23.01.2012

Sebastien Legoff

Portfólio manažér

Delubac Asset Management

 

Nie všetky investície dokážu uspokojiť nielen potreby menej skúsených investorov ale aj tých, ktorí majú dlhoročné skúsenosti na kapitálových trhoch. WIOF Global Strategy Alpha Portfolio však práve toto dokáže. Je ušité na mieru pre menej skúsených investorov, ktorí aktívne nesledujú aktuálne dianie  na kapitálových trhoch. Zároveň však skvele vyhovuje i skúsenejším investorom, ktorí chcú dosiahnuť definované investičné ciele a diverzifikovať svoje portfólio.

 

PREHĽAD

WIOF Global Strategy Alpha Portfolio investuje na globálnych akciových a dlhopisových trhoch  s cieľom dosiahnuť dlhodobý kapitálový rast v mene SGD (singapurský dolár). Podiel investícií do akcií je limitovaný na 70%. Keďže sa zameriava na dlhodobý rast kapitálu, je tým ideálnym riešením pre investorov, ktorí preferujú zhodnotenie svojich investícií v dlhšom časovom horizonte.

 

VÝHODY PRE INVESTORA

Fond poskytuje investorom množstvo výhod, pričom kombinuje nízku volatilitu a flexibilitu. Medzi kľúčové výhody fondu patria:

 

  • Aktívna stratégia do rôznych druhov aktív s nižšou volatilitou.
  • Dôraz na dlhodobé investovanie a  kapitálový rast v SGD.
  • Prehľadné a jednoduché portfólio otvorených nástrojov kolektívneho investovania.
  • Flexibilita na úrovni tvorby portfólia, s dôrazom na triedy tradičných aktív.
  • Aktívny investičný proces, spájajúci prístupy zhora nadol (top-down) a zdola nahor (bottom-up) s kvantitatívnymi a kvalitatívnymi postupmi.
  • Skúsený manažérsky tím s vynikajúcimi výsledkami.

 

INVESTIČNÝ PROCES

Investičný proces manažéra fondu zahŕňa komplexný mechanizmus výberu a alokácie aktív. Proces triedenia, pri ktorom sa na začiatku sledujú desaťtisíce aktív, umožňuje manažérovi fondu vybrať 100 najvhodnejších podielových fondov. Tie sa ďalej skúmajú použitím kvantitatívnej a kvalitatívnej analýzy a po nich nasleduje zhodnotenie perspektívy návratnosti a diverzifikácie ešte pred tým, ako príde k výberu aktív. Tento proces sa kombinuje s procesom alokácie aktív, ktorý využíva prístup zhora nadol (top-down) a zdola nahor (bottom-up) spolu s hodnotením strategickej a taktickej alokácie do fondov v užšom výbere. Definitívne vytvorené portfólio sa monitoruje na dennej báze.

ŤAŽKÝ ROK

Aktívna správa fondu a denný monitoring umožňujú investičnému manažérovi rýchlo reagovať na podmienky na svetových trhoch, ktoré sú rozhodujúce pre výkonnosť fondu. Uplynulý rok, predovšetkým však jeho druhá polovica, priniesol na trhy nepokoj: pokračujúce oslabovanie celosvetového rastu, znepokojenie  ohľadom štátneho dlhu v USA a Európe, obavy ohľadom rýchlo sa rozvíjajúcich trhov (najmä ázijských) a ekonomické vyhliadky  v reakcii na možnú recesiu rozvinutých ekonomík zhoršili náladu investorov na celom svete. Kríza eurozóny a zdanlivá neschopnosť politikov riešiť dlhové problémy kontinentu bola obzvlášť škodlivá - oslabovala trhy na oboch stranách Atlantiku a spúšťala série masívnych predajov a prudkú volatilitu. Začiatok roku 2012 bude pravdepodobne pre všetkých náročný. Riziko, že mnoho európskych krajín skĺzne do recesie, pretrváva a bez jasného riešenia krízy eurozóny, ktoré budú trhy akceptovať, bude dominantnou črtou pre väčšinu trhov pravdepodobne neistota a volatilita. Ani ázijské trhy neboli imúnne voči globálnym ekonomickým problémom. Pokiaľ budú v niektorých krajinách prísne podmienky týkajúce sa likvidity, neistoty na makroúrovni budú pretrvávať.

 

POZITÍVNY VÝHĽAD

Sú tu však aj náznaky optimizmu. Ekonomické údaje z USA naberajú pozitívny trend, čo naznačuje, že sa ekonomika zotavuje. Zároveň rastie nádej a presvedčenie, že by sa mohli podmienky v Ázii začať zlepšovať (hlavne monetárna oblasť a oblasť likvidity) a  trhy opäť začnú rásť. Ani volatilita sa neočakáva taká výrazná ako v roku 2011 a dokonca aj vážny pokles v Európe, ktorý by ovplyvnil ázijské ekonomiky, by mohol Ázii priniesť vyhliadky na lepšiu výkonnosť. Pozitívna je i nálada smerom k rýchlo sa rozvíjajúcim trhom. Hoci celkovo ako trieda aktív v roku 2011 utrpeli stratu, v roku 2012 by vo výkonnosti mali prekonať rozvinuté trhy. V dlhodobom horizonte zostávajú ich základy pevné. Dokonca aj keď dopyt po ich exporte poklesne (v prípade, že rozvinuté krajiny skĺznu do recesie), stále existuje potenciál rastu na ich domácich trhoch. Taktiež sa zdá, že dlh rozvíjajúcich sa trhov má porovnateľný potenciál uprostred zlepšujúcej sa úverovej bonity krajín.

 

INVESTIČNÝ MANAŽÉR

Fond WIOF Global Strategy Alpha Portfolio spravuje spoločnosť Delubac Asset Management, ktorá je súčasťou Delubac Bank. Spoločnosť Delubac, ktorá sa špecializuje na výber fondov, akcií a alokáciu aktív, si svojimi odbornými znalosťami s fondmi fondov na rozvojových trhoch, vytvorila špeciálne postavenie. Delubac sa zároveň riadi výnimočnou investičnou filozofiou, kde sa zameriava na strategické investičné programy, aktívne monitorované riziko, diverzifikáciu a dlhé obdobie držby aktív.

 

Dôležité upozornenie: Tento report má len informatívny charakter a nepredstavuje ponuku na nákup alebo upísanie akcií. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) je zaregistrovaný na oficiálnom zozname podnikov kolektívneho investovania podľa časti I luxemburského zákona z 20.decembra 2002 týkajúceho sa podnikov kolektívneho investovania ako otvorenej investičnej spoločnosti. WIOF je presvedčený, že informácie sú správne v čase ich prípravy, pretože boli získané zo starostlivo vybraných zdrojov, ktoré sú považované za dôveryhodné. V tomto zmysle sa neposkytujú žiadne záruky alebo zastupovanie a za správnosť a presnosť poskytnutých informácií, ktoré môžu podliehať zmenám kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Predošlá výkonnosť nezaručuje rovnaké výsledky aj v budúcnosti. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú, sa môže znížiť alebo zvýšiť. Fluktuácia mien, či už smerom nadol alebo nahor, môže tiež ovplyvniť hodnotu investície. Kvôli pokračujúcej volatilite trhu a fluktuácii výmenného kurzu môže podliehať výkonnosť významným zmenám v prípade krátkeho obdobia. Investori by si mali byť vedomí toho, že podiely vo finančných nástrojoch nesú so sebou investičné riziká, vrátane možnej straty investovaného kapitálu. Výkonnosť sa bežne vypočíta na základe príslušnej čistej hodnoty aktív (NAV) pokiaľ nie je stanovené inak. Preukázaná výkonnosť neberie do úvahy žiadne poplatky ani náklady spojené s upisovaním alebo odkúpením akcií. Predpokladá sa, že sa všetky dividendy opätovne investovali. K dispozícii je prospekt WIOF a môžete ho získať na www.1cornhill.com. Pred investovaním do ktoréhokoľvek podfondu WIOF by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu a prezrieť si  všetky relevantné dokumenty, ktoré sa týkajú WIOF a tohto konkrétneho podfondu (ov), akými sú posledná výročná správa a prospekt, ktoré špecifikujú určité riziká spojené s týmto podfondom, akékoľvek špecifické obmedzenia, ktoré sa na to vzťahujú a princíp obchodovania. V prípade, že sa investori rozhodnú nevyhľadať radu od finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu, mali by zvážiť, či je pre nich WIOF vhodnou investíciou.