03.08.2010

Andrisem Kotansem ze společnosti Citadele Asset Management, Lotyšsko.

Červenec 2010

1) Jaká jsou v případě investiční strategie hlavní kritéria pro výběr dluhopisů v portfoliu fondu? Které indikátory považujete za nejdůležitější v investičním proces (doba trvání, výnos do splatnosti, rating, země/sektor nebo typ emitenta)?

Náš svět sestává z dluhopisů, které procházejí filtrem na likviditu (pouze emise nad 250 mil. USD), rating (státní dluhopisy B a lepší, jediný investiční stupeň korporátních dluhových nástrojů) a splatnost (méně než 10 let). Při výběru konkrétních nástrojů pro naše portfolio se náš investiční proces zaměřuje na identifikaci nejvíce podhodnocených nástrojů v každém regionu/segmentu. Trvání, úroveň důvěryhodnosti, alokace poměru země/sektoru se řídí na úrovni portfolia.

2) Fond investuje do státních i do firemních dluhopisů. Jaká je podle Vás optimální alokace?

Naše směrnice k vytvoření portfolia určují vedle jiných aspektů předem stanovené hranice při alokacích do státních a firemních dluhopisů. Aby jsme byli konkrétní, do státních dluhových nástrojů se nesmí investovat méně než 50% a do firemních dluhových nástrojů více než 50%. Pokud hovoříme v relativních číslech, kvůli ceně nadále upřednostňujeme firemní dluhopisy před státními. Dokud se všeobecně nezdá být úroveň důvěryhodnosti státních dluhopisů na rozvíjejících se trzích nižší než v průmyslovém světě, myslíme si, že investoři nejsou dostatečně odměňováni v porovnaní s podobně hodnocenými korporátními příležitostmi na rozvíjejících se trzích. Výsledkem toho je, že momentálně má fond přibližně 53% investicí ve státních dluhopisech a přibližně 40% investicí v korporátních dluhopisech (zbytek je hotovost), což momentálně všeobecně považujeme za přiměřené.

Rozdělení světových rozvíjejících se trhů (GEM) podle regionů a segmentů

graph

Billion – mld., bn – mld., Eastern Europe – východní Evropa, Latin America – Latinská Amerika, Asia – Asie, Middle East – Střední Východ, Africa – Afrika

Corporate – korporátní dluhopisy, Sovereign – státní dluhopisy, Avg.yield – průměrný výnos

 

3) Dodržuje fond nějaká interní omezení pro regionální nebo sektorovou alokaci? Existují omezení pro alokaci portfolia podle hodnocení nebo splatnosti (doba trvání)? Dodržuje fond standardní odchylku (tracking error) vůči hodnotícímu kritériu (benchmark)?

Následující tabulka odpovídá na první část otázky. V případě standardní odchylky používáme index světových rozvíjejících se trhů od společnosti Barclays (Barclays Global Emerging Markets index) jako kritérium pro výkonnost velkého trhu. Náš postup však není řízený hodnotícím kritériem, proto standardní odchylce nevěnujeme zvláštní pozornost.

Min – minimální, max – maximální, regional/sectoral allocation – regionální/sektorová alokace, sovereign – státní dluhopisy, corporate (incl. quasi-sovereign) – korporátní dluhopisy (včetně kvazistátních dluhopisů), cash – hotovost, single issuer concetration – koncentrace individuálních emitentů, single country concenration – koncentrace státních emitentů, credit quality (average rating) – úroveň důvěryhodnosti (průměrný rating), duration (average) – trvání (průměr), CEE&CIS -  střední a východní Evropa a Společenstvo nezávislých států, LatAm – Latinská Amerika, Asia Pacific – asijsko-pacifická oblast, Middle East – Střední Východ, Africa- Afrika

4)Jaká je aktuální alokace portfolia fondu podle splatnosti nebo doby trvání?

Doba trvání, váha, kumulovaná váha, bez splatnosti 

 

Duration bucket – délka trvání, Weight – váha, Cum.wght – kumulativní váha

5) Jaký vývoj křivky výnosů předpokládáte na nejbližších 12 měsíců v  zemích, do kterých fond primárně investuje? Ve kterých zemích jsou zajímavé dluhopisy s přijatelným hodnocením?

Všeobecně zastáváme názor, že v nejbližších 3 až 6 měsících uvidíme na nově vznikajících trzích trochu větší ziskové rozpětí hlavně kvůli globálním faktorům, ale v horizontu 12 měsíců se vrátí přibližně na současnou úroveň. Takticky si ponecháváme relativně krátkou trvanlivost portfolia (na 3.4). Momentálně se nezdá, že by výnosová křivka významným způsobem klesala nebo stoupala. To samé platí v případě nápadů při obchodovaní. Na regionální úrovni vidíme nejlepší možnosti pro státní dluhopisy v Asii a Africe, především po nedávné podprůměrné výkonnosti ve východní Evropě. V oblasti korporátních dluhopisů je východní Evropa stále v pozici nejvíce podhodnoceného regionu v rámci úrovně důvěryhodnosti. Ale i v nadhodnocené Latinské Americe můžeme najít obchody s dobrou cenou za riziko, např. v Brazílii a Peru.