14.06.2011

 

Portfolio Management Team

Habib Bank Zurich AG

Ak spomeniete Pakistan, niektorí ľudia si predstavia krajinu, ktorú zničila politická nestabilita a chudoba. Krajinu, ktorá je vtlačená medzi rýchlo sa rozvíjajúcu ázijskú ekonomickú veľmoc Indiu na východe, vojnou zničený Afganistan na severe a bohatý na ropu, avšak izolovaný Irán na západe. Pakistanský akciový trh je zaradený investormi medzi tzv. frontier markets alebo hraničné trhy s pôsobivou históriou, ktorý ponúka atraktívne investičné príležitosti. Fond WIOF Pakistan Performance Fund poskytuje investorom prístup do krajiny s veľkým nevyužitým potenciálom. Je ideálny pre skúsených investorov, ktorí poznajú špecifiká takýchto kapitálových trhov, pričom žiadne dobre diverzifikované portfólio sa bez neho nezaobíde.

 

ZLEPŠUJÚCE SA EKONOMICKÉ PROSTREDIE

Ekonomické prostredie Pakistanu prešlo za posledné roky množstvom významných zmien, ktoré obohatili investičné prostredie. Na trhu sa odohrali kľúčové zmeny a dominantnými ekonomickými témami sa stali deregulácia a privatizácia. Medzi najvýznamnejšie zmeny patria nasledujúce faktory:

  • Vláda podporuje investície do súkromného sektora tak, že postupne upúšťa od komerčnej obchodnej činnosti. Na druhej strane sa posilnila úloha centrálnej banky a ostatných finančných inštitúcií.
  • Na kapitálových trhoch tiež nastali zmeny, pretože vláda zaviedla rôzne štrukturálne a regulačné reformy, aby podporila investície do súkromného sektora.
  • Investovali sa miliardy dolárov do rôznych sektorov. Odvetvia, akými sú  bankovníctvo, ropný priemysel a telekomunikácie zažili dôležitý príliv financií. Širšia ekonomika sa tiež rozvíja pozitívnym smerom: rýchlo rastie zamestnanosť a s ňou aj stredná príjmová skupina v krajine.

 

ROZDELENIE PODĽA SEKTOROV

 

Na rozdiel od ostatných rýchlo sa rozvíjajúcich a hraničných ekonomík sa podarilo Pakistanu odstrániť fiškálnu nerovnováhu tak, že zastavil dotácie. Z dlhodobého hľadiska to vláde umožní riadiť obchod a fiškálny deficit. Na druhej strane vytvorí ochranu pred neobvyklým nárastom cien, pretože sa dopyt zákazníkov primerane prispôsobuje, a tým riziko úverovej bubliny spľasne.  Dôležitým je aj fakt, že Pakistan má mladú pracovnú silu – zo  160 miliónov obyvateľov je 60% vo veku nižšom ako 30 rokov.

Napriek ústretovej menovej politike, rastúcemu domácemu dopytu a fiškálnej disciplíne, pakistanský akciový trh stále poskytuje diskont v porovnaní s ostatnými krajinami v regióne. Dôvodom sú pretrvávajúce obavy ohľadom zákonnosti, poriadku a bezpečnosti v krajine.

 

VÝHĽAD TRHU

Výkonnosť fondu len ďalej odzrkadľuje tieto povzbudivé zmeny. Pozitívna výkonnosť vychádza z proaktívnej správy manažéra založenej na spávnom výbere sektorov a jednotlivých akciových titulov. Základ portvólia tvorený cennými papiermi z odvetvia energetiky, hnojív a chemikálií, komerčných bánk, stavebného materiálu, textílií a telekomunikácií posilňuje stabilitu výkonnosti hlavne dividendovou politikou čím prekonávajú zvyšok titulov v rámci príslušných sektorov ako aj celý trh. V blízkej budúcnosti sa bude potrebné zamerať na infláciu. Centrálna banka ostražito dodržiava svoj monetárny prístup vzľadom na externé inflačné tlaky. Index spotrebiteľských cien bol v rôznych obdobiach počas roka po odstránení dotácií dvojciferný a vláda začína uplatňovať ceny na základe trhu takmer vo všetkých sektoroch. Ceny komodít začali tiež rásť pri zlepšujúcich sa trhoch a zvýšenom riziku v globálnom meradle. Medzitým vláda stále pracuje na tom, ako vyriešiť otázku zvyšnej časti trojstranného dlhu, ktorý mal dopad na výkonnosť sektoru výroby energie a rafinérií.

Napriek objemu obchodov, ktoré boli ovplyvnené jednorazovými daňami a zavedením systému Margin Trading System, ktorý ich nezlepšil, sa očakáva, že index KSE100 bude pokračovať v aktuálnom pozitívnom vývoji. Z pohľadu ocenenia vyzerá trh veľmi atraktívne, pričom TOP 25 akcií sa obchoduje so zaujímavým diskontom v porovnaní so všeobecne akceptovanými hodnotami.

 

KSE 100 Index (PKR)

 

 

INVESTIČNÝ MANAŽÉR

Fond WIOF Pakistan Performance Fund spravuje Habib Bank AG Zurich (HBZ), ktorá bola založená vo Švajčiarsku v roku 1967 a pôsobí na 4 kontinentoch. HBZ má v Pakistane pobočku a počas niekoľkých rokov si vybudovala rozsiahlu sieť, ktorá jej umožňuje využívať odborné znalosti na dosiahnutie maximálneho efektu v oblasti investícií. HBZ Private Banking poskytuje finančné poradenské služby na základe voľného uváženia, ako aj pokynov súkromným investorom. Spoločnosť sa tiež špecializuje na služby správy aktív pre investorov, ktorí vyhľadávajú investície na kapitálových trhoch v južnej Ázii.

 

Dôležité upozornenie: Tento report má len informatívny charakter a nepredstavuje ponuku na nákup alebo upísanie akcií. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) je zaregistrovaný na oficiálnom zozname podnikov kolektívneho investovania podľa časti I luxemburského zákona z 20.decembra 2002 týkajúceho sa podnikov kolektívneho investovania ako otvorenej investičnej spoločnosti. WIOF je presvedčený, že informácie sú správne v čase ich prípravy, pretože boli získané zo starostlivo vybraných zdrojov, ktoré sú považované za dôveryhodné. V tomto zmysle sa neposkytujú žiadne záruky alebo zastupovanie a za správnosť a presnosť poskytnutých informácií, ktoré môžu podliehať zmenám kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Predošlá výkonnosť nezaručuje rovnaké výsledky aj v budúcnosti. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú, sa môže znížiť alebo zvýšiť. Fluktuácia mien, či už smerom nadol alebo nahor, môže tiež ovplyvniť hodnotu investície. Kvôli pokračujúcej volatilite trhu a fluktuácii výmenného kurzu môže podliehať výkonnosť významným zmenám v prípade krátkeho obdobia. Investori by si mali byť vedomí toho, že podiely vo finančných nástrojoch nesú so sebou investičné riziká, vrátane možnej straty investovaného kapitálu. Výkonnosť sa bežne vypočíta na základe príslušnej čistej hodnoty aktív (NAV) pokiaľ nie je stanovené inak. Preukázaná výkonnosť neberie do úvahy žiadne poplatky ani náklady spojené s upisovaním alebo odkúpením akcií. Predpokladá sa, že sa všetky dividendy opätovne investovali. K dispozícii je prospekt WIOF a môžete ho získať na www.1cornhill.com. Pred investovaním do ktoréhokoľvek podfondu WIOF by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu a prezrieť si  všetky relevantné dokumenty, ktoré sa týkajú WIOF a tohto konkrétneho podfondu (ov), akými sú posledná výročná správa a prospekt, ktoré špecifikujú určité riziká spojené s týmto podfondom, akékoľvek špecifické obmedzenia, ktoré sa na to vzťahujú a princíp obchodovania. V prípade, že sa investori rozhodnú nevyhľadať radu od finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu, mali by zvážiť, či je pre nich WIOF vhodnou investíciou.