30.06.2011

Elchin Jafarov

 

Portfolio manažer

Citadele Asset Management

Rusko a CIS (SNS - Společenství nezávislých států) nabízí potenciálním investorům dynamiku rozvíjejících se trhů, silný ekonomický růst, zlepšující se politickou stabilitu a jeden z největších spotřebitelských trhů na větě. To vše v rámci regionu, který se může zároveň pochlubit ohromným nerostným bohatstvím. Prostřednictvím WIOF Russia and CIS Performance Fund mohou investoři posílit dlouhodobý výnosový potenciál svého portfolia.

 

POTENCIÁL DO BUDOUCNOSTI

Příznivý vývoj na trhu komodit a neobvyklá likvidita poskytují  Rusku a regionu CIS základ pro silný budoucí ekonomický rozvoj. Tahouni regionu – Rusko, Kazachstán a Ukrajina – jsou dnes makroekonomicky stabilní a připraveni pro další růst. Výhled na vývoj trhů v této oblasti zůstává i nadále pozitivní díky síle exportně orientovaného průmyslu v kombinaci s rostoucí domácí poptávkou, a to při stále atraktivních hodnotách, které aktuálně tyto akciové trhy nabízí.  Ruský akciový trh je jedním z nejlevnějších trhů dle běžných oceňovacích metod v porovnání s ostatními rozvíjejícími se trhy. V poslední dekádě patřil ukrajinský akciový trh k nejvýkonnějším akciovým trhům na světě. Region je navíc také čistým vývozcem energetických zdrojů, jedním z největších vývozců zemědělských surovin na světě a hodnoty veřejného dluhu jednotlivých zemí této oblasti (vyjádřeno procentem HDP) se pohybují na úrovni jedné čtvrtiny až dvou třetin průměru zadlužení zemí EU. Peněžní příjmy z vývozu komodit pozitivně stimulují ekonomický růst a poptávku a zvyšují potenciál  spotřebitelsky orientovaných sektorů.

 

NENÍ TO POUZE O ROPĚ

Mnoho investorů si je samozřejmě vědomo ohromného nerostného bohatství regionu, zejména v oblasti ropy, ale někdy bývají opomíjeny i ostatní suroviny a ekonomické sektory. Region má druhé největší zásoby zemního plynu po Blízkém Východu na světě, organické sloučeniny jsou jedním z klíčových prvků růstu domácí poptávky, silně se vyvíjí investice do infrastruktury a velmi důležitá je také finanční nezávislost a stabilita regionu. Abychom obsáhli veškerý potenciál regionu, nesmíme opomenout následující faktory:

 

  • Samotné Rusko drží více než 500 miliard USD mezinárodních rezerv (devizové a zlaté rezervy)
  • Na území Kazachstánu se nachází více než 90% prvků periodické soustavy
  • Oblast Ruska a CIS patří mezi přední světové výrobce a vývozce diamantů, uranu, železné rudy, oceli, niklu, platiny, chrómu, zinku, hliníku a mnoha dalších surovin, po nichž celosvětově roste poptávka
  • Zlatý pás Tien Shan ve střední Asii je druhým největším nalezištěm zlata na světě

 

REGIONÁLNÍ ZÁSOBY


Poznámka: Oil reserves (bln. barrels) - Zásoby ropy (mld. barelů), Natural Gas reserves (trl. Cubic meters) - Zásoby zemního plynu (bln. metrů krychlových).

Middle East - Blízký Východ, North America - severní Amerika, Central & South America - střední a jižní Amerika, Africa - Afrika, CIS - SNS, Asia & Oceania - Asie & Oceánie, Europe – Evropa.

 

SILNÁ POZICE

Vysoké tempo ekonomického růstu a potenciál z hlediska postupného vyrovnávání propasti v úrovni HDP na obyvatele, kde stále zejména země CIS zaostávají za evropskými státy, otevírají prostor pro dlouhodobé udržení dynamického rozvoje regionu. Ostatní fundamentální ukazatele jednotlivých států této oblasti jenom podtrhují jeho atraktivitu pro investory. Tempo oživení ekonomiky výrazně překračuje očekávání a politické prostředí – v minulosti významný rizikový faktor pro investory – se stabilizuje. S prudkým ekonomickým rozvojem bude narůstat i objem investic. Globálně sledované akce jako např. Zimní olympiáda 2014 a Světový pohár 2018, které se obě uskuteční v Rusku, budou znamenat silný impulz pro další příliv investic zejména do infrastruktury.

 

RŮST HDP DLE ZEMÍ

Poznámky: E - odhad, Avg. – průměr, Russia - Rusko, Ukraine - Ukrajina, Kazakhstan - Kazachstán, Azerbaijan - Ázerbájdžán, Georgia - Gruzie, Moldova - Moldávie, Armenia - Arménie, Belarus – Bělorusko.

 

VÝHLED TRHU

Ve zbytku letošního roku budou investoři pozorně sledovat především   makroekonomická data proudící z rozvinutých i rozvíjejících se zemí. Zatímco rostoucí ceny elektřiny jsou pro široké spektrum společností pozitivním faktorem, na druhé straně mohou negativně ovlivnit globální ekonomický růst a utlumit  poptávku po komoditách. Z našeho pohledu budou hrát rozvíjející se ekonomiky, zejména Čína, hlavní roli při utváření názoru investorů na vývoj  sektoru komodit. Ekonomické zpomalení v této geografické oblasti by mohlo vést k výraznější korekci cen komodit a negativně působit na komoditní tituly zemí CIS. Nicméně věříme, že tento rok bude pro komodity pozitivní s nadále rostoucí poptávkou nejen z rozvíjejících se, ale i rozvinutých trhů. Očekáváme od investorů reakci na konci QE2 (druhé vlny kvantitativního uvolňování) a pravděpodobné zvýšení úrokových sazeb v Evropě, což by mohlo vést ke snížení likvidity na finančních trzích. Nicméně pokud vezmeme v úvahu 20-30% diskont ocenění akciových trhů regionu CIS v porovnání s rozvinutými ekonomikami, stále vidíme prostor pro další růst jejich hodnoty ve zbývající části roku.

INVESTIČNÍ MANAŽER

Fond je řízen jedním z největších správců aktiv v Pobaltském regionu, Citadele Asset Management (Citadele AM). Citadele AM je investiční částí Citadele Banka, jedné z předních finančních skupin v Pobaltí. Citadele AM je největší investiční společnost v Pobaltském regionu a prostřednictvím svých poboček operuje i v Litvě, Rusku a na Ukrajině.

Důležité upozornění: Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídkou na koupi nebo úpis akcií. World Investment Opportunities Funds („WIOF“) je registrována v oficiálním seznamu společností pro kolektivní investování jako otevřená investiční společnost dle části I lucemburského zákona z 20.12.2002 o společnostech kolektivního investování. WIOF považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Prospekt WIOF je možné získat prostřednictvím stránky www.1cornhill.com. Před investováním do WIOF by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WIOF a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a prospekt, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu  finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WIOF vhodnou investicí.