01.02.2011

Keď hovoríme o investovaní na rozvíjajúcich sa trhoch a predovšetkým o dlhopisoch, obyčajne si pod tým predstavíme trhy, ktoré sú pomerne nestále a  do značnej miery politicky nestabilné. Vo väčšine prípadov je však toto tvrdenie vzdialené od skutočnosti, keďže väčšina ľudí takýto trh nepozná detailnejšie. Spoločnosť WIOF uviedla na trh fond, ktorý presúva investície do dlhopisov rýchlo sa rozvíjajúcich trhov. Dlhopisy sú dobrým indikátorom toho, ako sa darí ekonomikám krajín v regióne a tvoria základ pre veľký potenciál rastu. Z tohto dôvodu vám fond WIOF Global Emerging Markets Bond Fund umožní zúčastniť sa rýchleho rastu na týchto trhoch. Spomínaný fond primárne investuje do dlhových cenných papierov s pevnou ako aj premenlivou sadzbou, ktoré sú emitované alebo zaručené vládami a podnikateľskými subjektami na rozvíjajúcich sa trhoch v Európe, Ázii a Južnej Amerike a ponúka relatívne konzervatívny postoj k príťažlivým globálnym trhom s dlhovými nástrojmi. 

 

Ekonomický výhľad

Počas globálnej krízy prekonali rozvíjajúce sa trhy v porovnaní s vyspelými ekonomikami menšie straty. Očakáva sa, že v nastávajúcich rokoch ukážu mohutný nárast. Vyrovnané platobné bilancie a absencia nerovnováhy makroekonomík vytvorili z rozvíjajúcich sa trhov ekonomiky, ktoré sú flexibilnejšie a odolnejšie voči globálnemu poklesu. Vzostup cien komodít pozitívne ovplyvnil bilancie rozvíjajúcich sa ekonomík zameraných na export, ktoré sú vystavené kolísaniu cien komodít. Nedávna svetová finančná kríza presunula ekonomické impulzy z vyspelých na rozvíjajúce sa trhy, pričom vzrástla relatívna príťažlivosť rýchlo týchto trhov a preukázalo sa, že záleží na fundamentoch.

Napriek tomu, že východisko nieje na dohľad, hlavné svetové centrálne banky podporili predovšetkým túto formu investovania. Takisto ekonomický rast ako aj fiškálne parametre krajín rozvíjajúcich sa trhov sú v relatívne lepšiej forme. Zároveň vďaka dlhovým problémom vyspelých krajín sa dlh krajín rozvíjajúcich sa trhov stal samostatnou triedou aktív. 

 

Pozrime sa bližšie na jednotlivé regióny 

Latinská Amerika

Ekonomika Latinskej Ameriky potvrdila, že je dostatočne odolnou. Po poklese v roku 2009 sa skutočný rast sektoru vrátil späť na predkrízovú úroveň s predpokladaným rastom HDP 6% v roku 2010. Ekonomický rast Latinskej Ameriky sa ukázal byť sebestačný, podporený silným domácim dopytom v Brazílii, Čile a Peru s pozitívnym efektom na ostatné ekonomiky v regióne prostredníctvom obchodných kanálov. Ekonomiky regiónu vyvážajúce komodity ťažili z rýchlej reakcie vonkajšieho dopytu a nárastu cien komodít. Región do určitej miery ťažil z nízkych úrokový sadzieb vo vyspelých ekonomikách. 

Východná Európa/SNŠ (Spoločenstvo nezávislých štátov)

Napriek tomu, že krajiny východnej Európy a SNŠ zaznamenali najtvrdší pokles v porovnaní s ostatnými regiónmi rozvíjajúcich sa trhov, v roku 2010 začali opäť rásť. Vzhľadom na priaznivé vonkajšie prostredie a reakciu komoditných trhov, keď ceny prudko stúpli na dvojročné maximá, sa v roku 2011 očakáva  zrýchlenie ekonomického rastu krajín SNŠ. Aj napriek zhoršeniu fiškálnej rovnováhy počas krízi zostali verejné financie krajín SNŠ v porovnaní s ostatnými regiónmi relatívne zdravé. 

Tichomorská Ázia

Tichomorská Ázia je jedným z najrýchlejšie rastúcich regiónov v rámci rozvíjajúcich sa trhov. Za svoju ekonomickú pružnosť vďačí výnimočne nízkej úrovni vonkajšieho dlhu a stabilnej pozícii platobnej bilancie. Zlepšenia ekonomík tohto regiónu v oblasti zadĺženia a fiškálnych pozícií uprostred rastúcich fiškálnych obáv vo vyspelých ekonomikách zabezpečuje tomuto regiónu ľahký prístup k externým zdrojom financovania. Domáci dopyt v najľudnatejšom regióne sveta získava výhody z pokračujúcej konvergencie príjmov a mal by podporiť ďalšie vyváženie ekonomiky regiónu smerom k udržateľnejšiemu tempu rastu. Očakáva sa, že ekonomiky regiónu by mali dosiahnuť rast v roku 2010 9,4%, hlavne vďaka silnému rastu v Číne a Indii.

Stredný východ

Historicky silné vonkajšie postavenie a zdravé verejné financie pomohli Strednému východu úspešne prežiť svetovú finančnú krízu. Región môže za svoju prosperitu ďakovať hlavne vývozu ropy, ktorý je zosilnený narastajúcim dopytom po pohonných hmotách a pretrvávajúcim vysokým cenám ropy. Napriek globálnemu poklesu sa rast ekonomiky vyvíja správnym smerom a predpokladá sa, že sa región v roku 2011 dosiahne predkrízovú úroveň. Najsilnejšiu výkonnosť z krajín vyvážajúcich ropu mal Katar, ktorému sa na rok 2010 predpovedal medziročný rast o 16% a v roku 2011 o 18,6%. 

Afrika

Veľké rozdiely medzi africkými krajinami a ich ekonomickou výkonnosťou mali za následok neobjektívne vyhliadky rastu pre celý región. Nerovnosť príjmov, príliš vysoká miera nezamestnanosti, nedostatok potrebnej infraštruktúry a šírenie chorôb bránili regiónu v tom, aby ekonomika rástla rýchlejšie. Ekonomika Juhoafrickej republiky má výnimočné postavenie medzi ostatnými krajinami regiónu, keďže má udržateľnú fiškálnu politiku a zlepšujúci sa domáci dopyt. Ekonomiku podporoval nárast priemyselnej výroby, preto sa odrazila od dna rýchlejšie ako sa očakávalo. Predpokladaný rast je 3% medziročne v roku 2010 a zrýchli sa na 3,5% medziročne v roku 2011.

WIOF Global Emerging Market Bond Fund = Príležitosť prichádza

Fond je riadený spoločnosťou Citadele Asset Management (Citadele AM), predtým spoločnosť JSC Parex Asset Management, ktorá je pridruženou správcovskou spoločnosťou Citadele banka, jednej z vedúcich finančných skupín v Pobaltí. Investičný tím pozostáva z portfólio manažéra Andrisa Kotansa, CFA, senior manažéra fondu spoločnosti Citadele AM, ktorého podporujú traja špecializovaný analytici.

Andris a jeho tím využívajú kombináciu prístupov zhora-nadol (top-down) a zdola nahor (bottom-up) a identifikujú tak potenciálne podhodnotené cenné papiere denominované v tvrdých menách (USD,EUR) ako aj lokálnych menách jednotlivých regiónov. So svojim flexibilným, kompetentným a kvalifikovaným tímom, ktorý je otvorený komunikácii, aplikujú systematický investičný proces. Ten je založený na kvantitatívnych modeloch a kvalitatívnom úsudku smerujúcich k vytvoreniu optimálneho portfólia, ktoré pozostáva z korporátnych i štátnych dlhových cenných papierov.

Investícia do dlhopisov rozvíjajúcich sa trhov patrí do každého globálne diverzifikovaného investičného portfólia. Aby bolo investičné riziko dostatočne rozložené, nemal by v investičnom portfóliu kliena chýbať fond WIOF Global Emerging Market Bond Fund. Samotný fond je jedným z rizikovejších fondov, ale v kompletnom portfóliu zohráva úlohu, ktorú nie je možné nahradiť. Pomocou fondu WIOF Global Emerging Market Bond Fund môžete podstatne zvýšiť výkonnosť svojho portfólia.