26.08.2011

Costas Mesaritis

Portfolio manažer

Piraeus Bank (Cyprus) Ltd.

 

Rozdělení rizika a diverzifikace jsou dva základní principy úspěšného dlouhodobého investování. Propojením těchto základních principů s příležitostmi na globálních finančních trzích, kvalitní správou aktiv a řízením fondu vznikl fond WSP Global Strategy Risk 10% Portfolio.

 

PŘEHLED

Fond nabízí investorům příležitost maximálního dlouhodobého kapitálového růstu s aktivně řízenou úrovní volatility v průběhu stanoveného období. Investuje na globálních akciových a dluhopisových trzích s cílem dlouhodobého kapitálového růstu v měně EUR. Investice se realizují prostřednictvím pečlivě vybraných kategorií podfondů se zaměřením na trhy, regiony a sektory po celém světě.

 

SKUTEČNÉ VÝHODY

Aktivní správa fondu přináší investorům celou řadu výhod:

  • Investuje do globálních, rychle se rozvíjejících trhů, od kterých se očekává, že budou lídry ekonomického oživení a které mají potenciál vysokého růstu.
  • Diverzifikace se netýká pouze zemí a regionů, ale i přístupů k odborným poznatkům o místních poměrech prostřednictvím investičních manažerů fondu. Manažeři podkladových fondů obsažených v portfoliu se nachází přímo v konkrétních regionech a využívají rychlého přístupu k lokálním informacím a jsou součástí společenského a politického vývoje konkrétní oblasti.
  • Jde o vyváženou investiční příležitost s přiměřenou úrovní investičního rizika a potenciálem růstu.
  • Volatilita je aktivně řízená a poskytuje stabilní rizikový profil během daného období.

 

ŘÍZENÁ VOLATILITA

Jedním z klíčových prvků fondu a jeho výkonnosti je proces řízení volatility, který zabezpečuje její udržování na relativně nízké úrovni. Cílem fondu je udržet tříletou volatilitu na úrovni mezi 9 % a 11 % za rok prostřednictvím speciálního procesu alokace aktiv.

Tento model je založený na 30-denní a 250-denní volatilitě fondu. Využívá při tom hodnotící model, který zahrnuje ekonomické údaje a předpovědi, tržní ukazatele, i kvalitu manažera, který zastupuje konkrétní zemi nebo region. Hodnotící model, který obsahuje předpovědi dvouletého reálného růstu HDP, tržní ukazatele jako PE (poměr tržní ceny akcie k čistému zisku společnosti po zdanění) a PB (poměr tržní ceny akcie k účetní hodnotě společnosti) a analytické údaje regionálních investičních manažerů, je využit pro stanovení konkrétní alokace. Volatilita se denně monitoruje a udržuje v rámci stanovených hranic. Pokud se však dostane pod nebo nad stanovený limit, dochází k úpravě alokace aktiv. Monitorování volatility a jednotlivých tříd podkladových aktiv umožňuje optimální rozdělení mezi akcie, dluhopisy, nemovitosti a hotovost.

 

VYUŽITÍ REGIONÁLNÍCH ZKUŠENOSTÍ

Investiční manažeři podkladových fondů v rámci portfolia jsou specialisté v dané oblasti s velmi dobrou znalostí historie svého regionu, kultury a historie konkrétních firem. Mají přímý přístup k informacím, managementu firem a využívají účasti na společenském a politickém vývoji na daných trzích, což je obrovskou výhodu při sestavování analýz a odhadování budoucích trendů vývoje všech ekonomických a finančních ukazatelů daného regionu. Správci mají ideální pozici na to, aby zhodnotili politickou stabilitu svého regionu, což je jedním z nejdůležitějších rizikových faktorů na rychle se rozvíjejících a hraničních trzích.

 

TRŽNÍ VÝHLED

Akcie jsou v posledním čtvrtletí i nadále pod velkým tlakem. Makroekonomická rizika zastínila dobré firemní výsledky největších společností s velkou kapitalizací. Investoři se i nadále obávají velikosti dopadu a druhotných účinků možné platební neschopnosti v rámci eurozóny. Zvyšující se inflace a cena ropy jsou i nadále dvěma největšími riziky, které by mohly růst zpomalit. Při pohledu na blízkou budoucnost se však předpokládá, že výsledky firem přesáhnou očekávání, a ekonomické údaje by se měly zlepšit začátkem roku 2012. Investiční manažer má i nadále optimistický pohled na akcie a dluhopisy v průběhu nejbližších 6 měsíců a očekává, že nejistota přicházející z eurozóny se sníží a trhy se vrátí do růstové fáze. Prvním realizovaným krokem byl nový balík finanční pomoci Řecku. To uklidní investory, protože budou vidět, že EU je ochotná podniknout potřebné kroky, aby se její členové vyhnuli “nekontrolovatelné platební neschopnosti“ v rámci eurozóny. Tímto krokem se zlepší stabilita finančního systému. Obecně vnímáme trhy jako “levné” z pohledu zisků.

 

INVESTIČNÍ MANAŽER

Fond spravuje Piraeus Bank (Cyprus) Ltd, která je pobočkou skupiny Piraeus Bank Group se sídlem v Aténach. Piraeus Bank (Cyprus) poskytuje kompletní služby pro retailové i korporátní klienty, mezinárodní bankovnictví, wealth management a správu aktiv. Útvar investičního managementu tvoří kvalifikovaný a zkušený tým, který se zaměřuje na regionální trhy včetně Řecka a Kypru. Piraeus Bank Group má kromě Řecka pobočky v 9 zemích, včetně Rumunska, Bulharska, Ukrajiny, Srbska, Egyptu, Albánie a Kypru, i v Londýně a New Yorku.

 

Důležité upozornění: Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídkou na koupi nebo úpis akcií. World Strategy Portfolios („WSP“) je registrována v oficiálním seznamu společností pro kolektivní investování jako otevřená investiční společnost dle části I lucemburského zákona z 20.12.2002 o společnostech kolektivního investování. WSP považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Prospekt WSP je možné získat prostřednictvím stránky www.1cornhill.com. Před investováním do WSP by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WSP a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a prospekt, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu  finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WSP vhodnou investicí.