24.08.2011

Costas Mesaritis

Portfólio manažér

Delubac Asset Management

 

Rozdelenie rizika a diverzifikácia sú dva základné princípy úspešného dlhodobého investovania. Ak spojíme tieto dva princípy s príležitosťami na trhoch po celom svete, kvalitnou správou aktív a riadením fondu, tak fond WSP Global Strategy Risk 10% Portfolio vytvára veľmi atraktívnu investičnú príležitosť.

PREHĽAD

Fond ponúka investorom príležitosť na maximálny dlhodobý kapitálový rast vzhľadom na volatilitu počas stanoveného obdobia. Investuje na globálnych akciových a dlhopisových trhoch s cieľom dlhodobého kapitálového rastu v mene euro. Investície sa realizujú prostredníctvom starostlivo vyberaných kategórií podfondov so zameraním sa na trhy, regióny a sektory po celom svete.

 

SKUTOČNÉ VÝHODY

Fond má určité vlastnosti, ktoré z neho robia atraktívnu investičnú ponuku:

  • Investuje do globálnych rýchlo sa rozvíjajúcich trhov, od ktorých sa očakáva, že  budú lídrami ekonomického oživenia, a ktoré majú potenciál vysokého rastu.
  • Diverzifikácia sa netýka iba krajín a regiónov, ale aj prístupu k odborným poznatkom o miestnych pomeroch prostredníctvom investičných manažérov fondu. Manažéri podkladových fondov v rámci portólia nášho fondu majú prístup k lokálnym informáciám a spoločenskému a politického vývoju v regióne príslušných trhov.
  • Ide o vyváženú investičnú príležitosť s primeranou úrovňou investičného rizika a potenciálom rastu.
  • Volatilita je aktívne riadená a poskytuje stabilný rizikový profil počas daného obdobia.

 

RIADENÁ VOLATILITA

Jedným z kľúčových prvkov fondu a jeho výkonnosti je proces riadenia volatility, ktorý zabezpečuje jej udržiavanie na relatívne nízkej úrovni. Cieľom fondu je udržať trojročnú volatilitu na úrovni medzi 9% a 11% za rok, pričom na to využíva špeciálny proces alokácie aktív.

Tento model je založený na 30-dňovej a 250-dňovej volatilite fondu. Využíva pri tom hodnotiaci model, ktorý zahŕňa ekonomické údaje a predpovede, trhové ukazovateľe, ako aj kvalitu manažéra, ktorý pokrýva konkrétnu krajinu alebo región. Hodnotiaci model, ktorý obsahuje predpovede dvojročného reálneho rastu HDP, trhové ukazovateľ ako PE (pomer trhovej ceny akcie k čistému zisku spoločnosti po zdanení) a PB (pomer trhovej ceny akcie k účtovnej hodnote spoločnosti) a údaje o sledovaní príslušných trhov manažérmi, sa tiež využívajú na stanovenie rozsahu alokácie. Volatilita sa denne monitoruje a udržiava v rámci stanovených hraníc. Ak sa však pohybuje pod alebo nad stanovený limit, nasleduje prerozdelenie medzi triedami aktív. Monitorovanie volatility a jednotlivých tried podkladových aktív umožňuje optimálne rozdelenie medzi akcie, dlhopisy, nehnuteľnosti a hotovosť.

 

VYUŽÍVANIE LOKÁLNYCH SKÚSENOSTI

Investičný manažéri podkladových fondov v rámci portfólia sú profesionály etablovaný v danej oblasti s veľmi dobrou znalosťou histórie svojho regiónu, kultúry a histórie konkrétnych firiem. Majú prístup k lokálnym informáciam, manažmentu firiem a k spoločenskému a politickému vývoju na príslušných trhoch, čo im umožňuje získať výhodu pri využívaní rozvoja, lokálnych správ, špekulácií na trhu a akýchkoľvek trendov v danom regióne. Správcovia majú ideálnu pozíciu na to, aby zhodnotili politickú stabilitu svojho regiónu, čo je jedným z najdôležitejších rizikových faktorov na rýchlo sa rozvíjajúcich a hraničných trhoch.

TRHOVÝ VÝHĽAD

Akcie sú v poslednom štvrťroku aj naďalej pod veľkým tlakom. Makroekonomické riziká zatienili dobré firemné výsledky najväčších spoločností s veľkou kapitalizáciou. Investori sa aj naďalej obávajú veľkosti dopadu a druhotných účinkov možnej platobnej neschopnosti v rámci eurozóny. Zvyšujúca sa inflácia a ceny ropy sú aj naďalej dvomi najväčšími rizikami, ktoré by mohli rast spomaliť. Pri pohľade na blízku budúcnosť sa však predpokladá, že výsledky firiem presiahnu očakávania, a ekonomické údaje by sa mali zlepšiť  začiatkom roku 2012. Investičný manažér má aj naďalej optimistický pohľad na akcie a dlhopisy v priebehu najbližších 6 mesiacov a očakáva, že neistota prichádzajúca z eurozóny, sa vyjasní a trhy budú rásť. Prvým realizovaným krokom bol nový balík finančnej pomoci Grécku. To upokojí investorov, pretože budú vidieť, že EU je ochotná podniknúť potrebné kroky, aby sa jej členovia vyhli “nekontrolovateľnej platobnej neschopnosti“ v rámci eurozóny. Týmto krokom sa zlepší stabilita finančného systému. Všeobecne vnímame trhy ako “lacné” z pohľadu ziskov.

 

INVESTIČNÝ MANAŽÉR

Fond spravuje Piraeus Bank (Cyprus) Ltd, ktorá je pobočkou skupiny Piraeus Bank Group so sídlom v Aténach. Piraeus Bank (Cyprus) poskytuje kompletné služby pre retailových aj korporátnych klientov, medzinárodné bankovníctvo, wealth manažment a správu aktív. Útvar investičného manažmentu tvorí kvalifikovaný a skúsený tím, ktorí sa zameriava sa na regionálne trhy vrátane Grécka a Cypru. Piraeus Bank Group má okrem Grécka pobočky v 9 krajinách, vrátane Rumunska, Bulharska, Ukrajiny, Srbska, Egyptu, Albánska a Cypru ale aj v Londýne a New Yorku.

 

Dôležité upozornenie: Tento report má len informatívny charakter a nepredstavuje ponuku na nákup alebo upísanie akcií. World Strategy Portfolios (“WSP”) je zaregistrovaný na oficiálnom zozname podnikov kolektívneho investovania podľa časti I luxemburského zákona z 20.decembra 2002 týkajúceho sa podnikov kolektívneho investovania ako otvorenej investičnej spoločnosti. WSP je presvedčený, že informácie sú správne v čase ich prípravy, pretože boli získané zo starostlivo vybraných zdrojov, ktoré sú považované za dôveryhodné. V tomto zmysle sa neposkytujú žiadne záruky alebo zastupovanie a za správnosť a presnosť poskytnutých informácií, ktoré môžu podliehať zmenám kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Predošlá výkonnosť nezaručuje rovnaké výsledky aj v budúcnosti. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú, sa môže znížiť alebo zvýšiť. Fluktuácia mien, či už smerom nadol alebo nahor, môže tiež ovplyvniť hodnotu investície. Kvôli pokračujúcej volatilite trhu a fluktuácii výmenného kurzu môže podliehať výkonnosť významným zmenám v prípade krátkeho obdobia. Investori by si mali byť vedomí toho, že podiely vo finančných nástrojoch nesú so sebou investičné riziká, vrátane možnej straty investovaného kapitálu. Výkonnosť sa bežne vypočíta na základe príslušnej čistej hodnoty aktív (NAV) pokiaľ nie je stanovené inak. Preukázaná výkonnosť neberie do úvahy žiadne poplatky ani náklady spojené s upisovaním alebo odkúpením akcií. Predpokladá sa, že sa všetky dividendy opätovne investovali. K dispozícii je prospekt WSP a môžete ho získať na www.1cornhill.com. Pred investovaním do ktoréhokoľvek podfondu WSP by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu a prezrieť si  všetky relevantné dokumenty, ktoré sa týkajú WSP a tohto konkrétneho podfondu (ov), akými sú posledná výročná správa a prospekt, ktoré špecifikujú určité riziká spojené s týmto podfondom, akékoľvek špecifické obmedzenia, ktoré sa na to vzťahujú a princíp obchodovania. V prípade, že sa investori rozhodnú nevyhľadať radu od finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu, mali by zvážiť, či je pre nich WSP vhodnou investíciou.