na zavedenie pojmov ako sú nadobúdacia listina (title deed) a právo na výkon (performance rights) do praxe je ešte potrebné veľa urobiť.

Svet sa zmenil a ani Afrika nevyjde z tejto globálnej finančnej krízy bez ujmy. Ekonomický rast Afriky bude v roku 2010 podľa výhľadu MMF na úrovni +4,1 %, pričom rast vyspelých trhov v Európe sa odhaduje na úrovni +0,7 % a Severnej Ameriky +1,7 %. Dlhodobý výhľad pre rok 2014 sa v prípade Afriky odhaduje na úrovni 5,5 %. Relatívne vyhliadky rastu v Afrike dokazujú, že investícia v tejto oblasti môže byť oveľa lepšia ako v prípade mnohých iných regiónov.

Kapitálový trh

Afrika je považovaná za región, ktorý je oveľa menej závislý od globálnych akciových trhov pri porovnaní s ostatnými rozvíjajúcimi sa trhmi. Ani africký kontinent však nebol úplne imúnny voči poslednému ekonomického vývoju vo svete.

Väčšina afrických akciových trhov poskytovala slušný výnos, ako napríklad Maurícius (+69,1 %), Egypt (+74,4 %) a Južná Afrika (+74,9 %). Na druhej strane stratovými trhmi boli napríklad Ghana (-48,5 %), Malawi (-14,0 %) a Tanzánia (-5,9 %).

Výnosy za posledné tri roky boli stabilné. V rokoch 2007 a 2008 sa trhy prehriali a ich reakciu môžeme vidieť v roku 2009. Výhľad na rok 2010 zostáva nejasný. Masívna finančná podpora a veľké injekcie do likvidity, ktorú poskytli západné vlády, stabilizovali svetový finančný systém. Trhy sa celkovo spamätali a množstvo ekonomík opäť hlási rast. Štátne financie na západe ale vyzerajú stále horšie a ukončenie stimulov pravdepodobne prinesie komplikácie. Hoci Afriku bude svetový ekonomický vývoj aj naďalej ovplyvňovať, naďalej však dôverujeme základným faktom.

Celkovo Afrika poskytuje množstvo investičných príležitostí, udržateľný rast, dramaticky sa zlepšujúcu investičnú klímu, zväčšujúcu sa investorskú základňu a významnú perspektívu rastu zo súčasných hodnôt.

Akciový trh (a Index)

(5. február 2010)

Trhová kapitalizácia
mld. USD

1 rok
% v USD

Botswana Domestic Companies Index

4,2

27,9 %

BRVM Composite Index

6,0

-17,9 %

Egypt CASE 30 Index

59,2

74,4 %

Ghana All Share Index

3,6

-48,5 %

Kenya 20 Index

12,1

17,0 %

Malawi Domestic Index

1,4

-14,0 %

Mauritius All Share Index

5,3

69,1 %

Marocco Casablanca All Share Index

64,8

15,1 %

Namibian Local Companies Index

0,9

31,2 %

Nigeria All Share Index

35,4

2,1 %

South Africa JSE All Share Index

559,0

74,9 %

Tanzania Core Securities Composite Index

1,4

-5,9 %

Tunisia BVMT Index

8,9

63,7 %

Uganda All Share Index

0,6

12,0 %

Zambia All Share Index

2,2

23,0 %

Akciový fond WIOF African Performance Fund = príležitosť namiesto Ázie

Investičným manažérom fondu je investičná spoločnosť Coronation Asset Management („Coronation AM“), jeden z najväčších správcov aktív v Juhoafrickej republike s medzinárodnou účasťou. Coronation AM začala ako spoločnosť spravovaná majiteľom v júli 1993. Takáto kultúra vlastníctva je stále zrejmá - zamestnanci vlastnia 34 % spoločnosti. Spoločnosť má sídlo v Kapskom meste v Juhoafrickej republike a ďalšie kancelárie vo Veľkej Británii, Botswane a Namíbii. Coronation AM riadi aktíva na základe voľného uváženia ako aj na základe pokynov, medzi inými pre dôchodkové fondy, vlády v Juhoafrickej republike, veľké spoločnosti ako aj účty súkromných osôb.

Coronation AM ako investičný manažér využíva jednoduchú stratégiu: byť čo najbližšie k domácim zákazníkom - kde dlhodobé trendy umožnia nárast v objeme a vo výnosoch za určité obdobie a zlepšenie infraštruktúry bude znižovať náklady - zdravé hnacie sily peňažných ziskov za dané obdobie a nákup akcií iba tam, kde existuje vysoká miera bezpečnosti pri ohodnotení. Fond investuje prevažne do akciových trhov v Juhoafrickej republike, Egypte, Nigérii a Keni, hoci WIOF African Performance fund má poverenie investovať v celej Afrike.

Upozornenie

Tento dokument je určený len pre profesionálnych poradcov. Tento dokument nie je výzvou na nákup podielov alebo akcií fondov uvedených v tomto dokumente a slúži len na informačné účely. Historická výkonnosť nie je určujúca pre budúcnosť. Hodnota investícií a zisk z nich môže klesať ako aj stúpať. Investor nemusí získať späť sumu, ktorú investoval. Investor by si mal byť vedomý fluktuácie menových kurzov smerom nahor alebo nadol, ktorá môže taktiež ovplyvniť hodnotu investície. Spomenutie akejkoľvek špecifickej akcie by sa nemalo považovať za odporúčanie na obchod. Provízie, následne provízie, manažérske poplatky a náklady môžu byť spájané s investíciou do podielových fondov. Výnosy nie sú garantované a môžu kolísať. Údaje o čistej hodnote aktív boli získané zo zdroja, ktorý sa považuje za spoľahlivý, ale WIOF neprezentuje jeho presnosť, spoľahlivosť alebo úplnosť a nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame straty vzniknuté z ich použitia. WIOF a Cornhill Management International nepreberajú žiadnu zodpovednosť za správnosť alebo presnosť uvedených informácií, ktoré sa môžu meniť v každom čase bez upozornenia. Uvedená výkonnosť nezahŕňa žiadne poplatky a náklady spojené s nákupom alebo odkupom akcií. Predpokladá sa, že všetky dividendy boli reinvestované. Pred investovaním do akéhokoľvek pod-fondu resp. akýchkoľvek pod-fondov by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu a odvolať sa na všetky relevantné dokumenty týkajúce sa pod-fondu resp. pod-fondov ako sú posledná výročná alebo polročná správa a/alebo zjednodušený prospekt, ktorý špecifikuje riziká spojené s pod-fondom spolu s akýmikoľvek platnými obmedzeniami a základ pre obchodovanie.