13.05.2011

 

Fernando X. Donayre

Portfólio manažér

INCA Investments, LLC

 

V situácii, keď trhy pokračujú vo výborných výkonoch a ekonomické prostredie sa neustále zdokonaľuje, je región Latinskej  Ameriky ideálnym miestom pre investičné príležitosti.  Latinská Amerika je momentálne v lepšej fiškálnej kondícii ako väčšina rozvinutých krajín. Inflácia v regióne dosahuje historicky nízke hodnoty, čo udržuje úrokové miery na nízkej úrovni a vyvoláva prudký nárast spotrebiteľských výdavkov. Fond WIOF Latin American Performance Fund ponúka investorom možnosti investícií v regióne, kde kombinácia demografických faktorov, vládnej či ekonomickej politiky a sociálneho rozvoja vytvára atraktívne investičné prostredie rýchly nárast spotreby.

RASTÚCA ATRAKTIVITA

Región Latinskej Ameriky ponúka investorom široké spektrum stále zaujímavejších príležitostí, medzi inými:

  • Nárast spotreby a lepšie marže.
  • Zlepšenie ekonomického a investičného prostredia.
  • Mladá populácia je oporou domácej spotreby.
  • Politickí lídri znižujú fiškálne deficity a udržiavajú úrokové miery na nízkych úrovniach, čím vytvárajú prudký nárast spotreby.
  • Novo vznikajúca stredná vrstva s rýchle rastúcimi príjmami a nákupnou silou je hnacím motorom dlhodobého rastu spotreby.

 

Ekonomické a investičné prostredie Latinskej Ameriky sa v posledných rokoch dramaticky zlepšilo. Politická stabilita a takmer všeobecná podpora zásadných ekonomických reforiem boli dôvodom prudkého rozvoja, ktorý vytvára nové ekonomické možnosti pre spoločnosti v regióne, rozširuje strednú vrstvu a jej blahobyt a umožňuje krajinám z tohto regiónu zamerať sa na zdravý fiškálny manažment. Z fiškálneho hľadiska stojí Latinská Amerika na lepších základoch ako mnoho rozvinutých krajín, čiastočne aj z dôvodu snahy o racionálnu ekonomickú politiku. Nižšia nezamestnanosť a vyššie reálne mzdy zvýšili aj daňové príjmy,  čím umožnili vládam regiónu splatiť časť dlhov a poskytnúť väčšie fiškálne stimuly v náročných ekonomických časoch. Pomer dlhu Latinskej Ameriky k HDP je výrazne nižší – v štátnom ako aj v korporátnom sektore - ako v rozvinutých krajinách.

 

ZNOVUOBNOVENÁ STABILITA

Ekonomická sila regiónu sa v posledných rokoch preukázala pri globálnom ekonomickom poklese. Počas celosvetovej finančnej krízy v rokoch 2008 a 2009 boli krajiny Latinskej Ameriky po prvý raz schopné zakročiť a poskytnúť fiškálne stimuly. Čile uvoľnilo prostriedky z exportu medi, čo zapríčinilo podporu rastu HDP o 2,7%, teda viac ako v  Číne alebo USA. Celkovo sa pri ekonomikách Latinskej Ameriky predpokladá, že budú pokračovať v omnoho rýchlejšom raste HDP v porovnaní s priemernými úrovňami dosahovanými v rozvinutom svete.  V roku 2010 sa úrovne rastu HDP najdôležitejších krajín Latinskej  Ameriky pohybovali medzi 5% a 7%, čím prekonali USA, Európsku úniu a Japonsko. Táto znovuobnovená ekonomická stabilita zvýšila životný štandard v regióne a umožnila vznik nových a bohatších vrstiev spotrebiteľov. Počas posledného desaťročia sa stredná vrstva v Latinskej Amerike rýchlo rozvíjala a momentálne tvorí viac ako 50% populácie najdôležitejších krajín Latinskej Ameriky. Napríklad v Brazílii sa zvýšil podiel strednej vrstvy z 38% v roku 2003 na 51% v roku 2009.  Spoločnosti orientované na spotrebné produkty v rámci regiónu budú  pravdepodobne patriť medzi tie, ktoré budú najviac profitovať z nárastu príjmov per capita (pri prepočte na jedného obyvateľa), pričom nákupná sila tejto kľúčovej skupiny bude aj naďalej rásť.

 

BABY BOOM

Okrem rastúceho dopytu po spotrebiteľských tovaroch rozvíja zvýšená nákupná sila obyvateľov Latinskej Ameriky aj dopyt po úveroch, čím vytvára možnosti expanzie pre miestne finančné spoločnosti. Dlhodobý rast Latinskej Ameriky takisto určuje aj priaznivý regionálny demografický vývoj. Zvýšená pôrodnosť v  regióne v 90-tych  rokoch minulého storočia zaručuje, že vysoké percento spotrebiteľov v produktívnom veku s nadpriemernou kúpnou silou bude v nasledujúcich desaťročiach žiť v tomto regióne.

Špecifikácia populácie Latinskej Ameriky

Poznámka (Key Consumption Years - Kľúčové vekové skupiny pre spotrebu; Age Groups – Vekové skupiny)

 

NADPRIEMERNÝ VÝKON

Všetky tieto faktory spolu znamenajú, že pri raste spotreby, ktorá tlačí trhy regiónu k lepším výkonom, majú trhy Latinskej Ameriky predpoklady zostať dlhodobo atraktívnymi investičnými ponukami. Príkladom môže byť aj fond WIOF Latin American Performance Fund.

 

PRIPRAVENÝ NA VÝHODY

Tento región má tiež predpoklady na využívanie množstva pretrvávajúcich pozitív. Po určitom predajnom tlaku v prvých dvoch mesiacoch tohto roku, sa akciové trhy Latinskej Ameriky v marci spamätali a opätovne môžu profitovať z pokračujúcej politickej stability regiónu, dodržiavania pragmatickej makroekonomickej politiky a celkového zdravého ekonomického základu. V prvom štvrťroku ovplyvnil Latinskú Ameriku odliv kapitálu z rýchlo sa rozvíjajúcich trhov, keďže investori znepokojene reagovali na politickú nestabilitu na Strednom východe a na zemetrasenie v Japonsku v marci tohto roku. Keďže však Latinskú Ameriku tradične poháňajú domáce trhy, a nie udalosti vo svete, investori sa opäť zameriavajú na kľúčové hnacie sily v regióne: výhľad ekonomického rastu a fundamenty spoločností.

 

ZAMERANIE NA SEKTORY

Fond sa zameriava presne na tie sektory, ktoré najlepšie vyhovujú tomu, aby využívali výhody z transformácie regiónu. Trhy Peru a Chile sú v súčasnosti veľmi atraktívnymi vzhľadom na nedávne poklesy cien akcií a výborné ekonomické vyhliadky oboch krajín. A čo najväčšie trhy v regióne - Mexiko a Brazília? Mexiko doteraz niektorí investori prehliadali, čím sa množstvo akcií tejto krajiny stáva ešte atraktívnejšími. Ekonomické zotavenie USA pravdepodobne oživí aj mexickú ekonomiku, čo by sa malo odraziť na hodnote akcií mexických firiem. V Brazílii je potenciál vo finančnom sektore, pričom je priamo prepojený na domácu ekonomiku prostredníctvom podnikového a spotrebiteľského sektora. Expanzia brazílskej strednej vrstvy a rast podnikového sektora ťahajú dopyt po úveroch, kreditných kartách a hypotékach. Finančný sektor Brazílie by mal z toho priamo profitovať.

 

INVESTIČNÝ MANAŽÉR

Fond riadia investiční špecialisti zo spoločnosti INCA Investments LLC zameraný na región Latinskej Ameriky. Znalosť prostredia a skúsenosti zo strany spoločnosti INCA umožňujú nájsť hodnotu v spoločnostiach, ktoré iné spoločnosti prehliadajú a odhaliť investičnú potenciál v krajinách (vrátane Peru, Kolumbie a Panamy), ktorým manažéri, ktorí sa na ne nešpecializujú,  často nevenujú dostatočnú pozornosť.

 

Dôležité upozornenie: Tento report má len informatívny charakter a nepredstavuje ponuku na nákup alebo upísanie akcií. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) je zaregistrovaný na oficiálnom zozname podnikov kolektívneho investovania podľa časti I luxemburského zákona z 20.decembra 2002 týkajúceho sa podnikov kolektívneho investovania ako otvorenej investičnej spoločnosti. WIOF je presvedčený, že informácie sú správne v čase ich prípravy, pretože boli získané zo starostlivo vybraných zdrojov, ktoré sú považované za dôveryhodné. V tomto zmysle sa neposkytujú žiadne záruky alebo zastupovanie a za správnosť a presnosť poskytnutých informácií, ktoré môžu podliehať zmenám kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Predošlá výkonnosť nezaručuje rovnaké výsledky aj v budúcnosti. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú, sa môže znížiť alebo zvýšiť. Fluktuácia mien, či už smerom nadol alebo nahor, môže tiež ovplyvniť hodnotu investície. Kvôli pokračujúcej volatilite trhu a fluktuácii výmenného kurzu môže podliehať výkonnosť významným zmenám v prípade krátkeho obdobia. Investori by si mali byť vedomí toho, že podiely vo finančných nástrojoch nesú so sebou investičné riziká, vrátane možnej straty investovaného kapitálu. Výkonnosť sa bežne vypočíta na základe príslušnej čistej hodnoty aktív (NAV) pokiaľ nie je stanovené inak. Preukázaná výkonnosť neberie do úvahy žiadne poplatky ani náklady spojené s upisovaním alebo odkúpením akcií. Predpokladá sa, že sa všetky dividendy opätovne investovali. K dispozícii je prospekt WIOF a môžete ho získať na www.1cornhill.com. Pred investovaním do ktoréhokoľvek podfondu WIOF by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu a prezrieť si  všetky relevantné dokumenty, ktoré sa týkajú WIOF a tohto konkrétneho podfondu (ov), akými sú posledná výročná správa a prospekt, ktoré špecifikujú určité riziká spojené s týmto podfondom, akékoľvek špecifické obmedzenia, ktoré sa na to vzťahujú a princíp obchodovania. V prípade, že sa investori rozhodnú nevyhľadať radu od finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu, mali by zvážiť, či je pre nich WIOF vhodnou investíciou.