28.02.2011

Ken Teale, Chief Investment Officer, Nucleus Global InvestorsKen Teale, Chief Investment Officer, Nucleus Global Investors, AustrálieWIOF

Investování do sektoru veřejně prospěšných služeb nebo chcete-li utilit může někomu připadat jako nezajímavé. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že právě utility zajišťují řadu nezbytných služeb pro společnost, jako jsou např. dodávky elektřiny, plynu nebo vody, tedy služby, bez nichž si bezproblémový chod moderní společnosti nelze ani představit. Utility jsou mnohdy přirozenými monopoly s vysokou regulací státu, což jim umožňuje dosahovat stabilních zisků bez ohledu na to, zda se ekonomiky nachází ve fázi růstu nebo poklesu. V průběhu recese lidé běžně odloží nákup nového auta nebo se uskromní pří výběru dovolené, ale rozhodně nevypnou přívod plynu, vody nebo elektřiny. To je jeden z hlavních důvodů, proč jsou investice do utilit stabilnější a méně rizikové než investice do běžných akcií. Fond WIOF Global Listed Utilities Fund umožní investorům těchto výhod plně využít ve svém portfoliu.

 

Méně známou skutečností je fakt, že za posledních několik desetiletí dosáhl sektor utilit daleko atraktivnějších výnosů ve srovnání s tradičními akciovými trhy pro investory, kteří ovšem měli to štěstí a drželi tyto tituly ve svém portfoliu. Až donedávna totiž nebylo možné investovat do globálně diversifikovaného portfolia utilit, protože až na USA byly ve většině zemí tyto společnosti vlastněny státem. Teprve po vlně privatizací v osmdesátých a devadesátých letech minulého století v Evropě mohou investoři plně využít globálního přístupu k tomuto atraktivnímu sektoru.

 

Prostřednictvím fondu WIOF Global Listed Utilities Fund může kdokoliv investovat do specializovaného fondu, který investuje do utilit po celém světě a využívá odborných znalostí jednoho z nejlepších investičních manažerů v této oblasti aktiv. Fond nabízí nejen atraktivní investiční příležitost v utilitách, ale zároveň přináší do portfolia silný prvek diverzifikace. Právě utility se v době finanční krize prezentovaly velkou odolností vůči poklesům a stabilními příjmy.

DLOUHODOBÁ VÝKONNOST SEKTORU UTILIT

Za posledních dvacet let sektor utilit překonal standardní akciový trh v průměru o dvě procenta ročně a to s mnohem nižší volatilitou výnosů. Pokud by investor v roce 1990 investoval 10 000 USD do indexu „UBS Developed Infrastructure and Utilities Index“ – globálně uznávaný index výkonnosti sektoru utilit a současně benchmark užívaný tímto fondem, dnes by měl 48 394 USD. Kdybychom pro porovnání v roce 1990 investovali 10 000 USD do indexu „MSCI Global Equity Index“, který je globálně uznávaným indexem výkonnosti světových akciových trhů, byli bychom dnes na hodnotě pouze 32 314 USD.

 

Investoři by si měli především uvědomit, že sektor utilit překonává zbytek akciového trhu právě v době, kdy vládne na trzích špatná nálada a kdy mají akciové trhy horší výkonnost. Během roků 2008 a 2009, kdy většina světa vklouzla do hluboké recese, výnosy společností v našem portfoliu nebyly výrazněji ovlivněny. Ve skutečnosti většina podniků v našem portfoliu ještě zvýšila dividendu vyplácenou akcionářům.

 

Roční výnosy světových utilit vs. světových akcií: 1990 - 2010

 

Roční výnosy světových utilit vs. světových akcií: 1990 - 2010

JAK ROZUMĚT SEKTORU UTILIT

Sektor utilit zahrnuje jak regulovanou elektřinu, plyn, vodu (přenosové a distribuční soustavy pro elektřinu, plyn a vodu), které jsou přirozenými monopoly, tak i neregulované energetické společnosti, které se pohybují v silně konkurenčním prostředí. Protože utility patří mezi přirozené monopoly, musí být i ceny služeb, které jsou s nimi spojeny, silně regulovány. Klíčem k pochopení toho, proč se právě utilitám daří tak dobře a zřejmě i v budoucnu bude nezávisle na velikosti ekonomiky, je porozumění jejich regulace.

 

Ve většině vyspělých zemí regulují cenu za poskytované služby utilit státní regulační úřady. Tato regulovaná cena pokrývá veškeré náklady spojené s poskytováním služeb veřejnosti a zároveň umožňuje udržovat rentabilitu vlastního kapitálu společnosti na 10% ročně. Během několika posledních desetiletí přinášely investorům investice do regulované elektřiny, plynu a vody průměrný zisk okolo 10% ročně, zatímco investice do globálního portfolia neregulovaných energetických společností vynášely dlouhodobě o něco méně. Investice do našeho benchmark indexu - UBS Developed Infrastructure and Utilities Index, je tvořena portfoliem kombinovaným z regulovaných utilit i neregulovaných energetických společností a přinesla by přibližně 8-9% ročně. Strategie portfolio manažera fondu je investovat spíše do regulovaných utilit než do neregulovaných energetických společností, což je jedna z cest jak snížit celkovou rizikovost portfolia a zároveň docílit zajímavější výkonnosti než srovnávací bechmark.

 

Příklad stanovení regulované ceny elektřiny ve Spojených státech

 

Příklad stanovení regulované ceny elektřiny ve Spojených státech

Cena = Regulátorem povolený výnos

Předpokládaná poptávka (kWh)

 

Ziskovost utilit povolená státem je dlouhodobě velmi stabilní, a to především ve Spojených státech, kde jsou utility kótovány (umístěny na veřejném akciovém trhu) mnohem delší dobu. Níže uvedený graf znázorňuje průměrnou povolenou rentabilitu vlastního kapitálu u kótovaných utilit pro elektřinu a plyn ve Spojených státech za posledních patnáct let (horní dvě modré čáry) v porovnání s úroky dluhopisů těchto stejných společností (prostřední dvě modré čáry) a v porovnání s úroky třicetiletých amerických státních dluhopisů (spodní žlutá linie).

 

Regulátorem povolená rentabilita vlastního kapitálu pro utility elektřiny a plynu ve Spojených státech od roku 1993

Regulátorem povolená rentabilita vlastního kapitálu pro utility elektřiny a plynu ve Spojených státech od roku 1993

 

Desetiprocentní výnosnost vlastního kapitálu je velmi neobvyklá pro obor, který má stabilní poptávku po svých službách a který nečelí žádné konkurenci. Vlády umožňují společnostem získávat tak štědrou výnosnost hned ze dvou důvodů. Za prvé je potřeba poskytnout privatizovaným utilitám dostatek prostředků pro rozsáhlé investice nezbytné v tomto sektoru a za druhé jsou to negativní politické a sociální důsledky v případě selhání tohoto sektoru z důvodu nedostatku prostředků, neboť dodává nezbytné služby široké veřejnosti.

 

Výše investic, které jsou potřeba pro udržování a rozvoj distribučních sítí pro elektřinu, plyn a vodu, je enormní. Odhaduje se, že ve Spojených státech bude nutné během následujících 20 let investovat 2 bilióny amerických dolarů pouze do elektrické přenosové soustavy, jen aby byla zajištěna současná úroveň spolehlivosti rozvodné sítě. Poté co byly utility privatizovány, už vládám nezbývá nic jiného než nastavit ceny tak, aby byly společnosti odměněny nejen za rozvoj nové infrastruktury, ale i za správu té současné. Pokud by ceny utilit byly nastaveny příliš nízko a společnosti by nevykazovaly dostatečný zisk, podfinancovaly by tyto investice a poskytovaly nespolehlivé rozvody vody, plynu a elektřiny, což by mělo negativní dopad na společnost a na politiky, kteří chtějí zapůsobit na voliče jako schopní správci zvyšující se životní úrovně společnosti.

 

EKONOMICKÝ VÝHLED

V prvním pololetí očekáváme pozitivní vývoj na akciových trzích, a to zejména díky pokračujícímu nákupnímu apetitu ze strany institucionálních i retailových fondů. Významnou část portfolia institucionálních investorů tvoří podhodnocené akcie a my očekáváme, že je v průběhu roku 2011 budou následovat i investoři podílových fondů, kteří budou více alokovat své podíly směrem do akcií. I když je velmi ošidné predikovat směr, kterým se budou trhy dlouhodobě ubírat, jsme si jednou věcí jisti – investice do akcií rozvinutých ekonomik budou v několika následujících letech výkonnostně překonávat výnosy vládních dluhopisů emitovaných stejnými zeměmi.

 

Úroky vládních dluhopisů drtivé většiny rozvinutých zemí se pohybují na úrovních historických minim (s několika výjimkami jako je Řecko, Irsko a Portugalsko), avšak rozpočtové deficity vlád emitujících tyto dluhopisy jsou blízko historickým maxim. Tento stav není dlouhodobě udržitelný. Zatímco většina světa je aktuálně z recese venku, tempa růstu HDP nejsou dost vysoká, aby v současné výši stabilizovala veřejný sektor bez větší rozpočtové střídmosti. Růstu je dosaženo za pomoci mimořádně volných měnových a fiskálních podmínek a určitý druh úspor, který by byl potřeba vzhledem k současným deficitům, aby bylo zajištěno, že výše dluhů zůstane na úrovni udržitelnosti, by výrazně snížil tempo růstu, ale zároveň je těžké jej prosadit za podmínek vysoké nezaměstnanosti.

A v tom spočívá problém – vlády jsou nuceny redukovat výdaje, ale jen málo jich tak činí, protože je to politicky nepřijatelné. Přesto v určitou chvíli je trh dluhopisů donutí k činu tím, že bude žádat vyšší úroky. Kdy k tomu dojde, lze jen těžko odhadovat, ale až se tak stane, očekáváme, že preference investorů se přesunou od rizikových k méně rizikovým aktivům. V takovém prostředí bude konzervativní hodnotový přístup, jako je ten náš, obecně překonávat ostatní investice na trhu. Věříme, že v současné době je nejvhodnější investice do méně cyklických, defenzivních titulů.

 

WIOF GLOBAL LISTED UTILITIES FUND = ŘÍDÍCÍ TÝM SPOLEČNOSTI NUCLEUS GLOBAL INVESTORS

WIOF Global Listed Utilities Fund je spravován investiční společností Nucleus Global Investors, jejíž většina je vlastněna managementem společnosti. Nucleus je jedním z mála světových specialistů v řízení utilit a infrastruktur a členové úzkého vedení společnosti jsou váženými odborníky v odvětví, mají zkušenosti nejen z investování do utilit, ale i ze získávání kapitálu pro odvětví nebo přímo z řízení infrastrukturních společností. Sídlo společnosti je v Sydney, s pobočkou v Londýně.

 

Důležité upozornění: Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídkou na koupi nebo úpis akcií. World Investment Opportunities Funds („WIOF“) je registrována v oficiálním seznamu společností pro kolektivní investování jako otevřená investiční společnost dle části I lucemburského zákona z 20.12.2002 o společnostech kolektivního investování. WIOF považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Prospekt WIOF je možné získat prostřednictvím stránky www.1cornhill.com. Před investováním do WIOF by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WIOF a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a prospekt, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu  finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WIOF vhodnou investicí.