27.09.2011

Ian LancasterIan Lancaster

 

Portfolio manažér

Reliance Asset Management (Malaysia) Snd. Bdh.

 

Pre niektorých investorov môže hrať etika pri výbere investície dôležitejšiu úlohu, ako čokoľvek iné. Fond WSF Reliance Global Shariah Growth Fund umožňuje investorom uspokojiť svoje etické požiadavky a získať finančnú odmenu ako aj ponúknuť výhody z prístupu ku globálnym trhom a investičnému sektoru, ktorý v posledných rokoch dramaticky rástol.

 

RASTÚCI TRH

Keďže globálny islamský finančný sektor rastie exponenciálne, fondy spravované v súlade s islamským právom Shariah, ktoré majú zákaz investovať do oblastí považovaných za špekulatívne alebo nespravodlivé, sa v posledných rokoch stávajú obľúbenými u čoraz väčšieho množstva investorov. Podľa údajov zo spoločnosti 1st Ethical Charitable Trust, poradcu na islamské fondy vo Veľkej Británii, má v súčasnosti globálny islamský finančný sektor 2,2 biliardy USD investovaných aktív, pričom na túto hodnotu narástol z 10 mld. USD v roku 1975. Hoci sa fondy spravované v súlade s islamským právom Shariah riadia princípmi islamu, ich rastúca popularita sa neobmedzuje iba na moslimov. Napríklad v Malajzii sa odhaduje, že viac ako tri štvrtiny investičných produktov spravovaných v súlade s islamským právom majú vo vlastníctve investori, ktorí vyznávajú iné ako moslimské náboženstvo. Túžba využiť tento rastúci záujem a pritiahnuť zahraničných investorov do takýchto produktov sa prejavila v úsilí vlád krajín na Strednom Východe, aby pripravili nové regulačné nariadenia pre islamské fondy. Zároveň sa investičné centrá aj v iných častiach sveta aktívne snažia pritiahnuť investorov do fondov spravovaných v súlade s islamským právom.

 

LEPŠIA VÝKONNOSŤ

Nie je to však iba narastajúca veľkosť islamského finančného trhu, ktorá robí investície do fondu WSF Reliance Global Shariah Growth Fund tak atraktívnymi. Údaje z minulosti ukazujú, že takéto investície sú viac ako schopné trvalo podávať lepší výkon. Od svojho začiatku v novembri 2007 do augusta 2011 prekonal index S&P Shariah Developed BMI Total Return USD svojho konvenčného dvojníka (S&P Developed BMI Total Return USD)  o 9,4%.

 

ŠTRUKTÚROVANÝ FOND

Skutočnosť, že fond je štruktúrovaným fondom, takisto napomáha pri získavaní toho najlepšieho z investícií. Štruktúrované fondy implementujú procesne riadenú stratégiu, ktorá riadi riziko, a ponúka potenciál na prekonávanie benchmarku. Investície sa vyberajú po vykonaní tradičných fundamentálnych analýz hodnoty a kvality, využitím systému bodového hodnotenia. Následne sa vytvára portfólio prostredníctvom štruktúrovaného procesu pri zvážení rizikovej odmeny. Portfólio sa pravidelne aktualizuje a využívajú sa najlepšie možné investičné príležitosti, ktoré sú v danom čase k dispozícii. Táto stratégia má potenciál lepšej výkonnosti ako je výkonnosť benchmarku, pričom dosahuje nižšiu volatilitu ako majú tradičné akciové fondy.

 

DÔVERA V PROCES “COGNITION“

Fond investuje do akcií, ktoré sú v súlade s islamským právom Shariah, pomocou dynamického multifaktorového procesu hodnotenia akcií od spoločnosti Reliance pod názvom Cognition. Cognition systematicky preveruje tisícky údajov v rámci investičnej oblasti fondu, čím sa identifikujú spoločnosti s takými charakteristikami, ktoré im dodávajú potenciál na prekonanie výkonnosti benchmarku. Proces zahŕňa nasledujúce etapy:

 

  • Analýza faktorov identifikuje fundamentálne faktory, ktoré sú najdôležitejšie  pre každý sektor podľa ekonomického regiónu (Kanada, USA, VB, kontinentálna Európa, Japonsko, Ázia s výnimkou Japonska).
  • Dynamické váhy posúvajú model k najefektívnejším investičným štýlom.
  • Hodnotenia akcií sú vyjadrené v alokácii portfólia pomocou optimalizačného softvéru, čím sa zabezpečuje efektívna diverzifikácia v rámci jednotlivých sektorov a krajín.
  • Kvalitatívny dohľad v každej etape procesu, čím sa dosiahnu optimálne výsledky.

 

GLOBÁLNE SÚVISLOSTI

Skutočný charakter fondu berie do úvahy kľúčové témy súčasných investorov. Výrobné a kapitálové trhy sa stále viac globalizujú, čo je trend, ktorý bude pravdepodobne pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. Dopad globálnych problémov (technológie, outsourcing, zmeny v životnom prostredí) sa stále zvyšuje dokonca aj pre tie spoločnosti, ktoré pracujú v tradične regionálnych odvetviach priemyslu. Investori musia preto pri odhade investičných príležitostí zvažovať medzinárodné trendy a hodnotenia. Nie je to ani zďaleka jednoduchá úloha. Je to však úloha, na ktorú je Cognition ideálnym prostriedkom, vďaka svojej schopnosti súbežne analyzovať viaceré geografické regióny a segmenty trhu.

 

Geografické zloženie

Zároveň, investovanie v rámci islamských fondov spravovaných v súlade s právom Shariah ponúka investorom prístup do finančne konzervatívnejšej oblasti. Ak chcú byť spoločnosti klasifikované ako spoločnosti dodržujúce islamské právo Shariah, musia prejsť účtovnou kontrolou, ktorá sa zameriava a odstraňuje práve tie spoločnosti, ktoré majú vysokú úroveň špekulačného kapitálu. Investičný manažér to vidí ako dôležitý štartovací bod pre investovanie do akcií bez ohľadu na prevládajúce ekonomické prostredie.

ZNALOSŤ INVESTIČNÉHO PROSTREDIA

Od začiatku marca tohto roku rástla volatilita na trhoch súbežne s tým, ako rástli obavy z dlhu v USA a v Európe spolu s dôkazmi o oslabení globálneho ekonomického rastu, čo len zvyšovalo neistotu investorov. Na začiatku mája 2011 sa trh sústredil na európske snahy riadiť reštrukturalizáciu gréckeho trhu. Do augusta sa problém dlhu rozšíril, keďže ratingová agentúra Standard & Poor’s kontroverzne znížila rating USA, najväčšieho dlžníka na svete, z úrovne AAA na AA+. Aktuálne ekonomické údaje potvrdili, že rast na rozvíjajúcich sa trhoch v Ázii zostáva nedotknutý napriek tomu, že inflačné tlaky stále ostávajú dôvodom pre obavy. V USA a v Európe sú ekonomické vyhliadky menej povzbudivé, k čomu prispievajú zmiešané ekonomické údaje a neblahý stav vládnych súvah, ktoré aj naďalej stavajú na pocitoch.

Náš fond má jedinečnú pozíciu na to, aby sa dokázal vysporiadať s takýmito rozdielnymi úspechmi v globálnej ekonomike, a to pri využití svojho vynikajúceho investičného procesu. Investičný manažér sa nesnaží prekonať trh tým, že by aktívnym spôsobom staval na sektoroch alebo menách, ale skôr tým, že sa snaží pochopiť prevládajúce ekonomické prostredie v rôznych regiónoch sveta. Investovanie sa preto uskutočňuje tak, aby sa portfólio nasmerovalo k dominantným investičným témam, čo je v súčasnosti uprednostňovanie akcií, ktoré ponúkajú finančnú silu a vysokú kvalitu (ziskovosť).

 

INVESTIČNÝ MANAŽÉR

Reliance Asset Management (Malaysia) Sdn. Bhd. (RAMMy) Fond zároveň poskytuje manažérske schopnosti jednej z najväčších správcovských spoločností v Ázii, ktorá má značné skúsenosti so správou aktív v rámci islamských fondov. Spoločnosť Reliance Asset Management (Malaysia) Sdn. Bhd. (RAMMy) má povolenie od Komisie pre cenné papiere v Malajzii na výkon správy aktív islamských fondov. RAMMy je pobočkou najväčšej správcovskej spoločnosti v Indii, Reliance Capital Asset Management Limited (RCAML). Okrem toho je spoločnosť RCAML súčasťou Reliance - Anil Dhirubhai Ambani Group, ktorá patrí medzi tri najlepšie obchodné spoločnosti v Indii.

 

Dôležité upozornenie: Tento report má len informatívny charakter a nepredstavuje ponuku na nákup alebo upísanie akcií žiadneho z podfondov World Shariah Funds PCC Ltd (“WSF“) alebo reklamu a propagáciu v krajinách, v ktorých nie sú podfondy WSF registrované na predaj. Argyll Investment Services Limited a WSF sú registrované a majú licenciu od Guernsey Financial Services Commission podľa zákona o ochrane investorov (Bailiwick of Guernsey) z roku 1987. Registračné číslo spoločnosti je: 51802. Spoločnosť WSF získava informácie zo starostlivo vybraných zdrojov považovaných za spoľahlivé a  všetky informácie považuje za správne v čase ich uvedenia.  V tomto zmysle sa neposkytujú žiadne záruky a za správnosť a presnosť poskytnutých informácií, ktoré môžu podliehať zmenám kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Predošlá výkonnosť nezaručuje rovnaké výsledky aj v budúcnosti. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú, sa môže znížiť alebo zvýšiť. Fluktuácia mien, či už smerom nadol alebo nahor, môže tiež ovplyvniť hodnotu investície. Kvôli pokračujúcej volatilite trhu a fluktuácii výmenného kurzu môže výkonnosť v krátkych časových úsekoch podliehať významným zmenám. Investori by si mali byť vedomí toho, že podiely vo finančných nástrojoch nesú so sebou investičné riziká, vrátane možnej straty investovaného kapitálu. Výkonnosť sa obvykle vypočíta na základe príslušnej čistej hodnoty aktív (NAV) pokiaľ nie je stanovené inak. Preukázaná výkonnosť neberie do úvahy žiadne poplatky ani náklady spojené s upisovaním alebo odkúpením akcií. Predpokladá sa, že sa všetky dividendy opätovne investovali. Všetky dokumenty potrebné na uskutočnenie investície, vrátane Dokumentov súvisiacich s fondom sú dostupné a môžu byť získané prostredníctvom spoločnosti Argyll Investment Services Limited alebo na stránke www.wsffunds.com. Pred investovaním do ktoréhokoľvek podfondu WSF by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu a prezrieť si  všetky relevantné dokumenty, ktoré sa týkajú WSF a tohto konkrétneho podfondu (ov), ktorými sú najmä posledná výročná správa a Offering Memorandum a príslušný Doplnok, ktoré špecifikujú konkrétne riziká spojené s týmto podfondom, akékoľvek špecifické obmedzenia, ktoré sa na to vzťahujú a princíp obchodovania. V prípade, že sa investori rozhodnú nevyhľadať radu od finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu, mali by zvážiť, či je pre nich WSF vhodnou investíciou.