12.01.2012

Ken Teale

Portfólio manažér

Nucleus Global Investors Pty Ltd

 

Fond WIOF Global Listed Utilities Fund investuje do regulovaných sieťových odvetví na celom svete. Takto poskytuje investorom prístup do sektoru, ktorý ponúka stabilitu, vysokú návratnosť s relatívne nízkym rizikom, dlhodobú výkonnosť a vynikajúcu odolnosť dokonca aj v tých najzložitejších ekonomických časoch.

 

PREHĽAD

Fond investuje do veľkých kótovaných spoločností, ktoré pôsobia v sieťových odvetviach a infraštruktúre v krajinách OECD, dlhodobo generujú stabilné dividendy a prinášajú kapitálové zhodnotenie. Fond sa zameriava na monopoly a oligopoly, ktoré dodávajú spoločnosti najdôležitejšie služby. Týmto spôsobom sa usiluje poskytnúť investorom stabilné výnosy, globálnu diverzifikáciu a likviditu využitím investičného potenciálu spoločností, ktoré sú konzervatívne riadené, a ktoré generujú silný operatívny cash-flow.

 

PRIRODZENÉ VÝHODY

Sieťové odvetvia majú rad prirodzených výhod, ktoré z nich robia zaujímavú investičnú príležitosť a pomáhajú garantovať stabilné výnosy. Sieťové odvetvia sú oporným systémom moderných spoločností, poskytujú životne dôležité služby, vrátane energií, plynu a rozvodu vody. Do veľkej miery sú regulovanými prirodzenými monopolmi, čím sa zabezpečuje stabilita výnosov bez ohľadu na ekonomické podmienky. V najrozvinutejších krajinách regulačné opatrenia vlády stanovujú ceny, ktoré si sieťové odvetvia môžu účtovať na takej úrovni, ktorá im umožňuje kompenzáciu všetkých nákladov spojených s poskytovaním týchto služieb verejnosti a zabezpečenie návratnosti kapitálu vo výške približne 10% za rok. 10%-ná návratnosť kapitálu je pre sektor, ktorý má stabilný dopyt po svojich službách a ktorý nečelí konkurencii, veľmi atraktívna.

 

LEPŠIA VOĽBA

Relatívne neznámym faktom je, že akcie spoločností sieťových odvetví a infraštruktúry zaznamenali počas mnohých desaťročí vyššiu výkonnosť ako investície do bežných akcií a prinášajú nižšie riziko kapitálovej straty. Pri päťročnej investícii do akcií spoločností sieťových odvetví stratí investor svoj kapitál len s veľmi malou pravdepodobnosťou, zatiaľ čo investor, ktorý investuje do bežných akcií, má riziko straty kapitálu 7-krát vyššie.


Výskyt negatívnych výnosov (v %) podľa triedy aktív: 1990 - 2011

Poznámka: Year holding period – obdobie investície v rokoch.

 

Kým investícia do indexu UBS Developed Infrastructure and Utilities by za posledných desať rokov priniesla investorovi výnos 8% ročne, investícia do indexu MSCI Global Equity by počas rovnakého obdobia poskytla investorovi len mizivý výnos, menej ako 1% ročne. Údaje zároveň ukazujú, že akcie spoločností sieťových odvetví a infraštruktúry prekonávali výkonnosťou investície do bežných akcií počas posledných 20 rokov ročne o 2%.


Ročný výnos podľa triedy aktív: 1990 – 2011

Poznámka: Years – rokov.

 

Sieťové odvetvia poskytovali v časoch ekonomickej recesie lepší výnos, pretože dopyt po základných službách je recesiou relatívne nedotknutý. Neprekonateľná je aj schopnosť sektoru udržiavať počas recesie dividendy. Uvedieme niekoľko príkladov:

  • Spoločnosť pre sieťové odvetvia (plyn a elektrinu) American Electric Power platí dividendy každoročne od roku 1910.
  • Consolidated Edison, spoločnosť zásobujúca New York elektrinou a plynom, platí dividendy od roku 1924.
  • V roku 2008 a 2009, keď väčšina sveta skĺzla do hlbokej recesie, zvýšila väčšina spoločností v našom portfóliu výplatu dividend.

 

INVESTIČNÝ PROCES

Investičný manažér využíva komplexný investičný proces s cieľom maximalizovať príležitosti, ktoré tento sektor ponúka, vrátane makroekonomickej analýzy - zhora nadol (top-down) a stanovenia vnútornej hodnoty akcií - zdola nahor (bottom-up). Tento proces, ktorý pozostáva z viacerých krokov, zahŕňa komplexnú analýzu približne 200 cenných papierov investičného portfólia pred implementáciou rizikových a kvalitatívnych filtrov. Po uskutočnení týchto procesov sa počas prísneho hodnotiaceho procesu vytvorí portfólio 30 až 40 cenných papierov, vrátane stanovenia vnútornej hodnoty akcií a geografickej a sektorovej alokácie.

 

OBAVA O EURO, DOBRÉ SPRÁVY Z USA

Ak sa pozeráme na budúcnosť daného sektoru a trhov v najbližších pár mesiacoch, dlhová kríza v eurozóne, ktorá už mala veľký vplyv na nedávne investície fondu, zostane pravdepodobne dominantným faktorom. Kríza v eurozóne sa už začala rozširovať z “okrajových” štátov, akými sú napríklad Taliansko a Španielsko, do kľúčových krajín ako napríklad Francúzsko. V súčasnej situácii považujeme bankovú krízu za takmer nevyhnutnú. Ekonomika eurozóny je pravdepodobne už v recesii, hoci oficiálne čísla to zatiaľ nepreukazujú. Je jasné, že sa v určitom bode euro rozpadne, mnoho štátov sa dostane do vážnej platobnej neschopnosti (vrátane Talianska), vrátia sa k národným menám a pristúpia k nútenej štátnej záchrane insolventných bánk eurozóny. Či sa to však stane o niekoľko mesiacov alebo rokov, nevie nikto povedať. Keďže sa situácia počas posledných mesiacov zhoršila, znížil fond držbu cenných papierov z kontinentálnej Európy na minimum.  Na druhej strane z USA, odkiaľ pochádza polovica cenných papierov fondu, prenikajú omnoho lepšie správy. Ekonomika USA už istý čas stabilne rastie, dôvera spotrebiteľov naďalej stúpa a nezamestnanosť neustále klesá. Dokonca i trh s nehnuteľnosťami preukazuje známky dosiahnutia dna. Hlbokú recesiu v eurozóne bude pociťovať celý svet. Avšak export do krajín eurozóny tvorí iba 10% HDP Spojených štátov v porovnaní s 20% HDP eurozóny a 35% HDP Nemecka. Preto bude mať recesia v Európe na USA omnoho menší dopad ako na mnohé iné krajiny. Severná Amerika má na niekoľko nasledujúcich rokov omnoho lepšie ekonomické vyhliadky ako kontinentálna Európa.

 

INVESTIČNÝ MANAŽÉR

Investičným správcom fondu je spoločnosť Nucleus Global Investors, jeden z mála správcov špecializujúcich sa na akcie spoločností sieťových odvetví a infraštruktúry. Členovia investičného tímu sú špecialistami v tomto sektore so skúsenosťami, ktoré získali nielen z investovania do sieťových odvetví, ale tiež pri získavaní kapitálu pre sektor a v manažmente spoločností pôsobiacich v infraštruktúre.  Sídlo spoločnosti je v Sydney.

 

Dôležité upozornenie: Tento report má len informatívny charakter a nepredstavuje ponuku na nákup alebo upísanie akcií. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) je zaregistrovaný na oficiálnom zozname podnikov kolektívneho investovania podľa časti I luxemburského zákona z 20.decembra 2002 týkajúceho sa podnikov kolektívneho investovania ako otvorenej investičnej spoločnosti. WIOF je presvedčený, že informácie sú správne v čase ich prípravy, pretože boli získané zo starostlivo vybraných zdrojov, ktoré sú považované za dôveryhodné. V tomto zmysle sa neposkytujú žiadne záruky alebo zastupovanie a za správnosť a presnosť poskytnutých informácií, ktoré môžu podliehať zmenám kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Predošlá výkonnosť nezaručuje rovnaké výsledky aj v budúcnosti. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú, sa môže znížiť alebo zvýšiť. Fluktuácia mien, či už smerom nadol alebo nahor, môže tiež ovplyvniť hodnotu investície. Kvôli pokračujúcej volatilite trhu a fluktuácii výmenného kurzu môže podliehať výkonnosť významným zmenám v prípade krátkeho obdobia. Investori by si mali byť vedomí toho, že podiely vo finančných nástrojoch nesú so sebou investičné riziká, vrátane možnej straty investovaného kapitálu. Výkonnosť sa bežne vypočíta na základe príslušnej čistej hodnoty aktív (NAV) pokiaľ nie je stanovené inak. Preukázaná výkonnosť neberie do úvahy žiadne poplatky ani náklady spojené s upisovaním alebo odkúpením akcií. Predpokladá sa, že sa všetky dividendy opätovne investovali. K dispozícii je prospekt WIOF a môžete ho získať na www.1cornhill.com. Pred investovaním do ktoréhokoľvek podfondu WIOF by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu a prezrieť si  všetky relevantné dokumenty, ktoré sa týkajú WIOF a tohto konkrétneho podfondu (ov), akými sú posledná výročná správa a prospekt, ktoré špecifikujú určité riziká spojené s týmto podfondom, akékoľvek špecifické obmedzenia, ktoré sa na to vzťahujú a princíp obchodovania. V prípade, že sa investori rozhodnú nevyhľadať radu od finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu, mali by zvážiť, či je pre nich WIOF vhodnou investíciou.