14.11.2011

Jiří Pospíšil

Portfólio manažér

Raiffeisenbank a.s.

 

Nie všetky investície zohľadňujú potreby skúsených ale aj menej skúsených investorov na kapitálových trhoch. WIOF Conservative Risk 3% Portfolio je však vytvorené na mieru nielen pre investorov, ktorí nesledujú témy na kapitálovom trhu, ale tiež pre skúsenejších investorov, ktorí očakávajú, že dosiahnu investičné ciele a diverzifikujú svoje portfólio.

 

PREHĽAD

Fond bol navrhnutý s cieľom zabezpečiť investorom dlhodobý rast kapitálu prostredníctvom investícií do dlhopisov v EUR a akciových trhov. Ako už naznačuje názov fondu, jeho rizikový profil je relatívne nízky s maximálne 30% aktív investovaných do akcií a cenných papierov súvisiacich s akciami a zvyčajne minimálne 60% aktívami do cenných papieroch s fixným príjmom, ktoré sú   denominované v EUR. Fond sa sústreďuje na udržiavanie volatility na nižších úrovniach, a preto sa riadi investičnou politikou, pri ktorej sa očakáva udržanie trojročnej historickej volatility na úrovni medzi 2 a 4%. Fond investuje v globálnej škále, pričom prevažná časť portfólia je alokovaná v západnej Európe, za ktorou nasleduje stredná a východná Európa.

 

STABILITA A BEZPEČNOSŤ

Nízka volatilita Fondu a špecifická investičná stratégia poskytuje investorom stabilitu. Má tiež množstvo ďalších kľúčových výhod, ako napríklad:

 

  • Značná časť portfólia je investovaná do akcií, čo poskytuje príležitosť na zaujímavé výnosy.
  • Portfólio pozostáva prevažne z globálnych dlhopisov s ratingom A1/A+ a lepším.
  • Fond je riadený jednou z najsilnejších finančných inštitúcií v oblasti komerčného a investičného bankovníctva v strednej a východnej Európe.

 

EXPANZÍVNA POLITIKA

Okrem výhod, ktoré sme načrtli, je základným elementom úspešného fungovania fondu stratégia investičného manažéra. Súčasná stratégia manažéra berie do úvahy viacero faktorov, pričom všetky sú starostlivo monitorované a zvažované, takže fond dokáže pracovať na maximum.  Medzi iným je to hlavne expanzívna monetárna politika FED-u (Federálny rezervný systém USA) a Európskej centrálnej banky (ECB), ktoré by mali byť dominantnými faktormi do konca roku 2012. Navyše akcie preukazujú slušný potenciál. Stále existujú spoločnosti, ktoré dosahujú atraktívne korporátne zisky pričom akcie ponúkajú relatívne vysokú úroveň likvidity. Sú tiež dobrou investičnou príležitosťou pre pokračujúci nedostatok porovnateľne dobrých investičných alternatív.

 

POZITÍVNE O AKCIÁCH

Pre fond sú samozrejme životne dôležité podmienky a výkonnosť svetových trhov a ekonomík. Na začiatku septembra znížila ECB predpoveď rastu HDP a inflácie. V Q4 2011 sa očakáva, že banka preruší svoj cyklus zvyšovania úrokovej sadzby a zníži kľúčovú úrokovú sadzbu na 1%. Očakáva sa, že prinajmenšom do polovice roku 2013 bude FED udržiavať základnú úrokovú sadzbu iba mierne nad 0%. Vzhľadom na tieto okolnosti mieni manažér udržiavať duráciu dlhopisovej časti portfólia v rozsahu 2,0 až 2,5 roka prinajmenšom do Q1 2012. Manažér ďalej mieni udržiavať dlhopisovú časť portfólia na úrovni 65%, rozdelenú medzi štátne nemecké (20%) a štátne dlhopisy z krajín strednej a východnej Európy (15%) a firemné dlhopisy (30%). V prípade akcií môžu byť lákadlom lepšie korporátne výsledky spolu s vyššími dividendami a nižšími úrokovými sadzbami. Akcie sa zdajú byť atraktívne aj v prípade koeficientov P/E a P/B. Taktiež sa očakáva pozitívny vývoj v prípade akciových trhov v najbližších šiestich mesiacoch, keďže obavy o štátne dlhy Eurozóny (aspoň čiastočne) ustupujú. Manažér mieni udržiavať alokáciu do akcií na úrovni okolo 23%.

 

 

INVESTIČNÝ MANAŽÉR

Investičným manažérom fondu je spoločnosť Raiffeisenbank a.s. (Raiffeisenbank). Spoločnosť Raiffeisen je jedným z hlavných hráčov v strednej a východnej Európe v oblasti investovania do podielových fondov pričom ku koncu roku 2010 spravovala aktíva vo výške 30,7 mld. EUR. Raiffeisenbank je členom Austrian Raiffeisen Financial Group, jednej z najsilnejších finančných inštitúcií pre komerčné a investičné bankovníctvo v strednej a východnej Európe.

 

Dôležité upozornenie: Tento report má len informatívny charakter a nepredstavuje ponuku na nákup alebo upísanie akcií. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) je zaregistrovaný na oficiálnom zozname podnikov kolektívneho investovania podľa časti I luxemburského zákona z 20.decembra 2002 týkajúceho sa podnikov kolektívneho investovania ako otvorenej investičnej spoločnosti. WIOF je presvedčený, že informácie sú správne v čase ich prípravy, pretože boli získané zo starostlivo vybraných zdrojov, ktoré sú považované za dôveryhodné. V tomto zmysle sa neposkytujú žiadne záruky alebo zastupovanie a za správnosť a presnosť poskytnutých informácií, ktoré môžu podliehať zmenám kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Predošlá výkonnosť nezaručuje rovnaké výsledky aj v budúcnosti. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú, sa môže znížiť alebo zvýšiť. Fluktuácia mien, či už smerom nadol alebo nahor, môže tiež ovplyvniť hodnotu investície. Kvôli pokračujúcej volatilite trhu a fluktuácii výmenného kurzu môže podliehať výkonnosť významným zmenám v prípade krátkeho obdobia. Investori by si mali byť vedomí toho, že podiely vo finančných nástrojoch nesú so sebou investičné riziká, vrátane možnej straty investovaného kapitálu. Výkonnosť sa bežne vypočíta na základe príslušnej čistej hodnoty aktív (NAV) pokiaľ nie je stanovené inak. Preukázaná výkonnosť neberie do úvahy žiadne poplatky ani náklady spojené s upisovaním alebo odkúpením akcií. Predpokladá sa, že sa všetky dividendy opätovne investovali. K dispozícii je prospekt WIOF a môžete ho získať na www.1cornhill.com. Pred investovaním do ktoréhokoľvek podfondu WIOF by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu a prezrieť si  všetky relevantné dokumenty, ktoré sa týkajú WIOF a tohto konkrétneho podfondu (ov), akými sú posledná výročná správa a prospekt, ktoré špecifikujú určité riziká spojené s týmto podfondom, akékoľvek špecifické obmedzenia, ktoré sa na to vzťahujú a princíp obchodovania. V prípade, že sa investori rozhodnú nevyhľadať radu od finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu, mali by zvážiť, či je pre nich WIOF vhodnou investíciou.