13.10.2011

Peter Leger

Portfólio manažér

Coronation Asset Management (Pty) Ltd., South Africa

Afrika je kontinentom, ktorý si investori nemôžu dovoliť ignorovať vzhľadom na rýchlo rastúce zahraničné investície, bohaté komoditné rezervy, rýchlo sa meniacu ekonomickú klímu a dokončené najdôležitejšie zmeny v rámci infraštruktúry. Fond WIOF African Performance Fund umožňuje investorom prístup k množstvu investičných príležitostí v regióne s rýchlym rastom a sľubnou budúcnosťou.

 

ZLEPŠUJÚCE SA PROSTREDIE

Afrika bola v minulosti často vnímaná ako kontinent sužovaný chudobou, hladomorom, vojnami, zločinnosťou a neprekonateľnými problémami v oblasti infraštruktúry. Hoci niektoré časti kontinentu čelia istým problémom, celkový obraz Afriky je čím ďalej pozitívnejší.

 

Tu je niekoľko základných štatistických údajov, ktoré vyzdvihujú obrovský potenciál tohto kontinentu:

  • Afrika poníma 13% svetovej populácie.
  • Je väčšia ako USA, Čína, Európa, India a Argentína dohromady a kontinent tvorí 20% svetovej pevniny.
  • Disponuje 12% poľnohospodárskej pôdy sveta.
  • Vlastní 30% svetových nerastných zdrojov.

 

Spolu s týmito povzbudzujúcimi údajmi je vo veľkom množstve afrických štátov možné vidieť pozitívny demografický i makroekonomický vývoj, ako napríklad zlepšujúcu sa situáciu ohľadom inflácie. Navyše sú aj úrovne dlhu vlády a súkromného sektoru relatívne nízke.

 

INVESTIČNÁ DESTINÁCIA

Pozitívny výhľad týkajúci sa ekonomického rastu a neustále sa zlepšujúce makroekonomické prostredie zaregistrovali aj mnohí zahraniční investori. Množstvo veľkých investícií sa už uskutočnilo alebo sa plánuje, pričom medzi veľkými investíciami boli aj investície stabilných svetových i vznikajúcich ekonomických super-veľmocí.

USA a Európa

Napríklad  maloobchodný gigant Walmart z USA nedávno investoval 2,4 mld. USD do lokálneho maloobchodného predajcu Massmart s 288 obchodmi v Južnej Afrike a 12 obchodmi v ďalších afrických štátoch. Ropné spoločnosti z USA a Európy, napr. Chevron Corporation, Elf Oil, Texaco, ExxonMobil, Agip, Petrobras a British Petroleum, majú prevádzky v rôznych krajinách na africkom kontinente.

Ázia: India a Čína

Aj spoločnosti z dvoch rýchlo rastúcich ázijských ekonomických gigantov, Indie a Číny, investujú v Afrike. Objem obchodu medzi Južnou Afrikou a Indiou sa v období medzi rokmi 2007 a 2010 zdvojnásobil, pričom sa India stala šiestou najväčšou exportnou destináciou Južnej Afriky a  zároveň deviatim najväčším zdrojom pre import. Podľa oficiálnych čínskych údajov investovalo zo všetkých čínskych spoločností investujúcich v zahraničí v  roku 2010 22% práve v Afrike. Väčšina čínskych spoločnosti investuje najmä do infraštruktúry a projektov, ktoré sa týkajú ťažby nerastných surovín. Za menej ako desaťročie vzrástol čínsky dopyt po surovinách o 600% a počet čínskych investičných projektov do ťažobného priemyslu v Afrike vzrástol zo 6 v roku 2003 na viac ako 40 v roku 2010.

 

 

OČAKÁVANÝ RAST

Očakáva sa, že prílev investícií bude aj naďalej pokračovať v zdravom tempe. Štúdia spoločnosti Ernst & Young, ktorej sa zúčastnilo 562 riadiacich pracovníkov z celého sveta a ktorá bola uverejnená na začiatku tohto roku ukázala, že počet nových projektov v Afrike bude od budúceho roku narastať a prílev priamych zahraničných investícií dosiahne podľa odhadu do roku 2015 150 mld. USD. Prieskum tiež ukázal, že Afrika je na poprednom mieste záujmu globálnych investorov z pohľadu investičných stratégií. Celkovo 42% spoločností v prieskume zvažuje ďalšie investície v tomto regióne a ďalších 19% riadiacich pracovníkov potvrdilo, že budú pokračovať vo svojich aktivitách na kontinente.

 

VÝHĽAD

Dlhodobé vyhliadky kontinentu sú perspektívne, čomu napomáha vývoj ekonomiky a afrických trhov v posledných rokoch. Výnosy sa ukázali v posledných rokoch ako stabilné, pričom obrovské finančné injekcie a finančná podpora, ktorú poskytovali západné vlády, do určitej miery stabilizovali svetový finančný systém. Stav vládnych financií na Západe sa však zdá byť veľmi žalostný a upustenie od finančných stimulov, poskytovaných v posledných rokoch, sa pravdepodobne ukáže ako komplikovaná záležitosť. Globálne ekonomické udalosti a vývoj budú aj naďalej ovplyvňovať africký kontinent. Avšak základné východiská v Afrike budú aj naďalej podporovať dôveru: množstvo investičných príležitostí, udržateľný rast, dramaticky sa zlepšujúce investičné prostredie, rastúce množstvo investorov a značný rast akcií zo súčasných hodnôt. Pri absencii väčších negatívnych globálnych ekonomických udalostí by mal makroekonomický vývoj podporiť dlhodobý rastový potenciál v regióne.

INVESTIČNÝ MANAŽÉR

Investičným manažérom fondu je spoločnosť Coronation Asset Management (Pty) Ltd. z Južnej Afriky (Coronation AM), jeden z najväčších správcov aktív v Južnej Afrike, so silným medzinárodným zázemím. Spoločnosť bola založená v roku 1993, sídlo má v Cape Town v Južnej Afrike a pobočky má vo Veľkej Británii, Botswane and Namíbii.

 

Dôležité upozornenie: Tento report má len informatívny charakter a nepredstavuje ponuku na nákup alebo upísanie akcií. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) je zaregistrovaný na oficiálnom zozname podnikov kolektívneho investovania podľa časti I luxemburského zákona z 20.decembra 2002 týkajúceho sa podnikov kolektívneho investovania ako otvorenej investičnej spoločnosti. WIOF je presvedčený, že informácie sú správne v čase ich prípravy, pretože boli získané zo starostlivo vybraných zdrojov, ktoré sú považované za dôveryhodné. V tomto zmysle sa neposkytujú žiadne záruky alebo zastupovanie a za správnosť a presnosť poskytnutých informácií, ktoré môžu podliehať zmenám kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Predošlá výkonnosť nezaručuje rovnaké výsledky aj v budúcnosti. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú, sa môže znížiť alebo zvýšiť. Fluktuácia mien, či už smerom nadol alebo nahor, môže tiež ovplyvniť hodnotu investície. Kvôli pokračujúcej volatilite trhu a fluktuácii výmenného kurzu môže podliehať výkonnosť významným zmenám v prípade krátkeho obdobia. Investori by si mali byť vedomí toho, že podiely vo finančných nástrojoch nesú so sebou investičné riziká, vrátane možnej straty investovaného kapitálu. Výkonnosť sa bežne vypočíta na základe príslušnej čistej hodnoty aktív (NAV) pokiaľ nie je stanovené inak. Preukázaná výkonnosť neberie do úvahy žiadne poplatky ani náklady spojené s upisovaním alebo odkúpením akcií. Predpokladá sa, že sa všetky dividendy opätovne investovali. K dispozícii je prospekt WIOF a môžete ho získať na www.1cornhill.com. Pred investovaním do ktoréhokoľvek podfondu WIOF by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu a prezrieť si  všetky relevantné dokumenty, ktoré sa týkajú WIOF a tohto konkrétneho podfondu (ov), akými sú posledná výročná správa a prospekt, ktoré špecifikujú určité riziká spojené s týmto podfondom, akékoľvek špecifické obmedzenia, ktoré sa na to vzťahujú a princíp obchodovania. V prípade, že sa investori rozhodnú nevyhľadať radu od finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu, mali by zvážiť, či je pre nich WIOF vhodnou investíciou.