28.07.2011

Sebastien Legoff

Portfólio manažér

Delubac Asset Management

WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio je ideálnou príležitosťou pre každého investora, ktorý hľadá dlhodobý kapitálový rast. Je atraktívnou investíciou jednak pre menej skúsených investorov, ale aj pre tých, ktorí majú dobré znalosti o investovaní na kapitálových trhoch.

 

PREHĽAD

Fond má štruktúru fondu fondov. Investorom umožňuje investovať v závislosti od úrovne tolerancie rizika a investičných cieľov. Fond investuje minimálne 75% svojich čistých aktív do akcií a cenných papierov, ktoré súvisia s akciami, a zároveň je jeho cieľom dosiahnuť trojročnú historickú volatilitu v rozpätí 15% až 21%. Fond sa zameriava na globálne akciové a dlhopisové trhy a jeho cieľom je maximálny dlhodobý rast kapitálu v EUR. Portfólio fondu zahŕňa viac ako 20 investičných titulov (fondov) z celého sveta. Investície fondu sú široko diverzifikované v rámci rozvinutých ako aj rozvíjajúcich sa trhov.

 

SILA SPOČÍVA V DIVERZIFIKÁCII

Existuje množstvo kľúčových výhod, ktoré tento fond poskytuje, ako napríklad:

 

  • Atraktívny rastový potenciál, ktorý poháňa mix aktív z rozvinutých trhov, rýchlo sa rozvíjajúcich a hraničných trhov.
  • Volatilita je aktívne riadená s cieľom dosiahnuť stanovený rizikový profil.
  • Významná časť investície portfólia sa alokuje na rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch s potenciálom rastu, od ktorých sa očakáva, že budú na čele globálneho ozdravenia.
  • Globálna diverzifikácia portfólia, rôznymi triedami aktív.

 

Diverzifikácia je jedným zo základných prvkov fondu. Aj keď bol tento rok náročný, diverzifikácia fondu napomohla udržať volatilitu v rámci nastavených hraníc. Po maximách na rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch, ktoré dosiahli hodnoty blízke roku 2010, realokujú investori tento rok svoje prostriedky na rozvinuté trhy, najmä do USA, kde naberá ekonomická sila na obrátkach. V kombinácii s vyššou infláciou a rastúcimi úrokovými mierami v rýchlo sa rozvíjajúcich ekonomikách vykazovali v posledných mesiacoch tieto trhy nižšiu výkonnosť ako rozvinuté ekonomiky, zatiaľ čo ďalšie posilňovanie eura oslabilo výkonnosť väčšiny podkladových fondov počas Q2 2011. Fond však profitoval zo svojej diverzifikácie do rôznych tried aktív a krajín.

 

DÔLEŽITOSŤ STRATÉGIE

Okrem spomínaných výhod je základnou súčasťou úspešnej výkonnosti fondu stratégia jej investičného manažéra. Terajšia stratégia manažéra berie do úvahy veľké množstvo faktorov, ktoré sú starostlivo monitorované a zvažované, aby fond mohol podávať čo najlepšie výkony.

V druhej polovici tohto roku sa situácia na rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch pravdepodobne zlepší, keďže inflácia bude kulminovať. Terajšia inflácia na rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch je tiež súčasťou nového, dlhodobého trendu, keď rast v týchto regiónoch prekračuje rast rozvinutého sveta. Hlavným rizikom smerujúcim k inflácii zostáva sociálna a politická nestabilita národov na Strednom Východe a v Severnej Afrike (MENA), kde nedávno prepukli nepokoje.

 

Udalosti v Tunisku, Egypte, Líbyi a mnohých ďalších krajinách v regióne MENA mali citeľný vplyv na celosvetovú ekonomiku, pričom ich následkom sú rastúce ceny ropy a znížený dopyt po akciách spoločností z rozvojových krajín. V tejto situácii manažér pravdepodobne zníži podiel investícií do regiónu MENA.

PRÍLEŽITOSŤ KLOPE NA DVERE

Pre fond sú samozrejme najdôležitejšie podmienky a výkonnosť svetových trhov. V rámci globálneho výhľadu stojí pred investormi atraktívna príležitosť. Úsporné opatrenia, v júni schválené gréckym parlamentom, utlmili obavy, že sa Gréci dostanú krátkodobo do platobnej neschopnosti. Dlhodobá perspektíva však zostáva stále neistá. Napriek tomu ostávajú na trhoch býčie trendy a investície na celom svete majú stúpajúcu tendenciu, pričom akcie sa rýchlo zotavujú a zaznamenávajú rýchly vzostup. Manažér fondu zdieľa relatívne optimistický názor na druhú polovicu roku 2011 a domnieva sa, že investori by mali chápať nedávny prepad na rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch ako atraktívnu možnosť pre investície do tohto regiónu v dlhodobom horizonte.

Súvahy firiem zostávajú v dobrej kondícii, pričom hotovostné toky a výnosy sú na veľmi dobrej úrovni. Okrem toho sa zdá, že väčšina zlých správ je už "známa", a že sa už premietla do cien akcií. To vytvára možnosť pre pozitívny vývoj v budúcnosti, keďže sa určité dočasné zaťaženia začínajú postupne uvoľňovať. A na záver, optimizmus investorov utŕžil úder pri posledných udalostiach, čo je zvyčajne opačný ukazovateľ – a to je potenciálne dobré znamenie pre trh v najbližších mesiacoch.

 

INVESTIČNÝ MANAŽÉR

Delubac Asset Management je správcom aktív spoločnosti Banque Delubac & Cie, francúzskej nezávislej súkromnej banky, ktorá bola založená v roku  1924. Správca portfólia sa od svojho vzniku špecializoval na výber fondov (multi manažment) a alokáciu aktív. Spoločnosť ponúka svojim klientom služby riadenia portfólia na základe voľného uváženia a nástroje kolektívneho investovania. Pod hlavičkou značky s rastúcou povesťou rozvinula spoločnosť Delubac Asset Management pozoruhodným spôsobom svoje unikátne odborné znalosti v oblasti fondov fondov zameraných na rýchlo sa rozvíjajúce trhy.

Dôležité upozornenie: Tento report má len informatívny charakter a nepredstavuje ponuku na nákup alebo upísanie akcií. World Performance Portfolios (“WPP”) je zaregistrovaný na oficiálnom zozname podnikov kolektívneho investovania podľa časti I luxemburského zákona z 20.decembra 2002 týkajúceho sa podnikov kolektívneho investovania ako otvorenej investičnej spoločnosti. WPP je presvedčený, že informácie sú správne v čase ich prípravy, pretože boli získané zo starostlivo vybraných zdrojov, ktoré sú považované za dôveryhodné. V tomto zmysle sa neposkytujú žiadne záruky alebo zastupovanie a za správnosť a presnosť poskytnutých informácií, ktoré môžu podliehať zmenám kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Predošlá výkonnosť nezaručuje rovnaké výsledky aj v budúcnosti. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú, sa môže znížiť alebo zvýšiť. Fluktuácia mien, či už smerom nadol alebo nahor, môže tiež ovplyvniť hodnotu investície. Kvôli pokračujúcej volatilite trhu a fluktuácii výmenného kurzu môže podliehať výkonnosť významným zmenám v prípade krátkeho obdobia. Investori by si mali byť vedomí toho, že podiely vo finančných nástrojoch nesú so sebou investičné riziká, vrátane možnej straty investovaného kapitálu. Výkonnosť sa bežne vypočíta na základe príslušnej čistej hodnoty aktív (NAV) pokiaľ nie je stanovené inak. Preukázaná výkonnosť neberie do úvahy žiadne poplatky ani náklady spojené s upisovaním alebo odkúpením akcií. Predpokladá sa, že sa všetky dividendy opätovne investovali. K dispozícii je prospekt WPP a môžete ho získať na www.1cornhill.com. Pred investovaním do ktoréhokoľvek podfondu WPP by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu a prezrieť si  všetky relevantné dokumenty, ktoré sa týkajú WPP a tohto konkrétneho podfondu (ov), akými sú posledná výročná správa a prospekt, ktoré špecifikujú určité riziká spojené s týmto podfondom, akékoľvek špecifické obmedzenia, ktoré sa na to vzťahujú a princíp obchodovania. V prípade, že sa investori rozhodnú nevyhľadať radu od finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu, mali by zvážiť, či je pre nich WPP vhodnou investíciou.