26.02.2007

Medzinárodne známa ratingová agentúra Moody’s Investors Serviceposkytujúca rating, prieskum a analýzu rizika v globálnom merítku, nedávnoudelila jednému z WIOF SICAV manažérov, Parex banke významné zvýšenieratingu.

Toto zvýšenie ratingu ustanovilo Parex banku ako jedinú privátnufinančnú inštitúciu v regióne baltických krajín s ratingom dlhodobýchvkladov Baa3/investičný stupeň, čím zároveň Parex banka upevnila svojupozíciu najväčšej investičnej spoločnosti na v baltickom regióne.

Rating Parex banky bol zvýšený v línii s novo zavedenou metodikouanalýzy spoločnej platobnej neschopnosti (JDA – joint-default analysis)spoločnosťou Moodys, ktorá odráža omnoho transparentnejším spôsobomexternú podporu bánk napr. od akcionárov alebo vlády. Význam prítomnostispoločnosti Moodys v medzináronom priestore (viac ako 9 000 zákazníckychúčtov a niekoľko 2 400 medzinárodných inštitúcií) len zvyšuje význama dôležitosť ocenenia.