17.09.2009

James Liu, Deputy CIO, APS Asset Management, Singapore

“Manažéri, ktorí chcú byť úspešný a trvalo podávať na tomto trhu lepšie výkony, nemajú inú možnosť ako si urobiť prieskum na vlastnej koži“

Fond a jeho manažér

Fond bol otvorený v novembri 2008 v časoch, keď rozvinutý svet upadal do recesie avšak WIOF China Performance Fund sa ukázal ako správna investičná voľba, ktorá dosiahla do konca augusta 2009 takmer 60% v absolútnych číslach. Počas tohto obdobia bolo badať značne nízku koreláciu s rozvinutými trhmi. Čo si myslíte, že pomohlo zlepšiť výkonnosť a čo môžeme očakávať v horizonte 6-12 mesiacov?
Schopnosť manažéra vybrať dobré akcie umožnila portfóliu generovať v absolútnych číslach návratnosť takmer 60% a zároveň značne prekonať benchmark. Domnievame sa, že naša osvedčená kombinácia investičnej filozofie a procesov by mohla aj naďalej dobre fungovať. Keďže vychádzame z vlastných hĺbkových prieskumov, mali by sme v budúcnosti pokračovať v produkovaní náležitých výnosov pre našich klientov.

Vaše manažérske schopnosti boli nedávno ohodnotené cenou za najvýkonnejší čínsky fond. Aké máte skúsenosti s čínskym trhom? Môžete odhaliť niektoré zo základných kritérií, ktorých sa pridŕžate pri hľadní zaujímavých investičné príležitosti na tomto trhu?
Čínsky akciový trh je značne neefektívny a zároveň veľmi náročný. Manažéri, ktorí chcú byť úspešný a trvalo podávať na tomto trhu lepšie výkony, nemajú inú možnosť ako si urobiť prieskum na vlastnej koži. Čínsky akciový trh zahŕňa viac ako 1 700 spoločností kótovaných na domácej burze, pričom nie je dobre pokrytý analytikmi na strane predávajúcich. Je to výzva pre množstvo investičných manažérov. Na druhej strane tiež ponúka veľké príležitosti pre tých manažérov, ktorí sú dobrí pri výbere akcií a sú ochotní vykonať všetky základné prieskumy vo vlastnej réžii. Toto je oblasť, kde a ako je naša spoločnosť schopná identifikovať skryté poklady a generovať nadpriemerné výnosy pre našich klientov.
Jedny z hlavných kritérií, ktoré hľadáme sú : 1) silný, schopný a čestný manažment,  2) zdravý a udržateľný obchodný model a 3) presvedčivé zhodnotenia.

Čínsky trh a jeho podnikateľské prostredie

Čína je jedným z najvplyvnejších rozvojových trhov na svete. Čínska ekonomika rastie rýchlym tempom a burza cenných papierov v Šanghaji sa umiestnila ako druhá najväčšia burza cenných papierov na svete. Čína má  najväčší počet obyvateľom a je druhým najväčším spotrebiteľom ropy na svete. Aké sú najväčšie zvláštnosti “Červeného draka” v porovnaní s rozvinutými trhmi?
Hoci čínska ekonomika rástla rýchlym tempom a burza cenných papierov v Šanghaji dosiahla druhé miesto na svete, čínsky akciový trh je stále veľmi neefektívny. Investori so schopnosťou výberu kvalitných akcií  by mali vedieť nájsť množstvo výnosných investícií. Zahraničné a inštitucionálne investície sú veľmi nízke v porovnaní s rozvinutejšími trhmi, čo je pravdepodobne jedným z dôvodov, prečo je volatilita čínskeho akciového trhu vysoká. Zároveň na trhu existuje značná likvidita, dané veľkosťou trhu a obmedzeným množstvom investičných alternatív, ktoré čínski investori majú. Okrem toho sme spozorovali značné zlepšenia v oblasti regulácie. Štandard týkajúci sa zverejňovania informácií sa v Číne značne zvýšil hlavne zavedením QFII schémy ku koncu roku 2002.

Podľa správy MMF sa čínsky export posúva od textilu a oblečenia smerom k elektronike a strojom. Čo si myslíte o dôležitosti týchto odvetví?
Odvetvia náročné na prácu, ako sú textil a oblečenie, boli hlavnou silou, ktorá poháňala ekonomický rozvoj v Číne v minulom období. Pri využití nadbytočnej, nízkonákladovej práce pomáhali tieto sektory prinášať potrebné zahraničné rezervy a zvyšovať príjem domácností tým, že poskytovali možnosti zamestnania veľkému počtu obyvateľov.
Avšak pri ekonomike, ktorá smeruje do ďalšieho štádia vývoja, existuje v štruktúre exportu nevyhnutný presun z priemyselných odvetví náročných na prácu s nízkou pridanou hodnotou k technologicky náročným odvetviam s vysokou pridanou hodnotou. Kým pri výrobe textilu Čína stráca konkurencieschopnosť kvôli zvyšujúcim sa nákladom na pracovnú silu a striktnejším nariadeniam týkajúcim sa životného prostredia, exportéri elektroniky a strojov majú prístup k obrovským zásobám kvalifikovaných technikov a šikovných pracovníkov ako aj ku kompletným dodávateľským reťazcom. Tieto priemyselné odvetvia s vyššou pridanou hodnotou sa nielenže stali kľúčovými odvetviami v exporte, ale dlhodobo ťahajú celkový ekonomický rozvoj.

Asi sa zhodneme, že Čína je stále komunistickou krajinou s množstvom kapitalistických čŕt. Myslíte si, že sa podnikateľské prostredie zlepšilo za posledné desaťročia? Čo z pohľadu vlády pokladáte za hlavné výhody pre zahraničné spoločnosti, ktoré prichádzajú do Číny?
Určite súhlasíme, že sa podnikateľské prostredie v Číne výrazne zlepšilo za posledné desaťročia. Mnoho zahraničných investorov alebo podnikateľov zdieľa rovnaký názor.
Z pohľadu vlády prinášajú zahraničné spoločnosti, ktoré vstupujú na čínsky trh, nový kapitál, čím pomáhajú vytvárať zamestnanosť, zavádzajú nové technológie a výrobky v krajine a rozširujú manažérske a technické zručnosti ľudí. Situácia sa však , ako sa Čína stáva bohatšou,  za posledné roky dosť zmenila.  To, čo Čína teraz najviac potrebuje od zahraničných podnikov, sú technológie a odborná znalosť manažmentu.

Oživenie a ozdravenie ekonomiky

Vláda v súčasnosti zavádza stimulačný balík v hodnote 586 mld.USD . Ktoré odvetvia profitujú najviac a čo si myslíte, že môže prísť po skončení účinku tohto balíčka?
Výrobcovia kapitálových tovarov a súvisiaca infraštruktúra sú tí, ktorí majú z tohto stimulačného balíku najviac úžitku. Domnievame sa, že čínska vláda zaistí, aby ozdravenie ekonomiky pretrvalo aj po tom, čo účinok prvého balíka pominie. Naozaj sme spozorovali, že vláda zaviedla od začiatku tohto roku rôzne opatrenia na oživenie domácej spotreby. Zároveň podporuje sektor exportu zvýšením zliav na DPH pre exportérov a ponúka im ďalšie stimuly, aby prežili v týchto náročných časoch. Ak to bude potrebné a ak nebudú ďalšie jasné signály ozdravenia, existuje veľká šanca, že čínska vláda bude pokračovať s druhým balíčkom na stimuláciu ekonomiky.

Analytici sa domnievali, že sa ázijský región neozdraví skôr ako nepríde v USA a Európe k hospodárskemu oživeniu. Avšak ázijské ekonomiky predovšetkým ťahané exportom sa spamätali skôr ako zvyšok sveta. Čo si myslíte, že bolo za týmto pôsobivým vývojom?
Myslíme si, že hlavnými dôvodmi sú : 1) pokračujúci rast v Číne a Indii, hoci pomalším tempom, 2) podniky a domácnosti v Ázii boli menej zasiahnuté ako podniky v západných ekonomikách, pretože nie sú tak zadĺžené, 3) tak ako v iných ekonomikách aj tu sú krajiny schopné prísť s uvoľnenou monetárnou a expanzívnou fiškálnou politikou. Zároveň  zaviedli množstvo opatrení na stimulovanie domáceho dopytu.

Zdá sa , že čínska ekonomika napriek globálnemu poklesu prosperuje. Existujú obavy zo zvyšujúceho sa čínskeho vplyvu, keďže sa mnoho podnikov a krajín vo svete ocitlo v situácii, keď nie sú schopné financovať svoje podnikateľské aktivity. Myslíte si, že kríza bola a je pre Čínu jedinečnou príležitosťou?
Myslíme si, že v súčasnosti kríza ponúka niekoľko vynikajúcich príležitostí pre čínske podniky, predovšetkým tie, ktoré majú majú hlboko do peňaženky. Mnohé z nich využili príležitosť expandovať do zahraničia tak ,že získali alebo prevzali strategické podiely v zahraničných spoločnostiach s prírodnými zdrojmi, technológiou, kompletnými distribučnými sieťami, atď. Ich prístup k niektorým z týchto fúzií a akvizícií je možno potrebné vyčistiť, pretože pre čínsku spoločnosť je typické, že chce prevziať väčšinový podiel. To skutočne desí niektorých z verejných akcionárov, niekedy dokonca vládu krajiny, kde sa takéto firmy nachádzajú.

Hlavnými trhmi pre čínske výrobky sú USA a Európa. Myslíte si, že zotavenie ekonomiky, ku ktorému by mohlo čoskoro prísť, pomôže zlepšiť čínsky rast?
Nie je o tom pochýb. Aj keď priznávame, že vláda urobila dobre, keď stimulovala domáci dopyt, export stále tvorí okolo 30% z HDP Číny. Spomalenie exportu kvôli nedávnej ekonomickej kríze znížilo podľa niektorých ekonómov rast HDP v prvej polovici 2009 o 2,9%.  
Avšak tou dobrou správou je , že podiel Číny bol na globálnom trhu s exportom stabilný. Takže ozdravenie na rozvinutých trhoch dodá impulz čínskemu rastu.

Špecifiká čínskeho trhu a aktuálne otázky

Jednou z čínskych slabých stránok je jej neustále rastúci dopyt po rope. Cena benzínu je v súčasnosti jednou z najnižších na svete, hoci sa nedávno zvýšila o 4-5% a očakáva sa jej ďalší nárast. Myslíte si, že to môže mať dôležitý vplyv na výdavky spotrebiteľov a výrobu?
Cena ropy sa stala pri narastajúcom vlastníctve áut v Číne veľmi dôležitou súčasťou života ľudí. Je potrebné povedať, že rad po sebe nasledujúcich zvýšení cien benzínu v krátkom čase by mal pravdepodobne značný vplyv. Ale pokiaľ sa v dlhodobom horizonte zvyšuje priemerný príjem domácnosti rýchlejším tempom, aj výdavky spotrebiteľov zostávajú vysoké.
Dopad zvyšujúcich sa cien energií na priemyselnú výrobu je pravdepodobne globálnym problémom (neobmedzuje sa iba na Čínu), čo je výsledok medzinárodného obchodu. Vyššie náklady na energiu budú nevyhnutne viesť k drahším výrobkom, čo potlačí dopyt a zapríčiní infláciu. Ak ceny ropy prudko vzrastú, hrozí globálnemu ozdraveniu, vrátane čínskeho exportu, riziko spomalenia.

Stredný Východ tvorí 58% čínskeho importu ropy, čím sa stáva hlavným importérom tejto suroviny. Prístup k rope zo Stredného Východu sa nepochybne stane kľúčovou otázkou vo vzťahoch s USA. Preto sa Čína zameriava na rozvojové projekty súvisiace s ropou mimo oblasti Stredného Východu, v regiónoch ako je Afrika. Ako vnímate toto tvrdenie?
Je strategicky dôležité, aby si Čína zachovala udržateľné dodávky energií z Afriky, pričom tento cieľ môže  pravdepodobne dosiahnuť vzájomne výhodnými spôsobmi. Afrika môže uspokojiť potrebu ropy v Číne a Čína môže podať ruku v riešení prekážok v udržateľnom rozvoji Afriky. Čína môže napríklad priniesť veľmi potrebné zahraničné investície a pomôže prestavať schátranú infraštruktúru. Čiže v budúcnosti je rozumné očakávať bližšie ekonomické vzťahy medzi Čínou a africkými krajinami. Avšak implementácia takejto stratégie nie je bez rizík. Okrem základných podnikateľských a politických rizík v Afrike môže takýto krok podrobiť Čínu kritike a tlaku zo strany západného sveta.

Čína nedávno obmedzila importy komodít, aby znížila nadmernú kapacitu v takých odvetviach ako je výroba ocele a cementu. Aký by to podľa Vás  mohlo mať vplyv? Niektorí analytici sa  totiž domnievajú, že to môže podkopať rast a destabilizovať politické zriadenie.
Nadmerná kapacita je skutočne problém, ktorý existuje v niektorých odvetviach v Číne, napríklad vo výrobe ocele, cementu, skla, polykryštalického kremíka, zariadení na veternú energiu, chemického spracovania uhlia atď. Toto je výsledkom nedostatku plánovania a neusporiadanej hospodárskej súťaže. Čínska vláda si je dobre vedomá tohto problému a chce si byť istá, že jej stimulačný balíček vo výške 586 mld. USD problém nezhorší.
Štátna rada nedávno vydala smernice na reguláciu rastu kapacít v týchto odvetviach kvôli dlhodobému zdravšiemu rozvoju a stabilite celkovej ekonomiky. Verejnosť tento krok dobre pochopila a prijala. Analytici zašli pravdepodobne príliš ďaleko, keď naznačovali, že stabilita politického zriadenia je ohrozená kvôli niektorým z týchto smerníc.

Čínske štátne investičné fondy (CSIF) sa objavili ako výsledok rastúcich devízových rezerv  Číny. Niekto ich nazýva cezhraničné investovanie, iní cezhraničné znárodňovanie. Hoci aktíva CSIF zažili vážny pokles, stále  ostávajú v zreteli viacerých kritikov. Aké sú teda dopady, ktoré by sa mali zobrať do úvahy pre čínsky a globálny trh, predovšetkým pre ekonomiku USA?
Vo všeobecnosti majú štátne investičné fondy vrátane CSIF veľký potenciál rastu ako výsledku zväčšujúceho sa vytvoreného národného bohatstva, predovšetkým v rozvojových krajinách a krajinách exportujúcich energie.
Na to, aby sa stal CSIF zodpovedným správcom verejného majetku bude pravdepodobne hľadať medzinárodnú diverzifikáciu v triedach aktív do ktorých investuje, s dôrazom na odvetvia, ktoré sú strategicky dôležité pre rast krajiny, ako sú napríklad prírodné zdroje. CSIF sa tiež pripojí k ostatným štátnym investičným fondom, čo vytvorí väčší dopyt po akciách, dlhopisoch, tovaroch a nehnuteľnostiach atď.
Ľudia vo všeobecnosti vítajú stabilné, dlhodobé a objemné fondy, keďže ich kapitál môže pomôcť ekonomickému rozvoju. V podstate by to isté malo byť pravdou pre investovanie CSIF v USA s výnimkou politických blokád. Na druhej strane môžu CSIF poskytovať alternatívne investičné príležitosti pre devízové rezervy Číny. Ak by Čína vo významnej miere diverzifikovala svoje rezervy mimo štátnych dlhopisov USA, bude to mať hmatateľný dopad na výnosy.

Náklady Číny na zníženie emisií skleníkových plynov do ovzdušia dosiahne pravdepodobne 438 mld. USD v najbližších 20 rokoch. Je to očividne spojené so zvýšeným dopytom po rope, ktorý ťahá zvyšujúca sa výroba a nárast používania automobilov vo veľkom rozsahu. Myslíte si, že tieto náklady by mohli prispieť k zlepšeniu efektivity výroby alebo by mohli výrobe uškodiť?
Z dlhodobej perspektívy sa priemyselná výroba a využívanie automobilov nezníži. Naopak, môžu iba narásť, čo je výsledkom narastajúcich životných štandardov. Opatrenia na ochranu životného prostredia a vzniknuté náklady tento trend nezmenia.
Naproti tomuto, tí, ktorí dokážu znížiť dopad zvyšujúcich sa nákladov na ochranu životného prostredia sa stanú víťazmi a zostanú konkurencieschopní. Aby sa tak stalo, existujú pre nich veľké stimuly na inováciu a modernizáciu procesov výroby, ktoré povedú k lepšej efektivite výroby.


DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE: Tento dokument je určený iba pre profesionálnych poradcov. Tieto informácie neslúžia ako pozvánka k úpisu jednotiek alebo podielov vo fondoch tu opísaných, ide iba o informáciu. Predchádzajúce výnosy nemôžu slúžiť ako návod pre budúcnosť. Hodnota investícií a príjem z nich sa môžu zvyšovať aj znižovať. Nemusí sa vám vrátiť ani suma, ktorú ste investovali. Mali by ste si byť vedomí toho, že menové fluktuácie, či už smerom dole alebo hore, môžu takisto ovplyvniť hodnotu investície. Zmienku o akýchkoľvek špecifických podieloch nie je možno chápať ako odporučenie k uzavretiu obchodu. Poplatky, koncové poplatky, poplatky za správu a náklady, to všetko môže byť spojené s investíciami do podielových fondov. Výnosy nie sú zaručené a môžu fluktuovať. Všetky informácie boli získané zo zdrojov o ktorých sa domnievame že sú spoľahlivé, ale WIOF nevytvára žiadne výroky týkajúce sa ich presnosti, spoľahlivosti alebo úplnosti a nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek priame či nepriame straty vyplývajúce z ich použití. WIOF a Cornhill Management International S.A. nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť poskytnutých informácií, ktoré sa môžu kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia meniť. Prezentovaná výkonnosť nezohľadňuje náklady spojené s vydaním alebo vrátením akcií a vychádza z predpokladu, že všetky dividendy boli reinvestované. Predtým ako klient investuje do ktoréhokoľvek podfondu WIOF, mal by kontaktovať svojho finančného poradcu a zoznámiť sa s relevantnými dokumentmi týkajúcimi sa konkrétneho podfondu ako sú ostatná výročná správa a polročná správa a/alebo prospekt a zjednodušený prospekt, ktorý špecifikuje riziko spojené s investíciou do daného podfondu spolu s obmedzeniami a základmi investovania.