31.10.2011

James Liu

Portfolio manažer

APS Asset Management Pte. Ltd.

Čína v minulých letech prokázala, že je světovou ekonomickou supervelmocí. Zatímco řada ostatních ekonomik si stále líže rány z poslední ekonomické krize, čínská ekonomika dosahuje stabilního a dynamického růstu. Růst životní úrovně, kupní síly a střední třídy jsou jedním z mnoha faktorů, které jsou motorem úžasného tempa ekonomického rozvoje. Fond WIOF China Performance Fund nabízí svým investorům možnost podílet se na dynamickém vývoji čínské ekonomiky prostřednictvím akciových trhů kontinentální Číny.

 

FENOMENÁLNÍ RŮST

Čínská ekonomika dosahuje fenomenální dynamiky růstu od okamžiku svého reformování a otevření světu před více než dvěma dekádami. Za posledních 20 let jsme mohli být svědkem procesu směřujícího k vytvoření moderní, tržně orientované ekonomiky, jejíž růst stabilně překonává růst předních světových hospodářství. Masivní urbanizace a rozvoj obrovských a neustále se zvětšujících metropolí na celém území Číny přispěly k diversifikaci ekonomickému růstu napříč všemi sektory. Ve stejném období vznikly statisíce domácích firem od malých až středních podniků (SMEs) po velké korporace. Čína se tak stala jedním z nejkonkurenceschopnějších prostředí na světě.

Zdroj: MMF

Jedním z hlavních motorů ekonomické expanze byl především nárůst spotřebitelské základny díky prudkému rozvoji střední třídy. Z růstu bohatství, čistého příjmu a spotřeby profitoval zejména maloobchod, ale i ostatní odvětví ekonomiky. To jsou zřetelné základy sofistikované spotřebitelsky tažené ekonomiky, ze které mohou profitovat nejen domácí, ale i zahraniční subjekty. Navíc růst střední třídy není zdaleka u konce. Podle posledních prognóz OSN v následujících dvaceti letech vyroste v Číně střední vrstva až čtyřnásobně větší než v USA, přičemž do roku 2030 bude zahrnovat 1,4 mld. spotřebitelů.

 

ATRAKTIVNOST LOKÁLNÍHO TRHU

Propojenost vývoje čínské poptávky po surovinách s dynamikou ekonomického růstu je velmi snadno viditelná. Čínské společnosti investovaly značné prostředky s cílem vybudovat silné ekonomické vazby na oblasti s velkým nerostným bohatstvím, jako např. Afrika, Latinská Amerika, ale i Rusko. Zároveň se čínský spotřebitelský trh stal velmi atraktivní pro přední společnosti z rozvinutých ekonomik.

Ekonomická transformace byla spojená také s rozvojem akciových trhů, které se rychle staly velmi důležitou součástí hnacího motoru ekonomiky díky rozšíření možností získání finančních zdrojů pro malé a střední domácí podniky (SMEs). Dnes je v celé Číně registrováno na burzách více než 3000 společností s celkovou tržní kapitalizací větší než 4 biliony USD. Burza cenných papírů v Šanghaji je jednou z největších na světě.

Zdroj: NAO, J.P. Morgan


OTÁZKY

I přes všechna pozitiva vývoje čínské ekonomiky, jsou zde i otázky, které mohou vzbuzovat určité obavy:

  • Obavy vyvolává inflace, která v srpnu dosáhla tříletého maxima a bylo nutné opět přistoupit ke zvýšení centrálních úrokových sazeb
  • Vysoké zadlužení místních samospráv
  • Obava z bubliny na nemovitostním trhu
  • Spekulace ohledně nárůstu nesplácených úvěrů v bankovním sektoru
  • Manažeři SME se nedávno vyjádřili o zhoršujících se podmínkách na trhu s úvěry v souvislosti s daty, které ukazují na zpomalení ekonomické aktivity

Tyto faktory vedly některé analytiky dokonce k předpovědi, že čínskou ekonomiku čeká v blízké budoucnosti „tvrdé přistání“.

 

VÝHLED

Některé z výše uvedených obav jsou neodůvodněné a scénář „tvrdého přistání“ se s největší pravděpodobností neodehraje. Hlavní cíl monetární politiky, která byla ze strany centrální banky velmi restriktivní v průběhu posledních 18 měsíců, stabilizovat inflaci mimo potravinářský segment, se již podařilo splnit. Proto potřeba dalšího zpřísnění monetární politiky není tak silná. S přetrvávajícím inflačním nebezpečím nicméně neočekáváme nějakou zásadní změnu v politice vlády, i když dochází k mírnému zpomalení tempa růstu ekonomiky. Ovšem ve světle aktuálního volatilního vývoje na světových trzích, zprávách o slábnoucí aktivitě hospodářství USA a dluhové situaci v EU, bude vláda velmi opatrná s dalším zpřísněním domácí politiky. Naopak očekáváme, že bankovní sektor uvolní úvěrový trh pro SMEs. Obavy z úrovně zadlužení místních samospráv jsou opodstatněné. Situace se bude ve střednědobém výhledu řešit a může negativně ovlivnit zejména akcie bankovního sektoru. „Tvrdé přistání“ je přes všechny obavy nepravděpodobné. Pokud dojde ke zpomalení dynamiky ekonomického růstu vlivem poklesu domácí nebo globální poptávky, vláda má dost možností, jak fiskálně ekonomiku stimulovat především prostřednictvím zvýšení investic do infrastruktury nebo podporou bydlení.

 

INVESTIČNÍ MANAŽER

Investiční manažer, společnost APS Asset Management Pte Ltd („APS AM“), je nezávislou, zaměstnanci vlastněnou správcovskou společností se sídlem v Singapuru a založenou v roce 1995. Jako správce se zaměřuje především na oblast řízení asijských akcií a dluhopisů pro své institucionální klienty. APS AM byla první zahraniční manažerskou společností, které bylo umožněno spravovat domácí čínské akcie třídy A po otevření trhu pro zahraniční investory v roce 2003. Kromě Singapuru má APS AM kanceláře také v Šanghaji, Pekingu, Dongguanu, Tokyu a New Yorku.

 

Důležité upozornění:

Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídkou na koupi nebo úpis akcií. World Investment Opportunities Funds („WIOF“) je registrována v oficiálním seznamu společností pro kolektivní investování jako otevřená investiční společnost dle části I lucemburského zákona z 20.12.2002 o společnostech kolektivního investování. WIOF považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Prospekt WIOF je možné získat prostřednictvím stránky www.1cornhill.com. Před investováním do WIOF by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WIOF a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a prospekt, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu  finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WIOF vhodnou investicí.