29.11.2011

Marios Demetriades

Portfólio manažér

Piraeus Bank (Cyprus) Ltd.


Fond WIOF Eastern Mediterranean Performance Fund ponúka investorom možnosť využiť investičné príležitosti v regióne, ktorý sa rozprestiera na troch kontinentoch, má jednu z najmladších a najrýchlejšie rastúcich populácií vo svete a poníma krajiny s potenciálom pre dlhodobý rast a dobrými ekonomickými základmi.

 

PREHĽAD

Fond investuje najmä do akcií a príbuzných cenných papierov na štyroch kľúčových trhoch v regióne východného Stredomoria: v Turecku, Egypte na Cypre a Grécku. Je ideálnym riešením pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o špecializované kapitálové trhy a sú si vedomí možností a rizík spojených s investovaním na rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch.

 

ZDRAVÉ ZÁKLADY

Väčšina  pozornosti sa v rámci regiónu sústreďovala na Grécko a jeho finančné problémy. Z tohto dôvodu je cieľom investičného manažéra obmedziť investície v Grécku a na Cypre na takmer 5% pre každú krajinu. Veľmi podrobne sa počas posledných deviatich mesiacov sledoval aj politický vývoj v Egypte. Tieto udalosti zatienili veľmi zdravé ekonomické základy vo všetkých krajinách, na ktoré sa fond zameriava.

 

Turecko má významnú dlhodobú perspektívu. Jeho obyvateľstvo tvorí okolo 1% celosvetovej populácie. Zároveň ide o jednu z najmladších populácií na svete, čo vytvára potenciál pre pôsobivý rast v budúcnosti. Turecko má viac ako 26% populácie mladšej ako 15 rokov. Očakáva sa, že počas najbližších desiatich rokov významne narastie podiel krajiny na celosvetovom HDP. Turecko prekonalo problémy politickej nestability, ktoré ho prenasledovali v prvej polovici uplynulého desaťročia a zaznamenalo významné štrukturálne zmeny a privatizáciu, ktorá oživila rast a konkurenciu. Nedávno mu ratingová agentúra Standard & Poor’s zvýšila rating na “investičný stupeň“ a predpokladá sa, že bude mať najvyšší priemerný rast medzi krajinami OECD do roku 2016. Krajina zároveň začala prístupové rozhovory s Európskou Úniou, od ktorých sa očakáva, že povedú k ďalším štrukturálnym zmenám a pomôžu následnému rastu.

 

Dlhodobé vyhliadky Egypta sú rovnako pôsobivé. Pri podobnom počte obyvateľov a demografii, akú má Turecko  (31% populácie má menej ako 15 rokov), má rovnako zdravé ekonomické základy, ktoré by mali krajine zabezpečiť svetlú budúcnosť. Takisto sa predpokladá, že sa v najbližšom desaťročí podiel Egypta na celosvetovom HDP významne zvýši.

Cyprus má malú ale stabilnú ekonomiku, ktorá sa zameriava najmä na služby. Krajinu negatívnym spôsobom ovplyvnila kríza i blízke ekonomické väzby na Grécko. Cyperská ekonomika je však v omnoho lepšom stave ako grécka a jej ekonomické vyhliadky sa zlepšili po oznámení začatia prieskumu ťažby plynu v regióne medzi Cyprom a Izraelom. Prvé výsledky sa očakávajú do konca tohto roku.

 

Grécko malo v poslednom období problémy. Napriek tomu však investičný manažér verí, že bude v oveľa lepšej kondícii, keď sa uskutočnia všetky štrukturálne zmeny. Očakáva sa, že sa v budúcnosti vytvoria významné príležitosti.

 

VYHLIADKY PRE RAST

Rast v regióne bol v roku 2008 zasiahnutý finančnou krízou. Išlo predovšetkým o Grécko pre svoje štrukturálne problémy. Do menšej miery dopady pocítil aj Cyprus. Turecká ekonomika zaznamenala v roku 2009 pokles HDP o takmer 5%. V roku 2010 sa však krajina vrátila na pôvodné hodnoty, keď zaznamenala najvyšší rast HDP na svete hneď po Číne. Tento rast pokračoval v roku 2011, hoci sa v roku 2012 očakáva jeho prirodzené spomalenie. A nakoniec, aj keď kríza Egypt neovplyvnila, jeho rast sa v roku 2011 dramaticky spomalil po revolúcii na začiatku tohto roku. Očakáva sa však, že rast sa vráti na úrovne pred revolúciou po novembrových voľbách a následnom sprehľadnení politickej scény.

 

VÝHĽAD

Výkonnosť fondu bola v tomto roku ovplyvnená gréckou krízou ako aj revolúciou v Egypte. Avšak vyhliadky s krátko- a strednodobým horizontom sa zlepšujú. Očakáva sa, že sa trh v Egypte zotaví po voľbách, ktoré majú predznamenať väčšiu politickú stabilitu. Hodnoty akcií medzitým zostávajú na nízkych úrovniach a sú atraktívne. V Turecku sa v súčasnosti trh a mena stabilizovali a v najbližšom štvrťroku sa očakáva pozitívna výkonnosť. Dlh Cypru zostáva na nízkej úrovni a krajina má intenzívne medzinárodné obchodné  aktivity aj napriek kríze v Európe. V Grécku zostáva situácia nejasná. Ako sme spomínali, súčasným cieľom je obmedziť investície v tejto krajine na 5%.

 

INVESTIČNÝ MANAŽÉR

Piraeus Bank (Cyprus) je dcérska spoločnosť, ktorú úplne vlastní skupina Piraeus Bank Group so sídlom v Aténach. Piraeus Bank (Cyprus) bola založená začiatkom roku 2008  a poskytuje komplexné retailové a korporátne služby, služby medzinárodného bankovníctva, správu majetku a správu aktív. Tím pre správu investícií sa skladá z kvalifikovaný a skúsených personál, ktorý sa zameriava na regionálne trhy, vrátane Grécka a Cypru.

 

Dôležité upozornenie: Tento report má len informatívny charakter a nepredstavuje ponuku na nákup alebo upísanie akcií. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) je zaregistrovaný na oficiálnom zozname podnikov kolektívneho investovania podľa časti I luxemburského zákona z 20.decembra 2002 týkajúceho sa podnikov kolektívneho investovania ako otvorenej investičnej spoločnosti. WIOF je presvedčený, že informácie sú správne v čase ich prípravy, pretože boli získané zo starostlivo vybraných zdrojov, ktoré sú považované za dôveryhodné. V tomto zmysle sa neposkytujú žiadne záruky alebo zastupovanie a za správnosť a presnosť poskytnutých informácií, ktoré môžu podliehať zmenám kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Predošlá výkonnosť nezaručuje rovnaké výsledky aj v budúcnosti. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú, sa môže znížiť alebo zvýšiť. Fluktuácia mien, či už smerom nadol alebo nahor, môže tiež ovplyvniť hodnotu investície. Kvôli pokračujúcej volatilite trhu a fluktuácii výmenného kurzu môže podliehať výkonnosť významným zmenám v prípade krátkeho obdobia. Investori by si mali byť vedomí toho, že podiely vo finančných nástrojoch nesú so sebou investičné riziká, vrátane možnej straty investovaného kapitálu. Výkonnosť sa bežne vypočíta na základe príslušnej čistej hodnoty aktív (NAV) pokiaľ nie je stanovené inak. Preukázaná výkonnosť neberie do úvahy žiadne poplatky ani náklady spojené s upisovaním alebo odkúpením akcií. Predpokladá sa, že sa všetky dividendy opätovne investovali. K dispozícii je prospekt WIOF a môžete ho získať na www.1cornhill.com. Pred investovaním do ktoréhokoľvek podfondu WIOF by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu a prezrieť si  všetky relevantné dokumenty, ktoré sa týkajú WIOF a tohto konkrétneho podfondu (ov), akými sú posledná výročná správa a prospekt, ktoré špecifikujú určité riziká spojené s týmto podfondom, akékoľvek špecifické obmedzenia, ktoré sa na to vzťahujú a princíp obchodovania. V prípade, že sa investori rozhodnú nevyhľadať radu od finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu, mali by zvážiť, či je pre nich WIOF vhodnou investíciou.