31.10.2011

James Liu

Portfólio manažér

APS Asset Management Pte. Ltd.

V minulých rokoch Čína potvrdzovala, že je svetovou ekonomickou superveľmocou. Kým mnoho iných rozvinutých krajín ešte stále rieši následky ekonomickej krízy, ekonomika Číny si udržiava dostatočný náskok pred ostatnými. Rast životnej úrovne a kúpnej sily a nárast strednej triedy sú len niektorými z hnacích síl, ktoré sa skrývajú za týmto úžasným ekonomickým rastom. Fond WIOF China Performance Fund umožňuje investorom, aby sa stali jeho súčasťou a ponúka investičné príležitosti prostredníctvom akciových trhov kontinentálnej Číny.

 

NEZOBYČAJNÝ RAST

Od svojej reformy a otvorenia sa svetu pred viac ako dvomi desaťročiami rástla ekonomika Číny pozoruhodným tempom. Za posledných 20 rokov sme boli svedkami vytvorenia modernej, trhovo orientovanej ekonomiky, ktorej rast neustále prekonával hlavné svetové ekonomiky. Masívna urbanizácia a zakladanie obrovských a neustále rastúcich metropolít po celej krajine podporovali rast vo všetkých sektoroch. V rovnakom čase vznikli státisíce domácich firiem, od malých a stredných podnikov (SME) až po veľké korporácie. Čína sa tak stala jedným z najviac konkurencieschopných prostredí vo svete.

Zdroj: MMF

 

Jednou z hlavných hnacích síl ekonomiky bol doteraz rast a pokračujúca expanzia spotrebiteľskej základne strednej triedy. Tá poháňa maloobchod a ostatné sektory spolu s rastom bohatstva, čistého príjmu a spotreby. Na druhej strane to podporuje rozvoj ekonomiky s náročnými spotrebiteľmi a príležitosťami nielen pre domáce, ale aj zahraničné firmy. A stredná trieda je  pripravená rásť stále vyššie a vyššie. Podľa posledných prognóz OSN dosiahne v najbližších dvadsiatich rokoch stredná trieda v Číne štyrikrát väčšiu úroveň ako stredná trieda v USA, pričom do roku 2030 bude ponímať 1,4 mld. spotrebiteľov.


PRÍŤAŽLIVOSŤ LOKÁLNEHO TRHU

Čínsky dopyt po surovinách, ktorý poháňal jej rýchly rast, je jasne preukázateľný. Čínske spoločnosti investovali značné prostriedky, aby si vytvorili silné ekonomické väzby s viacerými regiónmi sveta, ktoré sú bohaté na nerastné suroviny, ako napríklad Afrika, Latinská Amerika a Rusko. Zároveň sa čínsky trh stal jedným z najatraktívnejších trhov pre popredné spoločnosti  z rozvinutého sveta

Ekonomická transformácia v Číne tiež zahŕňala založenie akciových trhov, ktoré dokázali byť nielen ďalšou kľúčovou hnacou silou ekonomiky, ale zároveň sa rýchlo stali najdôležitejším zdrojom financií pre domáce malé a stredne veľké podniky (SME). Dnes je v Číne viac ako 3 000 spoločností kótovaných burzách s celkovou kapitalizáciou viac ako 4 bil. USD. Burza cenných papierov v Šanghaji je jednou z najväčších vo svete.

OTÁZNIKY

Napriek všetkým pozitívam čínskej ekonomiky sa v prípade určitých oblastí ekonomiky nastolili isté otázniky.

  • Obavy vyvoláva inflácia, keďže v auguste dosiahla trojročné maximum a úrokové sadzby bolo potrebné opakovane zvýšiť.
  • Problémom sú aj vysoké úrovne dlhov miestnych samospráv.
  • Uprostred rastúcich špekulácií s nehnuteľnosťami sa objavila vážna bublina na trhu s nehnuteľnosťami.
  • Bankový sektor je tiež pod drobnohľadom. Objavujú sa totiž špekulácie, že lokálne banky čelia problémom so zlými úvermi.
  • Manažéri SME sa nedávno vyslovili, že sa stretávajú s najnapätejšími úverovými podmienkami za posledné desaťročie, pričom oficiálne údaje z výrobného sektora poukazujú na zreteľné oslabovanie ekonomickej aktivity.

Tieto faktory viedli niektorých analytikov k domnienke, že čínsku ekonomiku čaká v blízkej budúcnosti „ťažké pristátie“.

Zdroj: NAO, J.P. Morgan

 

VÝHĽAD

Niektoré z týchto obáv sú neodôvodnené a scenár s „tvrdým pristátím“ sa pravdepodobne neodohrá. Hlavný cieľ sprísnenej monetárne politiky Číny, teda stabilizovať infláciu tovarov mimo potravinového sektora, sa podarilo krajine dosiahnuť počas uplynulých 18 mesiacoch. Preto sa potreba ďalšieho monetárneho sprísňovania znížila. Keďže pretrvávajú určité inflačné tlaky a rast sa spomaľuje iba mierne, vláda bude pravdepodobne pokračovať v súčasnej politike. Samozrejme, vzhľadom na nedávnu volatilitu na globálnych finančných trhoch, údaje o slabej výkonnosti z USA a neistotu v Európe, bude vláda veľmi opatrná pri ďalšom sprísňovaní domácej politiky. Na druhej strane sa očakáva, že bude pre SME k dispozícii viac bankových úverov. Existujú však opodstatnené obavy týkajúce sa problémov s dlhmi miestnych samospráv, ktoré by sa mohli istý čas naťahovať a negatívne ovplyvniť akcie bankového sektora. „Tvrdé pristátie“ je však nepravdepodobné, pretože ak sa rast neočakávane spomalí, vplyvom poklesu domáceho alebo medzinárodneho dopytu, vláda zakročí poskytnutím balíčkov fiškálnej pomoci, zvýšením investícií do bývania a podpornými investíciami do infraštruktúry.

 

INVESTIČNÝ MANAŽÉR

Fond spravuje investičná spoločnosť APS Asset Management so sídlom v Singapure, ktorá získala niekoľko renomovaných ocenení. APS Asset Management, ktorá je nezávislou a zamestnancami  vlastnenou správcovskou spoločnosťou, spravuje aktíva s cieľom dosiahnutia absolútnych výnosov, pričom sa primárne opiera o fundamentálnu analýzu jednotlivých spoločností. Jej medzinárodný investičný tím pochádza z Číny, Kórei, Japonska, USA, Belgicka, Malajzie, Vietnamu a Singapuru.

 

Dôležité upozornenie: Tento report má len informatívny charakter a nepredstavuje ponuku na nákup alebo upísanie akcií. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) je zaregistrovaný na oficiálnom zozname podnikov kolektívneho investovania podľa časti I luxemburského zákona z 20.decembra 2002 týkajúceho sa podnikov kolektívneho investovania ako otvorenej investičnej spoločnosti. WIOF je presvedčený, že informácie sú správne v čase ich prípravy, pretože boli získané zo starostlivo vybraných zdrojov, ktoré sú považované za dôveryhodné. V tomto zmysle sa neposkytujú žiadne záruky alebo zastupovanie a za správnosť a presnosť poskytnutých informácií, ktoré môžu podliehať zmenám kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Predošlá výkonnosť nezaručuje rovnaké výsledky aj v budúcnosti. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú, sa môže znížiť alebo zvýšiť. Fluktuácia mien, či už smerom nadol alebo nahor, môže tiež ovplyvniť hodnotu investície. Kvôli pokračujúcej volatilite trhu a fluktuácii výmenného kurzu môže podliehať výkonnosť významným zmenám v prípade krátkeho obdobia. Investori by si mali byť vedomí toho, že podiely vo finančných nástrojoch nesú so sebou investičné riziká, vrátane možnej straty investovaného kapitálu. Výkonnosť sa bežne vypočíta na základe príslušnej čistej hodnoty aktív (NAV) pokiaľ nie je stanovené inak. Preukázaná výkonnosť neberie do úvahy žiadne poplatky ani náklady spojené s upisovaním alebo odkúpením akcií. Predpokladá sa, že sa všetky dividendy opätovne investovali. K dispozícii je prospekt WIOF a môžete ho získať na www.1cornhill.com. Pred investovaním do ktoréhokoľvek podfondu WIOF by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu a prezrieť si  všetky relevantné dokumenty, ktoré sa týkajú WIOF a tohto konkrétneho podfondu (ov), akými sú posledná výročná správa a prospekt, ktoré špecifikujú určité riziká spojené s týmto podfondom, akékoľvek špecifické obmedzenia, ktoré sa na to vzťahujú a princíp obchodovania. V prípade, že sa investori rozhodnú nevyhľadať radu od finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu, mali by zvážiť, či je pre nich WIOF vhodnou investíciou.