25.11.2010

 

 

Investičný poradca:

Reliance Asset Management (Singapore) Pte. Ltd.

Portfólio manažér:

Dhawal Mehta

 

 

Letná monzúnová sezóna sa ukázala ako veľmi optimistická. India predpovedá na tento rok rekordnú úrodu, ktorá môže zmierniť infláciu. Aké kroky podniká centrálna banka Reserve Bank of India (RBI), aby udržala infláciu v rozumných hraniciach?

Súhlasíme, že priaznivý monzún môže zmierniť infláciu cien potravín, ktorá zase zníži celkovú výšku inflácie. Zvyšujúca sa inflácia znamenala pre centrálnu banku oprávnené znepokojenie. V súčasnosti však existujú dôvody na optimizmus, že sa inflácia významnejšie zníži. Očakávame, že RBI sa blíži k bodu, keď zastaví reštriktívnu monetárnu politiku, ktorá bola podľa nás dobre načasovaná.

RBI doteraz konala proaktívne a bola schopná zvládať jemnú rovnováhu medzi rastom a infláciou. Centrálna banka zvýšila úrokové sadzby kumulatívne o 275 bázických bodov, po prvý krát v marci tohto roku, s cieľom ustáliť monetárnu politiku a zmierniť dopad globálnej úverovej krízy. Najbližšie zasadnutie RBI je naplánované na 2.november. Očakávame, že RBI nezmení aktuálny stav alebo v najlepšom prípade ohlási zvýšenie o 25 percentuálnych bodov predtým, ako zastaví v súčasnom cykle svoje aktivity.

 

 

Mnohí vrátane Svetovej banky hovoria o vzniku bublín na ázijských trhoch. Aký je váš názor?

Keďže ekonomika Indie je hnaná prevažne vnútorným dopytom, predpokladáme, že aktuálna odolnosť, ktorú indická ekonomika preukázala, je udržateľná, takže nevidíme dôvod na vznik bubliny. Z pohľadu akciových trhov môže prísť ku krátkodobej volatilite toku zahraničných investícií, ktoré reagujú na celosvetové nálady a pohyby úrokových mier, resp. mien.

 

 

Ako by ste charakterizovali Indiu z pohľadu zahraničného obchodu a ako veľmi je India závislá od priamych  zahraničných investícií (Foreign Direct Investments - FDI)?

Hoci podiel Indie na celosvetovom obchode rastie, stále patrí k najnižším v rámci porovnateľných krajín. Pomer exportu k HDP v Indii narástol z úrovne 6,5 % v roku 1980 iba na 20,3 % v roku 2009. Čo sa týka exportu, India sa stále zameriava skôr na služby ako na výrobu. Za posledných 19 rokov (kedy začali prvé reformy) dosiahol rast sektoru služieb v Indii ročne v priemere 8,2% v porovnaní so 7 % vo výrobe a 3 % v poľnohospodárstve.

Tok FDI do Indie nepatrí k najväčším. V období rokov 2009-10 boli FDI na úrovni 32 mld. USD. Keďže India približuje zahraničným investorom čoraz viac sektorov, očakávame, že sa toto množstvo bude v ďalších rokoch postupne zvyšovať.

 

 

Rekordná verejná ponuka akcií (Initial Public Offering - IPO) najväčšej spoločnosti na ťažbu uhlia na svete Coal India pritiahla aj ponuky, ktoré prekročili spoločný HDP Lotyšska a Islandu. Vláda zamýšľa znížiť deficit a podporiť verejno-prospešné programy. Ktoré sú podľa vás najdôležitejšie oblasti alebo problémy, na ktoré by sa mala vláda zamerať?

Indická vláda sa zaviazala udržať fiškálny deficit, pričom trend je doteraz pozitívny. Udržanie tohto trendu a zlepšenie úrovne vládnutia by podľa nás mali mať pre vládu najvyššiu prioritu. (očakáva sa zníženie fiškálneho deficitu federálnej vlády z úrovne 6,6 % HDP v r.2009-10 na 5,5 % HDP v r.2010-11 a okolo 5,0 % HDP v r.2011-12.

 

 

Tvorcovia politiky v Indii úplne nezanedbávajú ani tému zelenej budúcnosti Indie, ak  berieme do úvahy rastúcu populáciu Indie a zvyšujúce sa energetické nároky.  V čom vidíte dôležitosť tohto sektoru pre ekonomickú budúcnosť Indie?

Keďže v krajine existuje obrovské množstvo tepelných elektrární, z pohľadu životného prostredia existuje potreba zväčšenia základne obnoviteľnej energie. Z tohto dôvodu poskytli indická vláda a rôzne štáty pre rozvoj obnoviteľného sektoru množstvo výhod, akými sú daňové stimuly, zvýhodnené sadzby, atď. Nedávno vláda zaviedla obchodovateľné certifikáty obnoviteľnej energie, ktoré v podstate dláždia cestu pre uplatnenie limitov v oblasti obnoviteľných energií (Renewable Energy Obligations - RPO) štátnych výrobcov elektrickej energie. Nesplnenie RPO bude viesť k pokutám a tak sa domnievame, že obnoviteľné energie majú v Indii svetlú budúcnosť. Nielen súkromné, ale aj štátne inštitúcie si vytýčili smelé plány na zväčšenie podielu obnoviteľných energií.

 

 

Teória oddeleného vývoja rozvíjajúcich sa trhov („Emerging Markets decoupling theory") je založená na predpoklade, že rozvíjajúce sa trhy môžu ustáť recesiu bez toho, aby ich oslabil prudký prepad na rozvinutých trhoch. Ako vy vnímate túto teóriu a čo si myslíte, že sa s odstupom času skutočne prejavilo?

Lokálny dopyt a perspektívy rastu sú v Indii výrazne oddelené od rozvinutých ekonomík. Neplatí to však pre rozvíjajúce sa krajiny, ktoré sú závislé predovšetkým na exporte.  Avšak pokiaľ je dopyt hnaný prevažne domácou spotrebou, krajiny, ako India, sú závislé od toku prostriedkov zo zahraničia (FII+FDI+Dlh), aby tak dokázali financovať svoje kapitálové výdavky (CAPEX) a rast infraštruktúry. Takto sú do určitej miery nepriamo spojené s celosvetovým dianím.

 

 

Niektorí analytici predpokladajú, že krajiny BRIC (Brazília, Rusko, India, Čína) by mohli v najbližšom období zažiť pokles. Aký je váš názor a ako vidíte vývoj indického trhu v najbližších 12 mesiacoch?

India patrí z pohľadu výkonnosti od začiatku roka medzi najvýkonnejšie trhy. Kým vyššia výkonnosť podnikov a väčšie zrýchľovanie domáceho dopytu boli kľúčovými faktormi tejto výkonnosti, toky FII* boli kľúčovým hnacím motorom likvidity. Pokiaľ zostane domáca výkonnosť vysoká, väčšina výkonnosti akciového trhu bude závislá od vývoja tokov FII.

Vysvetlivky:

(FII – Foreign Institutional Investors – zahraniční inštitucionálni investori, FDI – Foreign Direct Investments – priame zahraničné investície – pozn.prekladateľa)

 

 

WIOF India Performance Fund – komentár k situácii na trhu v Q3 2010
Indická ekonomika ohlásila ďalší štvrťrok so silným rastom. Reálny HDP vzrástol v období medzi aprílom a júnom medziročne o 8,8 %, v porovnaní  s nárastom o 8,6 % v predchádzajúcom štvrťroku a 6,5 % v poslednom štvrťroku 2009. Rast podporoval predovšetkým nepoľnohospodársky sektor (medziročne o 9,9 %), pričom isté zlepšenie preukázal aj rast poľnohospodárskeho sektora (medziročne  o 2,8 %). V rámci nepoľnospodárskeho sektora sa rast priemyselného sektora v porovnaní s posledným štvrťrokom spomalil a sektor služieb narástol v Q2 o 9,4%, oproti 8,5% v Q1.

Indické trhy pokračujú v zlepšenom výkone. Výnimkou je likvidita, pričom čoraz viac nás znepokojuje jej udržateľnosť. Lokálne retailové a špekulatívne aktivity sú na vzostupe a premietajú sa v kontinuálnom zlepšení nízkej kapitalizácie. Hoci trend poháňaný likviditou môže pokračovať omnoho dlhšie, s prihliadnutím na poverenie fondu smerom k absolútnemu výnosu má pre nás ochrana kapitálu vyššiu prioritu ako honba za výnosmi. Jasne sme sa tak v súčasnosti priklonili k ochrane doteraz nadobudnutých ziskov namiesto toho, aby sme sa týmto trendom nechali uniesť.

Počas štvrťroka sme smelo účtovali celkové zisky. Smerovali sme k vyššej držbe hotovosti, pričom sa držíme názoru, že hotovosť použijeme ako prirodzené krytie. Štvrťrok sme začali na úrovni 86 % investovaných prostriedkov a pri postupnom výpredaji prišlo v septembri k ukončeniu dlhej investície na úrovni iba 61,2 %. V dôsledku zvýšenej volatility sme takisto vedome znížili investície do akcií s vysokým parametrom beta. Portfólio beta akcií bolo na konci septembra na úrovni iba 0,64.

Domnievame sa, že aktuálny pohyb trhu smerom hore môže ešte istý čas pokračovať, výhradne však v závislosti od prílivu zahraničných inštitucionálnych investorov. Akýkoľvek obrat toku investícií so sebou prináša len krátky čas na reakciu a tak je potrebné byť v zaúčtovaní ziskov proaktívny. Takisto sa očakáva významné zvýšenie ponuky emisií cenných papierov na primárnych a sekundárnych trhoch, čo spotrebuje väčšinu prírastkovej likvidity. V októbri očakávame verejnú ponuku akcií v hodnote viac ako 4,5 mld. USD (Coal India s 3,2 mld. USD) a prinajmenšom ešte jednu sekundárnu emisiu v hodnote  1 mld. USD. Myslíme si, že hoci súčasná vysoká hotovosť a nízke beta portfólia ovplyvňuje výkonnosť v najbližšom čase, je rozvážne zostať v súčasných nestabilných časoch konzervatívny a sme spokojní, že sme neskúšali načasovať trhy do poslednej minúty.

 

Dôležité informácie

Tento dokument je určený iba pre profesionálnych poradcov. Tieto informácie neslúžia ako pozvánka k úpisu jednotiek alebo podielov vo fondoch tu opísaných, ide iba o informáciu. Predchádzajúce výnosy nemôžu slúžiť ako návod pre budúcnosť. Hodnota investícií a príjem z nich sa môžu zvyšovať aj znižovať. Nemusí sa vám vrátiť ani suma, ktorú ste investovali. Mali by ste si byť vedomí toho, že menové fluktuácie, či už smerom dole alebo hore, môžu takisto ovplyvniť hodnotu investície. Zmienku o akýchkoľvek špecifických podieloch nie je možno chápať ako odporučenie k uzavretiu obchodu. Poplatky, koncové poplatky, poplatky za správu a náklady, to všetko môže byť spojené s investíciami do podielových fondov. Výnosy nie sú zaručené a môžu fluktuovať. Všetky informácie boli získané zo zdrojov o ktorých sa domnievame že sú spoľahlivé, ale WIOF nevytvára žiadne výroky týkajúce sa ich presnosti, spoľahlivosti alebo úplnosti a nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek priame či nepriame straty vyplývajúce z ich použití. WIOF a Cornhill Management International S.A. nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť poskytnutých informácií, ktoré sa môžu kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia meniť. Prezentovaná výkonnosť nezohľadňuje náklady spojené s vydaním alebo vrátením akcií a vychádza z predpokladu, že všetky dividendy boli reinvestované. Predtým ako klient investuje do ktoréhokoľvek podfondu WIOF, mal by kontaktovať svojho finančného poradcu a zoznámiť sa s relevantnými dokumentmi týkajúcimi sa konkrétneho podfondu ako sú ostatná výročná správa a polročná správa a/alebo prospekt a zjednodušený prospekt, ktorý špecifikuje riziko spojené s investíciou do daného podfondu spolu s obmedzeniami a základmi investovania.