13.12.2011

Martin Zezula

Portfólio manažér

Raiffeisenbank a.s.

 

Fond WIOF Emerging Europe Performance Fund je produkt, ktorý sa zameriava na medzeru na trhu, pričom nepodľahol trendom, ktorých sa pridŕža konkurencia. Fond ponúka investorom zaujímavé výnosy a prístup k investičným príležitostiam v regióne so silným potenciálom a zdravým rastom.

 

VÝNIMOČNOSŤ

Fond investuje do diverzifikovaného portfólia akcií a akciám príbuzných cenných papierov spoločností, ktoré sa buď nachádzajú alebo profitujú z rastu v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe (CEE). Manažér fondu dodržiava stratégiu udržiavania akciovej zložky v rozmedzí 80% až 100% z celkových aktív fondu. Čo však robí tento fond výnimočným je jeho unikátne zameranie. Väčšina fondov, ktoré sa zameriavajú na akcie rozvíjajúcich sa krajín Európy, zvyčajne investujú prevažnú časť svojich aktív do Ruska a Turecka, kde sa nachádzajú spoločnosti s najväčšou trhovou kapitalizáciou v regióne. Tieto fondy však ponúkajú málo príležitostí na profitovanie z rastu v strednej Európe, a to v pobaltských štátoch a na Balkáne. Fond WIOF Emerging Europe Performance Fund je odlišný, keďže sa zameriava na strednú a juhovýchodnú Európu, pričom v Rusku investuje iba 10% investícií a v Turecku dokonca vôbec neinvestuje.

 

PRÍLEŽITOSTI REGIÓNU

Rozvíjajúce sa trhy Európy ponúkajú investorom nielen typicky atraktívne charakteristiky všetkých rozvíjajúcich sa trhov, ale aj svoje vlastné unikátne príležitosti. Rozvíjajúce sa trhy sa momentálne nachádzajú na veľmi nízkych úrovniach (na základe tradičného ocenenia podľa indexu MSCI EM) a dokonca sú v súčasnosti blízko svojich najnižších úrovní od 1.štvrťroku 2009. Pričom krajiny rozvíjajúcej sa Európy sa zdajú byť na ešte výhodnejších úrovniach ako napríklad, rozvíjajúce sa krajiny Latinskej Ameriky či Ázie.

 

ÚSPEŠNÁ TRANSFORMÁCIA

Úspešný prechod krajín rozvíjajúcej sa Európy z centrálne plánovaných na funkčné trhové ekonomické systémy bol hnacím motorom značného rastu počas posledných 15 rokov. Región zažil masívne prílevy zahraničných investícií (FDI) a počas viac ako jedného desaťročia, s výnimkou roku 2009 (po finančnej kríze), prekonával rast skutočného HDP v regióne eurozóny ako aj USA. Očakáva sa, že tento trend bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch, čím sa preukáže, že rast v krajinách rozvíjajúcej sa Európy ako aj potenciálne príležitosti, ktoré s ním prichádzajú, sú pevné a nedotknuté.

 

Rast reálneho HDP (medziročná zmena v %)

Fiškálna pozícia regiónu je tiež lepšia ako v prípade mnohých rozvinutých krajín. Pomery dlhu voči HDP sú celkovo nižšie a v niektorých prípadoch dokonca drasticky nižšie, v porovnaní s mnohými svetovými ekonomikami. Trom hlavným ekonomikám strednej Európy - Poľsku, Českej republike a Maďarsku - bol priznaný nový ekonomický status a všetky boli zaradené do kategórie „rozvinuté rozvíjajúce sa trhy” podľa spoločnosti FTSE. Začlenenie, ktoré bolo priradené krajinám, akými sú Brazília a Južná Afrika, berie do úvahy rôzne faktory ako napríklad, úroveň štátnych príjmov, rozvinutosť akciového trhu a podmienky pre vstup kapitálu. Porovnanie výkonnosti jednotlivých akciových trhov takisto podčiarkuje atraktivitu tohto regiónu. Údaje z minulosti ukazujú, že CECE Extended Index (akciový index zameraný na strednú a východnú Európu - CEE) pravidelne prekonával ostatné porovnávané indexy.

 

Výkonnosť akciových trhov (v EUR; medziročne v %)

Globalizovaný svet charakterizujú udalosti, ktoré budú vždy ovplyvňovať regionálne burzy cenných papierov rozvíjajúcich sa krajín. Rozvíjajúce sa krajiny strednej a východnej Európy však majú ďalšiu konkurenčnú výhodu. Väčšina z nich má vlastnú lokálnu menu, ktorej devalvácia môže podporovať ekonomiky v situáciách, akými sú slabý ekonomický rast a nepokoj na trhu.

 

OPTIMIZMUS PRE BUDÚCNOSŤ

Výhľad do budúcnosti je pre cieľové trhy fondu optimistický. Trhy sa momentálne pripravujú na situáciu prípadnej recesie, čo sa odzrkadľuje aj v cenách jednotlivých akcií. Existuje však niekoľko dobrých dôvodov prečo byť do istej miery optimistický vzhľadom na nadchádzajúce mesiace. Stav financií mnohých spoločností je dobrý, makroekonomické údaje v súčasnosti poukazujú skôr na pokračovanie slabého ekonomického rastu ako na recesiu a ceny akcií sú atraktívne. Nie je však možné nebrať do úvahy prevládajúce prostredie a problém európskeho dlhu. Súčasný vývoj na trhoch do značnej miery závisí na politikoch a nálade investorov. Je nepravdepodobné, že príde k väčšiemu zlepšeniu na trhu, pokiaľ nebude prezentované udržateľné a presvedčivé politické riešenie na dlhové problémy Európy.

 

INVESTIČNÝ MANAŽÉR

Fond riadi spoločnosť Raiffeisenbank a.s. (Raiffeisenbank), člen skupiny Austrian Raiffeisen Financial Group. História tejto finančnej inštitúcie sa začala pred 140 rokmi. Raiffeisen Financial Group patrí medzi najsilnejšie finančné inštitúcie v strednej a východnej Európe v oblasti komerčného investičného bankovníctva a v súčasnosti pôsobí v 17 krajinách. K 31.decembru 2010 dosiahla konsolidovaná súvaha skupiny 260 mld. EUR.

 

Dôležité upozornenie: Tento report má len informatívny charakter a nepredstavuje ponuku na nákup alebo upísanie akcií. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) je zaregistrovaný na oficiálnom zozname podnikov kolektívneho investovania podľa časti I luxemburského zákona z 20.decembra 2002 týkajúceho sa podnikov kolektívneho investovania ako otvorenej investičnej spoločnosti. WIOF je presvedčený, že informácie sú správne v čase ich prípravy, pretože boli získané zo starostlivo vybraných zdrojov, ktoré sú považované za dôveryhodné. V tomto zmysle sa neposkytujú žiadne záruky alebo zastupovanie a za správnosť a presnosť poskytnutých informácií, ktoré môžu podliehať zmenám kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Predošlá výkonnosť nezaručuje rovnaké výsledky aj v budúcnosti. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú, sa môže znížiť alebo zvýšiť. Fluktuácia mien, či už smerom nadol alebo nahor, môže tiež ovplyvniť hodnotu investície. Kvôli pokračujúcej volatilite trhu a fluktuácii výmenného kurzu môže podliehať výkonnosť významným zmenám v prípade krátkeho obdobia. Investori by si mali byť vedomí toho, že podiely vo finančných nástrojoch nesú so sebou investičné riziká, vrátane možnej straty investovaného kapitálu. Výkonnosť sa bežne vypočíta na základe príslušnej čistej hodnoty aktív (NAV) pokiaľ nie je stanovené inak. Preukázaná výkonnosť neberie do úvahy žiadne poplatky ani náklady spojené s upisovaním alebo odkúpením akcií. Predpokladá sa, že sa všetky dividendy opätovne investovali. K dispozícii je prospekt WIOF a môžete ho získať na www.1cornhill.com. Pred investovaním do ktoréhokoľvek podfondu WIOF by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu a prezrieť si  všetky relevantné dokumenty, ktoré sa týkajú WIOF a tohto konkrétneho podfondu (ov), akými sú posledná výročná správa a prospekt, ktoré špecifikujú určité riziká spojené s týmto podfondom, akékoľvek špecifické obmedzenia, ktoré sa na to vzťahujú a princíp obchodovania. V prípade, že sa investori rozhodnú nevyhľadať radu od finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu, mali by zvážiť, či je pre nich WIOF vhodnou investíciou.