12.01.2012

Ken Teale

Menedżer portfelowy

Nucleus Global Investors Pty Ltd

Fundusz WIOF Global Listed Utilities Fund inwestuje w zakłady użyteczności publicznej na całym świecie, oferując swoim inwestorom dostęp do stabilnego sektora gospodarczego o wysokich zwrotach i relatywnie niskim ryzyku, historii dobrych wyników i wyróżniającej się odporności na wahania nawet w najbardziej trudnych ekonomicznie czasach.

 

PRZEGLĄD

Fundusz inwestuje w akcje zakładów użyteczności publicznej oraz w spółki infrastrukturalne w krajach OECD, które posiadają długą historię wygenerowanych stabilnych dywidend i wartości kapitału. Fundusz skupiając się na monopolach i oligopolach dostarczających podstawowe usługi publiczne, ma na celu uzyskiwanie stabilnych zwrotów, osiągnięcie globalnej dywersyfikacji i płynności poprzez wykorzystanie potencjału inwestycyjnego spółek generujących wysokie przepływy operacyjne.

 

NATURALNE ZALETY

Zakłady użyteczności publicznej mają swoje naturalne zalety, które powodują, że możemy traktować je jako stabilną inwestycję i gwarancję na stałe zwroty. Są kręgosłupem nowoczesnego społeczeństwa doprowadzając podstawowe usługi jak energia, gaz czy woda. Zakłady te są często naturalnymi monopolami, silnie regulowanymi prawem krajowym, zapewniającymi stabilność przychodów bez względu na warunki ekonomiczne.  W większości krajów rozwiniętych, ceny powyższych usług regulowane są przez państwo na poziomie takim, aby zakłady użyteczności publicznej mogły pokryć swoje koszty działania oraz mogły wygenerować zysk około 10% w skali roku. Zwrot ten jest bardzo atrakcyjny w szczególności, że sektor ten posiada stabilny popyt na swoje usługi i nie ma swojej konkurencji.

 

LEPSZY WYBÓR

Nie zawsze zwraca się uwagę na to, że wyniki akcji zakładów użyteczności publicznej i infrastruktury przez dekady przewyższyły wyniki ogólnych inwestycji w akcje, przy niższym ryzyku na utratę kapitału. W okresie 5-letniej inwestycji inwestor ponosi bardzo małe ryzyko straty, podczas gdy ryzyko to dla inwestora utrzymującego środki w innych akcjach jest siedmiokrotnie wyższe.

 


Prawdopodobieństwo (w %) straty w podziale na klasę aktywów: 1990 - 2011

Przypis: Year holding period - okres utrzymania (w latach)

 

Inwestycja w indeks UBS Developed Infrastructure and Utilities Index, w przeciągu ostatnich dziesięciu lat przyniosła inwestorom 8% zwrotu rocznie, natomiast inwestycja w indeks MSCI Global Equity index dała tylko 1% rocznie. Dane pokazują także, że w ciągu ostatnich 20 lat, akcje zakładów użyteczności publicznej i infrastruktury przynosiły wyniki o 2% wyższe na rok od pozostałych akcji.


Roczny zwrot w podziale na klasy aktywów: 1990 – 2011

Przypis: Years - Lata

 

Popyt na usługi użyteczności publicznej nie podlega właściwie wpływom recesji i z tego powodu wyniki akcji spółek dostarczających te usługi były wyższe w czasach stagnacji. Możliwości tego sektora na utrzymanie dywidend w czasie recesji także nie podlega wahaniom. Dla przykładu:

  • Spółka American Electric Power, która dostarcza gaz i energię wypłaca dywidendy co roku od 1910 roku.
  • Tak samo spółka Edison, dostawca gazu i prądu dla miasta Nowy Jork, wypłaca dywidendy nieprzerwanie od 1924 roku.
  • W latach 2008-2009, kiedy większość świata popadła w głęboką recesję, większość spółek w naszym portfelu zwiększyła wypłacane dywidendy.

 

PROCES INWESTYCYJNY

W celu najlepszego wykorzystania możliwości sektora, Menedżer Inwestycyjny używa wszechstronnego procesu inwestycyjnego, włączając w to analizy makroekonomiczne top-dwon oraz przeglądy wycen bottom-up. Ten wielostopniowy proces zawiera kompleksowe badanie akcji 200 spółek od strony ryzyka i jakości. W następstwie tych kroków, na podstawie restrykcyjnego przeglądu, oceny wycen oraz alokacji geograficznej i sektorowej, powstaje portfel 20-40 pozycji.

 

STARCH PRZED EURO, WIWAT AMERYKA

Patrząc na perspektywy rynkowe w najbliższych kilku miesiącach, wydaje się, że kryzys zadłużeniowy strefy Euro, pozostanie głównym czynnikiem wpływającym na inwestycje funduszy. Kryzys ten zaczął rozchodzić się z krajów peryferyjnych strefy Eoro (Włochy, Hiszpania) do krajów takich jak Francja. W tej sytuacji uważamy, że kryzys bankowy jest nieunikniony, a strefa Euro jest już prawdopodobnie w recesji, chociaż oficjalne dane tego jeszcze nie pokazują. Jasne jest, że w jakimś zakresie strefa Euro rozpadnie się, powodując upadek krajów na wielką skalę (włączając w to Włochy), powrót do walut narodowych oraz zmusi do dofinansowania banków ze strefy Euro. Nikt jednak nie wie, czy wydarzy się to w czasie najbliższych kilku miesięcy, czy lat. W ostatnich miesiącach Fundusz zredukował aktywa w Europie do minimum. Natomiast połowa aktywów funduszu znajduje się teraz w Ameryce, a tam sprawy wyglądają o wiele lepiej. Gospodarka Stanów rośnie stabilnie od jakiegoś czasu, rośnie pewność konsumentów i spada bezrobocie. Nawet rynek nieruchomości pokazuje oznaki ożywienia. Recesja w strefie Euro będzie odczuwana na całym świecie, jednak porównując rachunki eksportowe USA (10% PKB), strefy Euro (20% PKB) i Niemiec (35% PKB) to wpływ tej recesji będzie znacznie mniej widoczny w USA niż w Europie. Ameryka Północna ma znacznie lepsze perspektywy na najbliższe kilka lat niż Europa.

 

MENEDŻER INWESTYCYJNY

Funduszem zarządza Nucleus Global Investors, spółka ściśle związana z zarządzającymi zakładami użyteczności publicznej i infrastrukturą na całym świecie. Członkowie zespołu inwestycyjnego specjalizują się w inwestycjach w powyższym sektorze, ale także przez lata zarządzali spółkami infrastrukturalnymi. Siedziba firmy znajduje się w Sydney.

 

ZASTRZEŻENIE: Raport został przygotowany wyłącznie do celów informacyjnych, nie jest ofertą zakupu lub subskrypcji udziałów. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) zarejestrowane jest na oficjalnej liście przedsięwzięć zbiorowego inwestowania zgodnie z I częścią luksemburskiej ustawy z dnia 20 grudnia jako otwarta spółka inwestycyjna. WIOF zakłada, ze wszystkie dane są poprawne na dzień ich ogłoszenia i zostały otrzymane z wyselekcjonowanych źródeł, które uważa się za wiarygodne. Nie udziela się żadnych gwarancji i nie wydaje żadnych oświadczeń, żadnego rodzaju dotyczących pokazanych wyników oraz nie ponosi się żadnej odpowiedzialności za prawidłowość podanych informacji, które mogą być zmienione w każdym momencie, bez powiadomienia. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazania wyników inwestycji, jakie można będzie osiągnąć w przyszłości. Wartość udziałów i generowany zwrot może zmniejszać się i wzrastać. Zmiany warunków rynkowych i kursów wymiany mogą spowodować spadek lub zwiększenie wartości udziałów. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka inwestycyjnego, związanego z instrumentami inwestycyjnymi, włączając w to możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wynik jest zwykle wyliczany na podstawie odpowiedniego WAN, chyba że ustalono inaczej. Przedstawione wyniki nie uwzględniają żadnych opłat związanych z zakupem lub odkupieniem udziałów. Zakłada się, że wszystkie dywidendy zostały reinwestowane. Prospekt WIOF dostępny jest na stronie www.1cornhill.com. Przed dokonaniem inwestycji w subfundusze WIOF, inwestor powinien skontaktować się ze swoim doradcą finansowym/prawnym/podatkowym i zapoznać z wszelkimi właściwymi dokumentami dotyczącymi inwestycji w WIOF, takimi jak ostatni Prospekt, który przedstawia określone ryzyko inwestycji w subfundusz, jak również wszelkie obowiązujące ograniczenia i podstawy transakcji. W przypadku, gdy inwestorzy zdecydują się nie szukać porady u doradcy finansowego/prawnego/podatkowego, powinni rozważyć czy inwestycja w WIOF jest dla nich odpowiednia.