17.09.2009

James Liu, Deputy CIO, APS Asset Management, Singapore

“Manažeři, kteří chtějí, aby se jim dařilo a aby neustále poráželi trh, nemají jinou možnost než si vyhrnout rukávy a pustit se nejprve do vlastního průzkumu.“

Fond a manažer

Fond byl spuštěn v průběhu listopadu 2008 v době, kdy se rozvinutý svět vrhal vstříc recesi, ale fond WIOF China Performance Fund prokázal, že je dobrou investicí – do konce srpna 2009 posílil v absolutních číslech skoro o 60%. Během této doby si můžeme všimnout relativně malé korelace s rozvinutými zeměmi. Co podle Vás “nakoplo”výkonnost fondu a co můžeme čekat v horizontu 6-12 měsíců?
Schopnost manažera dobře vybrat akcie umožnila celému portfoliu generovat zisk ve výši téměř 60% v absolutních číslech a zároveň s velkým náskokem překonat benchmark. Myslíme si, že námi zvolená filosofie a postup budou i nadále dobře fungovat. Protože spoléháme na své vlastní průzkumy, měli bychom i v budoucnu vytvářet pro naše klienty solidní zisky.

Vaše manažerské schopnosti se nedávno dočkaly ocenění za výkonnostně nejlepší čínský fond. Jaké máte zkušenosti s čínským trhem? Můžete poodhalit některé z hlavních kritérií, podle nichž vyhledáváte vhodné investiční příležitosti na tomto trhu?
Čínský akciový trh je na jedné straně naprosto neefektivní a na té druhé je to velká výzva. Manažeři, kteří chtějí, aby se jim dařilo a aby neustále poráželi trh, nemají jinou možnost než si vyhrnout rukávy a pustit se nejprve do vlastního průzkumu. Na domácím čínském akciovém trhu je uvedeno přes 1700 společností a ty všechny samozřejmě nemohou být pod drobnohledem analytiků. A to je pro mnohé investiční manažery právě ta výzva. Zároveň pro ty, kdo excelují ve výběru akcií a kdo se nebojí vést si své vlastní průzkumy, nabízí úžasné příležitosti. A to je právě to kouzlo, jak se nám daří odhalovat skryté drahokamy a vydělávat.
Hlavní kritérií, dle kterých vybíráme, jsou: 1) silný, spolehlivý a loajální management; 2)  rozvinutý a dlouhodobě udržitelný obchodní model; 3) přesvědčivé ohodnocení.

Čínský trh a obchodní prostředí

Čína je jedna z nejvlivnějších zemí na rozvíjejících se trzích na světě, čínská ekonomika roste rychlým tempem, Shanghajská burza je řazena jako 2. největší burzovní trh na světě, nutno zmínit i největší populaci a příčku druhého největšího spotřebitele ropy. Jaké jsou hlavní zvláštnosti “Červeného draka”oproti vyspělým zemím?
Ačkoliv roste čínská ekonomika rychlým tempem a Shanghajské burze se podařilo dosáhnout 2. místa na světě, čínský akciový trh je stále velmi neefektivní. Investoři s dobrou schopností vybírat akcie by zde měli být schopni najít spoustu lákadel. Vliv jiných trhů a institucí je relativně malý oproti rozvinutým trhům, což je možná jeden z důvodů, proč je na čínském kapitálovém trhu tak vysoká volatilita. Trh se také vyznačuje velkou likviditou a to především díky své velikosti a omezeným možnostem čínských investorů. Můžeme také vidět velké pokroky na poli regulací. Standard povinně zveřejňovaných informací se stále zvyšuje (nejvíce po zavedení tzv. schématu QFII v druhé polovině roku 2002).

Dle zpráv MMF se čínský export přesouvá z textilií a oděvů na elektroniku a strojírenství. Co si myslíte o důležitosti těchto dvou odvětví?
Odvětví náročná na pracovní sílu jako textil a oděvnictví bývaly hlavní tažní silou na počátku ekonomického rozvoje Číny. Tato odvětví pomohla zároveň vytvořit nezbytné devizové rezervy a zvýšit příjmy domácností tím, že  zaměstnala velkou část obyvatelstva.
Nicméně spolu s ekonomickým vývojem o krok vpřed je nutná i změna exportních odvětví z pracovně náročných s nízkou přidanou hodnotou na technicky náročné s vysokou přidanou hodnotou. Zatímco výroba textilií v Číně ztrácí konkurenceschopnost kvůli rostoucím výdajům na pracovní sílu a přísnějším opatřením ochrany životního prostředí, sektor elektroniky a strojírenství má k dispozici velkou zásobu kvalifikovaných inženýrů a schopných pracovníků spolu s kompletním řetězcem dodavatelů. Tyto odvětví s vysokou přidanou hodnotou  nevystupují jako klíčové exportní sektory, ale poskytují dlouhodobě udržitelný pohon pro všeobecný ekonomický rozvoj.

Asi se shodneme, že Čína je komunistickou zemí s mnoho kapitalistickými rysy. Myslíte si, že se obchodní prostředí během posledních deseti let změnilo? Jaké byly podle Vás hlavní výhody vstupu společností na čínský trh z pohledu  vlády?
Rozhodně souhlasíme s tím, že se prostředí obchodu v Číně v posledních několika letech velmi změnilo, a mnoho zahraničních investorů a obchodníků si myslí totéž.
Z pohledu vlády, zahraniční společnosti vstupující na čínský trh s sebou přinesou nový kapitál, poskytnou pracovní místa, zavedou v zemi nové technologie a produkty a pomohou zlepšit manažerské a technické schopnosti obyvatel. Nicméně věci se v poslední době docela změnily, jak Čína začíná prosperovat a teď to, co potřebuje od zahraničních investorů nejvíc, jsou především technologie a manažerské schopnosti.

Podpora ekonomiky a její uzdravování

Vláda právě zavádí stimulační balíček v hodnotě 586 mld. USD. Které sektory z něho získají nejvíce a co si myslíte, že přijde, až účinky stimulačního balíčku vyprchají?
Ze stimulačních balíčků získají nejvíce výrobci výrobních prostředků a zpracovatelé v sektoru infrastruktury. Myslíme si, že čínská vláda chce zajistit, aby zlepšení ekonomiky vydrželo i po odeznění efektu prvního balíčku. Všimli jsme si, že vláda uváděla různá opatření pro podporu spotřeby domácností už na začátku letošního roku. Ve stejné době podporuje i exportní odvětví slevami na dani pro exportéry a dalšími pobídkami, aby přežili v těchto nelehkých dobách. Pokud by to bylo nezbytné a pokud by nepřišly jasné známky zotavení, existuje velká šance, že by čínská vláda sáhla po dalším stimulačním balíčku na podporu ekonomiky.

Analytici předpokládali, že k zotavení asijského regionu nedojde dříve než se USA a Evropa znovu postaví na nohy. Nicméně asijské proexportní ekonomiky se zotavují rychleji než zbytek světa. Co podle Vás stojí za tímto ohromným růstem?
Domníváme se, že hlavní důvody jsou tyto: 1) nepřetržitý růst Číny a Indie i když v pomalejším tempu; 2) asijské firmy a domácnosti byly méně zasaženy než v západních ekonomikách, protože nejsou tak zadluženy; 3) jako jiné i zdejší vlády jsou schopny povolit rozpočty a snížit daňovou zátěž. Zároveň uvedly několik opatření pro obnovení poptávky domácností.

Zdá se, že čínská ekonomika prosperuje i přes celosvětový pokles. Existují určité obavy z jejího rostoucího vlivu, vzhledem k tomu, že mnoho společností a zemí ve světě není dnes schopno financovat své aktivity. Myslíte si, že recese byla a je jedinečnou příležitostí pro Čínu?
Myslíme si, že v tuto chvíli nabízí krize čínským firma velmi dobré příležitosti, především pak těm, které nemají hluboko do kapsy. Mnohé se vydaly do zámoří cestou akvizic nebo sázejí na zahraniční firmy s přírodními zdroji, technologií a kompletní distribuční sítí atd. Nicméně, jejich přístup k některým z těchto fúzí a akvizic je potřebné vyčistit, protože pro čínskou společnost je typické, že chce převzít většinový podíl. A toto skutečně děsí některé veřejné akcionáře, v některých případech i vládu státu, kde se tyto firmy vyskytují.

Hlavními trhy pro čínské produkty jsou USA a Evropa. Myslíte si, že zotavení ekonomiky, ke kterému by zanedlouho mohlo dojít pomůže zlepšit čínský růst?
O tom není pochyb. Ikdyž přiznáme, že vláda udělala dobře, když stimulovala domácí poptávku, tak export stále tvoří okolo 30% HDP Číny. Zpomalení exportu kvůli nedávné ekonomické krizi podle některých ekonomů snížilo růst HDP v první polovině 2009 o 2,9%..  
Avšak dobrou zprávou je, že podíl Číny byl na globálním trhu s exportem stabilní. Tím pádem ozdravení na rozvinutých trzích dodá impuls čínskému růstu.

Zvláštnosti na čínském trhu a skutečné problémy

Jednou z čínských slabostí je její neustále rostoucí poptávka po ropě. V současnosti je cena benzínu jednou z nejnižších na světě, přestože se nedávno zvýšila o 4-5% a očekává se její další nárůst. Myslíte si, že to může mít důležitý vliv na výdaje spotřebitelů a výrobu?
Cena ropy se při narůstajícím vlastnictví aut v Číně stala důležitou součástí života lidí. Je potřeba říci, že řada po sobě jdoucích zvýšení cen benzínu v krátkém čase by měla pravděpodobně důležitý vliv. Ale pokud se v dlouhodobém horizontu zvyšuje průměrný příjem domácností rychlejším tempem, tak i výdaje spotřebitelů zůstávají vysoké.  
Dopad zvyšujících se cen energií na průmyslovou výrobu je pravděpodobně globálním problémem (neomezuje se pouze na Čínu) a to je výsledek mezinárodního obchodu. Vyšší náklady za energii budou nevyhnutelně vést k dražším výrobkům a to potlačí poptávku a zapříčiní inflaci. Pokud ceny ropy prudce vzrostou, tak globálnímu ozdravení včetně čínského exportu hrozí riziko zpomalení.

Střední východ tvoří 58% čínského importu ropy a je hlavním importérem této suroviny. Přístup k ropě ze Středního východu se nepochybně stane klíčovou otázku ve vztazích s USA. Proto se Čína v rozvojových projektech souvisejících s ropou mimo oblasti Středního východu zaměřuje v regionech jako je Afrika. Jak vnímáte tyto důsledky?
Je strategicky důležité, aby si Čína zachovala udržitelné dodávky energií z Afriky, přičemž tohoto cíle může pravděpodobně dosáhnout vzájemně užitečnými způsoby. Afrika může uspokojit potřebu ropy v Číně a Čína může podat pomocnou ruku v řešení překážek v udržitelném rozvoji Afriky. Čína například může přinést velmi potřebné zahraniční investice a pomůže přestavět zchátralou infrastrukturu. V budoucnosti je rozumné očekávat bližší ekonomické vztahy mezi Čínou a africkými zeměmi. Avšak implementace takové strategie není bez rizik. Vyjma základních podnikatelských a politických rizik v Africe může takovýto krok podrobit Čínu kritice a tlaku ze strany západního světa.

Aby Čína snížila nadměrnou kapacitu v takových odvětvích jako je výroba ocele a cementu, tak nedávno omezila importy komodit. Někteří analytici totiž zaregistrovali, že to může podkopat růst a destabilizovat politické zřízení. Jaký vliv by to podle Vás mohlo mít?
Skutečný problém je nadměrná kapacita, která existuje v některých odvětvích v Číně, například ve výrobě ocele, cementu, skla, uhlí, polykrystalického křemíku, zařízení na větrnou energii atd. Toto je výsledkem nedostatku plánování a neuspořádané hospodářské soutěže. Čínská vláda si je tímto problémem velice dobře vědoma  a chce si být jista, že její stimulační balíček ve výši 586 mld. USD problém nezhorší.
Nedávno státní rada vydala směrnice na regulaci růstu kapacit v těchto odvětvích a to kvůli dlouhodobému zdravějšímu rozvoji a stabilitě celkové ekonomiky. Veřejnost tento krok dobře pochopila a přijala. Analytici pravděpodobně zašli příliš daleko, když naznačovali, že stabilita politického zřízení je ohrožena kvůli některé z těchto směrnic.

Čínské státní investiční fondy (CSIF) se objevily jako výsledek rostoucích devizových rezerv Číny. Někdo je nazývá přeshraniční investování, někdo přeshraniční znárodnění. Přestože aktiva CSIF zažily vážný pokles, stále zůstavají v zorném poli mnoha kritiků.. Jaké jsou tedy především pro ekonomiku USA dopady, které by se měly brát do úvahy pro čínský a globální trh?
Státní investiční fondy včetně CSIF mají všeobecně velký potenciál růstu jako výsledku zvětšujícího se vytvořeného národního bohatství, především v rychle se rozvíjejících zemích a zemích exportujících energie.
Na to, aby se stal CSIF zodpovědným správcem veřejného majetku, bude pravděpodobně hledat mezinárodní diverzifikaci ve třídách aktiv do kterých investuje s důrazem na odvětví, která jsou strategicky důležitá pro růst země jako jsou například přírodní zdroje. CSIF se také připojí k ostatním státním investičním fondům a to vytvoří větší poptávku po akciích dluhopisech, zbožích a nemovitostech atd.
Všeobecně lidé vítají stabilní, dlouhodobé a rostoucí fondy, zvláště když kapitál může pomoci ekonomickému rozvoji. V zásadě totéž by mělo platit pro investice CSIF v USA s výjimkou ekonomických blokád. Na druhé straně mohou CSIF poskytovat alternativně investiční příležitosti pro devizové rezervy Číny. Pokud by Čína smysluplně diverzifikovala své rezervy mimo státních dluhopisů USA, tak to bude mít hmatatelný dopad na výnosy.

Náklady Číny na snížení vypouštění skleníkových plynů do ovzduší pravděpodobně v nejbližších letech dosáhne 438 mld. USD. Je to zřejmě spojeno se zvýšenou poptávkou po ropě, kterou táhne zvyšující se výroba a nárůst automobilů ve velkém rozsahu. Myslíte si , že tyto náklady by přispěly ke zlepšení efektivity výroby nebo by mohly výrobě uškodit?
Z dlouhodobého hlediska se průmyslná výroba a využívání automobilů nesníží. Naopak, může jen růst, to je výsledkem narůstajících životních standardů. Opatření na ochranu životního prostředí a vzniklé náklady tento trend nezmění.
Oproti tomu, ti, kteří mohou snížit dopad zvyšujících se nákladů na ochranu životního prostředí se stanou vítězi a zůstanou konkurenceschopní. Aby se tak stalo, tak pro ně existují velké stimuly pro inovaci a modernizaci procesů výroby, které povedou k lepší efektivitě výroby.  

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Tento dokument je určen pouze pro profesionální poradce. Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídku na nákup nebo úpis akcií. Vývoj dosažený v minulosti není předpokladem pro vývoj budoucí. Hodnota investice a výnos z ní může stoupat ale i klesat. Není zaručeno, že investor získá zpět investovanou částku. Změny směnných kurzů mohou způsobit pokles nebo vzrůst hodnoty investice. Zmínka o žádné konkrétní akcii není míněna jako doporučení pro obchod. Provize distributorů i koncové provize, poplatky za správu a další výdaje jsou odvozeny od investic do společných fondů („mutual funds“). Výnos není zaručen a může kolísat. Informace jsou získávány z důvěryhodných zdrojů, nicméně WIOF nenese zodpovědnost za jejich přesnost, věrohodnost a úplnost ani za ztráty, které vznikly přímo nebo nepřímo v důsledku využití těchto informací. WIOF a Cornhill Management International S.A. nepřebírají žádnou odpovědnost za správnost či přesnost uvedených informací a ty se mohou měnit kdykoli, bez předchozího upozornění. Dosažená výkonnost nezahrnuje poplatky ani náklady spojené s úpisem nebo odkupem akcií. Předpokládá se, že veškeré dividendy budou reinvestovány. Než se investor rozhodne investovat do jakýchkoliv dílčích fondů WIOF, měl by kontaktovat svého finančního poradce a vyžádat si všechny příslušné dokumenty o tomto fondu jako např. poslední výroční a pololetní zprávu a/nebo prospekt a zjednodušený prospekt, které specifikují rizika spojená s tímto fondem stejně tak se všemi uplatňovanými omezeními a s podstatou obchodování.