28.02.2012

Dhawal Mehta

Portfolio manažer

Reliance Asset Management (Singapore) Pte. Ltd.

 

Indie, které má nakročeno stát se třetí největší ekonomikou na světě a disponuje solidními ekonomickými fundamenty podporující status rostoucí globální ekonomické supervelmoci, nabízí mnoho investičních příležitostí. Pokud chcete investovat do indických akciových a dluhopisových trhů, fond WIOF India Performance Fond nabízí možnost investovat do jedné z nejrychleji rostoucích a nejsilnějších ekonomik na světě.

 

ROSTOUCÍ VELMOC

Indie se často v minulosti zobrazovala jako země, kterou vážně poškodily problémy, jakými jsou chudoba, slabá infrastruktura, nedostatek energie a vody, korupce a tíživá byrokracie. Ve skutečnosti se však země v posledních letech transformovala a stala se z ní rostoucí globální ekonomická supervelmoc. Od reforem v 90 letech, které odstartovaly dlouhou cestu Indie směřující k odstranění nadměrné regulace a protekcionismu, se růst zrychlil. Ekonomiku, jíž ekonomické prognózy předvídají, že se stane třetí největší na světě (v paritě kupní síly (PPP)) do roku 2015, v současnosti táhne mnoho faktorů:

  • Rostoucí příjmy, expandující a stále bohatší střední vrstva a rozvoj pracovních příležitostí zvyšují domácí spotřebu a vytvářejí zdravý domácí trh plný investičních příležitostí.
  • Stabilizující se politický výhled s nejsilnější indickou vládou za 20 let, jejíž prioritou je rozvoj a reformy, které povedou k nárůstu přímých zahraničních investic, rozvoji finančního trhu a investic biliónů USD v plánovaných projektech v infrastruktuře.
  • Pozitivní výhled dlouhodobého ekonomického vývoje předpokládající růst HDP mezi 7 % a 9 % ročně až do roku 2016.
  • Velmi dobré perspektivy zaměstnanosti s celkovou pracovní silou 750 milionů lidí, a 13 milionů lidí, kteří každoročně vstupují do zaměstnaneckého vztahu ve městech.

 

VÝJIMEČNOST

Silnou pozici Indie v rámci globální ekonomiky podtrhuje porovnání s jinými rozvíjejícími se ekonomikami. Ekonomické indikátory dluhu, úrovně růstu HDP a úspor jsou povzbuzující. Akciový trh Indie nabízí větší stabilitu než trhy jiných rozvíjejících se ekonomik pro jeho nižší závislost na komoditách.

 

Indická ekonomika se má stát třetí největší (v paritě kupní síly) do roku 2015


Zdroj: MMF, RBI, Enam Research

Poznámky: US - USA, China - Čína, India - India, Japan – Japonsko.

 

Demografie Indie je také jednou z jejich největších ekonomických výhod. Indie má jednu z nejmladších světových populací dosahující medián 25 let, přičemž 63 % populace je v pracovním věku (mezi 15 a 64). Demografický profil Indie se velmi podobá demografii USA v éře baby boomu a Číny v 90 letech, což naznačuje, že Indie může zažít silné strukturální zrychlení v nárůstu spotřeby.

 

Vývoj pracovní síly Indie (ve věku mezi 15 - 64)

Zdroj: NCAER, RBI, ENAM Research

Poznámky: Japan - Japonsko, UK – Velká Británie, US - USA, India - India, China - Čína

 

Ekonomické zpomalení v rozvinutých zemích a následný pokles jejich poptávky ještě zvýraznil výhody ekonomické orientace Indie na domácí trh. Například Čína se v současnosti zaměřuje na vyrovnání své dynamiky růstu, tj. odklání se od exportu a investic a soustředí se více na spotřebitele dle indického modelu. Čína se rovněž snaží přizpůsobit pokroku Indie v otázce reforem. V Indii v současnosti sídlí stovky světových firem, má rozvinutý kapitálový trh, moderní bankovní systém a pevně zakotvený právní systém – všechny oblasti, ve kterých ostatní rozvíjející se země zaostávají.

VÝHLED

Indické trhy zažily v roce 2011 těžké chvíle. Měna spadla na nové minimum a akciový trh patřil mezi nejhorší v celosvětovém srovnání. Trhům dominovaly makroekonomické obavy, včetně rostoucí inflace a úrokových sazeb, zpomalující se růst, paralýza politické scény a oslabování místní měny. Pro rok 2012 vidíme mnoho pozitiv. Centrální banka signalizovala, že cyklus utahování úrokových měr skončil a inflace se začíná zmírňovat. Domácí spotřeba, která hraje ústřední úlohu při dlouhodobé perspektivě indické ekonomiky (tvoří 70 % indického HDP), zůstává stabilní. Podporují ji i takové faktory, jako jsou například příznivá demografie, rostoucí střední třída, nízká penetrace apod., které mají dlouhodobý charakter. To naznačuje, že současné zpomalení hospodářského růstu je z velké části cyklického charakteru a je možné jej napravit kombinací snižování úrokových sazeb a vytvářením pravidel, které umožní soukromým podnikům investovat do průmyslu a výroby nebo oblasti infrastruktury. Současný nedostatek politického vedení, především v otázkách spojených s tvorbou zákonů a regulací, znamená úder firemnímu sektoru i důvěře investorů. Ale věci by se měli v této oblasti obrátit k lepšímu. Vláda nedávno provedla několik důležitých politických oznámení. Po pádu cen akcií o 35 % v roce 2011 existují dobré vyhlídky na jejich návrat. Pozitivní impuls pro trh bude záviset na tom, jaké kroky a opatření vláda uskuteční. Hodnoty akcií, především v segmentu s malou a střední kapitalizací, jsou rovněž na velmi zajímavých úrovních a jakákoliv „řešení“ týkající se makroekonomických problémů, které byly zmíněny výše, by mohly vést k přiměřenému zotavení. Největším tržním rizikem zůstává pokračování současných politických problémů. To by podnítilo odliv investic z Indie, což by poškodilo ekonomiku, měnové a akciové trhy. Na druhé straně je nutné brát v úvahu stav likvidity na světových trzích a vliv aktuálních zpráv týkajících se globálních trhů a ekonomik.

INVESTIČNÍ PORADCA

Investičním poradcem fondu je Reliance Asset Management (Singapore) Pte. Ltd. (RAMS), který je dceřinou společností Reliance Capital Asset Management Limited, největší správcovské společnosti v Indii dle velikosti aktiv pod správou. Portfolio manažerem fondu je Dhawal Mehta, který má více než 17leté zkušenosti s indickými akciemi.

 

Důležité upozornění: Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídkou na koupi nebo úpis akcií. World Investment Opportunities Funds („WIOF“) je registrována v oficiálním seznamu společností pro kolektivní investování jako otevřená investiční společnost dle části I lucemburského zákona z 20.12.2002 o společnostech kolektivního investování. WIOF považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Prospekt WIOF je možné získat prostřednictvím stránky www.1cornhill.com. Před investováním do WIOF by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WIOF a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a prospekt, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu  finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WIOF vhodnou investicí.