14.04.2011

 

 

Matthew Jamurtas

Portfólio manažér

New Mellon Asset & Wealth Management S.A.

 

PREHĽAD

Pri  pokračujúcom globálnom otepľovaní prechádzajú mnohé spoločnosti a ekonomiky na modely s nízkym znečistením. Narastá potreba čistejších zdrojov energie a investície do odvetví so zelenou energiou majú potenciál veľmi zaujímavých výnosov. Fond WIOF Green Energy Performance Fund, ktorý riadi špičková správcovská spoločnosť s viac ako 25-ročnými  skúsenosťami v riadení lokálnych ako aj medzinárodných fondov, ponúka investorom možnosť využiť výhody takéhoto potenciálu. Fond sa zameriava na dlhodobý kapitálový rast hodnoty majetku a investuje do globálnych akcií a akciám príbuzných cenných papierov v odvetviach s obnoviteľnou energiou. Zameriava sa na spoločnosti so stabilnou výkonnosťou v dlhodobom horizonte, potenciálom rastu a renomovanými manažérskymi tímami, aby tak vytvoril diverzifikované portfólio schopné dosahovať  vynikajúce výnosy v dlhodobom horizonte.

 

ZELENÁ ENERGIA NA VZOSTUPE

Tradičné fosílne palivá sú dnes považované za nielen ekologicky  nespoľahlivé, ale i nestále a neisté. Nedávne udalosti v severnej Afrike pritiahli do centra pozornosti otázky ohľadom závislosti na fosílnych palivách. Ceny ropy prudko stúpli kvôli politickej nestabilite. Ide o situáciu, ktorú si vážne uvedomujú vlády ako aj spoločnosti, a ktorá bude vyvolávať pochybnosti o  zdrojoch a dodávkach tradičnej energie. Dokonca aj pred vzburami v krajinách MENA regiónu (Blízky východ a severná Afrika) niektorí nezávislí pozorovatelia trhu s energiami varovali, že obdobie lacnej ropy skončilo. Na druhej strane sektor  „Zelenej energie“ poháňajú aj iné faktory:

 

  • Potreby krajín akými sú Čína a India znížiť svoju závislosť na fosílnych palivách budú poháňať trh s obnoviteľnými zdrojmi energie v roku 2011 a v nasledujúcich rokoch.

  • Mnohé krajiny sa púšťajú do energeticky účinných opatrení, aby získali rýchle výhody zo znižovania spotreby energie a emisií.

  • Väčšina spoločností pracujúcich v sektore ekologicky čistej energie oznámila vynikajúce výsledky za rok 2010 a očakáva sa dvojciferný nárast na rok 2011.

  • Vládne dotácie už nie sú takým dôležitým faktorom pre obnoviteľné zdroje, pretože technológie sú lacnejšie a v nákladoch schopné konkurovať aj fosílnym palivám.

 

Vlády a politici si stále viac uvedomujú politické ako aj ekologické výhody podpory ekologicky čistej energie. Politiky štátov v oblasti energií sa stále viac zameriavajú na dôležitosť čistejších zdrojov energie a očakáva sa, že ekologicky čistá energia bude do roku 2050 tvoriť 46% svetovej produkcie elektriny s odhadovanou potrebou investícií v objeme 10,5 triliónov USD, ktoré budú potrebné do roku 2030 pričom celkové investície do tohto sektora dosiahli v roku 2010 približne 200 mld. USD.

 

PÔSOBIVÝ POTENCIÁL

Ak berieme do úvahy všetky tieto faktory, má investícia do „Zeleného sektora“ potenciál dosiahnuť zaujímavé výnosy. Odvetvie ekologicky čistej energie sa môže pýšiť širokou škálou rôznych investičných príležitostí od veternej, solárnej, vodnej a geotermálnej energie až po odvetvia ako sú skladovanie energie a energetická efektívnosť. Tieto odvetvia vykazujú a budú vykazovať obrovský nárast, vrátane odvetvia solárnej energie, kde sa očakáva, že do roku 2014 sa celkový inštalovaný výkon viac ako zdvojnásobí.

 

Produkcia odvetvia solárnej energie

Produkcia odvetvia solárnej energie

Potenciál odvetvia ekologicky čistej energie sa odzrkadľuje vo výbornej výkonnosti fondu za prvé 2 mesiace roku, keď dosiahol 6,4% (v USD).

Svojou výkonnosťou vyniká aj sektor LED a svietidiel. Očakáva sa, že trh s LED by sa mal do roku 2015 strojnásobiť, pretože dopyt po LED a osvetlení prudko rastie, zatiaľ čo v minulom roku sa predpokladal podobný nárast aj pri nahradzovaní LED lámp a osvetlenia.

 

Očakávaný nárast na trhu LED

Očakávaný nárast na trhu LED

Rýchlo rastúce trhy, dopyt prevyšujúci produkciu a neobyčajné investície z verejných aj súkromných zdrojov sú znakmi odvetvia, ktoré dnes predstavuje jednu z najatraktívnejších investičných príležitostí.

 

VYHLIADKY NA TRHU

Vzhľadom na to, že v rámci sektora ekologicky čistej energie sa tento a budúci rok očakávajú rekordné investície, je výhľad pre tento sektor veľmi optimistický. Potreba  znižovania emisií uhlíka v rámci ekonomík je dnes silnejšia ako kedykoľvek predtým. Ekologicky čistá energia momentálne tvorí menej ako 300 GW čo je  iba 5% celosvetovej výroby energie. Ropa zostane v nasledujúcich dvoch desaťročiach dominantným palivom, avšak jej podiel bude klesať, keďže ceny stále stúpajú a vlády podporujú pri pohonných hmotách efektivitu. To následne povedie k postupnému, odpútaniu sa od ropy v rámci všetkých sektorov. Navyše jadrová pohroma v Japonsku zamerala pozornosť na akcie firiem pôsobiacich v sektore čistej energie, pretože dnes existujú vážne pochybnosti ohľadom plánov jednotlivých vlád týkajúcich sa výstavby atómových elektrární. Čína, India, Nemecko a Británia už vyhlásili, že prehodnotia otázku jadrovej energetiky po udalostiach v Japonsku predtým, ako rozhodnú o výstavbe nových jadrových elektrární. V súčasnej situácii konštatujeme, že akcie  sektora ekologicky čistej energie sa nachádzajú na veľmi atraktívnej úrovni, pretože sa zlepšuje prostredie na financovanie projektov.

 

INVESTIČNÝ MANAŽÉR

 

Spoločnosť New Mellon Asset & Wealth Management (NEW MELLON) je nezávislá správcovská spoločnosť, ktorú vlastnia jej zamestnanci a vedie ju tím s viac ako 25-ročnými skúsenosťami s riadením lokálnych ako aj medzinárodných fondov. Sloločnosť bola založená v roku 2006 a sídli v Aténach (MELLON je odvodené od gréckeho slova “ΜΕΛΛΟΝ“ ktoré znamená budúcnosť), spoločnosť sa zaoberá výlučne globálnymi investíciami, ktoré súvisia s klimatickými zmenami, ako napríklad obnoviteľná energia, efektívnosť, odpadové hospodárstvo a recyklácia. Spoločnosť ΝΕW MELLON vytvorila a dodržiava overený investičný proces, ktorý je prispôsobený výnimočným vlastnostiam „Zeleného sektora“.

 

Dôležité upozornenie: Tento report má len informatívny charakter a nepredstavuje ponuku na nákup alebo upísanie akcií. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) je zaregistrovaný na oficiálnom zozname podnikov kolektívneho investovania podľa časti I luxemburského zákona z 20.decembra 2002 týkajúceho sa podnikov kolektívneho investovania ako otvorenej investičnej spoločnosti. WIOF je presvedčený, že informácie sú správne v čase ich prípravy, pretože boli získané zo starostlivo vybraných zdrojov, ktoré sú považované za dôveryhodné. V tomto zmysle sa neposkytujú žiadne záruky alebo zastupovanie a za správnosť a presnosť poskytnutých informácií, ktoré môžu podliehať zmenám kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Predošlá výkonnosť nezaručuje rovnaké výsledky aj v budúcnosti. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú, sa môže znížiť alebo zvýšiť. Fluktuácia mien, či už smerom nadol alebo nahor, môže tiež ovplyvniť hodnotu investície. Kvôli pokračujúcej volatilite trhu a fluktuácii výmenného kurzu môže podliehať výkonnosť významným zmenám v prípade krátkeho obdobia. Investori by si mali byť vedomí toho, že podiely vo finančných nástrojoch nesú so sebou investičné riziká, vrátane možnej straty investovaného kapitálu. Výkonnosť sa bežne vypočíta na základe príslušnej čistej hodnoty aktív (NAV) pokiaľ nie je stanovené inak. Preukázaná výkonnosť neberie do úvahy žiadne poplatky ani náklady spojené s upisovaním alebo odkúpením akcií. Predpokladá sa, že sa všetky dividendy opätovne investovali. K dispozícii je prospekt WIOF a môžete ho získať na www.1cornhill.com. Pred investovaním do ktoréhokoľvek podfondu WIOF by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu a prezrieť si  všetky relevantné dokumenty, ktoré sa týkajú WIOF a tohto konkrétneho podfondu (ov), akými sú posledná výročná správa a prospekt, ktoré špecifikujú určité riziká spojené s týmto podfondom, akékoľvek špecifické obmedzenia, ktoré sa na to vzťahujú a princíp obchodovania. V prípade, že sa investori rozhodnú nevyhľadať radu od finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu, mali by zvážiť, či je pre nich WIOF vhodnou investíciou.