25.11.2010

Akým spôsobom spravujete svoj fond? Je vaša stratégia skôr pasívne orientovaná “kúpiť a držať“ alebo používate stratégiu „každodenného riadenia”?

Obrat nášho portfólia je relatívne nízky. Na druhej strane údaje pre modely generujúce signály na nákup alebo predaj, ktoré sa následne testujú, sa neustále aktualizujú. Ako dlho zostane cenný papier v našom portfóliu závisí od toho, ako rýchlo alebo pomaly sa príznaky podhodnotenia (podľa našej metodiky oceňovania) vytratia. V podstate to môže byť od jedného týždňa až po jeden rok, alebo dokonca ešte dlhšie. Vo všeobecnosti však platí, že náprava podhodnotenia na trhu s dlhopismi trvá dlhšie, takže máme veľmi málo dlhopisov, ktoré boli v portfóliu menej ako 3 mesiace.

 

Aká je durácia vášho portfólia?

3.6 k 19.10.2010

 

Ako sa vám darí voči benchmarku?

Zaostávali sme počas letného zotavenia trhu. V podstate sú na to 2 dôvody: máme obmedzenie investovať iba do štátnych dlhopisov s ratingom BB- a firemných dlhopisov mimo východnej Európy s ratingom BBB- . Práve tieto segmenty najviac prispeli k rastu benchmarku (napr. Venezuela a Argentína). Druhým dôvodom je durácia portfólia. Naše portfólio je zámerne konzervatívnejšie s duráciou 3,6 v porovnaní s indexom 6,2. Na rastúcich trhoch sa viacej darí voľnejším stratégiám.

 

Aký je aktuálny objem hotovosti?

Takmer 18%, pretože sme predali dlhopisy, ktoré sa stali nadhodnotenými podľa našej metodiky a zároveň sme nechceli nakupovať na vrchole. Po nedávnom miernom poklese na trhoch očakávame, že hodnota hotovosti klesne v krátkej dobe na 12-14%.

 

Môžete nám predstaviť Top 5 pozícií z portfólia fondu?

Všetky tieto cenné papiere sú emitované štátmy. Emisia spoločnosti The Malaysian Airlines je rovnako garantovaná vládou. Vo všeobecnosti sa môžu všetci emitenti pochváliť lepšími fiškálnymi výsledkami ako väčšina rozvinutých trhov.

 

Veríte teórii „oddeleného vývoja rozvíjajúcich sa trhov („Emerging Markets decoupling theory")?

Čiastočne. Fiškálne a makroekonomické ukazovatele sú v skutočnosti omnoho silnejšie u EM a potvrdzujú túto teóriu. Ale tiež vidíme dve silné varovania. Po prvé, ak by sa naplnil scenár recesie s dvojitým dnom (nie je to náš základný prípad) sprevádzaný uvoľnenou monetárnou politikou, prírastky peňažných tokov generované prostredníctvom exportov komodít z EM by neprimerane klesali a zhoršovali by ich situáciu. Inými slovami, veríme, že udržateľná úroveň zadlženia EM je stále na nižšej úrovni ako na DM (navyše veríme, že mnoho rozvíjajúcich sa krajín má ďaleko od dosiahnutia tejto úrovne). Po druhé, rýchlosť rastu domáceho dopytu u niekoľkých rozvíjajúcich sa krajín sa spomaľuje, takže rast sa bude zmenšovať, bude však stále prítomný.

Poznámka: EM = rozvíjajúce sa trhy (Emerging Markets), DM = rozvinuté trhy (Developed Markets)

 

Myslíte si, že sa naplní scenár dvojitého dna alebo staviate na zotavenie?

Očakávame veľmi pomalé zotavenie, nie dvojitú recesiu. Z nášho pohľadu sú sú pre trhy kľúčovými faktormi rozhodnutia v oblasti monetárnej politiky.

 

Ako drahý alebo lacný je dlh rozvíjajúcich sa krajín v pomere k iným druhom aktív s pevným výnosom?

Vo všeobecnosti sme presvedčení, že štátny dlh rozvíjajúcich sa krajín je relatívne drahý ale korporátny dlh z rozvíjajúcich sa krajín je relatívne lacný, napríklad v porovnaní s DM HG a DM HY v danom poradí.

Pozn.: HG = Vysoký stupeň, t.j. Investičný stupeň, HY = Vysoký výnos, t.j. sub-investičný/špekulatívny stupeň stupeň.

 

Aká bude podľa vás reakcia trhov (predovšetkým dlhopisových trhov), ak by sa budúci rok Grécko dostalo do platobnej neschopnosti?

Myslím si, že sa s to do značnej miery odráža v cenách čo sa týka EM. Neočakávam preto ďalšie výraznejšie dopady. V spomínanom prípade, v máji, keď bolo napätie okolo Grécka na najvyššom bode, odolávali dlhy rozvíjajúcich sa krajín veľmi dobre.  Existuje len veľmi malá takmer žiadna priama súvislosť medzi Gréckom a rozvíjajúcimi sa trhmi.

 

Mnoho sa v týchto dňoch hovorí o „dlhopisovej bubline“. Čo si o tom myslíte? Aký je váš aktuálny pohľad na dlhopisy (štátne, korporátne, s vysokým výnosom)?

Záleží od toho, čo s čím porovnávate. Na prvý pohľad, keď sa pozeráme na jednotlivé nástroje, niekedy jednoducho nemôžem uveriť, aké nízke výnosy môžu byť. Keď sa ale pozriem na rizikové prirážky (spread) nie je to také katastrofálne. Takisto v porovnaní s podobnými úrokovými sadzbami sa stále zdajú byť dlhopisy rozvíjajúcich sa krajín tou lepšou voľbou. Sme vo fáze “nového normálu“ kde očividne neexistuje veľa vynikajúcich investičných príležitostí. Dôkazom je aj to, že ľudia stále prinášajú peniaze do bánk (alebo nakupujú dlhopisy), dokonca aj pri týchto „smiešnych“ úrokových sadzbách. Aby som to zhrnul, verím alebo dúfam, že sa tento trend obráti ale v skutočnosti neočakávam, že sa to zmení v priebehu najbližšieho polroka.

Poznámka: NPV = čistá súčasná hodnota

 

Všetky trhy dnes fungujú v učitom prepojení (s vysokou koreláciou) a nájsť spôsob ako sa účinne zabezpečiť voči stratám (hedging) je skutočne náročné. Aká je vaša stratégia?

V podstate nerobíme žiaden „hedging“ s výnimkou zaistenia sa voči kurzovým rizikám v prípade, ak ich máme v portfóliu. Náš mandát je realizovať obchody na dlhopisovom trhu rozvíjajúcich sa krajín, takže sa od nás očakáva, že toto riziko vždy prevezmeme. Hoci pripúšťam, že do určitej miery používame množstvo držanej hotovosti ako nástroj zabezpečenia sa voči stratám (ak sa to dá považovať za zabezpečenie).

 

Ako sa pozeráte na expanzívnu monetárnu politiku, predovšetkým na kvantitatívne uvoľňovanie (QE)?

Bohužiaľ, je potrebné sa k tomu uchýliť. Vo všeobecnosti si myslím, že je to kontraproduktívne, ale na druhej strane sa nedokáže povedať, čo by sa dialo ak by sa QE neuskutočnilo. Ale keďže to tu máme, istý čas tu aj zostane. Avšak neočakávam (a skutočne neverím), že sa bude opakovať japonský scenár na globálnej úrovni. Očakávam, že sa QE postupne obmedzí v priebehu 1,5 - 2 rokov a trhy sa budú preceňovať približne polroka predtým. Samozrejme, náhly vzostup pôžičiek bánk a následná inflácia ho môžu urýchliť ale neexistujú žiadne bezprostredné náznaky, že by sa tak dialo, aspoň nie doteraz.

 

Čo si myslíte o skrátených investičných horizontoch u väčšiny investorov v týchto dňoch?

Nemáme žiadne jasné stanoviská alebo fakty, ale podľa mňa je znepokojujúce, že množstvo bánk nakupuje finančné nástroje, ale nie sú rovnako pripravené na emisiu ekvivalentných úverov. Základný predpoklad, ktorý hovorí o tom, že trhy sú likvidné ale úvery nie, funguje totiž iba v “dobrých časoch”. Ak je pred nami nejaká neočakávaná udalosť a likvidita zmizne, môžeme sa dostať do veľkých ťažkostí. A je to dôležité pre akýkoľvek trh, od peňažného cez dlhopisy s vysokým výnosom a dlhopisy rozvíjajúcich sa krajín až po trh s akciami.

 

Aká je podľa vás ekonomická perspektíva pre rozvíjajúce sa trhy (v r.2012)?

Očakávame, že v najbližších rokoch budú dosahovať ekonomiky rozvíjajúcich sa krajín vyšší rast ako rozvinuté krajiny, dokonca aj v prípade, že čínsky trh s nehnuteľnosťami sa upraví (nenazývam to bublinou, ale je prehriaty a je potrebné spomalenie) budú dosahovať lepšie výsledky v takých fundamentálnych faktoroch, akými sú demografia, úroveň HDP a  pevný inštitucionálny systém. Skutočne verím, že postupne príde k posunu ekonomických a finančných centier smerom na východ.

 

Dôležité informácie

Tento dokument je určený iba pre profesionálnych poradcov. Tieto informácie neslúžia ako pozvánka k úpisu jednotiek alebo podielov vo fondoch tu opísaných, ide iba o informáciu. Predchádzajúce výnosy nemôžu slúžiť ako návod pre budúcnosť. Hodnota investícií a príjem z nich sa môžu zvyšovať aj znižovať. Nemusí sa vám vrátiť ani suma, ktorú ste investovali. Mali by ste si byť vedomí toho, že menové fluktuácie, či už smerom dole alebo hore, môžu takisto ovplyvniť hodnotu investície. Zmienku o akýchkoľvek špecifických podieloch nie je možno chápať ako odporučenie k uzavretiu obchodu. Poplatky, koncové poplatky, poplatky za správu a náklady, to všetko môže byť spojené s investíciami do podielových fondov. Výnosy nie sú zaručené a môžu fluktuovať. Všetky informácie boli získané zo zdrojov o ktorých sa domnievame že sú spoľahlivé, ale WIOF nevytvára žiadne výroky týkajúce sa ich presnosti, spoľahlivosti alebo úplnosti a nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek priame či nepriame straty vyplývajúce z ich použití. WIOF a Cornhill Management International S.A. nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť poskytnutých informácií, ktoré sa môžu kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia meniť. Prezentovaná výkonnosť nezohľadňuje náklady spojené s vydaním alebo vrátením akcií a vychádza z predpokladu, že všetky dividendy boli reinvestované. Predtým ako klient investuje do ktoréhokoľvek podfondu WIOF, mal by kontaktovať svojho finančného poradcu a zoznámiť sa s relevantnými dokumentmi týkajúcimi sa konkrétneho podfondu ako sú ostatná výročná správa a polročná správa a/alebo prospekt a zjednodušený prospekt, ktorý špecifikuje riziko spojené s investíciou do daného podfondu spolu s obmedzeniami a základmi investovania.