28.02.2012

Dhawal Mehta

Portfólio manažér

Reliance Asset Management (Singapore) Pte. Ltd.

 

V Indii, ktorá je pripravená sa čoskoro stať treťou najväčšou ekonomikou na svete a chváli sa dlhodobými základmi zvýrazňujúcimi jej status rastúcej globálnej ekonomickej superveľmoci, existuje množstvo investičných možností. Ak chcete investovať do indických akciových a dlhopisových trhov, fond WIOF India Performance Fund ponúka možnosť investovať do jednej z najrýchlejšie rastúcich a najsilnejších ekonomík na svete.

 

RASTÚCA VEĽMOC

India sa často v minulosti zobrazovala ako krajina, ktorú vážne poškodili problémy, akými sú chudoba, slabá infraštruktúra, nedostatok energie a vody, korupcia a ťaživá byrokracia. V skutočnosti sa však krajina v posledných rokoch transformovala a stala sa z nej rastúca globálna ekonomická superveľmoc. Od reforiem v 90.rokoch, ktoré znamenali  dlhú cestu Indie pri odstraňovaní nadmernej regulácie a protekcionizmu, sa rast zrýchlil. Ekonomiku, ktorej ekonomické prieskumy predpovedali, že sa stane treťou najväčšou v parite kúpnej sily (PPP) do roku 2015, v súčasnosti ťahá množstvo faktorov.

Kľúčové hnacie sily tohto rastu zahŕňajú:

  • Rastúci príjem, expandujúca a stále bohatšia stredná vrstva a zväčšujúce sa pracovné príležitosti, ktoré ťahajú domácu spotrebu, vytvárajú zdravý domáci trh plný investičných príležitostí.
  • Stabilizujúci sa politický výhľad s najsilnejšou indickou vládou za 20 rokov, ktorá sa čoraz viac zameriava na rozvoj a reformy, čo vedie k nárastu priamych zahraničných investícií, rozvoju finančných trhov a biliónom USD v plánovaných projektoch v infraštruktúre.
  • Pozitívne výhľady dlhodobého ekonomického rastu, vychádzajúce z viacerých prieskumov, ktoré naznačujú rast HDP medzi 7% až 9% ročne až do roku 2016.
  • Veľmi dobré perspektívy zamestnanosti s celkovou pracovnou silou 750 miliónov ľudí a 13 miliónmi ľudí, ktorí sa každoročne zaraďujú k pracovnej sile v mestách.

 

VÝNIMOČNOSŤ

Zvyšujúci sa status Indie v rámci globálnej ekonomiky podčiarkuje porovnanie s inými rozvíjajúcimi sa ekonomikami. Ekonomické  indikátory dlhu, úrovní rastu HDP a úspor sú povzbudzujúce. Akciový trh Indie ponúka väčšiu stabilitu ako trhy iných rozvíjajúcich sa ekonomík pre jej nižšiu závislosť na komoditách.

 

Indická ekonomika sa má stať treťou najväčšou (v parite kúpnej sily) do roku 2015


Zdroj: MMF, RBI, Enam Research

Poznámky: US - USA, China - Čína, India - India, Japan – Japonsko.

 

Demografia Indie je takisto jednou z jej najväčších ekonomických výhod.  India má jednu z najmladších svetových populácií dosahujúcu medián 25 rokov, pričom 63% populácie je v pracovnom veku (medzi 15 a 64). Demografický profil Indie sa podobá demografii USA v ére baby boomu a Číny v 90.rokoch, čo naznačuje, že India sa stane čoskoro svedkom obrovského štrukturálneho zrýchlenia v náraste spotreby.

 

 

Vývoj pracovnej populácie Indie (vo veku medzi 15-64)

Zdroj: NCAER, RBI, ENAM Research

Poznámky: Japan - Japonsko, UK – Veľká Británia, US - USA, India - India, China - Čína

 

Ekonomické spomalenie v rozvinutých štátoch a následný pokles dopytu tiež zvýraznilo výhody ekonomickej orientácie Indie na domáci trh.  Napríklad Čína sa v súčasnosti zameriava na opätovné vyrovnávanie svojej dynamiky rastu, t.j. odchádza od exportu a investícií a smeruje k viac na zákazníka orientovanému indickému modelu. Čína sa tiež usiluje prispôsobiť pokroku Indie v otázke reforiem. V Indii v súčasnosti sídlia stovky svetových firiem, rozvinuté kapitálové trhy, moderný bankový systém a pevne zakotvený právny poriadok – všetko sú to oblasti, v ktorých ostatné rozvíjajúce sa krajiny zaostávajú.

 

VÝHĽAD

Indické trhy zažili v roku 2011 ťažké chvíle. Mena spadla na nové minimum a akciový trh patril medzi tie najhoršie v celosvetovom meradle. Na trhu dominovali makroekonomické  obavy, vrátane rastúcej inflácie a úrokových mier, spomaľujúci sa rast, paralýza politickej scény a oslabovanie lokálnej meny. Pre rok 2012 však existuje veľa pozitív. Centrálna banka signalizovala, že cyklus uťahovania úrokových mier sa skončil a inflácia sa začína zmierňovať. Domáca spotreba, ktorá hrá ústrednú úlohu pri dlhodobej perspektíve indickej ekonomiky, a ktorá tvorí 70% indického HDP, zostáva odolnou. Podporujú ju aj také faktory, akými sú napríklad priaznivá demografia, rastúca stredná trieda, nízka penetrácia a pod., ktoré majú dlhodobý charakter. Toto naznačuje, že súčasné ekonomické spomalenie možno do značnej miery charakterizovať ako cyklické a je ho možné napraviť kombináciou znižovania úrokových mier a vytváraním pravidiel, ktoré umožnia súkromným podnikom investovať do priemyslu a výroby ako aj do oblasti infraštruktúry. Súčasný nedostatok politického vedenia, predovšetkým v otázkach spojených s tvorbou zákonov a regulácií, rieši vážny úder firemnému sektoru ako aj dôvere investorov. Ale veci by sa mali v tejto oblasti obrátiť k lepšiemu. Vláda nedávno robila niekoľko dôležitých politických prehlásení. Po páde akcií o 35% v roku 2011 existujú dobré vyhliadky na ich návrat. Pozitívny impulz pre trh bude závisieť od toho, aké kroky a opatrenia vláda uskutoční. Hodnoty akcií, predovšetkým v segmente s malou a strednou kapitalizáciou, sú rovnako na veľmi zaujímavých úrovniach a akékoľvek „riešenie“ týkajúce sa makroekonomických problémov, ktoré boli spomenuté vyššie, by mohlo viesť k primeranému zotaveniu. Najväčším trhovým rizikom zostáva pokračovanie súčasných politických problémov. To by podnietilo odliv investícií z Indie, čo by poškodilo ekonomiku, menové a akciové trhy. Na druhej strane je nutné brať do úvahy stav likvidity na svetových trhoch ako aj vplyv aktuálnych správ a vyhlásení týkajúcich sa globálnych trhov a ekonomík.

 

INVESTIČNÝ PORADCA

Investičným poradcom fondu je spoločnosť Reliance Asset Management (Singapore) Pte. Ltd. (RAMS), ktorá je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Reliance Capital Asset Management Limited, najväčšieho správcu aktív v Indii.  Portfólio manažér fondu je pán Dhawal Mehta, ktorý má viac ako 17-ročné skúsenosti s prácou v oblasti indických akcií.

 

Dôležité upozornenie: Tento report má len informatívny charakter a nepredstavuje ponuku na nákup alebo upísanie akcií. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”) je zaregistrovaný na oficiálnom zozname podnikov kolektívneho investovania podľa časti I luxemburského zákona z 20.decembra 2002 týkajúceho sa podnikov kolektívneho investovania ako otvorenej investičnej spoločnosti. WIOF je presvedčený, že informácie sú správne v čase ich prípravy, pretože boli získané zo starostlivo vybraných zdrojov, ktoré sú považované za dôveryhodné. V tomto zmysle sa neposkytujú žiadne záruky alebo zastupovanie a za správnosť a presnosť poskytnutých informácií, ktoré môžu podliehať zmenám kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Predošlá výkonnosť nezaručuje rovnaké výsledky aj v budúcnosti. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú, sa môže znížiť alebo zvýšiť. Fluktuácia mien, či už smerom nadol alebo nahor, môže tiež ovplyvniť hodnotu investície. Kvôli pokračujúcej volatilite trhu a fluktuácii výmenného kurzu môže podliehať výkonnosť významným zmenám v prípade krátkeho obdobia. Investori by si mali byť vedomí toho, že podiely vo finančných nástrojoch nesú so sebou investičné riziká, vrátane možnej straty investovaného kapitálu. Výkonnosť sa bežne vypočíta na základe príslušnej čistej hodnoty aktív (NAV) pokiaľ nie je stanovené inak. Preukázaná výkonnosť neberie do úvahy žiadne poplatky ani náklady spojené s upisovaním alebo odkúpením akcií. Predpokladá sa, že sa všetky dividendy opätovne investovali. K dispozícii je prospekt WIOF a môžete ho získať na www.1cornhill.com. Pred investovaním do ktoréhokoľvek podfondu WIOF by mali investori kontaktovať svojho finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu a prezrieť si  všetky relevantné dokumenty, ktoré sa týkajú WIOF a tohto konkrétneho podfondu (ov), akými sú posledná výročná správa a prospekt, ktoré špecifikujú určité riziká spojené s týmto podfondom, akékoľvek špecifické obmedzenia, ktoré sa na to vzťahujú a princíp obchodovania. V prípade, že sa investori rozhodnú nevyhľadať radu od finančného poradcu / právneho poradcu / daňového poradcu, mali by zvážiť, či je pre nich WIOF vhodnou investíciou.