08.07.2011

 

Ken Goh

Portfólio manažér

CIMB Principal Asset Management Pte. Ltd. Singapore

 

Oblasť juhovýchodnej Ázie s bohatou zásobou prírodných zdrojov, rastúcou mladou pracovnou silou, silným ekonomickým rastom v porovnaní s regionálnymi trhmi je regiónom, ktorý si nemôže žiaden investor dovoliť prehliadnuť. Fond WIOF South-East Asia Performance Fund ponúka investorom príležitosť využiť potenciál ekonomík a trhov jedného z najdynamickejších ekonomických regiónov na svete.

 

CHARAKTERIZOVANÝ RASTOM

Región juhovýchodnej Ázie je charakteristický jednak ekonomickým ako aj fyzickým rastom. V regióne sa očakáva rast domáceho dopytu zároveň s nárastom mladej pracovnej sily a strednej triedy ako aj príliv FDI (Foreign Direct Investments - priame zahraničné investície) a nárast investícií do infraštruktúry. Zároveň sa predpokladá aj zdravý rast HDP. Pre všetky krajiny regiónu sa predpokladá na rok 2011 stabilný výhľad s rastu HDP v rozmedzí 4  a 6,4%. Očakáva sa, že rast HDP regiónu v roku 2011 bude ťahať spustenie obrovských projektov v danej oblasti a následne aj príliv FDI, ktoré budú ďalej stimulovať ekonomiky v regióne. V roku 2010 vzrástol prílev FDI do rozvíjajúcich krajín o 10%, pričom vo veľkej miere z toho profitovali práve krajiny regiónu ASEAN (Association of Southeast Asian Nations).

 

Prílev FDI (január 2011)

Krajina/Región

Prílev FDI (v mld. USD)

2009

2010

Tempo rastu

Svet

1 114,1

1 122

0,7%

Európska Únia

361,9

289,8

-19,9%

USA

129,3

186,1

43,9%

Japonsko

11,9

2,0

-83,2%

Čína

95,0

101

6,3%

India

34,6

23,7

-31,5%

Indonézia

4,9

12,8

161,2%

Malajzia

1,4

7,0

400%

Singapur

16,8

37,4

122,6%

Thajsko

5,9

6,8

15,3%

Zdroj: UNCTAD

Rozširujúce sa mestá a rastúca mestská populácia sú pripravené byť motorom ekonomického rozvoja, keďže sa juhovýchodná Ázia rýchlo urbanizuje. Každý rok migruje do miest 7,7 mil. ľudí. Predpokladá sa, že Djakarta by sa mohla stať do roku 2030 najväčším mestom na svete.

 

NÁRAST LIKVIDITY

Okrem rýchleho ekonomického a fyzického rastu sa môže región popýšiť rastúcou likviditou. Kombinovaná trhová kapitalizácia piatich najvýznamnejších juhoázijských trhov je v súčasnosti 1,8 bil. USD, ďalší nárast sa očakáva počas tohto roku. Spolu s rastúcimi FDI a podielom investícií zahraničných investorov sa likvidita zlepšila v celom regióne. Odhadovaný denný objem obchodov je vo výške 3,5 mld. USD. Aktuálny stav ostro kontrastuje s číslami spred 10 rokov, kedy denný objem obchodov dosahoval iba 500 mil. USD. V súčasnosti tvoria krajiny ASEAN 11% objemu obchodov celého ázijského regiónu mimo Japonska.

Priemerný objem obchodov v regióne ASEAN

Zdroje: FactSet, MSCI, prieskum Goldman Sachs Global ECS Research

Poznámka: ASEAN trading volumes are rising, now trading 3.5b USD per day - Objem obchodov krajín ASEAN stále rastie, momentálne sa obchoduje na úrovni 3,5 mld. USD denne.

AVD - Priemerné denné množstvo obchodov, Shares, millions – počet akcií v miliónoch.

Región juhovýchodnej Ázie takisto zostáva celosvetovo konkurencieschopným v tzv. soft komoditách, akými sú káva, kakao, cukor a pod. Krajiny regiónu ASEAN napríklad spoločne vytvárajú viac ako 70% celosvetovej ponuky kaučuku. Thajsko je najväčším dodávateľom kaučuku v rámci daného regiónu a očakáva sa, že táto krajina bude expandovať v roku 2011 tempom 5,7%.

 

NÁRAST SPOLUPRÁCE

Krajiny, ktoré sa v regióne nachádzajú, využívajú naplno jeho potenciál. Ekonomické spoločenstvo krajín ASEAN (ASEAN Economic Community - AEC) prisľúbilo v nasledujúcich rokoch zvýšenú ekonomickú spoluprácu.

Plány do roku 2015 zahŕňajú:

  • Vytvorenie ekonomického bloku, ktorý bude podporovať voľný obchod a investície v celom regióne.
  • Zvýšené investície do turizmu.
  • Podporu projektov v priemysle ako aj zdravotnej starostlivosti a v oblasti vzdelávania.
  • Zvýšenie investícií do sektora nehnuteľností.

 

VÝHĽAD TRHU

Po období pokoja v prvom kvartáli začali regionálne trhy naberať na obrátkach. Trhový index pre danú oblasť narástol od začiatku roka o 4% a v tempe rastu prekonáva širší index MSCI Asia Pacific ex-Japan. Región zažije v budúcnosti mohutný nárast, vzhľadom na rýchlu urbanizáciu a rast domáceho dopytu. Navyše v celom regióne dôjde v roku 2011 k nárastu prílivu FDI a výdavkov do infraštruktúry. Investori sa v roku 2010 nevrátili do rozvinutých krajín, naopak zvýšil sa prílev FDI do rozvíjajúcich sa krajín. Predovšetkým krajiny, ako Singapur, Indonézia a Malajzia, mali dobrú pozíciu v rámci celosvetového zotavenia a profitovali z nárastu FDI do regiónu. Očakávame, že tento trend bude pokračovať aj v roku 2011. V prípade sektorov náš prístup zostáva nezmenený: prevažuje oblasť luxusné spotrebné tovary, priemysel a finančný sektor, ktoré profitujú z pokračujúceho zlepšovania domáceho dopytu a výdavkov do infraštruktúry v rámci regiónu. Rovnako optimistickí sme v prípade energetického sektoru a najmä spoločností, ktoré sú spojené s ťažbou uhlia.

 

INVESTIČNÝ MANAŽÉR

Fond riadi spoločnosť CIMB-Principal Asset Management, ocenený investičný špecialista z Ázie, ktorý je súčasťou CIMB Group, štvrtej najväčšej bankovej skupiny v regióne juhovýchodnej Ázie. V roku 2010 spoločnosť spravovala aktíva v hodnote viac ako 8 mld. USD. Má komplexný tím 56 investičných profesionálov v rámci celého regiónu, ktorí využívajú znalosť lokálnych podmienok a prítomnosť v regióne, čím zaisťujú, že klienti dostanú najlepší možný servis.

 

Dôležité upozornenie: Tento report má len informatívny charakter a nepredstavuje ponuku na nákup alebo upísanie akcií. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) je zaregistrovaný na oficiálnom zozname podnikov kolektívneho investovania podľa časti I luxemburského zákona z 20.decembra 2002 týkajúceho sa podnikov kolektívneho investovania ako otvorenej investičnej spoločnosti. WIOF je presvedčený, že informácie sú správne v čase ich prípravy, pretože boli získané zo starostlivo vybraných zdrojov, ktoré sú považované za dôveryhodné. V tomto zmysle sa neposkytujú žiadne záruky alebo zastupovanie a za správnosť a presnosť poskytnutých informácií, ktoré môžu podliehať zmenám kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Predošlá výkonnosť nezaručuje rovnaké výsledky aj v budúcnosti. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú, sa môže znížiť alebo zvýšiť. Fluktuácia mien, či už smerom nadol alebo nahor, môže tiež ovplyvniť hodnotu investície. Kvôli pokračujúcej volatilite trhu a fluktuácii výmenného kurzu môže podliehať výkonnosť významným zmenám v prípade krátkeho obdobia. Investori by si mali byť vedomí toho, že podiely vo finančných nástrojoch nesú so sebou investičné riziká, vrátane možnej straty investovaného kapitálu. Výkonnosť sa bežne vypočíta na základe príslušnej čistej hodnoty aktív (NAV) pokiaľ nie je stanovené inak. Preukázaná výkonnosť neberie do úvahy žiadne poplatky ani náklady spojené s upisovaním alebo odkúpením akcií. Predpokladá sa, že sa všetky dividendy opätovne investovali. K dispozícii je prospekt WIOF a môžete ho získať na www.1cornhill.com. Pred investovaním do ktoréhokoľvek podfondu WIOF by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu a prezrieť si  všetky relevantné dokumenty, ktoré sa týkajú WIOF a tohto konkrétneho podfondu (ov), akými sú posledná výročná správa a prospekt, ktoré špecifikujú určité riziká spojené s týmto podfondom, akékoľvek špecifické obmedzenia, ktoré sa na to vzťahujú a princíp obchodovania. V prípade, že sa investori rozhodnú nevyhľadať radu od finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu, mali by zvážiť, či je pre nich WIOF vhodnou investíciou.