14.04.2011

 

Matthew Jamurtas

Portfolio manažer

New Mellon Asset & Wealth Management S.A.

 

 

PŘEHLED

S pokračujícím globálním oteplováním s přesunují společností a ekonomiky na nízko-emisní modely a vzrůstá potřeba čistších energetických zdrojů. Investice do sektoru zelené energie mají potenciál zajímavých výnosů.  WIOF Green Energy Performance Fund řízený přední společností pro správu aktiv s více než 25letými zkušenostmi se správou místních i mezinárodních fondů, nabízí investorům šanci tento potenciál využít.  Fond se zaměřuje na dlouhodobý kapitálový růst hodnoty aktiv, a proto celosvětově investuje do akcií a akcií podobných cenných papírů sektoru obnovitelných zdrojů,  cíleně vyhledává společnosti se stabilní výkonností během dlouhého období, s růstovým potenciálem a renomovanými manažerskými týmy tak, aby vytvořil diverzifikované portfolio, které bude dlouhodobě dosahovat nadprůměrné výkonnosti.

 

ZELENÁ ENERGIE NA VZESTUPU

Tradiční fosilní paliva jsou již dnes viděna nejen jako neekologická, ale také volatilní a nejistá. Současné události v severní Africe přiměly k zamyšlení nad vážnějšími otázkami závislosti na fosilních palivech. Ceny ropy vzrostly díky politické nestabilitě – situace, které jsou si vědomi státy i společnosti a která vyvolá vlnu otázek na téma tradičních zdrojů a zásob energie. Dokonce ještě před vzestupem v zemích MENA (Blízký Východ a severní Afrika) varovaly úřady vykonávající dohled nad energetickým trhem, že období levné ropy pominulo. Mezitím pohánějí sektor „Zelené energie“ i jiné faktory:

 

  • Země jako Čína a Indie potřebují snížit svou závislost na fosilních palivech a to může trh obnovitelné energie v roce 2011 i v dalších letech pohánět vzhůru

  • Státy sahají k opatřením pro zvýšení energetické účinnosti, aby rychle získaly výhody ze snížení spotřeby energie a omezení emisí.

  • Většina společností působících v sektoru zelené energie vykázala vynikající výsledky za rok 2010 a očekává dvouciferné tempo růstu v roce 2011.

  • Vládní dotace už nejsou tak důležitým faktorem pro obnovitelné zdroje, protože technologie zlevnily a jsou schopny nákladově konkurovat fosilním palivům.

 

Vlády i politici si silněji uvědomují politické i ekologické výhody, kterým se jim dostává díky podpoře zelené energie. Opatření států v oblasti energetiky se čím dál tím více zaměřují na čistší energetické zdroje, a proto se očekává, že zelená energie bude do roku 2050 tvořit 46% světové produkce elektřiny s odhadovaným množstvím potřebných investic ve výši 10,5 triliónu USD do roku 2030. V roce 2010 dosáhly celkové investice do zelené energie odhadem 200 mld. USD.

 

OHROMNÝ POTENCIÁL

Pokud bereme v úvahy všechny tyto faktory, mají investice do zelené energie potenciál zajímavých výnosů. Sektor zelené energie se může pyšnit širokou škálou různých investičních možností od větrné, sluneční, vodní přes geotermální energii až po skladování energie a zvyšování energetické efektivity. Tyto odvětví vykazují  a budou vykazovat obrovský vzestup jako např. sektor solární energie, kde se předpokládá, že celkový instalovaný výkon se do roku 2014 více než zdvojnásobí.

 

Výroba solární energie

Výroba solární energie

 

Potenciál sektoru zelené energie lze pozorovat ve vynikající výkonnosti fondu během prvních dvou měsíců letošního roku, kdy připsal 6,4% (v USD).

Svou výkonností vyniká i sektor LED osvětlení. Očekává se, že trh s LED diodami by se měl do roku 2015 ztrojnásobit v souvislosti s tím, že poptávka po LED televizích a LED osvětlení  prudce roste, zatímco v minulém roce se podobný růst odhadoval i při nahrazování LED lamp a osvětlení.

 

Očekávaný růst trhu LED diod

Očekávaný růst trhu LED diod

Rychle rostoucí trhy, poptávka převyšující produkci a fenomenální investice z veřejných i soukromých zdrojů jsou znaky odvětví, které dnes představuje jednu z nejlákavějších investičních příležitostí.

 

VÝHLED TRHU

Sektoru zelené energie je prorokována světlá budoucnost, očekávají se rekordní investice v příštím roce i těch následujících. Potřeba transformovat ekonomiky na nízko-emisní je silnější než kdykoliv předtím. Zelená energie tvoří pouze 5% celosvětové produkce elektřiny s instalovanou kapacitou méně než 300GW. Ropa si i v dalších dvou desetiletích udrží pozici dominantního zdroje v primárním energetickém mixu, ale její podíl se bude snižovat zároveň s tím, jak bude cena ropy růst a vlády budou propagovat úsporu paliv, což povede k odklonu od ropy ve všech odvětvích. Navíc, jaderné nebezpečí v Japonsku přeneslo pozornost na akcie zelené energie vzhledem k tomu, že došlo ke zpochybnění budoucích plánů zemí na výstavbu jaderných elektráren. Čína, Indie, Německo a Británie již prohlásily, že na základě incidentu v Japonsku přehodnotí svůj jaderný program, ještě než spustí nové jaderné projekty. V současné době vnímáme hodnoty akcií zelené energie jako velmi atraktivní v souvislosti s tím, jak se zlepšuje financování projektů.

 

INVESTIČNÍ MANAŽER

New Mellon Asset & Wealth Management (NEW MELLON) je nezávislá správcovská společnost, kterou vlastní její zaměstnanci a kterou vede tým s více než 25letými zkušenostmi v řízení místních i mezinárodních fondů. Založená v roce 2006 se sídlem v Aténách (MELLON je odvozeno z řeckého “ΜΕΛΛΟΝ”, což znamená budoucnost) se společnost zaměřuje výhradně na globální investice související s klimatickými změna jako např. obnovitelné zdroje, efektivita, odpadní hospodářství a recyklace. NEW MELLON sám vytvořil a dodržuje ověřený investiční proces přizpůsobený jedinečným vlastnostem sektoru zelené energie.

 

Důležité upozornění: Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídkou na koupi nebo úpis akcií. World Investment Opportunities Funds („WIOF“) je registrována v oficiálním seznamu společností pro kolektivní investování jako otevřená investiční společnost dle části I lucemburského zákona z 20.12.2002 o společnostech kolektivního investování. WIOF považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Prospekt WIOF je možné získat prostřednictvím stránky www.1cornhill.com. Před investováním do WIOF by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WIOF a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a prospekt, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu  finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WIOF vhodnou investicí.