28.09.2011

Ian Lancaster, Reliance Asset Management (Malaysia) Snd. Bdh.Ian Lancaster

Portfolio manažer

Reliance Asset Management (Malaysia) Snd. Bdh.

 

Pro některé investory může hrát etika při výběru investice velmi důležitou roli. Fond WSF Reliance Global Shariah Growth Fund umožňuje investorům uspokojit nejen své etické požadavky, ale docílit atraktivního potenciálu zhodnocení prostřednictvím globálních finančních trhů a rychle rostoucího investičního sektoru, který v posledních letech zažívá extrémní boom.

 

ROSTOUCÍ TRH

Podílové fondy spravované v souladu s právem Šaría – mají zákaz investovat do odvětví, která jsou považována za spekulativní či nečestná nebo nepoctivá –  přitahují čím dál více investorů s prudkým rozvojem globálního islámského finančního sektoru. Podle údajů společnosti 1st Ethical Charitable Trust, poradce na dodržování šaría pravidel ve Velké Británii, spravuje v současnosti globální islámský finanční sektor 2,2 triliony USD investovaných aktiv, přičemž na tuto úroveň narostl z 10 mld. USD v roce 1975. Přesto, že se fondy spravované v souladu s islámským právem Šaría řídí principy islámu, jejich rostoucí popularita se neomezuje pouze na muslimy. Například v Malajsii se odhaduje, že více než tři čtvrtiny investičních produktů spravovaných v souladu s islámským právem mají ve vlastnictví investoři, kteří vyznávají jiné než muslimské náboženství. Snaha využít tento rostoucí zájem a přitáhnout i zahraniční investory do těchto produktů se projevila v úsilí vlád zemí na Středním Východě připravit nová regulační nařízení pro islámské fondy. Současně se i ostatní investiční centra v různých částech světa snaží přitáhnout investory do fondů spravovaných v souladu s islámským právem.

 

LEPŠÍ VÝKONNOST

Není to ovšem pouze rostoucí velikost islámského finančního trhu, která činí investice do fondu Reliance Global Shariah Growth Fund tak atraktivními. Údaje z minulosti potvrzují, že tyto investice jsou více než schopné dlouhodobě dosahovat lepšího zhodnocení. Od svého startu v listopadu 2007 do srpna 2011 překonal index S&P Developed BMI Shariah Total Return USD svého konvenčního dvojníka (S&P Developed BMI Total Return USD) o 9,4%.

 

STRUKTUROVANÝ FOND

Skutečnost, že fond je strukturovaným fondem, přispívá k dosažení maximální efektivity vloženého kapitálu. Strukturované fondy implementují procesně řízenou strategii, která jednak řídí riziko a poskytuje potenciál na překonání benchmarku. Investiční nástroje se do portfolia vybírají po aplikaci tradičních fundamentálních analýz hodnoty a kvality, využitím score systému, na který navazuje strukturovaný proces vyhodnocování rizik jednotlivých aktiv. Portfolio se pravidelně aktualizuje a doplňuje o aktuálně nejlepší možné investiční příležitosti, které jsou v daném čase k dispozici. Tato strategie má potenciál překonávat výkonnost benchmarku s nižší volatilitou, než jakou nabízejí tradiční akciové fondy.

 

DŮVĚRA V “COGNITION“ PROCES

Fond investuje do akcií společností v souladu s islámským právem Šaría pomocí dynamického multifaktorového systému hodnocení akcií od společnosti Reliance pod názvem Cognition. Cognition systematicky analyzuje tisícovky dat týkajících se jednotlivých společností v rámci investičního vesmíru strategie fondu s cílem identifikovat společnosti s potenciálem překonat výkonnost benchmarku. Cognition Proces se skládá z následujících kroků:

 

  • Faktorová analýza identifikuje fundamentální faktory, které jsou nejdůležitější pro jednotlivé sektory různých ekonomických oblastí (Kanada, USA, VB, kontinentální Evropa, Japonsko, Asie s výjimkou Japonska).
  • Dynamické váhy přibližují model k nejefektivnějším investičním stylům.
  • Ohodnocení akcií se přenáší do alokace portfolia pomocí optimalizačního softwaru, čímž se zabezpečuje efektivní diverzifikace v rámci jednotlivých sektorů a států.
  • Kvalitativní dohled v každém kroku procesu vede k dosažení optimálního výsledku.

 

GLOBÁLNÍ SOUVISLOSTI


Investiční strategie fondu bere do úvahy klíčová témata současných investorů. Výrobní a kapitálové trhy se stále více globalizují, což je trend, který bude pravděpodobně pokračovat i v následujících letech. Dopad globálních problémů (technologie, outsourcing, změny v životním prostředí) se stále zvyšuje dokonce i na ty společnosti, které se pohybují v tradičních regionálních odvětvích průmyslu. Investoři musí proto při odhadu investičních příležitostí zvažovat mezinárodní trendy a hodnocení. Není to ovšem ani zdaleka jednoduchý úkol. Pro vyřešení tohoto problému je systém Cognition ideálním prostředkem díky své schopnosti souběžně analyzovat více zeměpisných regionů a segmentů trhu.

 

Navíc, investování prostřednictvím islámských fondů řízených v souladu s právem Šaría nabízí investorům přístup do finančně konzervativnější oblasti. Společnost, která chce spadat do Šaría indexu, musí projít podrobnou účetní kontrolou, která automaticky vylučuje společnosti s vysokou úrovní zadluženosti. Investiční manažer tento screening považuje za rozumný startovací bod pro výběr akcií založený na ekonomické prostředí.

 

ZNALOST INVESTIČNÍHO PROSTŘEDÍ

Od začátku března 2011 rostla volatilita na trzích úměrně s růstem obav ohledně úrovně zadlužení USA a Evropy spolu se signály o oslabení globálního ekonomického růstu, což zvyšovalo nejistotu investorů. Na začátku května 2011 se trh soustředil na snahy Evropy řídit restrukturalizaci řeckého dluhu. Do srpna se problém zadlužení rozšířil i na USA, když ratingová agentura Standard & Poor’s kontroverzně snížila rating USA, největšího dlužníka na světě, z úrovně AAA na AA+. Aktuální ekonomické údaje potvrdily, že růst na rozvíjejících se trzích v Asii zůstává stabilní i přesto, že inflační tlaky jsou stále důvodem k obavám. V USA a v Evropě jsou ekonomické vyhlídky méně povzbudivé, k čemu přispívají smíšené ekonomické údaje a neblahý stav vládních rozpočtů.

 

Portfolio fondu je díky unikátnímu procesu výběru aktiv unikátně rozloženo tak, aby se dokázalo efektivně vypořádat s rozdíly v bohatství a zadlužení jednotlivých ekonomik. Investiční manažér se nesnaží překonat trh tím, že by aktivním způsobem sázel na jednotlivé sektory či měny, ale spíše tím, že se snaží rozpoznat převládající ekonomické prostředí v různých regionech světa. Jednotlivými obchody se snaží portfolio nasměrovat k dominantním investičním tématům, což aktuálně znamená upřednostnit akcie a tituly poskytující finanční sílu a vysokou kvalitu (ziskovost).

 

INVESTIČNÍ MANAŽER

Portfolio fondu je řízeno jednou z největších správcovských společností v Asii, která má značné zkušenosti se správou aktiv islámských fondů. Společnost Reliance Asset Management (Malaysia) Sdn. Bhd. (RAMMy) má povolení od Komisie pro cenné papíry v Malajsii na výkon správy aktiv islámských fondů. RAMMy je pobočkou největší správcovské společnosti v Indii, Reliance Capital Asset Management Limited (RCAML). Kromě toho je společnost RCAML součástí Reliance - Anil Dhirubhai Ambani Group, která patří mezi tři nejlepší obchodní společnosti v Indii.

 

Důležité upozornění: Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídku na koupi nebo úpis akcií žádneho z pod-fondů World Shariah Funds PCC Ltd (“WSF“) nebo reklamu a propagaci v krajinách, ve kterých jsou pod-fondy WSF registrovány na prodej. Argyll Investment Services Limited a WSF jsou registrovány a mají licenci od Guernsey Financial Services Commission podle zákona o ochraně investorů (Bailiwick of Guernsey) z roku 1987. Registrační číslo společnosti je: 51802. Společnost WSF považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Všechny dokumenty potřebné k uskutečnení investice, včetně Dokumentů souvisejících s fondem jsou dostupné a je možné je získat prostřednictvím společnosti Argyll Investment Services Limited nebo ze stránky www.wsffunds.com. Před investováním do jakéhokoli pod-fondu WSF by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WSF a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a Offering Memorandum a příslušný Doplněk, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu  finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WSF vhodnou investicí.